กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

26 พฤษภาคม 2565

ชื่นชอบ 3,745

43,016 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางเกี่ยวกับ “เงินตรา” ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ผ่านวิวัฒนาการของเงินตราไทยในแต่ละช่วงเวลา

 

ภายในจัดแสดงเงินตราโบราณ เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญนานาชาติ รวมทั้งเผยแพร่ภารกิจของกรมะนารักษ์ด้านการผลิตเหรียญกษาปณ์ การอนุรักษ์เงินตราโบราณ ภายใต้แนวความคิด "วิถีแห่งเงินตรา สินล้ำค่าของแผ่นดิน"

 

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อพิพิธภัณฑ์ว่า "พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์" หมายถึง สถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับเหรียญอันเป็นที่อนุรักษ์เหรียญกษาปณ์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

https://www.picz.in.th/images/2018/09/12/fAQVKE.jpg

ภายในอาคารแบ่งเป็น

ชั้น ๑ ประกอบด้วย

 • ห้องปฐมบทแห่งเงินตรา : จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของเงินตรา จุดเริ่มต้นการนำสิ่งของมาแลกเปลี่ยนกันตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ก่อนแปรเปลี่ยนสู่การใช้สื่อกลาง บอกเล่าผ่านแอนิเมชัน ๔ มิติ ฉายบนผนังถ้ำด้วยมุมมอง ๓๖๐ องศา
 • ห้องเส้นทางวิวัฒนาการเงินตรา : จัดแสดงวิวัฒนาการของสือการในการแลกเปลี่ยนตามแต่ละพื้นที่ โดยมีความแตกต่างกันไปตามทวีป ภูมิประเทศ และความต้องการของท้องถิ่น
 • ห้องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ปฏิรูปเหรียญกษาปณ์ไทย : นำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เกี่ยวข้องกับเงินตราในด้านต่างๆ อันนำมาสู่วิวัฒนาการในการผลิตเหรียญในรัชสมัยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
 • ห้องนิทรรศการหมุนเวียน จัดแสดงเรื่องเงินตรารัตนโกสินทร์ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ จนถึงปัจจุบัน

 

ชั้น ๒ ประกอบด้วย

 • ห้องนานาอาณาจักรเหรียญ : จัดแสดงเหรียญโบราณที่มีการใช้ในชุมชนแรกเริ่มที่ปรากฏในพื้นที่ประเทศไทย หรือดินแดนสุวรรณภูมิ อาทิ เหรียญอาณาจักฟูนัน ทวารวดี ลพบุรี และศรีวิชัย
 • ห้องวิวัฒนาการพดด้วง : จัดแสดงเงินพดด้วง ตราสัญลักษณ์บนเงินพดด้วงในสมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น รวมถึงเงินตราร่วมสมัยในอาณาจักรล้านนา ล้านช้าง และเงินตราทางภาคใต้
 • ห้องเริ่มต้นอาณาจักรไทย : นำเสนอเรื่องราวการใช้เงินตราในสมัยสุโขทัยและอยุธยา
 • ห้องกษาปณ์รัตนโกสินทร์ : จัดแสดงเงินตราที่ผลิตขึ้นตั้งแต่ในรัชกาลที่ ๔ จนถึงรัชกาลที่ ๙
 • ห้องเหรียญกับสังคมไทย : จัดแสดงเรื่องราวของเหรียญในมุมองที่นอกเหนือจากการเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนในกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อและประเพณี
 • ห้องเหรียญนานาชาติ : จัดแสดงเหรียญจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก บอกเล่าเรื่องราวของเหรียญผ่านสัญลักษณ์ของประเทศนั้นๆ และเหตุการณ์สำคัญ
 • ห้องกว่าจะมาเป็นเหรียญ : นำเสนอขั้นตอนการผลิตเหรียญ ตั้งแต่การออกแบบจนถึงกระบวนการผลิต โดยฉายวีดิทัศน์ลงบนโต๊ะทำงาน และจำลองขั้นตอนการผลิตเหรียญในโรงกษาปณ์
 • ห้องรู้รอบเหรียญ : นำเสนอเกร็ดความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับเหรียญ เช่น ลวดลายบนหน้าเหรียญ เทคนิคดารผลิตเหรียญ ประโยชน์ของขอบสันเหรียญ
 • ห้องร้อยเรียงเรื่องเงินตรา : จำลองสื่อกลางการแลกเปลี่ยนตั้งแต่แรกเริ่ม โดยการใช้สิ่งของแลกเปลี่ยนสิ่งของ เรื่อยมาจนถึงการนำวัสดุธรรมชาติและโลหะมาใช้เป็นสื่อกลาง ก่อนพัฒนามาเป็นการใช้เหรียญ และสื่อกลางในรูปแบบใหม่ เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต ระบบ E-Banking

 

ชั้น ๓ ประกอบด้วย

 • ห้องวัฒนากษาปณ์ไทย: จัดแสดงเหรียญที่สร้างขึ้นในสมัยพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ซึ่งกรมธนารักษ์จัดสร้างขึ้นในวาระโอกาสต่างๆ 

 

    

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • เหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึก ที่กรมธนารักษ์จัดทำขึ้นเพื่อถวายแด่รัชกาลปัจจุบัน  
 • เหรียญนานาชาติที่มีความโดดเด่นทางด้านนวัตกรรมที่นำมาบรรจุเอาไว้ในเหรียญ เช่น เหรียญที่มีการบรรจุรหัสพันธุกรรม DNA ของเสือชีต้าร์, เหรียญที่สามารถสแกนรหัส  QR ได้

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-282 0818 / 02-281-0345 ถึง 51 ต่อ 1222
โทรสาร : 0-2281-0352
เว็บไซต์ : http://coinmuseum.treasury.go.th
อีเมล : Coinmuseumthailand@gmail.com

วันและเวลาทำการ

 • วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

รอบแรกเวลา ๐๘.๓๐ น. และรอบสุดท้ายเวลา ๑๕.๐๐ น.

 • วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. 

รอบแรกเวลา ๑๐.๐๐ น. และรอบสุดท้ายเวลา ๑๖.๐๐ น.

 • เข้าชมเป็นรอบ ทุกๆ ๓๐ นาที 
 • (ปิดทำการวันจันทร์ / วันหยุดเทศกาลขึ้นปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์)

**หมายเหตุ: สามารถตรวจสอบรอบเข้าชมในแต่ละวันได้ที่หมายเลข ๐๒ – ๒๘๒ – ๐๘๑๘ ต่อ ๐ 

ค่าเข้าชม

อัตราค่าเข้าชม      ผู้ใหญ่และชาวต่างชาติ ๕๐ บาท
                    เด็กและเยาวชน (อายุ ๑๐ - ๑๘ ปีบริบูรณ์)  ๒๐ บาท
ยกเว้นค่าเข้าชมสำหรับ  - เด็กอายุต่ำกว่า ๑๐ ปี
 - ผู้สูงอายุสัญชาติไทย อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป
 - ผู้พิการทุกประเภท
 - พระภิกษุ สามเณร แม่ชี และนักบวชทุกศาสนา
                          - สถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการที่จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ยกเว้น ค่าเข้าชม ล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน ทำการ
 

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย  A4, ๒, ๓, ๖, ๙, ๑๕, ๓๐, ๓๒, ๓๓, ๔๓, ๔๗, ๕๓, ๕๙, ๖๐, ๖๔, ๖๕, ๗๙, ๑๒๓, ๑๒๔, ๕๐๙ 

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ หรือ ขอเข้าถ่ายทำวีดิโอ จะต้องทำหนังสือแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ 

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีอักษรเบรลล์ ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • มีพื้นที่สำหรับจอดรถ 
 • ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก 
 • รถเข็น และ ทางลาดสำหรับรถเข็น
 • ทางเดินสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น
 • ลิฟต์
 • พื้นที่นั่งพักผ่อน
 • บริการตู้น้ำร้อน น้ำเย็น ฟรี

61

แบ่งปัน

กิจกรรม

23 มิ.ย. 2565

30 มิ.ย. 2565

23 มิถุนายน 2565
#CoinLetsPlay ชวนคุณมาอวดภาพ #รุ้ง  ในสายตาของคุณจะเป็นภาพถ่าย หรือภาพวาดก็ได้  (แต่ต้องเป็นผลงานจากฝีมือของคุณเอง) แล้วโพสต์ลงในสื่อโซเชียลช่องทางใดก็ได้  พร้อมเล่าเรื่องราวในภาพสั้น  และติด #HappyPrideMonthAtTheCoinMuseum    ผลงานของใครถูกใจทีมงาน เตรียมรับของที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์ได้เลย  จำนวน 5 รางวัลเริ่มโพสต์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2665 #TheCoinMuseumThailand

22 มิ.ย. 2565

30 มิ.ย. 2565

22 มิถุนายน 2565
#CoinLetsPlay ชวนมาจับคู่สีกับความหมายของธงสีรุ้งใน #PrideMonth พร้อมเล่าให้ฟังสั้น ๆ ว่า ชีวิตของคุณตอนนี้เหมือนสีอะไร? เพราะอะไร?  และติด #HappyPrideMonthAtTheCoinMuseum ร่วมสนุก ส่งคำตอบได้ที่เพจเฟสบุ๊ก "พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์" ได้ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มิถุนายน 2565 https://www.facebook.com/TheCoinMuseumThailand/photos/a.1518284465054356/3177136182502501/   ผู้ที่ทำถูกต้องครบถ้วน 6 คนแรก และสุ่มรายชื่อเพิ่มจากทั้งหมดอีก 6 คน  เตรียมรับเข็มกลัดที่ระลึก Limited Edition จากพิพิธภัณฑ์กันได้เลย   #TheCoinMuseumThailand #pridemonth2022 #MatchingGame #เกมชิงรางวัล

17 มิ.ย. 2565

26 มิ.ย. 2565

16 มิถุนายน 2565
ถึงเวลาแล้วที่กรุงเทพฯ จะกลับมาเบิกบานอีกครั้ง มาร่วมสร้างสีสันและรอยยิ้มให้กันและกันในงาน #AmazingBloomingBangkok2022 ตั้งแต่วันที่ 17 - 26 มิถุนายน 2565 พบกับ The blooming bus ผลงานศิลปะที่ผสานระหว่างรถเมล์ไทย อัตลักษณ์กรุงเทพฯ กับดวงไฟหลากหลายสีสันในบรรยากาศยามค่ำคืน (เปิดให้เยี่ยมชมถึง 21.30 น.) ที่ #พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการผลงานศิลปะหลากสีสันจากศิลปินชั้นนำรอบเขตพระนคร ทั้ง #มิวเซียมสยาม #ป้อมพระสุเมรุ #สวนสันติชัยปราการ #โรงพิมพ์บำรุงนุกุลกิจ และ #หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/100064847134014/posts/393728946132007/#TheCoinMuseumThailand #AmazingThailand #ททท #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย #เที่ยวกรุงเทพฯ

12 มิ.ย. 2565

16 มิ.ย. 2565

14 มิถุนายน 2565
เตรียมสายตาและนิ้วของคุณให้พร้อม! เพราะวันนี้ #CoinLetsPlay  ชวนคุณมาจับคู่เหรียญที่มีหน้าตาเหมือนกันให้เร็วที่สุด https://currency-memory-game3.firebaseapp.com   จะเล่นกี่ครั้งก็ได้ แต่ถ้ามั่นใจในความเร็วของตัวเอง แล้วสามารถเข้าไปร่วมสนุกได้ที่  https://www.facebook.com/TheCoinMuseumThailand/photos/a.1518284465054356/3166637730219013/   ผู้ที่ทำครบถ้วนตามกติกา และใช้เวลาได้น้อยที่สุด 10 อันดับแรก  เตรียมรับของที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์ได้เลย กิจกรรมเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ - 16 มิถุนายน 2565 #TheCoinMuseumThailand

05 มิ.ย. 2565

30 มิ.ย. 2565

09 มิถุนายน 2565
เดือนมิถุนายนนี้ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์  ชวนมาโพสต์ท่าปั๊วะๆ ปังๆ ถ่ายรูปกับสายรุ้งในพิพิธภัณฑ์ของเรา   รับไปเลยเข็มกลัด Limited Edition เนื่องในเทศกาล Pride Month เดือนแห่งความเท่าเทียม   เข้าชมพิพิภัณฑ์ตามรอบเวลา มีสิทธิ์ลุ้นหมุนวงล้อรับของที่ระลึก หรือถ่ายภาพบรรยากาศงานภายพิพิธภัณฑ์ โพสต์ลงสื่อโซเชียล ติด #HappyPrideMonth@CoinMuseum รับเข็มกลัด Limited Edition เลยทันที   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2281 0818
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

16 ธันวาคม 2564
43,371
1,582