กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   หอสมุดแห่งชาติ

หอสมุดแห่งชาติ

25 พฤษภาคม 2562

ชื่นชอบ 678

39,283 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

หอสมุดแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีหน้าที่จัดเก็บ รวบรวม สงวนรักษา และอนุรักษ์มรดกทรัพย์สินทางปัญญา วิทยาการ ศิลปกรรม และวัฒนธรรมของชาติ ในรูปของหนังสือตัวพิมพ์ เอกสารโบราณ ได้แก่ ศิลาจารึก คัมภีร์ใบลาน หนังสือสมุดไทย รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิคส์ นอกจากนั้นยังทำหน้าที่ให้บริการความรู้และข่าวสารแก่คนในชาติ

 

ประวัติความเป็นมา : หอสมุดแห่งชาติ ก่อตั้งขึ้นโดยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมหอพระสมุด 3 แห่งเข้าด้วยกันคือ หอพุทธสาสนะสังคหะ, หอพระมณเฑียรธรรม และหอพระสมุดวชิรญาณ แล้วพระราชทานนามว่า "หอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร" เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2448 ตั้งอยู่ ณ หอคองคอเดียในพระบรมมหาราชวัง (ปัจจุบัน คือ ศาลาสหทัยสมาคม)

 

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขยายพื้นที่ตั้งแห่งใหม่มาอยู่ตึกถาวรวัตถุ ริมถนนหน้าพระธาตุ และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2459

 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ ให้ขยายพื้นที่การให้บริการเป็น  2 แห่ง คือ หนังสือตัวพิมพ์ทั้งหมด และ หนังสือส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้บริการ ณ ตึกถาวรวัตถุ พระราชทานนามว่า "หอพระสมุดวชิราวุธ" ส่วนศิลาจารึก คัมภีร์ใบลาน หนังสือสมุดไทย ตู้ลายรดน้ำ ย้ายไปให้บริการที่พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พระราชทานนามว่า "หอพระสมุดวชิรญาณ" เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดหอพระสมุดวชิรญาณและหอพระสมุดวชิราวุธ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2469

 

ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐบาลมีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการสำนักงานและกรมในกระทรวงธรรมการ พ.ศ.2476 กำหนดให้หอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนครเป็นกองหอสมุด ขึ้นอยู่ในกรมศิลปากร ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น "หอสมุดแห่งชาติ"

 

หอสมุดแห่งชาติได้พัฒนามาเป็นลำดับ สถานที่ให้บริการที่ตึกถาวรวัตถุจึงไม่เพียงพอ กรมศิลปากรจึงดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ที่ท่าวาสุกรี แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.2509 และเริ่มให้บริการ ณ สถานที่แห่งใหม่มาจนถึงปัจจุบัน

 

พ.ศ.2518 : ย้ายศิลาจารึก ตู้ลายรดน้ำ จากตึกถาวรวัตถุมายังอาคารหอพระสมุดวชิรญาณ

พ.ศ.2522 : ตั้งศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ในบริเวณตึกถาวรวัตถุ ถนนหน้าพระธาตุ

พ.ศ.2524 : ตั้งหอวชิราวุธานุสรณ์ บริเวณทิศเหนือของหอสมุดแห่งชาติ

พ.ศ.2528 : เปิดให้บริการที่อาคารหลังใหม่(อาคาร3) ด้านหลังอาคารหอสมุดแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2528

พ.ศ.2533 : เปิดอาคาร หอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

พ.ศ.2537 : เปิดบริการ ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อนสิรินธร

พ.ศ.2540 : เปิดบริการ "หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9”

พ.ศ.2542 : เปิดบริการ “หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ”

พ.ศ.2551 : จัดตั้งอาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ตึกถาวรวัตถุ ถนนหน้าพระธาตุ

พ.ศ.2554 : เปิดอาคารหอสมุดแห่งชาติ อาคาร 2

พ.ศ.2514 - ปัจจุบัน มีหอสมุดแห่งชาติในส่วนภูมิภาค 11 แห่ง

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

อื่นๆ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

เอกสารโบราณ เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ อนุรักษ์ และให้บริการเอกสารโบราณประเภทจารึก หนังสือสมุดไทย คัมภีร์ใบลาน ซึ่งเป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมสะท้อนภูมิปัญญาในการบันทึก สรรพวิทยาการของบรรพชนไทย

หนังสือหายาก หนังสือหายากและเอกสารที่มีคุณค่าเป็นมรดกทรัพย์สินทางปัญญาของชาติทั้งด้านเนื้อหาและด้านการพิมพ์ ที่มีอายุประมาณ 50-150 ปี ผู้ค้นคว้าไม่สามารถหาได้จากห้องสมุดทั่วไป และไม่มีจำหน่วยในท้องตลาด ปัจจุบันหอสมุดแห่งชาติเก็บรักษาหนังสือหายากที่มีคุณค่าไว้เป็นมรดกทรัพย์สินทางปัญญาของชาติที่ผ่านขั้นตอนการดำเนินการตามหลักวิชาบรรณารักษศาสตร์แล้ว จำนวนมากกว่า 50,000 เล่ม ประกอบด้วยพระราชนิพนธ์ พระนิพนธ์ หนังสือส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่น ๆ หนังสือที่พิมพ์ในระยะเริ่มแรก หนังสือฉบับพิมพ์ครั้งแรก และพิมพ์ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ รวมทั้งหนังสือที่มีความโดดเด่น มีรูปเล่มสวยงาม และมีภาพประกอบที่ทรงคุณค่า เป็นต้น นอกจากนั้นยังนับรวมถึงหนังสือใหม่ที่พิจารณาแล้วว่าจะเป็นหนังสือพิเศษที่หาได้ยากในอนาคตอีกด้วยวิทยานิพนธ์และงานวิจัย สำนักหอสมุดแห่งชาติ ให้บริการวิทยานิพนธ์และวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บริการด้วยระบบชั้นปิด สำหรับวิทยานิพนธ์และวิจัยก่อนปีพ.ศ. 2547 ลงไป ให้บริการที่หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 0-2280-9828-32
เว็บไซต์ : http://www.nlt.go.th/

วันและเวลาทำการ

บริการ วัน เวลา

วารสารและหนังสือพิมพ์                  

จันทร์ - ศุกร์

เสาร์ - อาทิตย์  

9.00 - 18.30 น.

9.00 - 17.00 น.

 อินเตอร์เน็ต

จันทร์ - ศุกร์เสาร์ - อาทิตย์  

9.00 - 18.30 น.

9.00 - 17.00 น.  

หนังสือทั่วไป

จันทร์ - ศุกร์

เสาร์ - อาทิตย์

9.00 - 18.30 น.

9.00 - 17.00 น.

โสตทัศนวัสดุ จันทร์ - ศุกร์  9.00 - 16.30 น.
จดแจ้งการพิมพ์ ISBN ISSN CIP จันทร์ - ศุกร์  9.00 - 16.30 น.
วิทยานิพนธ์และงานวิจัย

จันทร์ - ศุกร์   เสาร์ - อาทิตย์  

9.00 - 18.30 น. 

9.00 - 17.00 น.

หนังสือหายาก จันทร์ - ศุกร์  9.00 - 16.30 น.
เอกสารโบราณ จันทร์ - ศุกร์  9.00 - 16.30 น.
หอวชิราวุธานุสรณ์ จันทร์ - ศุกร์  9.00 - 16.30 น.

หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร       

จันทร์ - ศุกร์  9.00 - 16.30 น.
หอสมุดดำรงราชานุภาพ จันทร์ - ศุกร์  9.00 - 16.30 น.
ศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ พุธ - อาทิตย์ 9.00 - 16.30 น.
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ     จันทร์ - ศุกร์  9.00 - 16.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

 รถประจำทาง   สาย 3, 9, 16, 30, 32, 33, 49, 64, 65, 110, ปอ.505, ปอ.524  
 รถไฟฟ้าบีทีเอช   สถานีราชเทวี ต่อรถประจำทางสาย 99 และ 23
 รถไฟฟ้าใติดิน       สถานีบางซื่อ ต่อรถประจำทางสาย 65, สถานีหัวลำโพง ต่อรถประจำทางสาย 49   
 เรือคลองแสนแสบ   ท่าตลาดโบ๊เบ๊ ต่อรถประจำทางสาย 53
 เรือด่วนเจ้าพระยา   ท่าเทเวศน์ (สายสีส้ม เขียว เหลือง)
 รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้งค์   สถานีพญาไท ต่อรถประจำทางสาย 72

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ไม่รับ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

21

แบ่งปัน

กิจกรรม

07 มิ.ย. 2562

24 พฤษภาคม 2562
สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม สัมมนาวิชาการเรื่องวรรณกรรมอาเซียน "ศรีธนญชัย : พระเอกเจ้าปัญญา"  วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี   ปาฐกถาเรื่อง "ภาพรวมวรรณกรรมร่วมใจอาเซียน"  โดย ผศ.ดร.ประพจน์  อัศววิรุฬการ   เรื่อง "ศรีธนญชัย : พระเอกเจ้าปัญญาของไทย" โดย รศ.กัญญารัตน์  เวชชรัตน์   เรื่อง "ศรีธนญชัย วรรณกรรมร่วมอาเซียน"  โดย ศ.ชวน เพชรแก้ว (ภาคใต้)  ดร.พิศาล บุญผูก (มอญ) รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ (เขมร) ผศ.ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล (เวียดนาม) ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา (ลาว) ผศ.ดร.คารินา  โชติรวี(ฟิลิปปินส์)   การแสดงเรื่อง ศรีธนญชัย เชียงเมียง จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร   ** สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๒ - ๔๔๖ ๘๐๔๐ - ๔๕ ต่อ ๓๐๐๑ (ในวันและเวลาราชการ) **    

03 เม.ย. 2562

01 เมษายน 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 2 ครั้งที่ 6  การบรรยายพิเศษเรื่อง "บรมราชาภิเษก"  โดย  ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ    วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น.  ณ ห้องหนังสือประเทศไทยฯ ชั้น 3 อาคาร 1 หอสมุดแห่งชาติ ** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-280 9828-32 หรือเฟสบุค  National Library of Thailand

14 ก.พ. 2562

28 เม.ย. 2562

28 มีนาคม 2562
นิทรรศการศิลปะและหนังสือ "ศิลปินผู้ตกหลุมรักหนังสือ"  โดย โอ๊ต มณเฑียร . มาอ่านเรื่องสั้นพิเศษที่ถูกเขียนขึ้นโดยมีหนังสือหายากในหอสมุดแห่งชาติเป็นแรงบันดาลใจ และงานศิลปะที่ต่อยอดจากหนังสือที่จะทำให้ประสบการอ่านของคุณ มีความโรแมนติก มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา   จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 28 เมษายน 2562  ณ ห้องวชิรญาณ 2 อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ    

28 เม.ย. 2562

27 มีนาคม 2562
กรมศิลปากร โดย สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กลุ่มภาษาและวรรณกรรม ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ “วิวัฒนาการแบบเรียนไทย”  ตามโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒    วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กลุ่มภาษาและวรรณกรรม โทร. ๐ ๒๔๔๖ ๘๐๔๐ - ๕ ต่อ ๓๐๐๑ ในวันและเวลาราชการ สำหรับผู้สนใจสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ (รับจำกัด)https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoi4mMwclCBYZRvS1HTs3ORI2k5Yie0xjwh48q6xOTriE0UA/viewform

12 ม.ค. 2562

09 มกราคม 2562
สำนักหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “Smart Kids” จิตอาสา  ณ บริเวณสวนหย่อมด้านหน้าอาคารหอสมุดแห่งชาติ  พบกับกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะ อาทิ  กิจกรรมระบายสีเข็มกลัดรูปหัวโขน ทายภาพตัวละครโขน เรื่อง รามเกียรติ์  จิ๊กซอว์ต่อภาพ เกม Run Monkey Run  กิจกรรมระบายสีรูปพระธาตุพนม  
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง