กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

01 กรกฎาคม 2563

ชื่นชอบ 396

2,831 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินการจัดตั้งในปี พ.ศ.2543 เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในปี พ.ศ.2546 เพื่อดำเนินการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์บัว ปลูกรักษา ศึกษาการใช้ประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์บัว โดยเริ่มดำเนินการรวบรวมพันธุ์บัวจาก 40 สายพันธุ์  ปัจจุบันมีพันธุ์บัวมากกว่า 100 สายพันธุ์ ทั้งบัวหลวง  บัวผัน บัวสาย บัวฝรั่ง บัววิกตอเรีย และบัวพันธุ์ไทยหายากในพื้นที่ 18 ไร่

 

ภายในมีการจัดสรรพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 จะเป็นการแนะนำบัวพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกแยกอยู่ในบ่อซีเมนต์ มีการจัดทำทางเดินเพื่อให้ได้ชมอย่างใกล้ชิด ส่วนนี้ถือเป็นการทดลองศึกษาถึงการเจริญเติบโตของบัวในสภาพแวดล้อมที่ต่างๆกันด้วย

 

ส่วนที่ 2 เป็นการปลูกบัวอยู่ในร่องน้ำที่ขุดขึ้นจริง รวมถึงการปลูกในพื้นที่บางส่วนของบึงพระรามเก้า โดยคัดเลือกและแยกสายพันธุ์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อที่จะศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการเจริญเติบโตของบัวสายพันธุ์ต่างๆ

 

ส่วนสุดท้าย จัดทำเป็นส่วนอนุบาลบัว เพาะเลี้ยง จำหน่าย รวมถึงจัดแสดงพื้นที่ปลูกแฝก ในโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

บัวจงกลนี Nymphaea spp (hybrid) มีการกล่าวถึงบัวชนิดนี้ครั้งแรกในสมัยสุโขทัย ในวรรณคดีไตรภูมิพระร่วง และได้รับการประกาศในเอกสารสมาคมบัว ปี 2544-2545 ว่าเป็นบัวที่มีอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น 

แผนที่

พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 0-2549 3043, 0-2549 3040-45
โทรสาร : 0-2577 2357, 0-2577 1150
เว็บไซต์ : http://www.lotus.rmutt.ac.th/

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ (หยุดวันนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-16.30 น.

 

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

จดหมายขออนุญาต/ โทรศัพท์แจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วันทำการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

4

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง