กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี

11 ตุลาคม 2561

ชื่นชอบ 476

5,311 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของลูกศิษย์และผู้ใกล้ชิดศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี  เพื่อรำลึกถึงเกียรติคุณของศาสตราจารย์ศิลป์ฯ ในฐานะผู้ให้กำเนิดการศึกษาศิลปะสมัยใหม่  ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย และผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ภายในจัดแสดงนิทรรศการถาวร โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

 

 • ส่วนแรก  จัดแสดงผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ของบรรดาลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิด เช่น นายเฟื้อ หริพิทักษ์, นายประยูร อุลุชาฎะ, นายชลูด นิ่มเสมอ, นายจำรัส เกียรติก้อง, นายเขียน ยิ้มศิริ, นายสวัสดิ์ ตันติสุข, นายทวี นันทขว้าง เป็นต้น ผลงานส่วนใหญ่เป็นงานศิลปกรรมในยุคเริ่มแรกของศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย ซึ่งดำเนินรอยตามแนวทางการสร้างสรรค์ศิลปะตามหลักวิชาการที่ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้วางรากฐาน

 

 • ส่วนที่สอง จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี อาทิ โต๊ะทำงาน เก้าอี้ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องมือปั้น เครื่องใช้ส่วนตัว โดยจำลองบรรยากาศโต๊ะทำงานดั้งเดิมเช่นเดียวกับเมื่อครั้งที่ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ยังมีชีวิตอยู่  ตลอดจนแบบร่างอนุสาวรีย์และประติมากรรมชิ้นสำคัญ เช่น แบบร่างพระบรมรูปรัชกาลที่ 6, แบบร่างพระศรีศากยทศพลญาณ พระประธานพุทธมณฑล และต้นแบบพระเศียรรัชกาลที่ 8 เป็นต้น

 

 • นอกจากนั้น ยังมีหนังสือหายากซึ่งเป็นหนังสือที่ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี  ใช้สำหรับค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะตะวันตก ให้บริการแก่ผู้มาเยี่ยมชมภายในห้องจัดแสดง

 

 

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ศิลปะ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

แบบร่างประติมากรรมชิ้นสำคัญ เช่น

 • แบบร่างพระบรมรูปรัชกาลที่ 6
 • แบบร่างพระศรีศากยทศพลญาณ พระประธานพุทธมณฑล
 • ต้นแบบพระเศียร รัชกาลที่ 8 

แผนที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 0-2223-6162
โทรสาร : 0-2223-6162
เว็บไซต์ : http://www.finearts.go.th/museumsilpabhirasri/

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00-16.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม

การเดินทาง

 • รถโดยสารประจำทางสาย 1, 3, 6, 8, 9, 15, 19, 25, 30, 32, 33, 39, 43, 44, 47, 53, 59, 60, 64, 65, 70, 80, 82, 91, 123, 201, 203, 507, 512
 • เรือด่วนเจ้าพระยา หรือ เรือข้ามฝาก ลงท่าช้าง

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

เข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

ไม่มีลานจอดรถ

5

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง