กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

14 มีนาคม 2562

ชื่นชอบ 555

9,471 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

           พ.ศ.๒๕๕๑ กรมอู่ทหารเรือจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยอนุรักษ์และปรับปรุงอาคารรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเรือนขนมปังขิงที่มีอายุมากกว่า ๑๐๐ ปี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งพระราชทานพื้นที่ให้กรมทหารเรือสร้างโรงงานกรมอู่หลวงและที่ทำการของกรมทหารเรือ จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์รวมในการเก็บรักษา อนุรักษ์ และจัดแสดงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางช่าง เครื่องจักรกล และเอกสารอันทรงคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมสร้างเรือ อีกทั้งเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้านการออกแบบและต่อเรือ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านการต่อเรือรบ เรือพระที่นั่ง งานอู่เรือ และอุตสาหกรรมต่อเรือของประเทศ รวมทั้งผลงานทางช่างที่เป็นมรดกทางปัญญาของกรมอู่ทหารเรือ

 

การจัดแสดง

- ชั้นบน แสดงประวัติศาสตร์พื้นที่ การสร้างเรือรบและเรือพระที่นั่ง ประกอบด้วย

  ๑. จากราชนิเวศน์สู่อู่เรือหลวง

แสดงประวัติศาสตร์พื้นที่อู่เรือหลวง ซึ่งเดิมเป็นจวนของสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ในสมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานี ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่กรมทหารเรือ (ในขณะนั้น) เพื่อสร้างโรงงานกรมอู่หลวงและที่ทำการของกรมทหารเรือ

 

 ๒. จากอู่เรือหลวงสู่กรมอู่ทหารเรือ

จัดแสดงความสำคัญของงานอู่เรือกับการปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเล  พัฒนาการของกรมอู่ทหารเรือ ซึ่งปัจจุบันมีอู่เรือในความรับผิดชอบ ๓ แห่ง คือ อู่ทหารเรือธนบุรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

๓. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กับงานนาวาสถาปัตย์

จัดแสดงพระปรีชาสามารถและมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้านการต่อเรือ ทรงออกแบบและต่อเรือใบมด ซูเปอร์มด ไมโครมด และทรงกีฬาแล่นใบ แนวพระราชดำริที่พระราชทานให้กองทัพเรือต่อเรือรบขึ้นใช้เอง ซึ่งเป็นที่มาของการสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.๙๑ ขยายผลสู่ ชุดเรือ ต.๙๙๑ และชุดเรือ ต.๙๙๔ ตามลำดับ

 

๔. การเสริมสร้างสมุททานุภาพให้กองทัพเรือ

แสดงพัฒนาการด้านการต่อเรือของกรมอู่ทหารเรือ จากเรือไม้เป็นเรือเหล็ก กรรมวิธีต่อเรือจากการย้ำหมุดเป็นการเชื่อมประสาน เทคโนโลยีการต่อเรือแบบบล็อก ขั้นตอนและกระบวนการสร้างเรือรบ ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเรือ

 

๕. การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติ

ความเป็นมาของการต่อเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙  เรือพระที่นั่งลำเดียวที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขั้นตอนการต่อเรือ การอนุรักษ์และซ่อมเรือพระราชพิธี

 

- ชั้นล่าง แสดงการซ่อมทำเรือรบ และผลงานทางช่างที่สำคัญ แบ่งเป็น ๒ ส่วน

๑. ทำเรือให้พร้อมรบ

จัดแสดงกระบวนการซ่อมทำเรือรบ ผลงานการซ่อมทำเรือสำคัญ ๆ และงานฝีมือช่างที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น 

  

๒. อู่เรือและอุตสาหกรรมต่อเรือของประเทศ

       จัดแสดงความก้าวหน้าของอู่เรือเอกชน ความสำคัญของอุตสาหกรรมต่อเรือและพาณิชยนาวีของประเทศ ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และอธิปไตยของชาติทางทะเล

รางวัลพระราชทาน

       พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ได้รับพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น  ประจำปี ๒๕๕๗ ประเภทอาคารสถาบันและอาคารอนุรักษ์ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คัดเลือกโดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

การทหาร และ สงคราม

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

 

 • สมุดบันทึกพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และลายพระหัตถ์ของพระบรมวงศานุวงศ์ที่พระราชทานในสมุดเยี่ยม เมื่อคราวเสด็จฯ มาทรงวางกระดูกงูเรือและปล่อยเรือลงน้ำ

 

 • ค้อน ขวาน ปุ่มกด และเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงใช้ในพิธีวางกระดูกงูเรือและพิธีเรือปล่อยเรือลงน้ำ

 

 • เรือรบจำลอง เรือพระที่นั่งจำลอง

 

 • เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือช่าง ที่ใช้ในการซ่อมสร้างเรือ

 

สิ่งที่น่าสนใจ  โบราณสถานและสถานที่สำคัญภายในกรมอู่ทหารเรือ

 • อุโบสถวัดวงศมูลวิหาร  โบราณสถานภายในกรมอู่ทหารเรือ

 

 • อู่แห้ง สถานที่ปฏิบัติงานซ่อมสร้างเรือ

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เลขที่ 2 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 02-475 5368 / ผู้ช่วยภัณฑารักษ์ 094-496 4809
โทรสาร : 02-475 5369
เว็บไซต์ : http://www.rtnd-museum.com/
อีเมล : rtndmuseum.navy@gmail.com

วันและเวลาทำการ

 • เปิดให้เข้าชมเป็นหมู่คณะ
 • วันจันทร์ – วันศุกร์  (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.
 • ทำหนังสือขอเข้าชมล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 40, 57 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

**รับคณะเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ โดยทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมเป็นการล่วงหน้า อย่างน้อย      2 สัปดาห์ ตามตััวอย่าง

 

 

ที่อยู่...............................

วันที่........เดือน.................พ.ศ........

เรื่อง  ขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ  84 พรรษา                                                 

เรียน  ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ

               

                            ด้วย ชื่อคณะเยี่ยมชม ..........................................มีความประสงค์ขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ในวันที.......เดือน................พ.ศ........ตั้งแต่เวลา.........ถึง............. จำนวนผู้เช้าชม..............คน  โดยมอบให้ นาย/นาง/นางสาว................ หมายเลขโทรศัพท์................เป็นผู้ประสานรายละเอียด

                          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา    

 

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ..........................................  

(ชื่อตัวบรรจง................................)

 

 

ชื่อหน่วย......(ถ้ามี)

โทร........................ โทรสาร.........................

2

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง