กำลังโหลดข้อมูล
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช.

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช.

26 สิงหาคม 2563

ชื่นชอบ 50

1,427 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อพวช. ได้รับความเห็นชอบให้ “โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงให้เห็นหลักการคิด วิธีการทรงงานและกระบวนการค้นหาคำตอบ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงนำไปแก้ปัญหาหรือพระราชทานแก่พสกนิกรในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร ตลอดจนเป็นแบบอย่างแก่ผู้สนใจชาวต่างประเทศ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความเข้าใจในความสำคัญและปัญหาของระบบนิเวศ การบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า เพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกับระบบนิเวศธรรมชาติอย่างยั่งยืน

 

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า จึงเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของประชาชนชาวไทยอย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง ในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก ในบทบาทความสัมพันธ์ของระบบนิเวศที่สำคัญของโลกและของประเทศไทย อันจะนำไปสู่การมีจิตสำนึกในการรักษา อนุรักษ์ระบบนิเวศ และเตรียมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรู้เท่าทัน ตามแนวคิดและวิธีการทรงงานต้นแบบจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

 

นิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า จัดแสดงภายใต้หัวข้อหลัก “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วยส่วนจัดแสดงหลัก 6 ส่วน  ได้แก่

 

ส่วนที่ 1  โลกและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต

 

 • นำเสนอเกี่ยวกับกำเนิดความเป็นมาของโลก อิทธิพลขององค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก โลก ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการ การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในระบบนิเวศต่าง ๆ ของโลกที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย

ส่วนที่ ระบบนิเวศและความหลากหลาย

 • ดาวเคราะห์โลก ประกอบด้วยระบบนิเวศที่หลากหลาย แตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน เกิดขึ้นเป็นระบบใหญ่ ซึ่งก็คือโลกของเรา ความสัมพันธ์และความสมดุลระหว่าง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมของระบบนิเวศแต่ละระบบ ประกอบด้วย ระบบนิเวศเขตหนาว  เขตอบอุ่น ทะเลทราย  และป่าเขตร้อน  ยังนำไปสู่ระดับความสมดุลของระบบนิเวศและของโลกด้วย

ส่วนที่ การจัดการทรัพยากรน้ำ

 • แสดงกำเนิดและการหมุนเวียนของน้ำในลักษณะวัฏจักร ความสำคัญของน้ำกับชีวิต ทั้งมนุษย์และ สิ่งแวดล้อม ในด้านของการองค์ประกอบในสิ่งมีชีวิต การเป็นที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งอาหาร และก่อให้เกิดวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตแบบต่าง ๆ ความเปลี่ยนแปลงของน้ำและผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในระดับโลกและภายในประเทศไทย อันนำไปสู่วิธีการบริหารจัดการและการแก้ปัญหาน้ำ เพื่อให้เกิดแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ การจัดการทรัพยากรดิน

 • ที่มาและกำเนิดของ “ผืนดิน” และการที่มนุษย์ตั้งแต่ยุคโบราณรู้จักใช้และจัดสรรประโยชน์บนผืนแผ่นดิน และเมื่อเกิดปัญหาจากการใช้ประโยชน์  จึงต้องมีการหาวิธีบริหารจัดการดินอย่างถูกต้อง  เพื่อให้มนุษย์ยังคงมีทรัพยากรดินให้ใช้ได้อย่างยั่งยืน

ส่วนที่ หอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

 • แสดงถึงหลักการทรงงาน พระวิสัยทัศน์ และกระบวนการศึกษาปัญหาในธรรมชาติ อันเป็นที่มา ของโครงการในพระราชดำริกว่า 3,000 โครงการ และสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์อันเป็นประโยชน์ 8 รายการ ตลอดจนการเฉลิมพระเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วโลก ต่อโครงการในพระราชดำริ ซึ่งแสดง ให้เห็นถึงการยอมรับในพระปรีชาสามารถและผลประโยชน์ของโครงการต่อประชาชนและภูมิภาคต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ประกอบด้วย

ส่วนที่ การจัดการทรัพยากรน้ำในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก

 • เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับสถานการณ์ของทรัพยากรน้ำในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก การใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ คุณค่าของ น้ำต่อวิถีชีวิต ของประชากรในภูมิภาค สถานการณ์ที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อเป็นการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สามารถใช้เป็นกรณีศึกษาและพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม อันจะนำไปสู่ การพัฒนาความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไป

 

ส่วนที่ 1 OUR HOME

 • BIGBANG
 • SHELTER
 • LIFE
 • EVOLUTION AND MASS EXTINCTION
 • HUMAN ODYSSEY

 

 

ส่วนที่ 2 OUR LIFE

 • ANTARCTICA
 • ARCTIC
 • TUNDRA
 • TAIGA
 • DESERT
 • TEMPERATE
 • TROPICAL
 • TAHILAND ECOSYSTEM SERVICE : SOIL
 • THAILAND ECOSYSTEM SERVICE : WATER
 • THAILAND ECOREGION

 

 

ส่วนที่ 3 OUR KING

 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของนักวิทยาศาสตร์ ทรงมีวิธีคิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ทรงมองเห็นความสัมพันธ์ของทั้งระบบในองค์รวม เมื่อรวมเข้ากับหลักการบริหารจัดการ จึงนำมาสู่โครงการพระราชดำริ หลักคิด หลักปรัชญา ที่พระราชทานเป็นแนวทางในการดำรงอยู่ของมนุษย์กับโลกใบนี้อย่างยั่งยืน
 • การเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับทราบ และเข้าใจถึงสภาพปัญหาของพสกนิกรที่มีความหลากหลายไปตามสภาพภูมิศาสตร์ จนนำมาสู่การแก้ไขปัญหาโดยอาศัยกระบวนการวิทยาศาสตร์
 • การแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มี 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ ดิน น้ำ ป่า และคน (อาชีพ) เป็นการปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของประชาชนในท้องถิ่น
 • พระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและสากล ดังจะเห็นได้จากการได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล ทั้งจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ

บริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

แผนที่

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช.

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-577-9999
โทรสาร : 02-577-9911
เว็บไซต์ : http://www.nsm.or.th/
อีเมล : info@nsm.or.th

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร – ศุกร์ เวลา 09.30 – 16.00 น.

วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 – 17.00 น.

(ปิดทำการทุกวันจันทร์)

ค่าเข้าชม

1. ค่าเข้าชม 3 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 100 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

 • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
 • พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
 • พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

2. ค่าเข้าชม 1 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 200 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

 • พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

 

3. ค่าเข้าชม บัตรรวมทั้ง 4 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 300 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

4. ฟรี ค่าเข้าชมสำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี (อายุไม่เกิน 24 ปี โปรดแสดงบัตร) และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางที่ผ่านหน้าปากทางคลองห้า (เส้นรังสิต - นครนายก) สาย ปอ. 538

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมแบบหมู่คณะ สามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่ 02-577 9999 ต่อ 2122 - 2123

1

แบ่งปัน

กิจกรรม

26 ธ.ค. 2563

31 ธ.ค. 2563

23 ธันวาคม 2563
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถยนต์แข่งโบราณ "หนุมาน ๒"   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญชม นิทรรศการ "ในหลวง ร.๙ กับ รถยนต์" ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. คลองห้า จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป   **สอบถามข้อมูล โทร. 02 577 9999 หรือดูรายละเอียดได้ที่ FB : พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. RAMA9 MUSEUM

31 ต.ค. 2563

30 ตุลาคม 2563
Trick or Treat แต่งแฟนซี ฟังเรื่องผี ในพิพิธภัณฑ์ ชวนยกก๊วนแต่งแฟนซีมาป่วนผี ในโซน Temperate เขตอบอุ่น ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า  ที่มีครบทั้ง 4 ฤดูกาล อันเต็มไปด้วยความโดดเด่นของชีวนิเวศของโลก     พร้อมกิจกรรมล้อมวงฟังเรื่องเล่าชวนขนลุก แบบวิถี Curator รอบเวลา 11.00 - 11.30 น . และ 14.00 - 14.30 น. กิจกรรม “แมงมุมชักกระตุก”   รอบเวลา 11.30 - 12.00 น. / 13.00 – 14.00 น. และ 14.30 - 16.30 น. **พิเศษ!!! แต่งชุดธีมฮาโลวีน รับของที่ระลึก 100 ท่านแรก มาก่อนรับก่อน ช้าหมด
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง