ย้อนกลับ

ภูเก็ตอันล้ำค่า

จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้  ที่มีขนาดเล็กมีลักษณะ เป็นหมู่เกาะล้อม   รอบด้วยทะเลชายฝั่งอันดามัน  เชื่อมต่อกับจังหวัดพังงา เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามากจำนวนมากที่หนึ่ง ซึ่งมีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ  นิยมมาท่องเที่ยวกันอย่างหลากหลาย  เป็นสถานที่ที่ผู้คนนิยมไปเที่ยวพักผ่อนซึ่งกันและกัน  ภายในจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย  ทั้งทางด้านโบราณสถานโบราณวัตถุ และ ที่อื่น ๆ แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  คือ

วัดไชยธารามหรือที่ชื่อผู้คนเรียกกันโดยทั่วไปคือวัดฉลอง  เป็นวัดโบราณสถานซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต แห่งหนึ่งเมื่อมีผู้คนเดินทางเข้ามาในจังหวัด ก็มักนิยมเข้าไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจำวัดก็คือ หลวงพ่อแช่มเพื่อเสริมบารมี ให้แก่ตนเองแล ะครอบครัวบารมีของหลวงพ่อแช่ม เป็นที่ผู้คนเลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมากและ วัดแห่งนี้ก็ยังมีพระมหาธาตุเจดีย์ที่สวยงามตั้งอยู่ภายในวัด คือ                          พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมี ภายใน มีรูปวาด ,พระพุทธรูป ที่มีความสวยงาม ทุก ๆชั้น ซึ่งเป็นที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่มาจากศรีลังกา  พออกมาด้านนอก ก็เห็นทิวทัศน์ของพื้นที่บริเวณใกล้วัดทั้งหมดได้อย่างสวยงาม

วัดฉลอง เป็นวัดที่ถูกเลื่องลือมากทำให้เมื่อผู้คนที่เข้ามาในภูเก็ต จะต้องเข้ามา           ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือ ถ้าขี่รถผ่านก็มีผู้คนเข้าไปอย่างมากมายในแต่และวัน ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยในพื้นที่หรือ นอกพื้นที่ต่างจังหวัดหรือ อาจจะเป็นชาวต่างชาติหลากหลายชาติเพราะ ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว ย่อมมีผู้คนหลากหลาย เมื่อการไหว้ขอพร             ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการ ก็จะมีการซื้อประทัดมาจุดแก้บน การเข้ามาภูเก็ตของแต่ละคนจะต้องเข้ามาวัดแห่งนี้

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดก็จะมี

1. การไหว้ขอพรนมัสการ หลวงพ่อแช่ม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดและ อยู่คู่ภูเก็ต มาช้านานเป็นที่รับรู้ของผู้คน

2. พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมี เป็นสถานที่ ที่สวยงาม ทั้งภายใน ภายนอก

3. พระประธานในวิหารเก่าแก่ หรือ ที่ผู้คนเรียก ตาขี้เหล็ก

4. กุฏิจำลองหลวงพ่อต่าง ๆ ตัวกุฏิเป็นทรงเรือนไทย ที่มีความสวยงามที่หนึ่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวเพ็ญจันทร์  ไชยชาญยุทธ์

นิสิตชั้นปีที่4  

วิชาเอกการประกอบการเเละการจัดการ

คณะเศรษฐศาสตร์เเละบริหารธุรกิจ  

มหาวิยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา

1,024 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดภูเก็ต