กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย

ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย

03 กันยายน 2565

ชื่นชอบ 1

3,891 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

สถาบันพระปกเกล้า เป็นสถาบันวิชาการที่มุ่งพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี นำความรู้สู่สังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เน้นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชน

 

ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย ตั้งอยู่ด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ พื้นที่แห่งการเรียนรู้ประชาธิปไตย โดยบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเส้นทางก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย ในปี พ.ศ.2475 ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์การเมืองไทย บันไดทางเดินขึ้นอาคารแสดง Timeline ประชาธิปไตย และประติมากรรม “งอกงาม” ซึ่งมีแรงบันดาลใจจากพืชพรรณดอกไม้ เป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายถึงการเมืองการปกครองของประเทศไทย ที่มีประวัติความเป็นมาจากอดีตถึงปัจจุบัน รูปสัญญะนี้จะสื่อสารแนวความคิดสู่โลกยุคใหม่ให้ความคิดสร้างสรรค์แก่ประชาชนและประเทศสืบไป

 

ภายใน อาคารรำไพพรรณีจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถ่ายทอดผ่านสื่อมัลติมีเดียให้ได้เรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ แบ่งเป็น

ชั้น 2 แสดงนิทรรศการการเมืองการปกครองของไทย จำนวน 6 โซน ได้แก่

 • โซน 1 เส้นทางประชาธิปไตย นำเสนอผ่านวิดีโอเหตุการณ์สำคัญทางการเมือง
 • โซน 2 ก่อร่างสร้างรัฐ ช่วงรัชกาลที่ 4 – 7 สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ที่มีส่วนผลักดันให้สยามเกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง 2475
 • โซน 3 วิวัฒน์สยาม วัฒนาประชาธิปไตย เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ไปจนถึงเหตการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 การเผชิญกับกระแสการเมืองโลก การผลัดเปลี่ยนอำนาจของกลุ่มบริหารประเทศ
 • โซน 4 พลวัตประชาธิปไตยไทย พัฒนาการประชาธิปไตยโลก “ระบบพ่อขุนอุปถัมภ์เผด็จการ” ในช่วงสภาวะสงครามเย็นที่สหรัฐอเมริกาเข้ามามีบทบาทในไทยอย่างมาก อันเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมืองเป็นอย่างมาก เกิดประชาธิปไตยที่มีพลวัตจากเผด็จการสู่ประชาธิปไตยเบ่งบาน ประชาธิปไตยครึ่งใบสู่ประชาธิปไตยของประชาชน
 • โซน 5 การเมืองเชิงนโยบาย ประชาธิปไตยแบบมวลชน เรื่องราวสถานการณ์ที่นำมาสู่ประชาธิปไตยไทยในปัจจุบันรวมถึงเกิดระบบการเลือกตั้งรูปแบบใหม่ สู่การแข่งขันทางการเมืองเชิงนโยบายและพลังการขับเคลื่อนของมวลชนท่ามกลางความคิดที่แตกต่างหลากหลายในสังคมประชาธิปไตย
 • โซน 6 ก้าวสู่อนาคตประชาธิปไตย ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสังคมประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นและมุมมองเรื่องประชาธิปไตยจากกลุ่มคนต่าง ๆ

 

ชั้น 3 แสดงนิทรรศการรากฐานประชาธิปไตย จำนวน 9 โซน ได้แก่

 • Introduction เปิดประสบการณ์กับภาพยนตร์ 4 มิติ และร่วมตั้งคำถามว่า ประชาธิปไตยคืออะไร สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่พลเมืองของเราคืออะไร
 • โซน ประชาธิปไตย ความหมายของประชาธิปไตยจากทัศนะของบุคคลสำคัญในการเมืองไทยและต่างประเทศ
 • โซน อำนวจอธิปไตย สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเสาหลักแห่งอำนาจที่ใช้ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
 • โซน ความหลากหลายในสังคมประชาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่สามารถรองรับความหลากหลายที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างเสรีและเท่าเทียม
 • โซน หลักการประชาธิปไตย ทำความรู้จักกับหลักการประชาธิปไตยที่ประกอบไปด้วย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
 • โซน สิทธิและเสรีภาพ เรียนรู้เรื่องของสิทธิและเสรีภาพของประชาชนผ่าน Interactive Touchscreen
 • โซน การเมืองในชีวิตประจำวัน อะไรคือการเมืองในชีวิตประจำวันและรัฐทำหน้าที่ในการคุ้มครองประชาชนเพื่อให้ดำเนินชีวิตในแต่ละวันได้อย่างไรบ้าง
 • โซน Game room , Play your part ร่วมสนุกกับการเลือกตั้งพรรคการเมืองที่ชอบ นโยบายที่ใช่ ผ่านเกมการเลือกตั้ง เรียนรู้ขั้นตอนตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งไปจนถึงสรุปผลการเลือกตั้ง
 • โซน ประชาธิปไตยในรูปแบบต่าง ๆ เรียนรู้ประชาธิปไตยในรูปแบบต่าง ๆ ผ่าน 3 ประเทศต้นแบบประชาธิปไตย ทั้งในเรื่องประวัติความเป็นมาและระบบรัฐสภาที่ใช้ในการบริหารปกครองประเทศ

 

ชั้น 4 พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนและศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา เป็นแหล่งรวบรวมหนังสือ วารสาร เอกสารชั้นต้น และภาพยนตร์ในสมัยรัชกาลที่ 7 เพื่อให้บริการแก่ประชาชน

บริหารจัดการ

หน่วยงานอิสระ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

อื่นๆ

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 2 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 02-280 3413-4
โทรสาร : 02-281 6820
เว็บไซต์ : https://democracylearningcenter.kingprajadhipokmuseum.com/
อีเมล : kpimuseum@kpi.ac.th

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการวันอังคาร - วันอาทิตย์ 

เวลา 09.00 - 16.00 น. 

(ปิดวันจันทร์, วันปีใหม่ และวันสงกรานต์)

ค่าเข้าชม

เข้าชมฟรี

การเดินทาง

 • รถโดยสารประจำทางสาย : 2, 15, 44, 47, 59, 60, 70, 79, 157, 169, 183, 503, 509, 511, 556
 • เรือโดยสารคลองแสนแสบ : ท่าเรือสะพานผ่านฟ้าลีลาศ
 • BTS : สถานีราชเทวี ต่อเรือโดยสารคลองแสนแสบ ลงท่าเรือสะพานหัวช้าง
 • MRT : สถานีเพชรบุรี ต่อเรือโดยสารคลองแสนแสบที่ท่าเรืออโศก ลงท่าเรือสะพานหัวช้าง

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ติดต่อการเข้าชมเป็นหมู่คณะที่เบอร์โทรศัพท์ 02 - 280 3413-4 

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

 • มีลิฟท์และทางลาดสำหรับรถเข็นวีลแชร์
 • นิทรรศการออกแบบให้มี อักษรเบรลล์สำหรับผู้ที่บกพร่องทางด้านการมองเห็น

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

ร้านกาแฟอะเมซอน , ที่จอดรถใต้อาคาร

1

แบ่งปัน

กิจกรรม

12 พ.ค. 2566

14 พ.ค. 2566

12 พฤษภาคม 2566
Final Call สีสันการเลือกตั้ง@ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย ช่วงนี้เป็นฤดูกาลที่ผู้สมัคร เร่ง ทำคะแนนหาเสียงเลือกตั้ง ทั้งการลงพื้นที่ จัดเวทีอภิปราย ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด   กติการ่วมสนุก ร่วมสนุกผ่านภาพถ่ายบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้ง สีสันป้ายหาเสียง หรือใบปลิวที่ทุกๆบ้านจะได้รับ พร้อมแคปชั่นสั้นๆ +ติดแฮชแท๊ก #สีสันการเลือกตั้ง66 #Democracy_Learning_Center #ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย หมดเขตวันที่14 พฤษภาคม 66    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กด้านล่าง https://sites.google.com/.../%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2...

08 ก.ค. 2565

09 ก.ค. 2565

08 กรกฎาคม 2565
ขอเชิญชวน เปิดบ้านอย่างเป็นทางการกับศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย ชวนน้องๆเอาปากกามาวง ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย   กติกาง่ายๆ ลงทะเบียนรับสมุดกิจกรรมนำทาง ตามหาร่องรอยทางประวัติศาสตร์  โดยใช้ปากกาวงเหตุการณ์ ตามลายแทง เมื่อได้คำตอบ รีบวงคำตอบลงในสมุดกิจกรรม เมื่อได้คำตอบแล้ว แลกรับของรางวัลเป็น หนังสือศูนย์การเรียนรู้ฯ คู่กับ tag ห้อยกระเป๋า  พิเศษสุดๆ สำหรับรอบเวลา 10.00 และ 14.00 น. เรามีไกด์พาเที่ยว พบกันในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.  ณ ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-280-3413 ถึง 4
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง