กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

26 สิงหาคม 2565

ชื่นชอบ 808

36,441 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย เดิมเป็นอาคารโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของประเทศไทย ที่จัดตั้งขึ้นมาด้วยความสามารถของคนไทย และยังเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความมุ่งมั่นด้านการพัฒนาวิทยาการของประเทศ  ภายในโรงพิมพ์ธนบัตรมี ห้องมั่นคง เดิมเก็บรักษาธนบัตรของประเทศ ซึ่งเป็นเขตหวงห้ามเฉพาะ อาคารแห่งนี้จึงมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 50 ปี แต่โครงสร้างอาคารยังมีความแข็งแรงและความงดงามทางสถาปัตยกรรม ซึ่งมีความโดดเด่นที่หลังคาคอนกรีตทรงโค้ง ซึ่งเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย 

ศูนย์การเรียนรู้ฯ มีพื้นที่ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 

ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ใช้พื้นที่ 2 ชั้น แบ่งเป็น

 • ห้องสมุดสำหรับ ค้นคว้าวิจัย และคลังข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร โดยมีทั้งหนังสือ สื่อวีดีทัศน์ ฯลฯ พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับห้องสมุดชั้นนำทั่วโลกกว่า 7,000 แห่ง
 • พื้นที่สามารถรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 • ห้องประชุม รองรับการทำงานศึกษาวิจัยแบบ co-working space
 • ห้องฉายภาพยนตร์
 • มุมนิทรรศการพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ผู้ก่อตั้ง ธปท. ซึ่งเป็นบันทึกประวัติศาสตร์การก่อตั้งธนาคารกลางภายใต้บริบทที่ท้าทายซึ่งยังมีความร่วมสมัย  

พิพิธภัณฑ์ ธปท. ตั้งอยู่ในห้องมั่นคงของโรงพิมพ์ธนบัตร ปัจจุบันถูกเปลี่ยนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ครอบคลุมเรื่องราวเงินตราตั้งแต่ยุคก่อนรัฐไทยจนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของเงินตราและความเชื่อมโยงของบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความเป็นอยู่ของผู้คน ตลอดจนความท้าทายในการดูแลเสถียรภาพการเงินของประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ไม่เคยหยุดนิ่ง 

ส่วนจัดนิทรรศการและกิจกรรมอื่นๆ เช่น

 • นิทรรศการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนทางการเงินที่ดี เข้าใจความเสี่ยงและกลโกงทางการเงินใหม่ๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน
 • ห้องเก็บรักษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ต้นฉบับสำหรับนักวิชาการในการค้นคว้าวิจัย
 • นิทรรศการหมุนเวียนอื่นๆ
 • กิจกรรมกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ (edutainment) อาทิ กิจกรรมวันเด็ก การแข่งขันตอบคำถามหรือประกวดโครงการที่สร้างการเรียนรู้ การเสวนาโดยนักคิด นักเขียน และศิลปิน เป็นต้น

บริหารจัดการ

หน่วยงานอิสระ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • นิทรรศการโรงพิมพ์ธนบัตร : จัดแสดงให้เห็นถึงการออกแบบธนบัตร เครื่องพิมพ์ธนบัตรรุ่นแรกจำนวน 3 เครื่อง ซึ่งต้องใช้ประกอบกันเพื่อพิมพ์ธนบัตร 1 ฉบับ ได้แก่ เครื่องพิมพ์สีพื้น เครื่องพิมพ์เส้นนูน และเครื่องพิมพ์เลขหมายลายเซ็น พร้อมทั้งวีดีทัศน์ แบบ switchable glass ที่เล่าเรื่องราวการก่อตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของไทย เพื่อความภาคภูมิใจร่วมกัน

 • นิทรรศการห้องเรื่องเล่า ธปท. : จัดแสดงวีดีทัศน์ภารกิจหลักของธนาคารแห่งประเทศไทยในการดูแลเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ โดยจัดแสดงภายใน ห้องมั่นคง” ซึ่งเคยใช้เป็นที่เก็บธนบัตร และสิ่งพิมพ์มีค่าของธนาคาร เป็นหนึ่งในห้องที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดของประเทศ โดยภายในยังคงลักษณะเดิมของห้องเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นเสาหรือประตูเหล็กนิรภัย

 • นิทรรศการเงินตรา : จัดแสดงในพื้นที่ 2 ชั้น เริ่มต้นตั้งแต่การจัดแสดงเหรียญลิเดียที่มีอายุ 2,600 ปี ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเหรียญกษาปณ์ของโลก เรื่อยมาจนถึงเหรียญและเงินรูปแบบต่างๆ ในดินแดนสุวรรณภูมิ เช่น ทวารวดี ศรีวิชัย ล้านนา ล้านช้าง สุโขทัย อยุธยา กรุงธนบุรี จนถึงรัตนโกสินทร์ต้อนตัน(รัชกาลที่ 3)

 • นิทรรศการรวบรวมธนบัตรไทยที่สมบูรณ์ที่สุด ตั้งแต่ธนบัตรแบบหนึ่งจนถึงแบบปัจจุบัน จัดแสดงควบคู่ไปกับเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน รวมทั้งธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่จัดทำขึ้นในโอากาสพิเศษต่างๆ เช่น เหรียญทองคำและพันธบัตรทองคำ เป็นต้น 

 • นิทรรศการบทบาทหน้าที่ของ ธปท. : จัดแสดงภารกิจในการดำเนินนโยบายด้านต่างๆ ที่มีนัยยะต่อเศรษฐกิจและประชาชน ตลอดจนกรอบ กลไก และเครื่องมือในการทำนโยบาย ที่มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจโดยมีสื่อการเรียนรู้ อาทิ เกมต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถทดลองเล่นได้  นอกจากนี้ ยังมีวีดิทัศน์สัมภาษณ์อดีตผู้ว่าการและบันทึกเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในสมัยต่างๆ ของประเทศให้เรียนรู้และศึกษาอีกด้วย

 • นิทรรศการความรู้ทางการเงิน (BOT MONEY TERMINAL) : จัดทำขึ้นภายใต้แนวคิด "สร้างสรรค์ มีสาระ สนุก และเข้าใจง่าย" โดยเปรียบเทียบการเงินเหมือนการเดินทางด้วยเครื่องบิน ที่จะต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และกำหนดระยะเวลาที่ต้องใช้ รวมถึงการที่ต้องเจอกับสภาวะการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเข้ามากระทบระหว่างการเดินทางที่ผุู้เดินทางจะต้องตัดสินใจ โดยนิทรรศการแบ่งออกเป็น 3 โซน คือ Booking Zone  Checking Zone และ Take Off Zone

 

ทั้งนี้ พื้นที่จัดแสดงทั้งหมดออกแบบให้รองรับประชาชนทุกกลุ่ม

 • มีลิฟต์บริการสำหรับผู้นั่งวีลแชร์
 • มีอักษรเบรลล์ และแบบจำลองเงินตราสำหรับผู้พิการทางสายตา
 • ระบบ QR code เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน BOT Museum

 

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-356 7766 กด 2
เว็บไซต์ : http://www.botlc.or.th
อีเมล : อีเมล : LearningCenter@bot.or.th

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 09.30 - 20.00 น.

จองใช้บริการ ทาง https://services.botlc.or.th/PhysicalDistancing

สอบถามข้อมูล โทร.02 356 7766

ค่าเข้าชม

 เข้าชมฟรี

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทาง

 • ป้ายวัดสามพระยา สาย 3, 9, ปอ.9, 30, 32, 33, 43, 53, 64, 65, 524
 • ป้ายตรงข้ามวัดสามพระยา สาย 3, 9, ปอ.9, 30, 32, 33, 53L, 53, 64, 65, 516, 524
 • ป้ายตรงข้ามธนาคารแห่งประเทศไทย สาย 3, 9, ปอ.9, 30, 32, 33, 49, 53, 64, 65, 516, 524
 • ป้ายหน้าธนาคารแห่งประเทศไทย สาย 3, 9, ปอ.9, 30, 32, 33, 43, 49, 53L, 64, 65, 524

 

เรือด่วนเจ้าพระยา : ธงสีส้ม, ธงสีเขียว, ธงสีเหลือง ขึ้นที่ท่าเรือเทเวศร์

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

การเข้าชมเป็นหมู่คณะ 

**กรุณาโทรสอบถามและจองวัน เวลา ล่วงหน้า ที่โทรศัพท์ 02-356 7766 กด 2

หรือส่งอีเมลถึง learningcenter@bot.or.th 

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

 • มีลิฟต์บริการสำหรับผู้นั่งวีลแชร์
 • มีอักษรเบรลล์ และแบบจำลองเงินตราสำหรับผู้พิการทางสายตา 

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • สมาชิกจอดรถฟรี 4 ชั่วโมง (จอดเกินเวลาที่กำหนด คิดอัตรา 20 บาท/ชั่วโมง)
 • บุคคลทั่วไป 20 บาท/ชั่วโมง (ยกเว้นมีตราประทับการใช้บริการ จอดฟรี 4 ชั่วโมง)
 • ร้านกาแฟ

21

แบ่งปัน

กิจกรรม

10 ม.ค. 2567

13 ม.ค. 2567

10 มกราคม 2567
วันเสาร์ที่ 13 มกราคมนี้ เวลา 8.00 - 15.45 น.  ขอชวนน้อง ๆ หนู ๆ มาสนุกกับวันเด็กปี 2567 “Fin.Land GREEN SAVING ออม...เพื่อโลก”  ณ ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ    พบกับกิจกรรมมากมาย อิ่มอร่อยกับอาหาร แล้วร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลกลับบ้าน  กิจกรรมเล่านิทานการออม + รักษ์โลก เรื่อง “ลูก้ากับป่าต้องคำสาป”  ณ เวทีกลาง จำนวน 2 รอบ เวลา 10.45 น. และ 13.00 น. ประกวดความสามารถพิเศษสุดพลังชาวออม...เพื่อโลก ไม่จำกัดรูปแบบการแสดง เวลา 9.30 น. (รายงานตัวร่วมประกวดไม่เกิน 9.15 น.) ประกวดชุดจากสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้สไตล์ออม...เพื่อโลก เวลา 14.00 น. (รายงานตัวก่อนประกวดไม่เกิน 13.45 น.) ฐานกิจกรรม รีไซเคิลขยะ และ ต้นออมเงิน พร้อมลุ้นรับของรางวัลตลอดงาน   การเดินทาง www.botlc.or.th/visit https://goo.gl/maps/vsQ4fj2PNv7GwyHE6

06 พ.ย. 2566

26 พ.ย. 2566

06 พฤศจิกายน 2566
ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติชวนร่วมกิจกรรม Creative Heart to Art มาสนุกกับ Drawing และ Collage งานศิลป์ 2 สไตล์ใน Workshop เดียว   วันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 25 และ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.30 - 17.15 น. *วันละ 3 รอบ รอบละ 2 ชม. (10.00-12.00 น. / 13.00-15.00 น. / 15.15-17.15 น.)* ณ ห้อง @BOT ชั้น 5 ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ   ลงทะเบียนร่วม Workshop ทาง https://bit.ly/3QCOUBz รับจำนวนจำกัดรอบละ 40 คน เท่านั้น* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิร่วมกิจกรรม วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566* ทาง Facebook และ Website ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย   

22 ก.ย. 2566

01 ต.ค. 2566

22 กันยายน 2566
พบกับ “Board Game Fin Fest” งานสุดสนุกสำหรับคนรัก “บอร์ดเกม” จัดเต็มหลากหลายกิจกรรมภายในงาน พร้อมลุ้น Lucky Draw รับ "บอร์ดเกม" ไปสนุกต่อที่บ้าน   กิจกรรม แข่งขันบอร์ดเกมความรู้ทางการเงินชิงรางวัล (รอบเช้า : Machi Koro2 / รอบบ่าย : Wishlist) รับผู้สมัครผู้ร่วมแข่งขันหน้างาน รอบละไม่เกิน 32 ท่าน โซนเล่นบอร์ดเกมสุดสนุก โชว์ผลงานของหน่วยงานและนักออกแบบบอร์ดเกมไทย Talk กับสมาคมบอร์ดเกม   วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 9.30 - 17.00 น. ณ ห้อง @BOT ชั้น 5 ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมหน้างาน   การเดินทาง www.botlc.or.th/visit https://goo.gl/maps/vsQ4fj2PNv7GwyHE6  

28 ก.ย. 2566

30 พ.ย. 2566

15 กันยายน 2566
ครั้งแรกที่คำว่า “รัฐบาลไทย” รูป “พระครุฑพ่าห์” ฯลฯ ปรากฎบนธนบัตร...เมื่อไหร่กัน ชวนติดตามหลากหลายเรื่องราวที่ปรากฏเป็น “ครั้งแรก” บนธนบัตร กับนิทรรศการ “แรกมี” ในธนบัตรไทย ในโอกาสครบ 121 ปี ของการออกใช้ธนบัตรไทย  วันที่ 28 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 – 20.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์ และ วันหยุดตามประเพณีสถาบันการเงิน) ณ ลานนิทรรศการ ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย การเดินทาง www.botlc.or.th/visit https://goo.gl/maps/vsQ4fj2PNv7GwyHE6

05 ก.ค. 2566

15 ก.ค. 2566

05 กรกฎาคม 2566
ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ ขอชวนน้อง ๆ ร่วมงาน “Creative เรนเจอร์”  กิจกรรมสุดสนุกกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์สร้างสรรค์ ที่มาพร้อมฐานเกมหุ่นยนต์และบูธความรู้ รวม 7 ฐาน ให้ได้สะสมแต้มรับของรางวัลกลับบ้าน ด้วยความสนุกสนานพร้อมสาระความรู้   กิจกรรมภายในงาน เกมรถ Pull Back ลุ้นโชค เกม Rally Car คีบกล่องสุดสนุก เกมจรวดกระดาษ เกมปืนยิงเป้า นิทรรศการ “หุ่นยนต์ & Industry 1.0-4.0” ให้ความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์และการประยุกต์ใช้ โชว์ผลงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซุ้มความรู้ “Finger Bot” แนะนำเทคโนโลยี IOT ในการควบคุมรางปลั๊กไฟ ให้เปิดปิดผ่านระบบ WIFI   ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3JEkBXa พบกันวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 - 15.00 น.  ที่ห้อง @BOT ชั้น 5 ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 356 7766
pav

/

next