กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

18 กรกฎาคม 2565

ชื่นชอบ 3,759

44,990 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางเกี่ยวกับ “เงินตรา” ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ผ่านวิวัฒนาการของเงินตราไทยในแต่ละช่วงเวลา

 

ภายในจัดแสดงเงินตราโบราณ เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญนานาชาติ รวมทั้งเผยแพร่ภารกิจของกรมะนารักษ์ด้านการผลิตเหรียญกษาปณ์ การอนุรักษ์เงินตราโบราณ ภายใต้แนวความคิด "วิถีแห่งเงินตรา สินล้ำค่าของแผ่นดิน"

 

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อพิพิธภัณฑ์ว่า "พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์" หมายถึง สถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับเหรียญอันเป็นที่อนุรักษ์เหรียญกษาปณ์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

https://www.picz.in.th/images/2018/09/12/fAQVKE.jpg

ภายในอาคารแบ่งเป็น

ชั้น ๑ ประกอบด้วย

 • ห้องปฐมบทแห่งเงินตรา : จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของเงินตรา จุดเริ่มต้นการนำสิ่งของมาแลกเปลี่ยนกันตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ก่อนแปรเปลี่ยนสู่การใช้สื่อกลาง บอกเล่าผ่านแอนิเมชัน ๔ มิติ ฉายบนผนังถ้ำด้วยมุมมอง ๓๖๐ องศา
 • ห้องเส้นทางวิวัฒนาการเงินตรา : จัดแสดงวิวัฒนาการของสือการในการแลกเปลี่ยนตามแต่ละพื้นที่ โดยมีความแตกต่างกันไปตามทวีป ภูมิประเทศ และความต้องการของท้องถิ่น
 • ห้องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ปฏิรูปเหรียญกษาปณ์ไทย : นำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เกี่ยวข้องกับเงินตราในด้านต่างๆ อันนำมาสู่วิวัฒนาการในการผลิตเหรียญในรัชสมัยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
 • ห้องนิทรรศการหมุนเวียน จัดแสดงเรื่องเงินตรารัตนโกสินทร์ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ จนถึงปัจจุบัน

 

ชั้น ๒ ประกอบด้วย

 • ห้องนานาอาณาจักรเหรียญ : จัดแสดงเหรียญโบราณที่มีการใช้ในชุมชนแรกเริ่มที่ปรากฏในพื้นที่ประเทศไทย หรือดินแดนสุวรรณภูมิ อาทิ เหรียญอาณาจักฟูนัน ทวารวดี ลพบุรี และศรีวิชัย
 • ห้องวิวัฒนาการพดด้วง : จัดแสดงเงินพดด้วง ตราสัญลักษณ์บนเงินพดด้วงในสมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น รวมถึงเงินตราร่วมสมัยในอาณาจักรล้านนา ล้านช้าง และเงินตราทางภาคใต้
 • ห้องเริ่มต้นอาณาจักรไทย : นำเสนอเรื่องราวการใช้เงินตราในสมัยสุโขทัยและอยุธยา
 • ห้องกษาปณ์รัตนโกสินทร์ : จัดแสดงเงินตราที่ผลิตขึ้นตั้งแต่ในรัชกาลที่ ๔ จนถึงรัชกาลที่ ๙
 • ห้องเหรียญกับสังคมไทย : จัดแสดงเรื่องราวของเหรียญในมุมองที่นอกเหนือจากการเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนในกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อและประเพณี
 • ห้องเหรียญนานาชาติ : จัดแสดงเหรียญจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก บอกเล่าเรื่องราวของเหรียญผ่านสัญลักษณ์ของประเทศนั้นๆ และเหตุการณ์สำคัญ
 • ห้องกว่าจะมาเป็นเหรียญ : นำเสนอขั้นตอนการผลิตเหรียญ ตั้งแต่การออกแบบจนถึงกระบวนการผลิต โดยฉายวีดิทัศน์ลงบนโต๊ะทำงาน และจำลองขั้นตอนการผลิตเหรียญในโรงกษาปณ์
 • ห้องรู้รอบเหรียญ : นำเสนอเกร็ดความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับเหรียญ เช่น ลวดลายบนหน้าเหรียญ เทคนิคดารผลิตเหรียญ ประโยชน์ของขอบสันเหรียญ
 • ห้องร้อยเรียงเรื่องเงินตรา : จำลองสื่อกลางการแลกเปลี่ยนตั้งแต่แรกเริ่ม โดยการใช้สิ่งของแลกเปลี่ยนสิ่งของ เรื่อยมาจนถึงการนำวัสดุธรรมชาติและโลหะมาใช้เป็นสื่อกลาง ก่อนพัฒนามาเป็นการใช้เหรียญ และสื่อกลางในรูปแบบใหม่ เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต ระบบ E-Banking

 

ชั้น ๓ ประกอบด้วย

 • ห้องวัฒนากษาปณ์ไทย: จัดแสดงเหรียญที่สร้างขึ้นในสมัยพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ซึ่งกรมธนารักษ์จัดสร้างขึ้นในวาระโอกาสต่างๆ 

 

    

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • เหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึก ที่กรมธนารักษ์จัดทำขึ้นเพื่อถวายแด่รัชกาลปัจจุบัน  
 • เหรียญนานาชาติที่มีความโดดเด่นทางด้านนวัตกรรมที่นำมาบรรจุเอาไว้ในเหรียญ เช่น เหรียญที่มีการบรรจุรหัสพันธุกรรม DNA ของเสือชีต้าร์, เหรียญที่สามารถสแกนรหัส  QR ได้

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-282 0818 / 02-281-0345 ถึง 51 ต่อ 1222
โทรสาร : 0-2281-0352
เว็บไซต์ : http://coinmuseum.treasury.go.th
อีเมล : Coinmuseumthailand@gmail.com

วันและเวลาทำการ

 • วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

รอบแรกเวลา ๐๘.๓๐ น. และรอบสุดท้ายเวลา ๑๕.๐๐ น.

 • วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. 

รอบแรกเวลา ๑๐.๐๐ น. และรอบสุดท้ายเวลา ๑๖.๐๐ น.

 • เข้าชมเป็นรอบ ทุกๆ ๓๐ นาที 
 • (ปิดทำการวันจันทร์ / วันหยุดเทศกาลขึ้นปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์)

**หมายเหตุ: สามารถตรวจสอบรอบเข้าชมในแต่ละวันได้ที่หมายเลข ๐๒ – ๒๘๒ – ๐๘๑๘ 

ค่าเข้าชม

อัตราค่าเข้าชม      ผู้ใหญ่และชาวต่างชาติ ๕๐ บาท
                    เด็กและเยาวชน (อายุ ๑๐ - ๑๘ ปีบริบูรณ์)  ๒๐ บาท
ยกเว้นค่าเข้าชมสำหรับ  - เด็กอายุต่ำกว่า ๑๐ ปี
 - ผู้สูงอายุสัญชาติไทย อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป
 - ผู้พิการทุกประเภท
 - พระภิกษุ สามเณร แม่ชี และนักบวชทุกศาสนา
                          - สถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการที่จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ยกเว้น ค่าเข้าชม ล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน ทำการ
 

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย  A4, ๒, ๓, ๖, ๙, ๑๕, ๓๐, ๓๒, ๓๓, ๔๓, ๔๗, ๕๓, ๕๙, ๖๐, ๖๔, ๖๕, ๗๙, ๑๒๓, ๑๒๔, ๕๐๙ 

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

http://emuseum.treasury.go.th/ 

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ หรือ ขอเข้าถ่ายทำวีดิโอ จะต้องทำหนังสือแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ 

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีอักษรเบรลล์ ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • มีพื้นที่สำหรับจอดรถ 
 • ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก 
 • รถเข็น และ ทางลาดสำหรับรถเข็น
 • ทางเดินสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น
 • ลิฟต์
 • พื้นที่นั่งพักผ่อน
 • บริการตู้น้ำร้อน น้ำเย็น ฟรี

62

แบ่งปัน

กิจกรรม

29 ต.ค. 2565

30 ต.ค. 2565

28 ตุลาคม 2565
หลอนให้สุด แล้วหยุดที่พิพิธภัณฑ์เหรียญฯ  ในบรรยากาศเทศกาลฮาโลวีน พร้อมเข้าชมนิทรรศการกับผี ๆ นำชม  สนุกกับ 2 กิจกรรมพิเศษ Trick-or-Treat (สำหรับผู้เข้าชมนิทรรศการถาวรตามรอบเวลา) กิจกรรมตกแต่งหน้ากากผีแฟนซี   29 – 30 ตุลาคม 65 เวลา 10.00 - 18.00 น.  (รอบสุดท้ายของการเข้าชมนิทรรศการถาวรเวลา 16.00 น.) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

13 ต.ค. 2565

16 ต.ค. 2565

10 ตุลาคม 2565
ใครที่ยังไม่เคยมาเข้าชม...หรือใครที่มาแล้ว แต่อาจจะไม่เคยเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ถูกซุกซ่อนมาก่อน     วันหยุดยาวที่ 13 - 16 ตุลาคม 2565 ชวนทุกคนมาเข้าชมนิทรรศการถาวรตามรอบเวลา พร้อมร่วมแกะรอย และเก็บหลักฐานจากอดีตไปด้วยกันกับเจ้าหน้าที่นำชมของเรา   ไม่แน่! คุณอาจกลายเป็นผู้โชคดีที่ได้รับของที่ระลึกสุดพิเศษในโอกาสครบ 3 ปี    #พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์   #ร่องรอยที่1 ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์พื้นที่พิพิธภัณฑ์เหรียญฯ ในปัจจุบันเคยเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่กลุ่มวังสะพานเสี้ยว... มาฟังเรื่องราวเพิ่มเติม พร้อมร่วมแกะรอยภาพแห่งอดีต #ร่องรอยที่2 เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 จำเป็นต้องมีการตั้งโรงกษาปณ์แห่งใหม่ด้านนอกพระบรมมหาราชวัง โดยใช้พื้นที่กลุ่มวังสะพานเสี้ยว (เดิม) บริเวณริมคลองหลอด พื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เหรียญฯ ในปัจจุบัน จึงเคยเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่โรงกษาปณ์ดังกล่าว...   ก่อนจะมาเป็น #พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ อย่างเช่นในปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่ตั้งอาคารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ทั้งกรมธนารักษ์ และกรมสรรพากร จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬในปี 2535 จึงได้ยุติการใช้งานลง...   ร่องรอยสุดท้าย ก่อนจะมาเป็น #พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ตึกสีเหลืองที่เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน เคยใช้เป็นที่ทำการสำนักงานบริหารเงินตรา ก่อนจะย้ายไปตั้งที่ทำการใหม่ใกล้กับโรงกษาปณ์ รังสิต อาคารแห่งนี้จึงได้รับการพัฒนาให้เป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางด้านเหรียญและเงินตราที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย... ***รอบเข้าชมนิทรรศการถาวร เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. (แต่ละรอบห่างกัน 30 นาที)***   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://th-th.facebook.com/TheCoinMuseumThailand/ #TheCoinMuseumThailand

12 ก.ย. 2565

19 ก.ย. 2565

12 กันยายน 2565
เตรียมกางแผนที่ให้พร้อม แล้วบินไปสำรวจพิพิธภัณฑ์กรมธนารักษ์ตลอดสัปดาห์นี้กับ #TreasuryMuseum   ก่อนเริ่มสำรวจลองทายดูซิว่า...ภาพในวงกลมเป็นเงาของพิพิธภัณฑ์อะไรบ้าง?#วันพิพิธภัณฑ์ไทย2565 #ThePowerofThaiMuseums #ThaiMuseumDay2022   ร่วมสนุกกันได้ที่  https://www.facebook.com/TheCoinMuseumThailand/photos/a.1518284465054356/3242531665962952/   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เพจเฟสบุ๊ก : พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ Instagram : coinmuseumthailand Twitter : พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์   Instagram Instagram Instagram  

12 ส.ค. 2565

14 ส.ค. 2565

08 สิงหาคม 2565
#MothersStory ชวนมาอัพสกิลประดิดประดอย พร้อมได้ผลงานกลับบ้าน #ฟรี  กับกิจกรรมประดิษฐ์เข็มกลัดดอกไม้จากกระดาษทิชชู่ โดยวิทยากรจากชาวชุมชนตรอกบ้านพานถม มี Workshop ทุกวันที่ 12 13 และ 14 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป  ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เปิดให้ลงทะเบียนสำรองที่นั่งแล้ววันนี้ - 11 สิงหาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวนที่กำหนด https://www.facebook.com/TheCoinMuseumThailand#TheCoinMuseumThailand #แม่ก็คือแม่ #วันแม่ #วันแม่แห่งชาติ #วันแม่2022

12 ส.ค. 2565

14 ส.ค. 2565

08 สิงหาคม 2565
ถึงเวลาปลุกสกิลงานฝีมือกับกิจกรรม Workshop พับริบบิ้นเหรียญโปรยทาน  ในงาน #MothersStory ระหว่างวันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ที่พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์   เปิดให้ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง #ฟรี  ตั้งแต่วันนี้ - 11 สิงหาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวนที่กำหนด https://www.facebook.com/TheCoinMuseumThailand #TheCoinMuseumThailand #แม่ก็คือแม่ #วันแม่ #วันแม่แห่งชาติ #วันแม่2022
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

16 ธันวาคม 2564
45,995
1,582