กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

03 สิงหาคม 2563

ชื่นชอบ 667

14,316 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย เดิมเป็นอาคารโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของประเทศไทย ที่จัดตั้งขึ้นมาด้วยความสามารถของคนไทย และยังเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความมุ่งมั่นด้านการพัฒนาวิทยาการของประเทศ  ภายในโรงพิมพ์ธนบัตรมี ห้องมั่นคง เดิมเก็บรักษาธนบัตรของประเทศ ซึ่งเป็นเขตหวงห้ามเฉพาะ อาคารแห่งนี้จึงมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 50 ปี แต่โครงสร้างอาคารยังมีความแข็งแรงและความงดงามทางสถาปัตยกรรม ซึ่งมีความโดดเด่นที่หลังคาคอนกรีตทรงโค้ง ซึ่งเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย 

ศูนย์การเรียนรู้ฯ มีพื้นที่ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 

ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ใช้พื้นที่ 2 ชั้น แบ่งเป็น

 • ห้องสมุดสำหรับ ค้นคว้าวิจัย และคลังข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร โดยมีทั้งหนังสือ สื่อวีดีทัศน์ ฯลฯ พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับห้องสมุดชั้นนำทั่วโลกกว่า 7,000 แห่ง
 • พื้นที่สามารถรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 • ห้องประชุม รองรับการทำงานศึกษาวิจัยแบบ co-working space
 • ห้องฉายภาพยนตร์
 • มุมนิทรรศการพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ผู้ก่อตั้ง ธปท. ซึ่งเป็นบันทึกประวัติศาสตร์การก่อตั้งธนาคารกลางภายใต้บริบทที่ท้าทายซึ่งยังมีความร่วมสมัย  

พิพิธภัณฑ์ ธปท. ตั้งอยู่ในห้องมั่นคงของโรงพิมพ์ธนบัตร ปัจจุบันถูกเปลี่ยนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ครอบคลุมเรื่องราวเงินตราตั้งแต่ยุคก่อนรัฐไทยจนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของเงินตราและความเชื่อมโยงของบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความเป็นอยู่ของผู้คน ตลอดจนความท้าทายในการดูแลเสถียรภาพการเงินของประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ไม่เคยหยุดนิ่ง 

ส่วนจัดนิทรรศการและกิจกรรมอื่นๆ เช่น

 • นิทรรศการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนทางการเงินที่ดี เข้าใจความเสี่ยงและกลโกงทางการเงินใหม่ๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน
 • ห้องเก็บรักษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ต้นฉบับสำหรับนักวิชาการในการค้นคว้าวิจัย
 • นิทรรศการหมุนเวียนอื่นๆ
 • กิจกรรมกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ (edutainment) อาทิ กิจกรรมวันเด็ก การแข่งขันตอบคำถามหรือประกวดโครงการที่สร้างการเรียนรู้ การเสวนาโดยนักคิด นักเขียน และศิลปิน เป็นต้น

บริหารจัดการ

หน่วยงานอิสระ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • นิทรรศการโรงพิมพ์ธนบัตร : จัดแสดงให้เห็นถึงการออกแบบธนบัตร เครื่องพิมพ์ธนบัตรรุ่นแรกจำนวน 3 เครื่อง ซึ่งต้องใช้ประกอบกันเพื่อพิมพ์ธนบัตร 1 ฉบับ ได้แก่ เครื่องพิมพ์สีพื้น เครื่องพิมพ์เส้นนูน และเครื่องพิมพ์เลขหมายลายเซ็น พร้อมทั้งวีดีทัศน์ แบบ switchable glass ที่เล่าเรื่องราวการก่อตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของไทย เพื่อความภาคภูมิใจร่วมกัน

 • นิทรรศการห้องเรื่องเล่า ธปท. : จัดแสดงวีดีทัศน์ภารกิจหลักของธนาคารแห่งประเทศไทยในการดูแลเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ โดยจัดแสดงภายใน ห้องมั่นคง” ซึ่งเคยใช้เป็นที่เก็บธนบัตร และสิ่งพิมพ์มีค่าของธนาคาร เป็นหนึ่งในห้องที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดของประเทศ โดยภายในยังคงลักษณะเดิมของห้องเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นเสาหรือประตูเหล็กนิรภัย

 • นิทรรศการเงินตรา : จัดแสดงในพื้นที่ 2 ชั้น เริ่มต้นตั้งแต่การจัดแสดงเหรียญลิเดียที่มีอายุ 2,600 ปี ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเหรียญกษาปณ์ของโลก เรื่อยมาจนถึงเหรียญและเงินรูปแบบต่างๆ ในดินแดนสุวรรณภูมิ เช่น ทวารวดี ศรีวิชัย ล้านนา ล้านช้าง สุโขทัย อยุธยา กรุงธนบุรี จนถึงรัตนโกสินทร์ต้อนตัน(รัชกาลที่ 3)

 • นิทรรศการรวบรวมธนบัตรไทยที่สมบูรณ์ที่สุด ตั้งแต่ธนบัตรแบบหนึ่งจนถึงแบบปัจจุบัน จัดแสดงควบคู่ไปกับเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน รวมทั้งธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่จัดทำขึ้นในโอากาสพิเศษต่างๆ เช่น เหรียญทองคำและพันธบัตรทองคำ เป็นต้น 

 • นิทรรศการบทบาทหน้าที่ของ ธปท. : จัดแสดงภารกิจในการดำเนินนโยบายด้านต่างๆ ที่มีนัยยะต่อเศรษฐกิจและประชาชน ตลอดจนกรอบ กลไก และเครื่องมือในการทำนโยบาย ที่มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจโดยมีสื่อการเรียนรู้ อาทิ เกมต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถทดลองเล่นได้  นอกจากนี้ ยังมีวีดิทัศน์สัมภาษณ์อดีตผู้ว่าการและบันทึกเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในสมัยต่างๆ ของประเทศให้เรียนรู้และศึกษาอีกด้วย

 • นิทรรศการความรู้ทางการเงิน (BOT MONEY TERMINAL) : จัดทำขึ้นภายใต้แนวคิด "สร้างสรรค์ มีสาระ สนุก และเข้าใจง่าย" โดยเปรียบเทียบการเงินเหมือนการเดินทางด้วยเครื่องบิน ที่จะต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และกำหนดระยะเวลาที่ต้องใช้ รวมถึงการที่ต้องเจอกับสภาวะการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเข้ามากระทบระหว่างการเดินทางที่ผุู้เดินทางจะต้องตัดสินใจ โดยนิทรรศการแบ่งออกเป็น 3 โซน คือ Booking Zone  Checking Zone และ Take Off Zone

 

ทั้งนี้ พื้นที่จัดแสดงทั้งหมดออกแบบให้รองรับประชาชนทุกกลุ่ม

 • มีลิฟต์บริการสำหรับผู้นั่งวีลแชร์
 • มีอักษรเบรลล์ และแบบจำลองเงินตราสำหรับผู้พิการทางสายตา
 • ระบบ QR code เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน BOT Museum

 

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-356 7766 กด 2
เว็บไซต์ : http://www.botlc.or.th
อีเมล : อีเมล : LearningCenter@bot.or.th

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร - วันอาทิตย์ (ปิดทำการวันจันทร์ และวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน)

 • ศูนย์การเรียนรู้ฯ (ห้องสมุด) เปิดเวลา 09.3020.00 น.
 • ให้บริการวันละสองรอบ รอบเช้า 09.30 - 12.30 น. รอบบ่าย 13.30 - 20.00 น.
 • กรุณาจองเข้าใช้บริการล่วงหน้าที่ www.botlc.or.th หรือ โทร. 0 2356 7766 กด 1

 

พิพิธภัณฑ์ ธปท. : เปิดเวลา 09.30 - 16.30 น. 

 • กรุณาจองเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้าที่ www.botlc.or.th หรือโทร. 0 2356 7766 กด 2
 • มีเจ้าหน้าที่นำชม วันละ 4 รอบ
  รอบเช้า เวลา  10.00 น. และ 11.00 น. 
  รอบบ่าย เวลา 14.00 น. และ 15.00 น.  

ค่าเข้าชม

 เข้าชมฟรี

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทาง

 • ป้ายวัดสามพระยา สาย 3, 9, ปอ.9, 30, 32, 33, 43, 53, 64, 65, 524
 • ป้ายตรงข้ามวัดสามพระยา สาย 3, 9, ปอ.9, 30, 32, 33, 53L, 53, 64, 65, 516, 524
 • ป้ายตรงข้ามธนาคารแห่งประเทศไทย สาย 3, 9, ปอ.9, 30, 32, 33, 49, 53, 64, 65, 516, 524
 • ป้ายหน้าธนาคารแห่งประเทศไทย สาย 3, 9, ปอ.9, 30, 32, 33, 43, 49, 53L, 64, 65, 524

 

เรือด่วนเจ้าพระยา : ธงสีส้ม, ธงสีเขียว, ธงสีเหลือง ขึ้นที่ท่าเรือเทเวศร์

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

การเข้าชมเป็นหมู่คณะ  

ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
**กรุณาโทรสอบถามและจองวัน เวลา ล่วงหน้า ที่โทรศัพท์ 02-356 7766 กด 2 หรือ
ส่งอีเมลถึง learningcenter@bot.or.th 

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

 • มีลิฟต์บริการสำหรับผู้นั่งวีลแชร์
 • มีอักษรเบรลล์ และแบบจำลองเงินตราสำหรับผู้พิการทางสายตา 

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • สมาชิกจอดรถฟรี 4 ชั่วโมง (จอดเกินเวลาที่กำหนด คิดอัตรา 20 บาท/ชั่วโมง)
 • บุคคลทั่วไป 20 บาท/ชั่วโมง (ยกเว้นมีตราประทับการใช้บริการ จอดฟรี 4 ชั่วโมง)
 • ร้านกาแฟ

14

แบ่งปัน

กิจกรรม

11 ม.ค. 2563

07 มกราคม 2563
ขอชวนน้อง ๆ มาเรียนรู้ และสนุกกับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563  ณ ดินแดน Fin Land พลังเงินออมเพื่ออนาคต วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.30 -16.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย   เล่น เรียน รู้ สนุกสนานกับกิจกรรม ขบวนพาเหรดการ์ตูนและผองเพื่อน ซุ้มกิจกรรม เกม การแสดงบนเวที ทำสมุดบัญชีส่วนตัว รู้เก็บ รู้ใช้ ประดิษฐ์และประกวดกระปุกออมสิน DIY ฟังนิทานประกอบการแสดงจากคณะละครเด็กชื่อดัง   สอบถาม โทร. 02-356 7766 หรือ FB : ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand

14 ก.พ. 2562

07 กุมภาพันธ์ 2562
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงาน     เสวนารับฟัง "ที่มา แรงบันดาลใจ และประสบการณ์ในการวาดภาพสีน้ำ" ของอาจารย์ พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก ชมนิทรรศการ 75 พฤษชาติ ฉลอง 75 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย  วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น. ณ โถงบันไดเสวนา ชั้น 1 ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง: https://bit.ly/2t5Qssr รายละเอียดการเดินทาง https://www.botlc.or.th/visit

02 ก.พ. 2562

29 มกราคม 2562
มาพบปะ ร่วมพูดคุยกับศิลปินกลุ่ม SOS (Alex Face, Beejoir, และ Mue Bon) ทั้งเรื่องผลงาน และมุมมองการใช้ชีวิตที่คุณอาจยังไม่รู้! ในงาน "ชมศิลปะ มาป๊ะศิลปิน!" วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00-18.30ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ฟรี!https://bit.ly/2Sf2F99

01 พ.ย. 2561

12 พ.ย. 2561

12 พฤศจิกายน 2561
จิบชา ชมวัง พูดคุย ในงาน BOT Fanpage Meeting ครั้งที่ 1 ขอเชิญ Fanpage ร่วมกิจกรรมเดินทางย้อนวันวานรอบรั้ววังบางขุนพรหม  จิบน้ำชายามบ่ายในวังเทวะเวสม์ และพูดคุยกับทีมงานเพจแบงก์ชาติ  ในวันศุกร์ที่ 23 พ.ย. 61 เวลา 15.00 -17.30 น. ณ แบงก์ชาติ สำนักงานใหญ่ เพียงทำตามกติกา ดังนี้1. กด like post กิจกรรม ในเพจ https://www.facebook.com/bankofthailandofficial/2. ตอบ comment ด้วยการตั้งชื่อให้ mascot “BOT Boy” ประจำเพจแบงก์ชาติ  พร้อมแฮชแท็ก#BOTfriend  สำหรับ 5 คอมเมนต์ที่โดนใจ จะได้รับการติดต่อจากทีมงาน เพื่อเข้าร่วมงาน BOT Fanpage Meeting ครั้งที่ 1 (ผู้ที่ได้รางวัลสามารถพาเพื่อนมาได้อีก 1 ท่าน) พิเศษ! ทุกท่านจะได้รับของขวัญสุดพิเศษติดมือกลับบ้านไปด้วยครับ สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 12 พ.ย. 61และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 13 พ.ย. 61#แบงก์ชาติ #BOTfanpagemeeting #BOTfriend
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง