กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

13 พฤษภาคม 2567

ชื่นชอบ 808

37,557 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย เดิมเป็นอาคารโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของประเทศไทย ที่จัดตั้งขึ้นมาด้วยความสามารถของคนไทย และยังเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความมุ่งมั่นด้านการพัฒนาวิทยาการของประเทศ  ภายในโรงพิมพ์ธนบัตรมี ห้องมั่นคง เดิมเก็บรักษาธนบัตรของประเทศ ซึ่งเป็นเขตหวงห้ามเฉพาะ อาคารแห่งนี้จึงมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 50 ปี แต่โครงสร้างอาคารยังมีความแข็งแรงและความงดงามทางสถาปัตยกรรม ซึ่งมีความโดดเด่นที่หลังคาคอนกรีตทรงโค้ง ซึ่งเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย 

ศูนย์การเรียนรู้ฯ มีพื้นที่ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 

ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ใช้พื้นที่ 2 ชั้น แบ่งเป็น

 • ห้องสมุดสำหรับ ค้นคว้าวิจัย และคลังข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร โดยมีทั้งหนังสือ สื่อวีดีทัศน์ ฯลฯ พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับห้องสมุดชั้นนำทั่วโลกกว่า 7,000 แห่ง
 • พื้นที่สามารถรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 • ห้องประชุม รองรับการทำงานศึกษาวิจัยแบบ co-working space
 • ห้องฉายภาพยนตร์
 • มุมนิทรรศการพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ผู้ก่อตั้ง ธปท. ซึ่งเป็นบันทึกประวัติศาสตร์การก่อตั้งธนาคารกลางภายใต้บริบทที่ท้าทายซึ่งยังมีความร่วมสมัย  

พิพิธภัณฑ์ ธปท. ตั้งอยู่ในห้องมั่นคงของโรงพิมพ์ธนบัตร ปัจจุบันถูกเปลี่ยนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ครอบคลุมเรื่องราวเงินตราตั้งแต่ยุคก่อนรัฐไทยจนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของเงินตราและความเชื่อมโยงของบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความเป็นอยู่ของผู้คน ตลอดจนความท้าทายในการดูแลเสถียรภาพการเงินของประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ไม่เคยหยุดนิ่ง 

ส่วนจัดนิทรรศการและกิจกรรมอื่นๆ เช่น

 • นิทรรศการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนทางการเงินที่ดี เข้าใจความเสี่ยงและกลโกงทางการเงินใหม่ๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน
 • ห้องเก็บรักษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ต้นฉบับสำหรับนักวิชาการในการค้นคว้าวิจัย
 • นิทรรศการหมุนเวียนอื่นๆ
 • กิจกรรมกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ (edutainment) อาทิ กิจกรรมวันเด็ก การแข่งขันตอบคำถามหรือประกวดโครงการที่สร้างการเรียนรู้ การเสวนาโดยนักคิด นักเขียน และศิลปิน เป็นต้น

บริหารจัดการ

หน่วยงานอิสระ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • นิทรรศการโรงพิมพ์ธนบัตร : จัดแสดงให้เห็นถึงการออกแบบธนบัตร เครื่องพิมพ์ธนบัตรรุ่นแรกจำนวน 3 เครื่อง ซึ่งต้องใช้ประกอบกันเพื่อพิมพ์ธนบัตร 1 ฉบับ ได้แก่ เครื่องพิมพ์สีพื้น เครื่องพิมพ์เส้นนูน และเครื่องพิมพ์เลขหมายลายเซ็น พร้อมทั้งวีดีทัศน์ แบบ switchable glass ที่เล่าเรื่องราวการก่อตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของไทย เพื่อความภาคภูมิใจร่วมกัน

 • นิทรรศการห้องเรื่องเล่า ธปท. : จัดแสดงวีดีทัศน์ภารกิจหลักของธนาคารแห่งประเทศไทยในการดูแลเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ โดยจัดแสดงภายใน ห้องมั่นคง” ซึ่งเคยใช้เป็นที่เก็บธนบัตร และสิ่งพิมพ์มีค่าของธนาคาร เป็นหนึ่งในห้องที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดของประเทศ โดยภายในยังคงลักษณะเดิมของห้องเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นเสาหรือประตูเหล็กนิรภัย

 • นิทรรศการเงินตรา : จัดแสดงในพื้นที่ 2 ชั้น เริ่มต้นตั้งแต่การจัดแสดงเหรียญลิเดียที่มีอายุ 2,600 ปี ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเหรียญกษาปณ์ของโลก เรื่อยมาจนถึงเหรียญและเงินรูปแบบต่างๆ ในดินแดนสุวรรณภูมิ เช่น ทวารวดี ศรีวิชัย ล้านนา ล้านช้าง สุโขทัย อยุธยา กรุงธนบุรี จนถึงรัตนโกสินทร์ต้อนตัน(รัชกาลที่ 3)

 • นิทรรศการรวบรวมธนบัตรไทยที่สมบูรณ์ที่สุด ตั้งแต่ธนบัตรแบบหนึ่งจนถึงแบบปัจจุบัน จัดแสดงควบคู่ไปกับเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน รวมทั้งธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่จัดทำขึ้นในโอากาสพิเศษต่างๆ เช่น เหรียญทองคำและพันธบัตรทองคำ เป็นต้น 

 • นิทรรศการบทบาทหน้าที่ของ ธปท. : จัดแสดงภารกิจในการดำเนินนโยบายด้านต่างๆ ที่มีนัยยะต่อเศรษฐกิจและประชาชน ตลอดจนกรอบ กลไก และเครื่องมือในการทำนโยบาย ที่มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจโดยมีสื่อการเรียนรู้ อาทิ เกมต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถทดลองเล่นได้  นอกจากนี้ ยังมีวีดิทัศน์สัมภาษณ์อดีตผู้ว่าการและบันทึกเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในสมัยต่างๆ ของประเทศให้เรียนรู้และศึกษาอีกด้วย

 • นิทรรศการความรู้ทางการเงิน (BOT MONEY TERMINAL) : จัดทำขึ้นภายใต้แนวคิด "สร้างสรรค์ มีสาระ สนุก และเข้าใจง่าย" โดยเปรียบเทียบการเงินเหมือนการเดินทางด้วยเครื่องบิน ที่จะต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และกำหนดระยะเวลาที่ต้องใช้ รวมถึงการที่ต้องเจอกับสภาวะการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเข้ามากระทบระหว่างการเดินทางที่ผุู้เดินทางจะต้องตัดสินใจ โดยนิทรรศการแบ่งออกเป็น 3 โซน คือ Booking Zone  Checking Zone และ Take Off Zone

 

ทั้งนี้ พื้นที่จัดแสดงทั้งหมดออกแบบให้รองรับประชาชนทุกกลุ่ม

 • มีลิฟต์บริการสำหรับผู้นั่งวีลแชร์
 • มีอักษรเบรลล์ และแบบจำลองเงินตราสำหรับผู้พิการทางสายตา
 • ระบบ QR code เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน BOT Museum

 

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-356 7766 กด 2
เว็บไซต์ : http://www.botlc.or.th
อีเมล : อีเมล : LearningCenter@bot.or.th

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 09.30 - 20.00 น.

จองใช้บริการ ทาง https://services.botlc.or.th/PhysicalDistancing

สอบถามข้อมูล โทร.02 356 7766

ค่าเข้าชม

 เข้าชมฟรี

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทาง

 • ป้ายวัดสามพระยา สาย 3, 9, ปอ.9, 30, 32, 33, 43, 53, 64, 65, 524
 • ป้ายตรงข้ามวัดสามพระยา สาย 3, 9, ปอ.9, 30, 32, 33, 53L, 53, 64, 65, 516, 524
 • ป้ายตรงข้ามธนาคารแห่งประเทศไทย สาย 3, 9, ปอ.9, 30, 32, 33, 49, 53, 64, 65, 516, 524
 • ป้ายหน้าธนาคารแห่งประเทศไทย สาย 3, 9, ปอ.9, 30, 32, 33, 43, 49, 53L, 64, 65, 524

 

เรือด่วนเจ้าพระยา : ธงสีส้ม, ธงสีเขียว, ธงสีเหลือง ขึ้นที่ท่าเรือเทเวศร์

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

การเข้าชมเป็นหมู่คณะ 

**กรุณาโทรสอบถามและจองวัน เวลา ล่วงหน้า ที่โทรศัพท์ 02-356 7766 กด 2

หรือส่งอีเมลถึง learningcenter@bot.or.th 

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

 • มีลิฟต์บริการสำหรับผู้นั่งวีลแชร์
 • มีอักษรเบรลล์ และแบบจำลองเงินตราสำหรับผู้พิการทางสายตา 

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • สมาชิกจอดรถฟรี 4 ชั่วโมง (จอดเกินเวลาที่กำหนด คิดอัตรา 20 บาท/ชั่วโมง)
 • บุคคลทั่วไป 20 บาท/ชั่วโมง (ยกเว้นมีตราประทับการใช้บริการ จอดฟรี 4 ชั่วโมง)
 • ร้านกาแฟ
 • ร้านหนังสือ

21

แบ่งปัน

กิจกรรม

06 มิ.ย. 2567

15 มิ.ย. 2567

06 มิถุนายน 2567
เสาร์ที่ 15 มิถุนายนนี้ ขอชวนเพื่อน ๆ มาสนุกพร้อมสาระน่ารู้  กับกิจกรรม “รักษ์โลกด้วยมือเรา : ธนาคารขยะออมทรัพย์”  Workshop จัดการขยะและดูแลสิ่งแวดล้อม สู่การออมและการบริหารเงินเพื่อความยั่งยืน  ณ ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ   ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรี รอบเช้า(09.30 - 12.30 น.) และรอบบ่าย (13.30 - 16.30 น.)  ได้ทาง https://bit.ly/4aNaZUZ   ** การลงทะเบียนนี้เป็นเพียงการแสดงความสนใจร่วมกิจกรรมเท่านั้น  โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอีกครั้งทาง  Facebook ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ - BOTLC หรือ Website ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย **   รายละเอียดการเดินทาง https://www.botlc.or.th/visit https://goo.gl/maps/vsQ4fj2PNv7GwyHE6  

13 พ.ค. 2567

31 พ.ค. 2567

13 พฤษภาคม 2567
เปิดวังบางขุนพรหม เข้าชมฟรี วันเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 3 รอบ รอบละ 40 คน ได้แก่ 11.00 น. 13.30 น. และ 15.00 น. จองล่วงหน้าที่เว็บไซต์ www.botlc.or.th หรือ https://bit.ly/45q6tJA สอบถามข้อมูล โทร. 02 356 7766   ดูรายละเอียด Facebook ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ - BOTLC Instagram https://instagram.com/bankofthailand.official

13 พ.ค. 2567

18 พ.ค. 2567

02 พฤษภาคม 2567
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคมนี้ ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ และ Thai PBS Kids ขอชวนน้อง ๆ อายุ 7-9 ขวบ มาเรียนรู้เรื่องการเงินผ่านคณิตศาสตร์สนุก ๆ  กิจกรรม “Creative เรนเจอร์ : คิดคลับส์ Maths Money Camp”   ฟรี เปิดลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 2 รอบ รอบละ 50 ครอบครัว รอบเช้า: 09.30 - 12.30 น. -  http://bit.ly/3WhHEym รอบบ่าย: 14.00 - 17.00 น. - http://bit.ly/44nq1PG ** การลงทะเบียนนี้เป็นเพียงการแสดงความสนใจร่วมกิจกรรมเท่านั้น  โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมทาง FB ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ – BOTLC หรือ Website ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 **   รายละเอียดการเดินทาง https://www.botlc.or.th/visit https://goo.gl/maps/vsQ4fj2PNv7GwyHE6  

03 เม.ย. 2567

20 เม.ย. 2567

03 เมษายน 2567
งาน “เพลินสงกรานต์ อาหารย่านถิ่น ฟินการเงิน” วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 9.30 - 16.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ    กิจกรรม สรงน้ำพระสยามเทวาธิราช อุดหนุนร้านอาหารย่านบางขุนพรหม นิทรรศการการเงิน Dear Future Me ถึงฉันในอนาคต แชะภาพภายในงาน & แชร์ต่อ พร้อม #BOTLC รับของที่ระลึก Workshop จัดช่อดอกไม้บูชาพระ เปิดลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 2 รอบ รอบละ 150 ท่านเท่านั้น รอบเช้า: 10.00 - 12.00 น. - https://bit.ly/3PNgYRX รอบบ่าย: 13.30 - 15.30 น. - https://bit.ly/3vEkvev พิเศษ ชมวังบางขุนพรหม ลงทะเบียนล่วงหน้าทาง www.botlc.or.th   รายละเอียดการเดินทาง https://www.botlc.or.th/visit มีบริการที่จอดรถ - https://goo.gl/maps/vsQ4fj2PNv7GwyHE6 สอบถามข้อมูล โทร. 0 2 356 7766

11 มี.ค. 2567

16 มี.ค. 2567

11 มีนาคม 2567
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 67 ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ  ชวนมาร่วมสนุกกันยกบ้านกับงาน “Fin Family” ร่วมกิจกรรมฟรีตลอดงาน มาพร้อม 3 Workshop ให้ความรู้และพัฒนาทักษะทางการเงินสำหรับทุกคนในครอบครัว    Workshop “สอนหนู รู้เรื่องเงิน” สำหรับน้อง ๆ อายุ 7 - 9 ปี เรียนรู้พื้นฐานเรื่องเงิน ความรับผิดชอบและการวางแผนค่าใช้จ่ายสำหรับช่วงวัยเด็กเล็ก 1 รอบ (9.30 - 12.00 น.) **เต็ม** ลงทะเบียนทาง https://bitly.ws/3eDva   Workshop “สอนน้อง คล่องการเงิน” สำหรับน้อง ๆ อายุ 10 -12 ปี เรียนรู้เรื่องเป้าหมายการเงินและการตัดสินใจทางการเงินสำหรับช่วงวัยเด็กโต 1 รอบ (13.30 - 16.00 น.) **เต็ม** ลงทะเบียนทาง https://bitly.ws/3eDvv   Workshop “เรื่องเงิน ของครอบครัว” สำหรับผู้ปกครอง / ผู้สนใจทั่วไป  เรียนรู้เรื่องการเงินที่บ้าน และการส่งต่อความมั่นคงทางการเงินให้กับครอบครัว 2 รอบ (9.30 - 12.00 น. และ 13.30 - 16.00 น.) ลงทะเบียนทาง https://bitly.ws/3eDvE   Showcase “เครื่องมือการเรียนรู้ทางการเงิน” โซนให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือช่วยเรียนรู้เรื่องการเงินที่เหมาะกับเด็กและครอบครัว  เข้าชมได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ระหว่างเวลา 09.30 - 16.00 น.   รายละเอียดการเดินทาง https://www.botlc.or.th/visit https://goo.gl/maps/vsQ4fj2PNv7GwyHE6    
pav

/

next