กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช.

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช.

26 สิงหาคม 2563

ชื่นชอบ 54

3,298 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อพวช. ได้รับความเห็นชอบให้ “โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงให้เห็นหลักการคิด วิธีการทรงงานและกระบวนการค้นหาคำตอบ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงนำไปแก้ปัญหาหรือพระราชทานแก่พสกนิกรในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร ตลอดจนเป็นแบบอย่างแก่ผู้สนใจชาวต่างประเทศ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความเข้าใจในความสำคัญและปัญหาของระบบนิเวศ การบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า เพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกับระบบนิเวศธรรมชาติอย่างยั่งยืน

 

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า จึงเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของประชาชนชาวไทยอย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง ในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก ในบทบาทความสัมพันธ์ของระบบนิเวศที่สำคัญของโลกและของประเทศไทย อันจะนำไปสู่การมีจิตสำนึกในการรักษา อนุรักษ์ระบบนิเวศ และเตรียมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรู้เท่าทัน ตามแนวคิดและวิธีการทรงงานต้นแบบจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

 

นิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า จัดแสดงภายใต้หัวข้อหลัก “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วยส่วนจัดแสดงหลัก 6 ส่วน  ได้แก่

 

ส่วนที่ 1  โลกและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต

 

 • นำเสนอเกี่ยวกับกำเนิดความเป็นมาของโลก อิทธิพลขององค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก โลก ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการ การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในระบบนิเวศต่าง ๆ ของโลกที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย

ส่วนที่ ระบบนิเวศและความหลากหลาย

 • ดาวเคราะห์โลก ประกอบด้วยระบบนิเวศที่หลากหลาย แตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน เกิดขึ้นเป็นระบบใหญ่ ซึ่งก็คือโลกของเรา ความสัมพันธ์และความสมดุลระหว่าง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมของระบบนิเวศแต่ละระบบ ประกอบด้วย ระบบนิเวศเขตหนาว  เขตอบอุ่น ทะเลทราย  และป่าเขตร้อน  ยังนำไปสู่ระดับความสมดุลของระบบนิเวศและของโลกด้วย

ส่วนที่ การจัดการทรัพยากรน้ำ

 • แสดงกำเนิดและการหมุนเวียนของน้ำในลักษณะวัฏจักร ความสำคัญของน้ำกับชีวิต ทั้งมนุษย์และ สิ่งแวดล้อม ในด้านของการองค์ประกอบในสิ่งมีชีวิต การเป็นที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งอาหาร และก่อให้เกิดวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตแบบต่าง ๆ ความเปลี่ยนแปลงของน้ำและผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในระดับโลกและภายในประเทศไทย อันนำไปสู่วิธีการบริหารจัดการและการแก้ปัญหาน้ำ เพื่อให้เกิดแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ การจัดการทรัพยากรดิน

 • ที่มาและกำเนิดของ “ผืนดิน” และการที่มนุษย์ตั้งแต่ยุคโบราณรู้จักใช้และจัดสรรประโยชน์บนผืนแผ่นดิน และเมื่อเกิดปัญหาจากการใช้ประโยชน์  จึงต้องมีการหาวิธีบริหารจัดการดินอย่างถูกต้อง  เพื่อให้มนุษย์ยังคงมีทรัพยากรดินให้ใช้ได้อย่างยั่งยืน

ส่วนที่ หอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

 • แสดงถึงหลักการทรงงาน พระวิสัยทัศน์ และกระบวนการศึกษาปัญหาในธรรมชาติ อันเป็นที่มา ของโครงการในพระราชดำริกว่า 3,000 โครงการ และสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์อันเป็นประโยชน์ 8 รายการ ตลอดจนการเฉลิมพระเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วโลก ต่อโครงการในพระราชดำริ ซึ่งแสดง ให้เห็นถึงการยอมรับในพระปรีชาสามารถและผลประโยชน์ของโครงการต่อประชาชนและภูมิภาคต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ประกอบด้วย

ส่วนที่ การจัดการทรัพยากรน้ำในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก

 • เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับสถานการณ์ของทรัพยากรน้ำในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก การใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ คุณค่าของ น้ำต่อวิถีชีวิต ของประชากรในภูมิภาค สถานการณ์ที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อเป็นการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สามารถใช้เป็นกรณีศึกษาและพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม อันจะนำไปสู่ การพัฒนาความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไป

 

ส่วนที่ 1 OUR HOME

 • BIGBANG
 • SHELTER
 • LIFE
 • EVOLUTION AND MASS EXTINCTION
 • HUMAN ODYSSEY

 

 

ส่วนที่ 2 OUR LIFE

 • ANTARCTICA
 • ARCTIC
 • TUNDRA
 • TAIGA
 • DESERT
 • TEMPERATE
 • TROPICAL
 • TAHILAND ECOSYSTEM SERVICE : SOIL
 • THAILAND ECOSYSTEM SERVICE : WATER
 • THAILAND ECOREGION

 

 

ส่วนที่ 3 OUR KING

 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของนักวิทยาศาสตร์ ทรงมีวิธีคิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ทรงมองเห็นความสัมพันธ์ของทั้งระบบในองค์รวม เมื่อรวมเข้ากับหลักการบริหารจัดการ จึงนำมาสู่โครงการพระราชดำริ หลักคิด หลักปรัชญา ที่พระราชทานเป็นแนวทางในการดำรงอยู่ของมนุษย์กับโลกใบนี้อย่างยั่งยืน
 • การเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับทราบ และเข้าใจถึงสภาพปัญหาของพสกนิกรที่มีความหลากหลายไปตามสภาพภูมิศาสตร์ จนนำมาสู่การแก้ไขปัญหาโดยอาศัยกระบวนการวิทยาศาสตร์
 • การแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มี 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ ดิน น้ำ ป่า และคน (อาชีพ) เป็นการปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของประชาชนในท้องถิ่น
 • พระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและสากล ดังจะเห็นได้จากการได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล ทั้งจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ

บริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-577-9999
โทรสาร : 02-577-9911
เว็บไซต์ : http://www.nsm.or.th/
อีเมล : info@nsm.or.th

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร – ศุกร์ เวลา 09.30 – 16.00 น.

วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 – 17.00 น.

(ปิดทำการทุกวันจันทร์)

ค่าเข้าชม

1. ค่าเข้าชม 3 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 100 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

 • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
 • พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
 • พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

2. ค่าเข้าชม 1 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 200 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

 • พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

 

3. ค่าเข้าชม บัตรรวมทั้ง 4 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 300 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

4. ฟรี ค่าเข้าชมสำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี (อายุไม่เกิน 24 ปี โปรดแสดงบัตร) และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางที่ผ่านหน้าปากทางคลองห้า (เส้นรังสิต - นครนายก) สาย ปอ. 538

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมแบบหมู่คณะ สามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่ 02-577 9999 ต่อ 2122 - 2123

1

แบ่งปัน

กิจกรรม

15 ต.ค. 2564

12 ตุลาคม 2564
อพวช. ร่วมกับ Asia Pacific Network of Science and Technology Centres  และ Shanghai science and technology museum    กำหนดจัดกิจกรรม ASPAC Share-2-Learn Session ในหัวข้อ “Thematic Science Museum in Asia Pacific: Concept and Creation” เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิดและความท้าทายการดำเนินงาน ของพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่อย่างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ประเทศไทย และ Shanghai Astronomy Museum สาธารณรัฐประชาชนจีน   วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://shorturl.at/optFM หรือสแกน QR CODE  (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วม) 

15 ส.ค. 2564

16 ส.ค. 2564

09 สิงหาคม 2564
รับสมัครครูผู้สนใจ SPECIAL CLASSROOM ONLINE ชั้นเรียนออนไลน์ "วันพิเศษ เสกความสนุก"  กิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2564   ร่วมเรียนรู้ในหัวข้อ "Fruit Facts เรื่องของผล...กลของเมล็ด"  ผ่านช่องทาง Microsoft Team วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 64 เวลา 10.00-11.30 น.   สำหรับคุณครูและนักเรียน ชั้น ม.1-3 จำนวนนักเรียนรวมไม่เกิน 100 คน ครูผู้สนใจสมัครโดยการสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์นี้  หรือกรอกแบบฟอร์มได้ที่ลิ้งค์ https://forms.gle/WfXTEAUbPeL9JTJY8   ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 64 ประกาศรายชื่อครูที่ได้รับคัดเลือกร่วมกิจกรรม วันที่ 17 สิงหาคม 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-577 9999 ต่อ 1433 (คุณศิรประภา)

01 มิ.ย. 2564

31 ส.ค. 2564

04 มิถุนายน 2564
เปิดลงทะเบียน การนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 2 : ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในสภาวะปัจจุบัน โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. RAMA9 MUSEUM คลองห้า ปทุมธานี   เปิดลงทะเบียนรอบที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2564 รายละเอียดการสมัคร คลิก http://bit.ly/2NXSdFR กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิก https://forms.gle/k3ViqMdHnjgchEaFA สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2118  

01 มี.ค. 2564

30 พ.ค. 2564

30 มีนาคม 2564
อพวช. ขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 2  : ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในสภาวะปัจจุบัน  วันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. คลองห้า จังหวัดปทุมธานี   เปิดรับสมัคร วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดการสมัคร คลิก http://bit.ly/2NXSdFR กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิก https://forms.gle/k3ViqMdHnjgchEaFA สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2118

14 เม.ย. 2564

18 เม.ย. 2564

23 มีนาคม 2564
เปิดรับสมัคร One Day Camp เดือนเมษายน 2564 (ค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 1 วัน)    ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 ตอน "Happy Farming" วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 ตอน "สีสันพรรณพืช"   ค่าสมัคร 700 บาท/คน/ค่าย (สมาชิก อพวช. ลด 10%) และถ้ามาเป็นแก๊ง 10 คน เหลือเพียง 630 บาท/คน/ค่าย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม One Day Camp จะได้รับเกียรติบัตร เมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและการสมัคร คลิก https://bit.ly/3s61Pxm สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2104 รับจำนวนจำกัด เพื่อรักษามาตรฐานการบริการแบบ New Normal
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

24 กุมภาพันธ์ 2564
11,952
518