กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

11 ธันวาคม 2562

ชื่นชอบ 335

6,542 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พุทธศักราช 2539 โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่เป็นส่วนราชการซึ่งมีภารกิจหลักในด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินงานของกรมศิลปากรในขณะนั้น ดำเนินการจัดตั้งหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องในพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานต่างๆ อาทิ

  • พระราชหัตถเลขา พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส พระราชนิพนธ์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลต่างๆ
  • แถบบันทึกพระสุรเสียง แถบวีดิทัศน์ พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ มาจัดเก็บและอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

ซึ่งต่อมาได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่ออาคารว่า หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2540 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงเปิดอาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2553

 

นอกจากนี้  ยังจัดแสดงนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและให้ผู้มาเยี่ยมชมเกิดความซาบซึ้งในพระปรีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์สืบต่อไป โดยจัดแสดง 2 อาคาร  ประกอบด้วย

  • อาคาร 3 จัดแสดงพระราชประวัติ
  • อาคาร 4 จัดแสดงพระราชกรณียกิจ

เนื้อหานิทรรศการนำเสนอผ่านรูปแบบการจัดแสดงเอกสารจดหมายเหตุ ภาพถ่าย สื่อเสียง สื่อสารคดี สิ่งของ รวมทั้งการจำลองบรรยากาศที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์เละเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าชมเข้าถึงข้อมูลได้อย่างชัดเจน และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน 

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

อื่นๆ

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-902 7940, 02-902 7942 ต่อ 103, 113
โทรสาร : 02-902 7941
เว็บไซต์ : http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/TheNationalArchives/
อีเมล : contact@nat.go.th

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดราชกร) เวลา 09.00 - 16.00 น. 

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1(พหลโยธิน) และให้เข้าสู่ทางคู่ขนานพหลโยธิน ก่อนถึง ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ให้เลี้ยวซ้ายไปยัง อ.คลองหลวง เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3214 ขับต่อไปจนถึงสะพานข้ามคลองห้า ให้เลี้ยวซ้ายขับตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

รับจองล่วงหน้าสำหรับการเข้าชมเป็นหมู่คณะ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถฟรี

1

แบ่งปัน

กิจกรรม

01 ธ.ค. 2563

31 ธ.ค. 2563

23 ธันวาคม 2563
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม   กิจกรรมที่ ๑ : ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙ ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์ฉบับราษฎร โดยส่งเรื่องเล่า เรื่องราวความรู้สึก ความทรงจำ ความประทับใจ ต่อพระบาทสมเด็จพระบรมกาชนธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร พระราชกรณียกิจ โครงการในพระราชดำริ หรือกิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น ได้ตลอดเดือนธันวาคม 2563   โดยส่งเป็นข้อความ ภาพถ่าย แต่งเป็นคำประพันธ์ อัดคลิปเล่าความประทับใจ เขียนส่งเป็นไปรษณียบัตร – จดหมาย หรือรูปแบบอื่นใด มาที่ Facebook : หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   หรือส่งไปรษณีย์มาที่.. หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10120   กิจกรรมที่ ๒ : ๑ คน ๑ ภาพพระราชกรณียกิจ ร่วมชมภาพพระราชกรณียกิจทาง www.facebook.com/narama9 ตลอดเดือนธันวาคม ส่งภาพพระราชกรณียกิจพร้อมบรรยายความประทับใจความยาวไม่เกิน 5 บรรทัด เข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง www.facebook.com/narama9 ได้ตลอดจนเดือนธันวาคม 2563 ชมนิทรรศการออนไลน์ www.facebook.com/narama9 และ www.finearts.go.th/narama9/ ในเดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป    
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง