กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   หออัครศิลปิน

หออัครศิลปิน

30 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 388

7,717 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

สถานที่จัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะเป็น “อัครศิลปิน” และ พระปรีชาสามารถขแง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในฐานะที่ทรงเป็น “วิศิษฏศิลปิน” และจัดแสดงประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ ทั้ง 3 สาขา นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านต่างๆ ของศิลปินแห่งชาติ อีกด้วย หออัครศิลปิน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดหออัครศิลปินอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

 

ภายในหออัครศิลปิน แบ่งส่วนจัดแสดงเป็น

ชั้น 2 และ 3 จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถทางด้านศิลปะ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รวมถึงจัดแสดงผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ขององค์ "อัครศิลปิน" ไว้เป็นจำนวนมาก และได้นำเสนอบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรูปแบบดนตรี 3 มิติ เป้นแห่งแรกของประเทศไทย

 

นิทรรศการประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ภายในห้องนิทรรศการมีการจัดแสดงรายชื่อของศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พร้อมลายเซ็นของทุกคน และยังแสดงประวัติ ผลงานที่ทรงคุณค่าของศิลปินแห่งชาติ อาทิ ด้านประติมากรรม ด้านถ่ายภาพ ด้านจิตรกรรม ด้านหัตถศิลป์ ด้านสถาปัตยกรรม เป็นต้น

 

นิทรรศการประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ การจัดแสดงในห้องนี้ ประกอบด้วย แผ่นป้ายพร้อมลายเซ็นของศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ รวมถึงประวัติ ผลงาน และเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรม และยังมีส่วนของห้องสมุดที่รวบรวมผลงานวรรณกรรมอันทรงคุณค่า เป็นคลังความรู้ให้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาค้นคว้าได้

 

นิทรรศการประวัติและผลงานของศฺลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง จัดแสดงแผ่นป้ายรายชื่อพร้อมลายเซ็นของศิลปินแห่งชาติ จัดแสดงผลงานในด้านต่างๆ อาทิ เพลงไทยลูกทุ่ง เพลงไทยสากล ดนตรีไทย การแสดงพื้นบ้าน เช่น หนังตะลุง กลองสะบัดชัย การแสดงนาฏศิลป์ เช่น โขน หุ่นกระบอก หุ่นละครเล็ก ลิเก มโนราห์ และดุริยางคศิลป์ โดยมีการจำลองบรรยากาศของโรงละครและโรงฉายภาพยนต์ 3 มิติ สำหรับฉายภาพยนต์ประวัติผลงานของศิลปิน มีเวทีการแสดงประกอบแสงสีเสียง สำหรับใช้ถ่ายทอดภูมิปัญญา นอกจากนี้ยังมีห้องฉายภาพยนต์ขนาด 20 ที่นั่ง ห้องคาราโอเกะ อีกด้วย

 

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ศิลปะ

แผนที่

หออัครศิลปิน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-986 5020-4
โทรสาร : 02-986 5020-4 ต่อ 103
เว็บไซต์ : http://www.culture.go.th/subculture8/

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. -  16.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

โดยรถยนต์ จากกรุงเทเพฯ ใช้ทางด่วนพิเศษ ลงที่ด่านธรรมศาสตร์ ใช้เส้นทางถนนคลองหลวงผ่าน
ทางเข้าวัดพระธรรมกายถึงจุดตัดกับถนนวงแหวนรอบนอกบางพลี-บางปะอิน ตรงไปจนสุดเส้นทางที่ถนนเลียบคลองห้า 

หรือใช้ทางเส้นรังสิต-นครนายก เลี้ยวเข้าทางถนนเลียบคลองห้า ผ่านหน้าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์   ตรงไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

6

แบ่งปัน

กิจกรรม

19 ต.ค. 2559

07 ธ.ค. 2559

20 ตุลาคม 2559
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ (ทัศนศิลป์) ประจำปี ๒๕๖๐“ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่น ๘”----------------------------------------- หออัครศิลปิน ขอเชิญ ครู อาจารย์ ผู้สอนศิลปะในสถาบันการศึกษา และบุคลากรทางด้านศิลปะในหน่วยงาน องค์กร สมาคม ชมรม หรือศิลปินที่สนใจ ส่งเอกสารการสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ (ทัศนศิลป์)  ประจำปี ๒๕๖๐ “ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่น ๘” โดยสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ หออัครศิลปิน กำหนดแผนดำเนินงานจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  “ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่น ๘” ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งจะได้ทำการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เป็นระยะเวลา ๔ วัน ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี และเมื่อจบหลักสูตรการอบรม ทางโครงการฯ จะคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่น จำนวน ๑๐ คน ไปร่วมจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานศิลปะร่วมกับสภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกาต่อไป  หลักเกณฑ์รายละเอียดการรับสมัคร และแบบฟอร์มใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.4shared.com/rar/EclYYycCce/___8.html?http://www1.culture.go.th/subculture8/ http://www.culture.go.th/subculture8/ สอบถามเพิ่มเติมโทร ๐๒ ๙๘๖ ๕๐๒๓ ต่อ ๑๐๕
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง