กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

11 ธันวาคม 2562

ชื่นชอบ 148

1,730 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พุทธศักราช 2539 โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่เป็นส่วนราชการซึ่งมีภารกิจหลักในด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินงานของกรมศิลปากรในขณะนั้น ดำเนินการจัดตั้งหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องในพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานต่างๆ อาทิ

  • พระราชหัตถเลขา พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส พระราชนิพนธ์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลต่างๆ
  • แถบบันทึกพระสุรเสียง แถบวีดิทัศน์ พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ มาจัดเก็บและอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

ซึ่งต่อมาได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่ออาคารว่า หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2540 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงเปิดอาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2553

 

นอกจากนี้  ยังจัดแสดงนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและให้ผู้มาเยี่ยมชมเกิดความซาบซึ้งในพระปรีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์สืบต่อไป โดยจัดแสดง 2 อาคาร  ประกอบด้วย

  • อาคาร 3 จัดแสดงพระราชประวัติ
  • อาคาร 4 จัดแสดงพระราชกรณียกิจ

เนื้อหานิทรรศการนำเสนอผ่านรูปแบบการจัดแสดงเอกสารจดหมายเหตุ ภาพถ่าย สื่อเสียง สื่อสารคดี สิ่งของ รวมทั้งการจำลองบรรยากาศที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์เละเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าชมเข้าถึงข้อมูลได้อย่างชัดเจน และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน 

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

อื่นๆ

แผนที่

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-902 7940, 02-902 7942 ต่อ 103, 113
โทรสาร : 02-902 7941
เว็บไซต์ : http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/TheNationalArchives/
อีเมล : contact@nat.go.th

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดราชกร) เวลา 09.00 - 16.00 น. 

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1(พหลโยธิน) และให้เข้าสู่ทางคู่ขนานพหลโยธิน ก่อนถึง ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ให้เลี้ยวซ้ายไปยัง อ.คลองหลวง เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3214 ขับต่อไปจนถึงสะพานข้ามคลองห้า ให้เลี้ยวซ้ายขับตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

รับจองล่วงหน้าสำหรับการเข้าชมเป็นหมู่คณะ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถฟรี

0

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
20 ผู้เข้าชม9.01 กม.ขอเส้นทาง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง