คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์

พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา

 

จังหวัดสงขลา นับเป็นหนึ่งในเมืองท่าสำคัญของคาบสมุทรภาคใต้ของไทย ซึ่งเป็นจุดบรรจบของเส้นทางการค้าโบราณระหว่างซีกโลกตะวันตกและตะวันออกเมื่อราว ๒,๐๐๐ ปีมาแล้ว มีพัฒนาการทางการค้าและเศรษฐกิจต่อเนื่องมายาวนาน โดยสะท้อนผ่านสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและเงินตราที่ปรากฏในแต่ยุคแต่ละสมัย เงินตราภาคใต้แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ชุมชนและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่น่าศึกษาเรียนรู้และเป็นความภาคภูมิใจในมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทย

พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์  เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวประวัติศาตร์เงินตราไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และ เหรียญกษาปณ์ในภูมิภาคของภาคใต้เป็นหลัก พร้อมเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทยโดยเฉพาะที่พบในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ออกมาหมุนเวียนจัดแสดง ณ ส่วนจัดแสดง 4  เพื่อให้เยาวชนและประชาชนที่อยู่ในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสเข้าชม รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์เงินตรา เหรียญกษาปณ์  และมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ เพื่อเป็นของฝาก ของที่ระลึก และของสะสมในพิพิธภัณฑ์ด้วย

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านประวัติศาสตร์เงินตรา เหรียญกษาปณ์ของภูมิภาค

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชนในส่วนภูมิภาค ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์ ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทย

เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสรับรู้ ร่วมชื่นชม และเกิดความภาคภูมิใจ

เพื่อเผยแพร่ภารกิจของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปในส่วนภูมิภาค

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการสะสมเหรียญกษาปณ์ไทยไปยังส่วนภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้น

 

 

แนวคิดหลักในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา

เงินตราภาคใต้ การค้าและผู้คนบนแผ่นดินคาบสมุทร

พัฒนาการของเงินตราภาคใต้ ทำให้เห็นถึงความสำคัญของเงินตราในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ที่สะท้อนให้เห็นสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มคนในภาคใต้และคนต่างถิ่นที่เดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายในแต่ละยุคสมัยได้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถจินตนาการถึงความเจริญรุ่งเรืองทางการค้า และสภาพวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินคาบสมุทรภาคใต้ เพื่อสร้างให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์

 

แนวคิดงานออกแบบพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา

เงินตราภาคใต้ หลักฐาน การเดินทาง การค้า และ ผู้คน

"การเดินทาง" ของเงินตราจะพาย้อนกลับไปสู่เรื่องราวของผู้คนบนคาบสมุทรภาคใต้ ตั้งแต่เมื่อครั้งดินแดนคาบสมุทรภาคใต้ของไทยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าโบราณสำคัญเมื่อราว ๒,๐๐๐ ปีมาแล้ว ที่เรียกว่า "เส้นทางสายไหมทางทะเล" เป็นจุดเชื่อมเส้นทางการค้าของซีกโลกตะวันตกและตะวันออก ซึ่งรู้จักกันดีว่าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนที่เรียกกันว่า "สุวรรณภูมิ" พัฒนาการต่อเนื่องมาถึงยุคที่มีการผลิตเงินตราท้องถิ่นขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน ก่อนจะยกเลิกเงินตราท้องถิ่นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเปลี่ยนมาใช้เงินตราที่ผลิตจากส่วนกลาง ซึ่งมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ และเป็นเงินตราซึ่งมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระบบสากล

973 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดสงขลา