กำลังโหลดข้อมูล
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช.

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช.

26 สิงหาคม 2563

ชื่นชอบ 61

562 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

 

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๔๖ เพื่อให้บริการความรู้ และให้เห็นถึงประโยชน์ ความสำคัญของเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศต่อการดำรงชีวิตประจำวันและการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการที่เล่าเรื่องราววิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสือสารนับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบัน  และเบื้องหลังวิวัฒนาการทั้งหมดคือ ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์นั่นเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกนำเสนอด้วยเทคนิค แสง สี เสียง อันทันสมัย ประกอบชิ้นงาน เครื่องเล่นทางวิทยาศาสตร์  สื่อประสมเชิงตอบโต้ เสริมด้วยกิจกรรมการเรียนรู้หลายประเภท  เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไปกับการเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์.

 

 • โซน 1 ประตูสู่วิวัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ก้าวเข้าสู่เรื่องราวแห่งวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยผลักดันให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนับแต่อดีต ปัจจุบันและจะเป็นเช่นนี้ต่อไปในอนาคต

Highlight : นักเล่าเรื่องแห่งนวัตกรรมถ่ายทอดเรื่องราวของการสื่อสารต่าง ๆ ผ่านใบหน้า ด้วยเทคนิคแสง สี เสียง อันทันสมัย

 

 • โซน 2 การสื่อสารยุคก่อนประวัติศาสตร์

พบกับจุดเริ่มต้นแห่งการสื่อสารที่แสดงให้เห็นศักยภาพของมนุษย์ในการคิดค้น หาวิธีการ เครื่องมือต่างๆ ในการเอาชนะข้อจำกัดต่าง ๆ เพื่อบรรลุภารกิจในการสื่อสาร โดยมนุษย์ในสมัยนั้นไม่อาจรู้ได้ว่า สิ่งที่คิดค้นนั้น ได้กลายเป็นก้าวแรกสู่เทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยเปลี่ยนโลกถัดจากนี้ไปแบบก้าวกระโดด

Highlight : การบันทึก เป็นการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารอย่างหนึ่ง ในอดีต มนุษย์คิดค้นวิธีและอุปกรณ์การบันทึกไว้หลากหลายชนิด

 

 • โซน 3 การสื่อสารยุคอิเล็กทรอนิกส์

ตื่นตาตื่นใจไปกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่เกิดขึ้นหลังการค้นพบไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่ง เปรียบเสมือนกุญแจไขกล่องนวัตกรรมด้านการสื่อสาร อุปกรณ์สื่อสารที่ถูกพัฒนาขึ้นเหล่านี้ได้ ย่อโลกการสื่อสารให้เล็กลงและมีคุณภาพมากขึ้นทั้งภาพและเสียง จนอาจกล่าวได้ว่าในยุคนี้ ระยะทางอาจเป็นเพียงอุปสรรคเล็ก ๆ ด้านการสื่อสารเท่านั้น

Highlight : สนุกกับการ ย้อนอดีตไปดูว่าโทรศัพท์ยุคแรก ๆ ทำงานอย่างไร ก่อนจะมาเป็นโทรศัพท์ทันสมัยในยุคปัจจุบัน และร่วมสัมผัสประสบการณ์การทำงานในห้องบันทึกรายการโทรทัศน์ พร้อมเรียนรู้ว่า ภาพ เสียง สี จากที่หนึ่งมาปรากฏในโทรทัศน์ของเราได้อย่างไรและ เรียนรู้การทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง กว่าจะมาเป็นรายการโทรทัศน์ที่เราชม

 

 • โซน 4 การคำนวณ

เรียนรู้ “ระบบการคำนวณ” ที่ทำให้คณิตศาสตร์เปรียบเสมือนสิ่งมหัศจรรย์ที่ทำให้มนุษย์คาดการณ์เหตุในอนาคตได้ใกล้เคียงความจริงมาก เช่น เหตุภัยพิบัติต่างๆ การเคลื่อนที่ของวัตถุในอวกาศ ศาสตร์นี้ยังเป็นหัวใจสำคัญของ “ความเป็นอัจฉริยะ” ในประดิษฐกรรมเปลี่ยนโลกที่ชื่อว่า “คอมพิวเตอร์ “ อีกด้วย

Highlight

- ชมต้นแบบเครื่องคำนวณยุคแรก สู่ความปราดเปรื่องของ “คอมพิวเตอร์” แล้วฟันเฟืองทำงานอย่างไรจึงช่วยมนุษย์คำนวณตัวเลขมากมายได้

- รู้จักกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก ทำงานด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์ ที่เรียกว่า “ลอจิกเกต” ซึ่งเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสมองภายในเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมาย 

 

 • โซน 5 คอมพิวเตอร์

ชมวิวัฒนาการเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ใช้ระบบคำนวณแบบแรงมนุษย์สู่ระบบอัตโนมัติ พร้อมรู้จักส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ล้วนเป็นปัจจัยสู่ความอัจฉริยะของคอมพิวเตอร์

Highlight : เรียนรู้ชุดคำสั่งเบื้องหลังการทำงานอันซับซ้อนของคอมพิวเตอร์ และได้เห็นวิวัฒนาการของภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีความเรียบง่ายมากขึ้นเรื่อย ๆ 

 

 • โซน 6 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รู้จักประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิตมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ที่เราอาจคาดไม่ถึง ทั้งการแพทย์ การศึกษา การคมนาคม การสื่อสาร ผ่านชิ้นงานสื่อประสมหลากแบบ 

Highlight : สัมผัสประสบการณ์จำลองการขับรถโดยใช้ระบบนำทาง ที่ช่วยพาเราสู่จุดหมายปลายทาง

 

 

บริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

แผนที่

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช.

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-577-9999
โทรสาร : 02-577-9911
เว็บไซต์ : http://www.nsm.or.th/
อีเมล : info@nsm.or.th

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร – ศุกร์ เวลา 09.30 – 16.00 น.

วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 – 17.00 น.

(ปิดทำการทุกวันจันทร์)

ค่าเข้าชม

1. ค่าเข้าชม 3 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 100 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

 • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
 • พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
 • พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

2. ค่าเข้าชม 1 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 200 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

 • พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

 

3. ค่าเข้าชม บัตรรวมทั้ง 4 พิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้ใหญ่ 300 บาท (ทั้งชาวไทย/ต่างชาติ)

4. ฟรี ค่าเข้าชมสำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี (อายุไม่เกิน 24 ปี โปรดแสดงบัตร) และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางที่ผ่านหน้าปากทางคลองห้า (เส้นรังสิต - นครนายก) สาย ปอ. 538

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีจองเข้าชมแบบหมู่คณะ สามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่ 02-577 9999 ต่อ 2122 – 2123

0

แบ่งปัน

กิจกรรม

31 ต.ค. 2563

30 ตุลาคม 2563
ชวนน้องๆ มาถ่ายรูปคู่กับกระทงบนฉากกรีนสกรีน สุดว้าว ในธีม “ฮาโลวีนจ๋า ... กระทงมาแล้วจ้า”  ได้ที่  NSM Studio พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช.  ฟรี รับจำกัด 100 คน เท่านั้น ว้าว !!! แล้วรอรับรูปสุดฮิปได้ทางเพจ NSM Thailand   เพียงทำตามกติกาง่าย ๆ ดังนี้ กด Like หรือ กด Follow เพจ “พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช.” ดาวน์โหลดรูปของตัวเองจาก เพจ NSM Thailand โพสต์รูปลง Facebook ส่วนตัว ตั้งค่าสาธารณะ  Check – in “พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช.”  พร้อมติด Hashtag #LoykratongonScreen #ITBigDays และ #ITMuseumThailand **สอบถามโทร. 02 577 9999 ต่อ 2122  
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง