กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช.

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช.

18 มีนาคม 2565

ชื่นชอบ 65

2,678 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

 

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๔๖ เพื่อให้บริการความรู้ และให้เห็นถึงประโยชน์ ความสำคัญของเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศต่อการดำรงชีวิตประจำวันและการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการที่เล่าเรื่องราววิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสือสารนับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบัน  และเบื้องหลังวิวัฒนาการทั้งหมดคือ ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์นั่นเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกนำเสนอด้วยเทคนิค แสง สี เสียง อันทันสมัย ประกอบชิ้นงาน เครื่องเล่นทางวิทยาศาสตร์  สื่อประสมเชิงตอบโต้ เสริมด้วยกิจกรรมการเรียนรู้หลายประเภท  เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไปกับการเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์.

 

 • โซน 1 ประตูสู่วิวัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ก้าวเข้าสู่เรื่องราวแห่งวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยผลักดันให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนับแต่อดีต ปัจจุบันและจะเป็นเช่นนี้ต่อไปในอนาคต

Highlight : นักเล่าเรื่องแห่งนวัตกรรมถ่ายทอดเรื่องราวของการสื่อสารต่าง ๆ ผ่านใบหน้า ด้วยเทคนิคแสง สี เสียง อันทันสมัย

 

 • โซน 2 การสื่อสารยุคก่อนประวัติศาสตร์

พบกับจุดเริ่มต้นแห่งการสื่อสารที่แสดงให้เห็นศักยภาพของมนุษย์ในการคิดค้น หาวิธีการ เครื่องมือต่างๆ ในการเอาชนะข้อจำกัดต่าง ๆ เพื่อบรรลุภารกิจในการสื่อสาร โดยมนุษย์ในสมัยนั้นไม่อาจรู้ได้ว่า สิ่งที่คิดค้นนั้น ได้กลายเป็นก้าวแรกสู่เทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยเปลี่ยนโลกถัดจากนี้ไปแบบก้าวกระโดด

Highlight : การบันทึก เป็นการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารอย่างหนึ่ง ในอดีต มนุษย์คิดค้นวิธีและอุปกรณ์การบันทึกไว้หลากหลายชนิด

 

 • โซน 3 การสื่อสารยุคอิเล็กทรอนิกส์

ตื่นตาตื่นใจไปกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่เกิดขึ้นหลังการค้นพบไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่ง เปรียบเสมือนกุญแจไขกล่องนวัตกรรมด้านการสื่อสาร อุปกรณ์สื่อสารที่ถูกพัฒนาขึ้นเหล่านี้ได้ ย่อโลกการสื่อสารให้เล็กลงและมีคุณภาพมากขึ้นทั้งภาพและเสียง จนอาจกล่าวได้ว่าในยุคนี้ ระยะทางอาจเป็นเพียงอุปสรรคเล็ก ๆ ด้านการสื่อสารเท่านั้น

Highlight : สนุกกับการ ย้อนอดีตไปดูว่าโทรศัพท์ยุคแรก ๆ ทำงานอย่างไร ก่อนจะมาเป็นโทรศัพท์ทันสมัยในยุคปัจจุบัน และร่วมสัมผัสประสบการณ์การทำงานในห้องบันทึกรายการโทรทัศน์ พร้อมเรียนรู้ว่า ภาพ เสียง สี จากที่หนึ่งมาปรากฏในโทรทัศน์ของเราได้อย่างไรและ เรียนรู้การทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง กว่าจะมาเป็นรายการโทรทัศน์ที่เราชม

 

 • โซน 4 การคำนวณ

เรียนรู้ “ระบบการคำนวณ” ที่ทำให้คณิตศาสตร์เปรียบเสมือนสิ่งมหัศจรรย์ที่ทำให้มนุษย์คาดการณ์เหตุในอนาคตได้ใกล้เคียงความจริงมาก เช่น เหตุภัยพิบัติต่างๆ การเคลื่อนที่ของวัตถุในอวกาศ ศาสตร์นี้ยังเป็นหัวใจสำคัญของ “ความเป็นอัจฉริยะ” ในประดิษฐกรรมเปลี่ยนโลกที่ชื่อว่า “คอมพิวเตอร์ “ อีกด้วย

Highlight

- ชมต้นแบบเครื่องคำนวณยุคแรก สู่ความปราดเปรื่องของ “คอมพิวเตอร์” แล้วฟันเฟืองทำงานอย่างไรจึงช่วยมนุษย์คำนวณตัวเลขมากมายได้

- รู้จักกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก ทำงานด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์ ที่เรียกว่า “ลอจิกเกต” ซึ่งเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสมองภายในเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมาย 

 

 • โซน 5 คอมพิวเตอร์

ชมวิวัฒนาการเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ใช้ระบบคำนวณแบบแรงมนุษย์สู่ระบบอัตโนมัติ พร้อมรู้จักส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ล้วนเป็นปัจจัยสู่ความอัจฉริยะของคอมพิวเตอร์

Highlight : เรียนรู้ชุดคำสั่งเบื้องหลังการทำงานอันซับซ้อนของคอมพิวเตอร์ และได้เห็นวิวัฒนาการของภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีความเรียบง่ายมากขึ้นเรื่อย ๆ 

 

 • โซน 6 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รู้จักประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิตมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ที่เราอาจคาดไม่ถึง ทั้งการแพทย์ การศึกษา การคมนาคม การสื่อสาร ผ่านชิ้นงานสื่อประสมหลากแบบ 

Highlight : สัมผัสประสบการณ์จำลองการขับรถโดยใช้ระบบนำทาง ที่ช่วยพาเราสู่จุดหมายปลายทาง

 

 

บริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-577-9999
โทรสาร : 02-577-9911
เว็บไซต์ : http://www.nsm.or.th/
อีเมล : info@nsm.or.th

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร – ศุกร์ เวลา 09.30 – 16.00 น.

วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 – 17.00 น.

(ปิดทำการทุกวันจันทร์)

ค่าเข้าชม

1. ค่าเข้าชม 3 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 100 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

 • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
 • พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
 • พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

2. ค่าเข้าชม 1 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 200 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

 • พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

 

3. ค่าเข้าชม บัตรรวมทั้ง 4 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 300 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

4. ฟรี ค่าเข้าชมสำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี (อายุไม่เกิน 24 ปี โปรดแสดงบัตร) และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางที่ผ่านหน้าปากทางคลองห้า (เส้นรังสิต - นครนายก) สาย ปอ. 538

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีจองเข้าชมแบบหมู่คณะ สามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่ 02-577 9999 ต่อ 2122 – 2123

0

แบ่งปัน

กิจกรรม

30 ต.ค. 2564

14 ตุลาคม 2564
The First Time ever ครั้งแรกกับ อพวช. ที่เปิดให้ผู้เข้าชมร่วมผจญภัยในพิพิธภัณฑ์ กับนักวิชาการแบบใกล้ชิด ที่ปกติแล้วไม่เปิดให้เข้าชม กับกิจกรรม ❝Exclusive Tour with Curator❞ ต้อนรับการกลับมาเปิดพิพิธภัณฑ์ !!!   พบประสบการณ์สุดพิเศษ โปรแกรมที่ 1: Collection Tour เปิดคลังมหาสมบัติในพิพิธภัณฑ์ให้คุณได้สัมผัสแบบใกล้ชิด  เข้าชมวัตถุตัวอย่างและวัสดุอุเทศ ที่ปกติแล้วจะไม่ได้เปิดให้เข้าชม  พร้อมถ่ายภาพสุดชิคกับตัวอย่าง Collection เปิดกิจกรรมทุกวันเสาร์ที่ 16 / 23 / 30 ตุลาคม 64 วันละ 2 รอบเวลา ได้แก่ 10:00 – 11:30 น. / 14:00 – 15:30 น. จำนวน 12 คนต่อรอบ ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ตึกลูกเต๋า)   โปรแกรมที่ 3: หนึ่งวันบนดาวอังคาร (A Day On Mars) ผจญภัยและสัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงบนดาวเคราะห์สีแดง เปิดกิจกรรมทุกวันเสาร์ที่ 16 / 23 / 30 ตุลาคม 64 เวลา 10:00 – 11:30 น. จำนวน 12 คนต่อรอบ ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ   หมายเหตุ: กิจกรรมนี้มีค่าใช้จ่ายต่อรอบต่อพิพิธภัณฑ์ ดังนี้ ผู้ใหญ่ 300 บาท/คน/โปรแกรม เด็ก 200 บาท/คน/โปรแกรม จำกัดจำนวนคนในการเข้าร่วมกิจกรรม   การจองเข้าชม (จองล่วงหน้าเท่านั้น) ลิงก์ https://forms.gle/V1zq1cKdna1rLXgB8 สำนักบริการผู้เข้าชม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2140 หรือ 2123 E-mail nsm_mkt@nsm.or.th   หมายเหตุ : กรุณารอรับข้อความยืนยันการสมัครผ่านทาง E-mail หรือโทรศัพท์ ก่อนการชำระเงิน เจ้าหน้าที่จะยืนยันการสมัครไม่เกิน 1 วันทำการ ตามลำดับการลงทะเบียนในการจอง ชำระเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันที่เข้าร่วมกิจกรรม

06 ส.ค. 2564

10 ส.ค. 2564

06 สิงหาคม 2564
ถึงเวลาออกสำรวจสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราว่ามี เทคโนโลยีเจ๋ง ๆ อะไรแอบซ่อนอยู่  ชวนน้อง ๆ หนู ๆ และชาวเพจทุกท่านมาแบ่งปันไอเดีย  ร่วมสำรวจ "สิ่งต่าง ๆ รอบตัว" ที่มีเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการ "สื่อสาร"  กับคุณพ่อ คุณแม่ หรือเพื่อน ๆ กันเถอะ   วิธีการร่วมกิจกรรม มีดังนี้ ส่งผลสำรวจเป็น"ภาพถ่าย" หรือ "วิดีโอ" (ไม่เกิน 1 นาที) ของผู้สำรวจกับสิ่งของชิ้นนั้น  (สามารถเป็นสิ่งของจริง ๆ หรือสิ่งของในจินตนาการที่วาดออกมาก็ได้)  พร้อมบอกชื่อผู้สำรวจและเล่าเรื่องราวสั้น ๆ ของสิ่งของชิ้นนั้น  ได้แก่ ชื่อ ลักษณะ และคุณสมบัติต่าง ๆ แล้วส่งมายังคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้  ลิงก์ : https://www.facebook.com/220837411421013/posts/1754934778011261/ ผู้ที่ส่งผลสำรวจมากที่สุด 3 อันดับแรกของแต่ละสัปดาห์ รอรับของที่ระลึกสุดพิเศษ   เงื่อนไขและกติกาการร่วมสนุก 1. รับโจทย์ภารกิจทุกวันพุธ เวลา 10:00 น. ทางเพจ FB พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. กดไลก์ หรือกดติดตามเพจ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 3. แชร์โพสต์นี้ (ตั้งค่าเป็นสาธารณะ) 4. ส่งผลสำรวจ พร้อม Tag เพื่อน 1 คนใต้โพสต์โจทย์ภารกิจของแต่ละสัปดาห์เท่านั้น  5. นักสำรวจที่ส่งผลสำรวจมากที่สุด 3 อันดับแรกของแต่ละสัปดาห์จะได้รับของรางวัล จัดส่งถึงบ้าน (หากได้คะแนนเท่ากันทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดี) 6. หมดเขตร่วมสนุกเวลา 10.00 ของวันที่ 10 สิงหาคม 2564  7. ประกาศรางวัลภายในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 8. ไม่จำกัดอายุผู้ร่วมสนุกกิจกรรม 9. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด   Extra Bonus : พิเศษสำหรับ"สุดยอดนักสำรวจประจำเดือนสิงหาคม" จำนวน 5 ท่าน  ที่ส่งผลสำรวจ:มากที่สุด:ตลอดเดือน โดยต้องมีผลสำรวจรวมตลอดเดือนมากกว่า 10 ชิ้นขึ้นไป  จะได้รับของ Extra Bonus ส่งตรงถึงบ้านเช่นกัน ประกาศรายชื่อผู้รับของในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564  (หากได้คะแนนเท่ากัน ทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดี)

06 ส.ค. 2564

09 ส.ค. 2564

06 สิงหาคม 2564
IT GENIUS เกมท้าอัจฉริยะโลก IT ••ซีรีย์เกมน้องใหม่ คำถามที่ 2 ประจำสัปดาห์ที่ 1 ถามว่า “ สื่อบันทึกในภาพ มีชื่อเรียกว่าอะไร” 1) บันทึกไท 2) จดหมายเหตุ 3) คัมภีร์ดำ 4) สมุดข่อยพระมาลัย   โปรดติดตามคำถามข้อสุดท้ายของสัปดาห์นี้ได้ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 12.15 น.  ร่วมสนุกค้นหา 3 อัจฉริยะโลก IT ประจำสัปดาห์ที่ 1 เพื่อลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษส่งตรงถึงบ้าน   เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม 1. กดไลก์หรือกดติดตาม เพจ Facebook "พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ" 2. ตอบคำถามโดยคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ และ Tag เพื่อน 1 คน ลิงก์ : https://www.facebook.com/220837411421013/posts/1755656311272441/?d=n 3. แชร์โพสต์นี้ไปยังหน้าไทม์ไลน์ของตัวเอง (ตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ) 4. สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น.  5. ทีมงานจะทำการแจกรางวัลกับอัจฉริยะ 3 ท่านที่ได้คะแนนสะสมสูงสุดในแต่ละสัปดาห์  (หากได้คะแนนเท่ากัน ทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดี) 6. ขอสงวนสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น 7. ประกาศผลภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ที่หน้า Facebook พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 8. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด   Link คำถามที่ 1 สามารถไปร่วมสนุกได้ที่ https://www.facebook.com/220837411421013/posts/1754249144746491/?sfnsn=mo

03 ส.ค. 2564

09 ส.ค. 2564

03 สิงหาคม 2564
เกมท้าอัจฉริยะโลก IT GENIUS ซีรีย์เกมน้องใหม่จากพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน 1 สัปดาห์จะมีคำถามทั้งหมด 3 ข้อให้ได้ร่วมสนุกกัน   คำถามที่ 1 ประจำสัปดาห์ที่ 1 ถามว่า “ Emoji รูป A และ C เป็นของ Platform ออนไลน์ ใด” 1) Google และ Apple 2) Apple และ Samsung 3) Microsoft และ Google 4) Google และ Samsung   ร่วมสนุกค้นหา 3 อัจฉริยะโลก IT ประจำสัปดาห์ที่ 1 เพื่อลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ  ส่งตรงถึงบ้าน   เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม 1. กดไลก์หรือกดติดตามเพจ Facebook "พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ" 2. ตอบคำถามโดยคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ และ Tag เพื่อน 1 คน ลิงก์ : https://www.facebook.com/220837411421013/posts/1754249144746491/?d=n 3. แชร์โพสต์นี้ไปยังหน้าไทม์ไลน์ของตัวเอง (ตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ) 4. สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น.  5. ทีมงานจะทำการแจกรางวัลกับอัจฉริยะ 3 ท่านที่ได้คะแนนสะสมสูงสุดในแต่ละสัปดาห์  (หากได้คะแนนเท่ากัน ทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดี) 6. ขอสงวนสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น 7. ประกาศผลภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ที่หน้าเพจ Facebook "พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ" 8. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด   ตัวช่วยในการหาคำตอบ - https://virtual.nsm.or.th/information_technologymuseum.html - https://www.nsm.or.th/onl.../knowledgebase/science-news.html   และโปรดติดตามคำถามข้อต่อไปของสัปดาห์นี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 และวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 12.15 น. 

01 ก.ค. 2564

16 ส.ค. 2564

01 กรกฎาคม 2564
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการ  “สนุก มหัศจรรย์ ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Season 4” ประกวดการแข่งขันคลิปวิดีโอโฆษณา ภายใต้ Theme So Much Fun วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทำให้ชีวิตคนไทยสนุกสนานมากขึ้นในยุค New normal ได้อย่างไร?   เปิดรับสมัคร วันที่ 1 ก.ค. 64 – 16 สิงหาคม 2564  เพียง Scan QR Code ในภาพ หรือคลิกที่ลิงก์นี้ :  https://bit.ly/363sam4   ประเภทของการประกวด และเงินรางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ ประเภทบุคคลทั่วไป   เงินรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท รางวัลที่ 1 คลิปวิดีโอโฆษณายอดเยี่ยมเงินรางวัล 100,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 30,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รางวัลชมเชยเงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รางวัลพิเศษ Popular Vote ทีมที่ได้รับการกด Like มากที่สุดในสื่อออนไลน์ 20,000 บาท   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  กองสื่อสารองค์กร อพวช. : คุณสุรัตนา ผิวนวล โทร. 096-159-1762 คุณพิมพ์ชนก สิทธิเลิศ : 098-956-3784 คุณกนกวรรณ ปวุติพันธุ์ : 088-619-2633 Email : pr@nsm.or.th , amuseamaze4@gmail.com​ Line​ : https://lin.ee/gmP29nE ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB : Amuse & Amaze #4 - clip ads contest
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

24 กุมภาพันธ์ 2564
13,769
518