กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

20 มีนาคม 2566

ชื่นชอบ 3,777

46,683 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางเกี่ยวกับ “เงินตรา” ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ผ่านวิวัฒนาการของเงินตราไทยในแต่ละช่วงเวลา

 

ภายในจัดแสดงเงินตราโบราณ เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญนานาชาติ รวมทั้งเผยแพร่ภารกิจของกรมะนารักษ์ด้านการผลิตเหรียญกษาปณ์ การอนุรักษ์เงินตราโบราณ ภายใต้แนวความคิด "วิถีแห่งเงินตรา สินล้ำค่าของแผ่นดิน"

 

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อพิพิธภัณฑ์ว่า "พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์" หมายถึง สถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับเหรียญอันเป็นที่อนุรักษ์เหรียญกษาปณ์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

https://www.picz.in.th/images/2018/09/12/fAQVKE.jpg

ภายในอาคารแบ่งเป็น

ชั้น ๑ ประกอบด้วย

 • ห้องปฐมบทแห่งเงินตรา : จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของเงินตรา จุดเริ่มต้นการนำสิ่งของมาแลกเปลี่ยนกันตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ก่อนแปรเปลี่ยนสู่การใช้สื่อกลาง บอกเล่าผ่านแอนิเมชัน ๔ มิติ ฉายบนผนังถ้ำด้วยมุมมอง ๓๖๐ องศา
 • ห้องเส้นทางวิวัฒนาการเงินตรา : จัดแสดงวิวัฒนาการของสือการในการแลกเปลี่ยนตามแต่ละพื้นที่ โดยมีความแตกต่างกันไปตามทวีป ภูมิประเทศ และความต้องการของท้องถิ่น
 • ห้องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ปฏิรูปเหรียญกษาปณ์ไทย : นำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เกี่ยวข้องกับเงินตราในด้านต่างๆ อันนำมาสู่วิวัฒนาการในการผลิตเหรียญในรัชสมัยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
 • ห้องนิทรรศการหมุนเวียน -

 

ชั้น ๒ ประกอบด้วย

 • ห้องนานาอาณาจักรเหรียญ : จัดแสดงเหรียญโบราณที่มีการใช้ในชุมชนแรกเริ่มที่ปรากฏในพื้นที่ประเทศไทย หรือดินแดนสุวรรณภูมิ อาทิ เหรียญอาณาจักฟูนัน ทวารวดี ลพบุรี และศรีวิชัย
 • ห้องวิวัฒนาการพดด้วง : จัดแสดงเงินพดด้วง ตราสัญลักษณ์บนเงินพดด้วงในสมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น รวมถึงเงินตราร่วมสมัยในอาณาจักรล้านนา ล้านช้าง และเงินตราทางภาคใต้
 • ห้องเริ่มต้นอาณาจักรไทย : นำเสนอเรื่องราวการใช้เงินตราในสมัยสุโขทัยและอยุธยา
 • ห้องกษาปณ์รัตนโกสินทร์ : จัดแสดงเงินตราที่ผลิตขึ้นตั้งแต่ในรัชกาลที่ ๔ จนถึงรัชกาลที่ ๙
 • ห้องเหรียญกับสังคมไทย : จัดแสดงเรื่องราวของเหรียญในมุมองที่นอกเหนือจากการเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนในกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อและประเพณี
 • ห้องเหรียญนานาชาติ : จัดแสดงเหรียญจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก บอกเล่าเรื่องราวของเหรียญผ่านสัญลักษณ์ของประเทศนั้นๆ และเหตุการณ์สำคัญ
 • ห้องกว่าจะมาเป็นเหรียญ : นำเสนอขั้นตอนการผลิตเหรียญ ตั้งแต่การออกแบบจนถึงกระบวนการผลิต โดยฉายวีดิทัศน์ลงบนโต๊ะทำงาน และจำลองขั้นตอนการผลิตเหรียญในโรงกษาปณ์
 • ห้องรู้รอบเหรียญ : นำเสนอเกร็ดความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับเหรียญ เช่น ลวดลายบนหน้าเหรียญ เทคนิคดารผลิตเหรียญ ประโยชน์ของขอบสันเหรียญ
 • ห้องร้อยเรียงเรื่องเงินตรา : จำลองสื่อกลางการแลกเปลี่ยนตั้งแต่แรกเริ่ม โดยการใช้สิ่งของแลกเปลี่ยนสิ่งของ เรื่อยมาจนถึงการนำวัสดุธรรมชาติและโลหะมาใช้เป็นสื่อกลาง ก่อนพัฒนามาเป็นการใช้เหรียญ และสื่อกลางในรูปแบบใหม่ เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต ระบบ E-Banking

 

ชั้น ๓ ประกอบด้วย

 • ห้องวัฒนากษาปณ์ไทย: จัดแสดงเหรียญที่สร้างขึ้นในสมัยพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ซึ่งกรมธนารักษ์จัดสร้างขึ้นในวาระโอกาสต่างๆ 

 

    

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • เหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึก ที่กรมธนารักษ์จัดทำขึ้นเพื่อถวายแด่รัชกาลปัจจุบัน  
 • เหรียญนานาชาติที่มีความโดดเด่นทางด้านนวัตกรรมที่นำมาบรรจุเอาไว้ในเหรียญ เช่น เหรียญที่มีการบรรจุรหัสพันธุกรรม DNA ของเสือชีต้าร์, เหรียญที่สามารถสแกนรหัส  QR ได้

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-282 0818 / 02-281-0345 ถึง 51 ต่อ 1222
โทรสาร : 0-2281-0352
เว็บไซต์ : http://coinmuseum.treasury.go.th
อีเมล : Coinmuseumthailand@gmail.com

วันและเวลาทำการ

 • วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. 
 • วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดทางราชการอื่น เวลา 10.00-18.00 น.

(ปิดให้บริการในวันจันทร์ วันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์)

**หมายเหตุ: สามารถตรวจสอบรอบเข้าชมในแต่ละวันได้ที่หมายเลข 02-282 0818

ค่าเข้าชม

 • ผู้ใหญ่และชาวต่างชาติ 50 บาท
 • เด็กและเยาวชน (อายุ 10-18 ปีบริบูรณ์) 20 บาท
 • ยกเว้นค่าเข้าชมสำหรับ เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้พิการทุกประเภท
 • สถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการที่จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าเข้าชมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทำการ
 

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย

A4, 2, 3, 6, 9, 15, 30, 32, 33, 43, 47, 53, 59, 60, 64, 65, 79, 123, 124, 509 

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

http://emuseum.treasury.go.th/ 

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ หรือ ขอเข้าถ่ายทำวีดิโอ จะต้องทำหนังสือแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ 

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีอักษรเบรลล์ ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • มีพื้นที่สำหรับจอดรถ 
 • ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก 
 • รถเข็น และ ทางลาดสำหรับรถเข็น
 • ทางเดินสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น
 • ลิฟต์
 • พื้นที่นั่งพักผ่อน
 • บริการตู้น้ำร้อน น้ำเย็น ฟรี

62

แบ่งปัน

กิจกรรม

16 ก.พ. 2566

22 ก.พ. 2566

16 กุมภาพันธ์ 2566
#CoinLetsPlay แวะมาชวนเล่น ก่อนที่พวกเราจะไป... จากเบาะแสทั้ง 3 ภาพ ลองมาทายกันว่า... 1. สถานที่หรือวัตถุในภาพอยู่จังหวัดไหน? 2. Event ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์  กำลังจะจัดขึ้นที่จังหวัดนี้ชื่องานอะไร? ได้คำตอบแล้วคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้  https://www.facebook.com/photo/?fbid=737607901104243&set=pcb.737607957770904   ผู้ที่ตอบถูกต้องครบถ้วน 5 คนแรก และสุ่มรายชื่อผู้ที่ตอบถูกต้องทั้งหมดอีก 15 คน  เตรียมรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งถึงบ้านได้เลย เริ่มเล่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 22 กุมภาพันธ์ 2566 #TheCoinMuseumThailand

07 ก.พ. 2566

12 ก.พ. 2566

07 กุมภาพันธ์ 2566
#CoinLetsPlay มา ถึงเวลาเล่น ถึงเวลาลากเส้นต่อจุด แล้วมาตอบคำถามกันว่า.... เป็นภาพของเงินตราที่เรียกว่าอะไร? และเงินตราชนิดนี้ได้รับอิทธิพลมาจากชนชาติใด?   สามารถร่วมสนุกตอบคำได้ที่ https://www.facebook.com/photo/?fbid=730085231856510&set=a.720290782835955&locale=th_TH https://www.instagram.com/p/CoWa89qP_Y8/   ผู้ที่ตอบถูกต้องครบถ้วน 5 คนแรก และสุ่มรายชื่อผู้ที่ตอบถูกต้องทั้งหมดอีก 10 คน เตรียมรับของที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์ส่งถึงบ้านได้เลย   เริ่มเล่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 12 กุมภาพันธ์ 2566 #TheCoinMuseumThailand

14 ม.ค. 2566

13 มกราคม 2566
#วันเด็ก ปีนี้ พิพิธภัณฑ์เหรียญฯ ชวนเด็กทุกคน และทุกคนที่เคยเป็นเด็กมา #ลอง ร่วมกิจกรรมและสร้างสรรค์ไปกับพวกเรา   #ลอง ระบายสีตัวการ์ตูนที่อยู่ในเหรียญตามจินตนาการ #ลอง พับกระดาษรูปตัวการ์ตูนแบบ 3 มิติ #ลอง เข้าชมนิทรรศการถาวรตามรอบเวลา เพื่อรับเหรียญที่ระลึกวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 (แจกเฉพาะเด็กอายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ และมีจำนวนจำกัด) เตรียมพร้อม! แล้วมาเจอกันวันเสาร์นี้ (14 มกราคม 2566) ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น.   ***ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ*** #BackToTheChildhood #วันเด็กแห่งชาติ

14 ม.ค. 2566

12 มกราคม 2566
#วันเด็ก ปีนี้ ชวนมา #เล่น ที่พิพิธภัณฑ์เหรียญฯ พบกับโต๊ะเกมสุดคลาสสิก ที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กรุ่นไหนก็ play & learn ได้ตลอดทั้งวัน พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกกลับไปบ้านอีกเพียบ    ️เตรียมพร้อม! แล้วมาเจอกันวันเสาร์นี้ (14 มกราคม 2565) ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น.***ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ***#BackToTheChildhood #วันเด็กแห่งชาติ #วันเด็กปีนี้         ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/TheCoinMuseumThailand

14 ม.ค. 2566

10 มกราคม 2566
กาลครั้งหนึ่ง (ที่ใกล้จะถึงนี้)... พิพิธภัณฑ์เหรียญฯ ขอชวนเด็ก ๆ ทุกคน และทุกคนที่เคยเป็นเด็ก มาเดินทางเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการและวรรณกรรม ผ่านนิทรรศการพิเศษ #BackToTheChildhood และร่วมกิจกรรมที่ขนขบวนมาให้ play & learn ตลอดทั้งวัน #ฟรี    กาลครั้งหนึ่งเคยเล่น...สนุกกับโต๊ะเกมชิงรางวัลที่คุ้นเคย ทั้ง Coin Before Me / Bingo Coin / Where am I / Photo Hunt และ Match Your Coin    กาลครั้งหนึ่งเคยลอง...ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ทั้งวาดภาพระบายสี และพับกระดาษเป็นรูปตัวการ์ตูนจากวรรณกรรมเด็กและเยาวชน    พบกันวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น***ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ***#TheCoinMuseumThailand #วันเด็กแห่งชาติ #วันเด็ก #วันเด็กปีนี้        
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

16 ธันวาคม 2564
48,182
1,582