คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

วันเทศบาล

24 เมษายนของทุกปี

แนวคิดการปกครองส่วนท้องถิ่นได้เริ่มต้นในสังคมไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีสุขภิบาลท่าฉลอมเป็นต้นแบบ สุขาภิบาล ณ ขณะนั้นยังถือว่ายังมีองค์ประกอบบางประการที่ไม่เป็นไปตามหลักการกระจายอำนาจ เช่น ที่มาของกรรมการสุขาภิบาลที่จะต้องมาจากการแต่งตั้งจากส่วนกลางซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในท้องถิ่นเช่นในปัจจุบัน
.
ต่อมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 นายปรีดี พนมยงค์ ได้ผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล ในประกาศใช้ครั้งแรกในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2476 โดยนำแนวคิดเรื่องการปกครองท้องถิ่นที่ใช้อยู่แพร่หลายในตะวันตกเข้ามาประยุกติ์ใช้ การปกครองรูปแบบ “เทศบาล” จึงเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก เปิดโอกาศให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง
.
สำหรับเทศบาลนครภูเก็ต เดิมอยู่ในฐานะ"สุขาภิบาลเมืองภูเก็ต" ภายหลัง พรบ.เทศบาล จึงได้รับการยกฐานะเป็น “เทศบาลเมืองภูเก็ต” ในวันที่ 10 ธันวาคม 2478 และได้เลื่อนฐานะเป็นเทศบาลนครภูเก็ต เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 มีพื้นที่รับผิดชอบ 2 ตำบล คือ ตำบลตลาดเหนือ 4 ตารางกิโลเมตร และตำบลตลาดใหญ่ 8 ตารางกิโลเมตร
.
ภาพที่นำมาฝากในวันนี้ คือภาพอาคารหลังแรกของเทศบาลนครภูเก็ต ที่เคยตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนสตรีภูเก็ตในปัจจุบัน ด้านหน้ามีป้านเขียนว่า “ศาลาเทศบาลเมืองภูเก็ต” ภายหลังในปี พ.ศ. 2483 ได้ย้ายที่ทำการเทศบาลไปยังจวนเทศาภิบาล มณฑลภูเก็ต (บริเวณโรงเรียนพิบูลย์สวัสดีในปัจจุบัน) ก่อนเปลี่ยนที่ทำการอีกหลายครั้ง ต่อมาอาคารหลังนี้ได้อยู่ในความดูแลของโรงเรียนสตรีภูเก็ตและถูกไฟไหม้ ในราวปี พ.ศ.2525 ทำให้ถูกรื้อถอนไป ภาพนี้ถือเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นทางการของชาวนครภูเก็ต
.
อ้างอิง/ข้อมูลเพิ่มเติม
1. "เทศบาล" บทความโดย สถาบันพระปกเกล้า
2. เทศบาลนครภูเก็ต

676 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดภูเก็ต