กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง

พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง

29 เมษายน 2563

ชื่นชอบ 616

2,681 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง ตั้งอยู่บนชั้น ๒ ของอาคารศาลปกครอง มีพื้นที่จัดแสดง ๑๘๗.๒๐ ตารางเมตร และเปิดให้บริการแก่ผู้สนใจเข้าชมตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นต้นมา โดยจัดสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวของศาลปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทย สำหรับนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ ข้าราชการและประชาชน ตลอดจนชาวต่างประเทศที่สนใจ

 

พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง เป็นแหล่งเรียนหนึ่งของศาลปกครอง ที่มีข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการจัดตั้งศาลปกครองในประเทศไทย ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า ๑๐๐ ปี นับจากจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่จัดให้มีองค์กรพิจารณาเรื่องที่ราษฎรได้รับความเดือดร้อนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.๒๔๑๗ ที่ทรงจัดตั้งเคาน์ซิลออฟสเตด ที่ปรึกษาราชการแผ่นดินขึ้น และมีพัฒนาเรื่อยมาจนเป็นศาลปกครองในปัจจุบัน 

 

แนวคิดการจัดทำพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง นำเสนอเรื่องราวโดยใช้ “การจารึก” (Inscription) เป็นแนวคิดหลัก เปรียบเสมือนการจดจารเรื่องศาลปกครองลงบนหน้ากระดาษของประวัติศาสตร์ชาติไทย ผู้เข้าชมจะได้พบกับเทคโนโลยีการจารึกหลากหลายชนิด เช่น การแกะสลักบนหิน โลหะ การกัดกรด การพ่นทราย การเผาด้วยความร้อน และการฉลุด้วยเลเซอร์ รูปแบบการจารึกที่เปลี่ยนไปเป็นสัญลักษณ์แทนการเคลื่อนที่ของกาลเวลาจากยุคหนึ่งไปสู่ยุคหนึ่ง จากอดีตสู่ปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าชมสามารถรับรู้เรื่องราวของศาลปกครองไปพร้อมกับได้สัมผัสงานศิลปกรรมที่น่าประทับใจหลากหลายประเภท

 

พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้

 

๑. ร้องทุกข์ถวายฎีกา เป็นการบอกเล่าเรื่องราวการร้องทุกข์ของประชาชนต่อผู้ปกครองประเทศซึ่งมีรูปแบบการร้องทุกข์แตกต่างกันตามยุคสมัย เช่น ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ใช้วิธีการสั่นกระดิ่งร้องทุกข์ ในสมัยอยุธยาใช้วิธีร้องเรียนต่อเจ้าขุนมูลนายหรือร้องเรียนต่อพระมหากษัตริย์ผ่านเจ้าขุนมูลนายที่ตนสังกัด และในสมัยรัชกาลที่ ๓ ใช้วิธีตีกลองร้องทุกข์(กลองวินิจฉัยเภรี) เป็นต้น

 

๒. ที่ปฤกษาแห่งแผ่นดิน  การร้องทุกข์ของประชาชนได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เมื่อพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้าน จึงทรงแต่งตั้ง “เคาน์ซิลออฟสเตด” หรือ คณะที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน โดยมีหน้าที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การพิจารณาเรื่องที่ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกับสภาแห่งรัฐ (
conseil d’Etatหรือ council of state) ของประเทศในภาคพื้นทวีปยุโรป ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาไปสู่การจัดตั้งศาลปกครองในปัจจุบัน

 

๓. เรื่อง “ปกครอง” ในวันวาน  การจัดตั้งองค์กรวินิจฉัยคดีปกครอง เพื่อทำหน้าที่พิจารณาข้อพิพาท
ทางปกครองระหว่างรัฐกับเอกชน ได้เริ่มภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พุทธศักราช ๒๔๗๕ และได้มีการจัดตั้งองค์กรดังกล่าวขึ้นมาหลายองค์กร และพัฒนามาเป็นศาลปกครองในปัจจุบัน

 

๔. ปฐมกาลแห่งศาลปกครองไทย ความสำเร็จจากการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ส่งผลให้มีสำนักงานศาลปกครอง ทำหน้าที่หน่วยงานธุรกิจของศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครองเริ่มเปิดทำการ โดยเช่าอาคาร Exim ชั้น ๒๒ – ๒๓ ถนนพหลโยธิน ต่อมากลางปี พ.ศ.๒๕๔๓ ได้เช่าอาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ชั้น ๓๑ ๓๗ และชั้น ๔๓ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ เป็นที่ทำการชั่วคราว

 

๕. ศักราชใหม่แห่งความยุติธรรม  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้กำหนดให้มีการจัดตั้ง “ศาลปกครอง” แยกต่างหากจากศาลอื่น และเปิดทำการเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๔ ทำหน้าที่อำนวยความยุติธรรมเกี่ยวกับข้อพิพาททางปกครองแก่คู่กรณีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม  

 

๖. สยามร่มเย็น แผ่นดินเป็นสุข นับตั้งแต่เปิดทำการศาลปกครอง พ.ศ.๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน
ศาลปกครองได้เปิดทำการแล้วรวมจำนวน ๑๔ แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ มีอำนาจหน้าที่และเขตอำนาจของแต่ละชั้นศาล  ทำให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าอยู่แห่งหนใด สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยสะดวก

 

๗. ทั่วถิ่นทุกข์ ใกล้ไกลได้พึ่งพา  อีกภารกิจหนึ่งของศาลปกครอง คือ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ศาลปกครอง กฎหมายปกครอง และบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชน ผู้นำชุมชนและสื่อมวลชน เพื่อให้เข้าใจอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองมากยิ่งขึ้น

 

๘. สานสัมพันธ์เดินหน้าสู่สากล ศาลปกครองได้พัฒนาทางด้านวิชาการ โดยร่วมมือกับรัฐบาลและหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งการสร้างความสัมพันธ์กับนานาประเทศ งถือเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ศาลปกครองดำเนินการมาโดยตลอด ทั้งในรูปแบบของการพัฒนาวิชาการด้านกฎหมายปกครอง ด้านบุคลากร และการสร้างบรรทัดฐานการพิจารณาคดีปกครองให้อยู่ในระดับสากล 

 

๙. แม้ผ่านพ้นวันใดได้จดจำ ปิดท้ายการเข้าชมด้วยการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในบรรยากาศของพิพิธภัณฑ์ศาลปกครองจาก Photo booth พร้อมส่ง e-mail ให้ผู้เข้าชมได้นึกถึงวันหนึ่งที่ได้มาเยือน “พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง”

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 อาคารศาลปกครอง ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-141 0662
โทรสาร : 02-143 9842
เว็บไซต์ : http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/10courtmuseumdetail-52.html
อีเมล : museum@admincourt.go.th

วันและเวลาทำการ

เปิดจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถประจําทางสาย 52, 150, 356, 166

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานสำหรับจอดรถ

2

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
21,647 ผู้เข้าชม1.19 กม.ขอเส้นทาง
27,515 ผู้เข้าชม1.25 กม.ขอเส้นทาง
8,542 ผู้เข้าชม2.62 กม.ขอเส้นทาง
47,958 ผู้เข้าชม3.39 กม.ขอเส้นทาง
13,726 ผู้เข้าชม4.06 กม.ขอเส้นทาง
1,426 ผู้เข้าชม4.08 กม.ขอเส้นทาง
2,697 ผู้เข้าชม5.35 กม.ขอเส้นทาง

กิจกรรม

01 พ.ค. 2563

29 เมษายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน Work From Home เรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของศาลปกครอง ผ่านวีดิโอ    วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม  63 พบกับ ตอนที่ 4 "การจัดตั้งศาลปกครองตามพระราชบัญญัติศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542"  คลิก https://www.youtube.com/watch?v=Oeg7G-I8MgQ    

20 เม.ย. 2563

31 ธ.ค. 2563

22 เมษายน 2563
แม้จะ WFH อยู่ที่บ้านเพื่อนๆ ก็จะไม่พลาดการเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของศาลปกครอง เชิญชมพิพิธภัณฑ์เสมือนของพิพิธภัณฑ์ศาลปกครองได้ที่   www.admincourt.go.th/vmuseum
pav

/

next