กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

16 ธันวาคม 2564

ชื่นชอบ 3,702

41,612 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางเกี่ยวกับ “เงินตรา” ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ผ่านวิวัฒนาการของเงินตราไทยในแต่ละช่วงเวลา

 

ภายในจัดแสดงเงินตราโบราณ เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญนานาชาติ รวมทั้งเผยแพร่ภารกิจของกรมะนารักษ์ด้านการผลิตเหรียญกษาปณ์ การอนุรักษ์เงินตราโบราณ ภายใต้แนวความคิด "วิถีแห่งเงินตรา สินล้ำค่าของแผ่นดิน"

 

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อพิพิธภัณฑ์ว่า "พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์" หมายถึง สถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับเหรียญอันเป็นที่อนุรักษ์เหรียญกษาปณ์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

https://www.picz.in.th/images/2018/09/12/fAQVKE.jpg

ภายในอาคารแบ่งเป็น

ชั้น ๑ ประกอบด้วย

 • ห้องปฐมบทแห่งเงินตรา : จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของเงินตรา จุดเริ่มต้นการนำสิ่งของมาแลกเปลี่ยนกันตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ก่อนแปรเปลี่ยนสู่การใช้สื่อกลาง บอกเล่าผ่านแอนิเมชัน ๔ มิติ ฉายบนผนังถ้ำด้วยมุมมอง ๓๖๐ องศา
 • ห้องเส้นทางวิวัฒนาการเงินตรา : จัดแสดงวิวัฒนาการของสือการในการแลกเปลี่ยนตามแต่ละพื้นที่ โดยมีความแตกต่างกันไปตามทวีป ภูมิประเทศ และความต้องการของท้องถิ่น
 • ห้องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ปฏิรูปเหรียญกษาปณ์ไทย : นำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เกี่ยวข้องกับเงินตราในด้านต่างๆ อันนำมาสู่วิวัฒนาการในการผลิตเหรียญในรัชสมัยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
 • ห้องนิทรรศการหมุนเวียน จัดแสดงเรื่องเงินตรารัตนโกสินทร์ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ จนถึงปัจจุบัน

 

ชั้น ๒ ประกอบด้วย

 • ห้องนานาอาณาจักรเหรียญ : จัดแสดงเหรียญโบราณที่มีการใช้ในชุมชนแรกเริ่มที่ปรากฏในพื้นที่ประเทศไทย หรือดินแดนสุวรรณภูมิ อาทิ เหรียญอาณาจักฟูนัน ทวารวดี ลพบุรี และศรีวิชัย
 • ห้องวิวัฒนาการพดด้วง : จัดแสดงเงินพดด้วง ตราสัญลักษณ์บนเงินพดด้วงในสมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น รวมถึงเงินตราร่วมสมัยในอาณาจักรล้านนา ล้านช้าง และเงินตราทางภาคใต้
 • ห้องเริ่มต้นอาณาจักรไทย : นำเสนอเรื่องราวการใช้เงินตราในสมัยสุโขทัยและอยุธยา
 • ห้องกษาปณ์รัตนโกสินทร์ : จัดแสดงเงินตราที่ผลิตขึ้นตั้งแต่ในรัชกาลที่ ๔ จนถึงรัชกาลที่ ๙
 • ห้องเหรียญกับสังคมไทย : จัดแสดงเรื่องราวของเหรียญในมุมองที่นอกเหนือจากการเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนในกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อและประเพณี
 • ห้องเหรียญนานาชาติ : จัดแสดงเหรียญจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก บอกเล่าเรื่องราวของเหรียญผ่านสัญลักษณ์ของประเทศนั้นๆ และเหตุการณ์สำคัญ
 • ห้องกว่าจะมาเป็นเหรียญ : นำเสนอขั้นตอนการผลิตเหรียญ ตั้งแต่การออกแบบจนถึงกระบวนการผลิต โดยฉายวีดิทัศน์ลงบนโต๊ะทำงาน และจำลองขั้นตอนการผลิตเหรียญในโรงกษาปณ์
 • ห้องรู้รอบเหรียญ : นำเสนอเกร็ดความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับเหรียญ เช่น ลวดลายบนหน้าเหรียญ เทคนิคดารผลิตเหรียญ ประโยชน์ของขอบสันเหรียญ
 • ห้องร้อยเรียงเรื่องเงินตรา : จำลองสื่อกลางการแลกเปลี่ยนตั้งแต่แรกเริ่ม โดยการใช้สิ่งของแลกเปลี่ยนสิ่งของ เรื่อยมาจนถึงการนำวัสดุธรรมชาติและโลหะมาใช้เป็นสื่อกลาง ก่อนพัฒนามาเป็นการใช้เหรียญ และสื่อกลางในรูปแบบใหม่ เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต ระบบ E-Banking

 

ชั้น ๓ ประกอบด้วย

 • ห้องวัฒนากษาปณ์ไทย: จัดแสดงเหรียญที่สร้างขึ้นในสมัยพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ซึ่งกรมธนารักษ์จัดสร้างขึ้นในวาระโอกาสต่างๆ 

    

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • เหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึก ที่กรมธนารักษ์จัดทำขึ้นเพื่อถวายแด่รัชกาลปัจจุบัน  
 • เหรียญนานาชาติที่มีความโดดเด่นทางด้านนวัตกรรมที่นำมาบรรจุเอาไว้ในเหรียญ เช่น เหรียญที่มีการบรรจุรหัสพันธุกรรม DNA ของเสือชีต้าร์, เหรียญที่สามารถสแกนรหัส  QR ได้

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-282 0818 / 02-281-0345 ถึง 51 ต่อ 1222
โทรสาร : 0-2281-0352
เว็บไซต์ : http://coinmuseum.treasury.go.th
อีเมล : Coinmuseumthailand@gmail.com

วันและเวลาทำการ

 • วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

รอบแรกเวลา ๐๘.๓๐ น. และรอบสุดท้ายเวลา ๑๕.๐๐ น.

 • วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. 

รอบแรกเวลา ๑๐.๐๐ น. และรอบสุดท้ายเวลา ๑๖.๐๐ น.

 • เข้าชมเป็นรอบ ทุกๆ ๓๐ นาที 
 • (ปิดทำการวันจันทร์ / วันหยุดเทศกาลขึ้นปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์)

**หมายเหตุ: สามารถตรวจสอบรอบเข้าชมในแต่ละวันได้ที่หมายเลข ๐๒ – ๒๘๒ – ๐๘๑๘ ต่อ ๐ 

ค่าเข้าชม

อัตราค่าเข้าชม           ผู้ใหญ่และชาวต่างชาติ ๕๐ บาท
                           เด็กและเยาวชน (อายุ ๑๐ - ๑๘ ปีบริบูรณ์)  ๒๐ บาท
ยกเว้นค่าเข้าชมสำหรับ  - เด็กอายุต่ำกว่า ๑๐ ปี
 - ผู้สูงอายุสัญชาติไทย อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป
 - ผู้พิการทุกประเภท
 - พระภิกษุ สามเณร แม่ชี และนักบวชทุกศาสนา
                          - สถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการที่จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ยกเว้น ค่าเข้าชม ล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน ทำการ
 

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย  A4, ๒, ๓, ๖, ๙, ๑๕, ๓๐, ๓๒, ๓๓, ๔๓, ๔๗, ๕๓, ๕๙, ๖๐, ๖๔, ๖๕, ๗๙, ๑๒๓, ๑๒๔, ๕๐๙ 

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ หรือ ขอเข้าถ่ายทำวีดิโอ จะต้องทำหนังสือแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ 

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีอักษรเบรลล์ ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • มีพื้นที่สำหรับจอดรถ 
 • ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก 
 • รถเข็น และ ทางลาดสำหรับรถเข็น
 • ทางเดินสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น
 • พื้นที่นั่งพักผ่อน
 • บริการตู้น้ำร้อน น้ำเย็น ฟรี

60

แบ่งปัน

กิจกรรม

06 ม.ค. 2565

31 ม.ค. 2565

20 มกราคม 2565
วันเด็กปีนี้...ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ร่วมสนุกกันได้แบบไม่มีอะไรกั้น! เตรียมพบกับ 4 เกมชิงรางวัลในธีม #คิดส์โตคริปโตเคอร์เรนซี  ทุกวันเสาร์เก้านาฬิกา ตลอดเดือนมกราคมนี้ ทางเพจเฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์     กิจกรรม #วันเด็ก ครั้งที่ 1#CrosswordPuzzle #ปริศนาอักษรไขว้ ชวนทุกคนมาลองเติมตัวอักษรให้เป็นคำศัพท์วงการ Cryptocurrency ที่สอดคล้องกับความหมายด้านข้าง ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ร่วมกิจกรรมได้ เกม #คิดส์โตคริปโตเคอร์เรนซี ครั้งที่ 2 #MissingWord ชวนทุกคนหาตัวอักษรที่หายไป ให้เป็นชื่อเหรียญสกุลเงินคริปโตที่ถูกต้องทั้ง 4 คำ เกม #คิดส์โตคริปโตเคอร์เรนซี#FindinginPicture ชวนทุกคนค้นหา 'การ์ดจอ' (หนึ่งในอุปกรณ์สำคัญสำหรับการขุด Bitcoin) จากภาพนี้ แล้วนับว่ามีทั้งหมดกี่อัน

17 ธ.ค. 2564

19 ธ.ค. 2564

11 ธันวาคม 2564
#MuseumNightLight ชวนมาหลงแสงสีที่พิพิธภัณฑ์เหรียญฯ ระหว่างวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2564 เท่านั้น! ที่เราเปิดให้ทุกคนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ถึง 21.00 น. งานนี้คุณจะได้พบกับ 'แสง' ในรูปแบบที่หลากหลาย    #Starlight นิทรรศการพิเศษ "เหรียญแสงจากฟากฟ้า" (ที่ไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน)  https://www.facebook.com/1518162571733212/posts/3022902307925890/    #Flashlight การเข้าชมรูปแบบนักสืบจำเป็น "เหรียญอยู่ไหน? ขอไฟฉายหน่อย"  (เฉพาะรอบเวลา 11.00 / 14.00 / 17.00 / 20.00 น. รอบละ 5 คน  ส่วนรอบเวลาอื่นเป็นการเข้าชมแบบจัดเต็มปกติ)   #BlackAndColorfulLights เพลิดเพลินกับแสงหลากสีสันทั้งด้านในและนอกพิพิธภัณฑ์   #CandleLight กิจกรรม Workshop "พลบค่ำทำเทียนหอม"  (แบ่งเป็นรอบเวลา 16.00 / 17.00 / 18.00 / 19.00 / 20.00 รอบละ 5 คน)   #IntoTheLight พาไปมู (เตลู) กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิพิธภัณฑ์เหรียญฯ   #WarmLights ร้านค้าสาธิตใต้ดวงไฟสีอุ่นและทุกการเข้าเยี่ยมชมงานยังมีสิทธิ์ลุ้น รับของที่ระลึกสุด    #Delight กลับบ้านอีกด้วย   สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-282 0818  

29 ต.ค. 2564

31 ต.ค. 2564

28 ตุลาคม 2564
Happy Halloween ฮาโลวีนนี้ให้ผีนำชม ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์นี้ ชวนมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์เหรียญฯ ในบรรยากาศที่คุณไม่คุ้นเคย  พร้อมลุ้นรับโชคสองชั้นจากเหล่าผี   ชั้นที่ 1 ผู้ร่วมกิจกรรมแต่งผีหรือชุดแฟนซีมาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ตามรอบเวลา รับเลย!  สเปรย์แอลกอฮอล์ลายตราเฉลว ชั้นที่ 2 โพสต์ภาพถ่ายร่วมกับเหล่าผีลงในสื่อสังคมออนไลน์ใดก็ได้  พร้อมติด #เจอผีที่พิพิธภัณฑ์เหรียญ  ลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ จำนวน 3 รางวัล (จาการสุ่มรายชื่อ)   ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ในเฟสบุ๊ก พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

11 ต.ค. 2564

15 ต.ค. 2564

12 ตุลาคม 2564
#CoinLetsPlay ฉลองเดือนเกิดพิพิธภัณฑ์ลุ้นรับเสื้อลายสตางค์รู จำนวน 3 รางวัล! เพียงร่วมกิจกรรม เรียงลำดับภาพเหตุการณ์ "กว่าจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์เหรียญฯ" จากเก่าที่สุดถึงใหม่ ที่สุด ลงในคอมเม้นต์ใต้โพสต์นี้ พร้อมบอกสั้น ๆ ว่าในอนาคตอยากเห็นอะไรที่พิพิธภัณฑ์เหรียญฯ ทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมถูกต้องครบถ้วนตามกติกามีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อลายสตางค์รู จำนวน 3 รางวัล  (จากการสุ่มรายชื่อ) พิเศษ! 10 ท่านแรกที่ร่วมกิจกรรมรับไปเลย หน้ากากผ้าลายพิพิธภัณฑ์เหรียญคนละ 1 ชิ้น เริ่มเล่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 15 ตุลาคม 2564 (ก่อนเวลาบ่ายโมงตรง)#TheCoinMuseumThailand

15 มิ.ย. 2564

30 มิ.ย. 2564

16 มิถุนายน 2564
พิพิธภัณฑ์เหรียญฯ แจกถุงผ้า เพียงแค่เข้าชมพิพิธภัณฑ์และทำตามกติกาต่อไปนี้   1. กดไลก์เพจพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ 2. โพสต์ภาพบรรยากาศหรือภาพตนเองกับพิพิธภัณฑ์เหรียญฯ บน Facebook Instagram  หรือ Twitter พร้อมติดแฮชแทก #พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ #TheCoinMuseumThailand 3. โชว์ผลงานที่ถูกต้องครบถ้วนตามกติกากับเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ แล้วรับเลย "ถุงผ้าแห่งความหวังและความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม"  จากงาน Museum Night of Hope 4. เริ่มแจกตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าของจะหมด  
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง