ย้อนกลับ

สวนสมเด็จ

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือเรียกสั้นๆอีกชื่อว่าอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ตั้งอยู่ที่เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ตั้งแต่พ.ศ.2536 เพื่ออนุรักษ์อาคารเก่าในย่านนิวาสสถานเดิมที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเคยประทับเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ให้อนุรักษ์ไว้เป็นพิพิธภัณฑ์เทิดพระเกียรติและพัฒนาเป็นสวนสาธารณะสำหรับชุมชน

   พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นสัญลักษณ์ถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นอนุสรณ์สถานคู่กับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งประดิษฐานไว้ภายในส่วนหน้าของอุทยาน

   อาคารพิพิธภัณฑ์หลังที่1 จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตลอดจนเหตุการณ์พระราชพิธีพระบรมศพและประวัติชุมชนย่านวัดอนงคารามที่มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติอยู่ร่วมกัน และ อาคารพิพิธภัณฑ์หลังที่2 จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตรและงานฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

 

 

บริเวณสวนส่วนในประกอบไปด้วย “บ้านจำลอง” ที่จำลองข้อมูลตามหนังสือ “แม่เล่าให้ฟัง” พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ภายในตัวบ้านจะประกอบไปด้วยห้องทำทอง ห้องนอน และห้องครัว ถัดจากตัวบ้านไปหนึ่งห้องคือบ้านป้าสมบูรณ์ซึ่งเป็นร้านที่สมเด็จย่าโปรดที่จะมาอ่านหนังสืออยู่เป็นประจำ

แผ่นหินแกะสลัก เปรียบดังสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสมือนร่มไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาปกป้องชาวไทยให้อยู่เย็นเป็นสุข

     ศูนย์ศิลป์ศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) ปัจจุบันชั้นบนปรับปรุงเป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการทางศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยมีการจัดแสดงหมุนเวียนตลอดทั้งปี

      ทิมบริวารและบ่อน้ำโบราณ เรือนข้าทาสบริวารของท่านแพ บุนนาค ลักษณะตัวอาคารเป็นตึกแถวรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 บ่อน้ำโบราณที่มาพร้อมบ้านท่านแพ บุนนาค เป็นบ่อน้ำใช้อุปโภคบริโภคโดยการโพงน้ำ คือใช้ถังน้ำจ้วงน้ำและฉุดขึ้นโดยสาวเชือกที่ผูกติดกับถังน้ำ

 

ข้อมูลจาก : คุณ พรเพ็ญ เอี่ยมศิริวัฒน์ หัวหน้าประชาสัมพันธ์อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ข้อมูลจากหนังสือ : เอกสารประกอบการอบรมมัคคุเทศก์น้อยอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เรียบเรียง : นางสาว ภักดิพร ดีโสภา นิสิตชั้นปีที่ 4  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2,619 views

1

แบ่งปัน