ย้อนกลับ

มรดกโลกอยุธยา

ขอบเขตปัจจุบันของมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่ UNESCO รับรอง

            กรมศิลปากร ได้ประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานพระนครศรีอยุธยา ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอนที่ 102 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พุทธศักราช 2519 พื้นที่ 1,810 ไร่ และในปี พุทธศักราช 2540 กรมศิลปากรได้ประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานพระนครศรีอยุธยาเพิ่มเติม ซึ่งครอบคลุมเกาะเมืองอยุธยาและพื้นที่รอบนอกเกาะเมืองทุกด้านที่ปรากฏหลักฐานด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี รวมพื้นที่โบราณสถานประมาณ 3,000 ไร่
            อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดก จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ณ กรุงคาร์เธจ ประเทศตูซิเนีย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534
            หากค้นข้อมูลในเว็บไซต์ของ UNESCO (http://whc.unesco.org/en/list/576/multiple=1&unique_number=681) เพื่อตรวจสอบขอบเขตปัจจุบันของมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยาที่ UNESCO รับรอง ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 รายละเอียดขอบเขตมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาดังรูปด้านล่าง

            หากเราอิงแผนที่ขอบเขตมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ( Ayutthaya Historical Park ) จากเว็บไซต์ของ UNESCO วัดที่อยู่ในพื้นที่มรดกโลกได้แก่

            1. วิหารพระมงคลบพิตร (Phra Mongkhon Bophit)
            2. วัดพระศรีสรรเพชญ์
            3. วัดพระราม (Wat Phra Ram)
            4. วัดราชบูรณะ (Wat Ratchaburana)
            5. วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)
            6. วัดธรรมิกราช (Wat Thammikarat)
            7. วัดโลกยสุธาหรือวัดพระนอน ( Wat Lokaya Sutha )

            ขับรถกินลม ชมโบราณสถาน ตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทย "อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ( Ayutthaya Historical Park )" อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่เราไม่ควรพลาดไปเยือน...

7,752 views

5

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา