กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์

15 ตุลาคม 2562

ชื่นชอบ 650

22,874 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ เป็นพระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีความสำคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมแสดงถึงความรุ่งเรืองสูงสุดสมัยหนึ่งของเมืองลพบุรี ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พื้นที่ภายในพระราชวังแบ่งออกเป็น ๓ เขต คือ เขตพระราชฐานชั้นนอก เขตพระราชฐานชั้นกลาง และเขตพระราชฐานชั้นใน มีพระที่นั่งและสิ่งก่อสร้างดังนี้

 

๑) เขตพระราชฐานชั้นนอก มีสิ่งก่อสร้าง ๕ หลัง คือ

. อ่างเก็บน้ำประปา เป็นที่เก็บน้ำใช้ภายในพระราชวัง เก็บน้ำที่ไหลจากอ่างซับเหล็กตามท่อดินเผามายังพระราชวัง และส่งต่อไปใช้ตามตึกต่างๆ

๑.๒ สิบสองท้องพระคลัง สันนิษฐานว่าเป็นพระคลังเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อใช้ในราชการ

๑.๓ ตึกเลี้ยงรับรองแขกเมือง เป็นสถานที่เลี้ยงต้อนรับคณะราชฑูตต่างประเทศ ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดพระราชทานเลี้ยงแก่คณะราชทูตเชอร์วาเลีย เดอ โชมองต์ จากประเทศฝรั่งเศส ในปี พ..๒๒๒๘ 

๑.๔ ตึกพระเจ้าเหา สันนิษฐานว่าเป็นหอพระประจำพระราชวัง ชื่อพระเจ้าเหา หมายถึง พระพุทธรูปเก่าแก่สำคัญที่ประดิษฐานอยู่ภายในตึกนี้ 

๑.๕ โรงช้างหลวง เป็นที่อยู่ของช้างพระที่นั่งของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเจ้านายสำหรับใช้ในราชการเสด็จประพาสป่าล่าสัตว์และที่พักของควาญช้างและผู้ดูแลช้าง

 

๒) เขตพระราชฐานชั้นกลาง มีสิ่งก่อสร้าง ๒ หลัง คือ

๒.๑ พระที่นั่งจันทรพิศาล เป็นที่ประทับออกว่าราชการแผ่นดินและประชุมองคมนตรี 

๒.๒ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท เป็นที่เสด็จออกต้อนรับคณะราชทูตต่างประเทศ 

 

๓) เขตพระราชฐานชั้นใน มีสิ่งก่อสร้าง ๑ หลัง คือ

๓.๑ พระที่นั่งสุธาสวรรค์ เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในปัจจุบันจะเห็นฐานอาคารขนาดใหญ่ มีเกยสำหรับทรงเสลี่ยงหรือทรงม้า สภาพเดิมถูกบันทึกว่า มุงหลังคาด้วยกระเบื้องเคลือบสีเหลือง มีกำแพงแก้วล้อมรอบ มีสระน้ำ ๔ สระ มีเขาจำลองและปลูกพันธุ์ไม้

 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้สร้างหมู่พระที่นั่งและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ใหม่เพิ่มขึ้นดังนี้

เขตพระราชฐานชั้นกลาง มีสิ่งก่อสร้าง ๒ หลัง คือ

๑.๑ หมู่พระนั่งพิมานมงกุฎ เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย พระที่นั่งไชยศาสตรากร พระที่นั่งอักษรศาสตราคม พระที่นั่งสุทธิวินิจฉัย ห้องเสวยพระกระยาหาร ห้องพระบรรทม

๑.๒ ทิมดาบ เป็นที่พักของทหารรักษาการณ์พระราชวัง 

เขตพระราชฐานชั้นใน มีสิ่งก่อสร้าง คือ ตึกพระประเทียบ เป็นโรงครัวและศาลาเชิญเครื่องเสวย ใช้เป็นที่พักของข้าราชการบริพารฝ่ายในของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

ปัจจุบันพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุภายในพื้นที่ ๓ อาคาร คือ

๑.พระที่นั่งจันทรพิศาล สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เดิมใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับประชุมเสนาบดี หลังจากถูกทิ้งร้างไป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์พระที่นั่งขึ้น ใช้เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวร แสดงภาพประวัติศาสตร์ และโบราณวัตถุที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 

๒.พระที่นั่งพิมานมุงกุฎ เป็นตึก ๓ ชั้น สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๔) ใช้เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับพัฒนาการเมืองลพบุรี ตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยปัจจุบัน ดังนี้

ชั้นที่ ๑ จัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่บอกเล่าเรื่องราวเมืองลพบุรีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ (ราว ๓,๕๐๐ ปี ที่แล้ว) ต่อเนื่องมาจนถึงวัฒนธรรมทวารวดี 

ชั้นที่ ๒ จัดแสดงนิทรรศการลำดับพัฒนาการเมืองลพบุรีเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากชั้นที่ ๑ ต่อจากช่วงวัฒนธรรมทวารวดี เข้าสู่ช่วงความเจริญของวัฒนธรรมอิทธิพลศิลปะเขมรในประเทศไทย แสดงศิลปวัตถุและโบราณวัตถุที่สำคัญ เช่น ทับหลัง พระพุทธรูปนาคปรก และเทวรูปต่างๆ ต่อเนื่องมาจนถึงสมัยอยุธยา จัดแสดงงานศิลปกรรมและงานช่างในสมัยอยุธยา เรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์

ชั้น ๓ เดิมเป็นห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๔) จัดแสดงเหมือนครั้งที่ยังประทับอยู่ มีพระแท่นบรรทม ฉลองพระองค์ พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ เหรียญเงินต่างๆ เครื่องแก้ว เครื่องประกอบโต๊ะพระกระยาหารที่มีตราประจำพระองค์(มงกุฎ) เป็นต้น

 

๓.หมู่ตึกพระประเทียบ เดิมเป็นที่ประทับและที่พักของเจ้านายฝ่ายในและข้าราชบริพารฝ่ายใน ใช้เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรและใช้เป็นพื้นที่เกี่ยวข้องกับงานนิพิพิธภัณฑ์ ปัจจุบันจัดนิทรรศการวิถีชีวิตภาคกลาง และนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทยเกี่ยวกับวิถีชีวิตพื้นบ้านลพบุรีใช้ชื่อว่า “วิถี ผู้คน ตัวตน คนลพบุรี”

 

 

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์องค์ที่ ๒๗ แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้น ณ เมืองลพบุรี โดยช่างชาวฝรั่งเศสและอิตาลี ใช้สำหรับเป็นที่ประทับพักพระอิริยาบถ ล่าสัตว์ ออกว่าราชการ และต้อนรับแขกเมือง 

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนสรศักดิ์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 0-3641 1458
โทรสาร : 0-3641 4372
เว็บไซต์ : http://www.finearts.go.th/somdetphranaraimuseum
อีเมล : Somdetphranarai_museum@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

  • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ เปิดวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
  • บราณสถานพระนารายณ์ราชนิเวศน์ เปิดวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.30 น.

ค่าเข้าชม

  • ชาวไทย 30 บาท
  • ชาวต่างประเทศ 150 บาท

*นักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบ, ผู้สูงอายุ, ภิกษุสามเณรและนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม*

การเดินทาง

1.โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ไปตามถนนพหลโยธิน เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดสระบุรี อำเภอพระพุทธบาท เข้าสู่จังหวัดลพบุรี ระยะทางประมาณ 153 กิโลเมตร 

2.โดยรถประจำทาง มีรถโดยสารธรรมดาและปรับอากาศ สายกรุงเทพฯ-ลพบุรี ออกจากสถานีขนส่งจตุจักร(หมอชิต 2) ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง

3.โดยรถไฟ มีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง) ไปยังจังหวัดลพบุรี ทุกวัน 

4.รถตู้ สายกรุงเทพฯ-ลพบุรี ออกจากสถานีขนส่งจตุจักร(หมอชิต 2) และ หน้าห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ทุกวัน มี 2 คิว คือ
- ปลายทางหน้าสถานีรถไฟลพบุรี

- ปลายทางพระปรางค์สามยอด

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีบริการรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุ, ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ณ จุดจำหน่ายบัตรด้านหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

9

แบ่งปัน

กิจกรรม

09 ต.ค. 2563

08 ตุลาคม 2563
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ณ เขตพระราชฐานชั้นนอก  ชมนิรรศการเฉลิมพระเกียรติ เล่าเรื่องความทรงจำในหลวงเสด็จเมืองลพบุรี ฯลฯ   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ ๐๓๖ - ๔๑๑ ๔๕๘ Facebook : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-สมเด็จพระนารายณ์-King-Narai-National-Museum

14 ก.พ. 2563

23 ก.พ. 2563

05 กุมภาพันธ์ 2563
ขอเชิญนุ่งโจงห่มสไบ แต่งไทยร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี และโบราณสถานใกล้เคียง   เที่ยวชมกิจกรรมขบวนแห่ประวัติศาสตร์, สวนนารายณ์นฤมิต, ตำรับโอสถพระนารายณ์,  การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ, ทหารวังเปลี่ยนเวร, การแสดงละครลิง,  กิจกรรมแต่งชุดไทยจดทะเบียนสมรส, หมากรุกคน, ตลาดย้อนยุค, ลานวัฒนธรรมและอาหารพื้นบ้าน, การแสดงศิลปวัฒนธรรม, ชิม ช้อป สินค้า OTOP ของดีจังหวัดลพบุรี   ห้ามพลาด เช็คอิน ๙ จุด ... ๑. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ๒. บ้านหลวงรับราชฑูต(บ้านวิชาเยนทร์)๓. วัดปืน๔. วัดเสาธงทอง๕. บันได ๕๑ ขั้น๖. วัดกวิศราราม๗. วัดเชิงท่า๘. เทวสถานปรางค์แขก๙. พระนารายณ์ราชนิเวศน์   สอบถามข้อมูลได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สนง.ลพบุรี โทร: 036-770096-7 ( เวลา 08.30 - 16.30 ทุกวัน ) Facebook แฟนเพจ : TAT Lopburi หรือ Facebook งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

11 ม.ค. 2563

10 มกราคม 2563
น้องๆ หนูๆ ผู้ปกครองทุกท่านพร้อมกันหรือยังคะ เตรียมตัวนับถอยหลัง  เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ในหัวข้อ "ย้อนวัยใส ห่มสไบเข้าชมวัง"  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ เป็นต้นไป พบกับเกมการละเล่น  กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย ** สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-3641 1458 หรือ FB : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์

25 ต.ค. 2562

15 ตุลาคม 2562
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์  ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม เสวนาและเปิดตัวหนังสือ “กว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ในแผ่นดิน ถิ่นประวัติศาสตร์ลพบุรี”    วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์  จังหวัดลพบุรี   ** สอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง โทร. 036-411 458  หรือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

08 ก.พ. 2562

17 ก.พ. 2562

22 มกราคม 2562
จังหวัดลพบุรี ขอเชิญเที่ยวงาน "แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 32"    ภายในงานพบกับกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ  อาทิ พื้นที่พระนารายณ์ราชนิเวศน์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ เสวนาทางวิชาการ การแสดงแสงเสียง การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ งานราตรีวังนารายณ์ ตลาดย้อนยุค การประกวดธิดาละโว้  การแสดงโขน การประกวดร้องเพลง / การแสดงดนตรีลูกทุ่ง การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ลานวัฒนธรรมพื้นบ้าน / ลานอาหารพื้นบ้าน ชมทหารวังเปลี่ยนเวร กิจกรรทหมากรุกคน นิทรรศการของดี 11 อำเภอ นิทรรศการสมเด็จพระนารายณ์มหาราช     2. พื้นที่บ้านวิชาเยนทร์ ชมการประดับตกแต่งสวน 3. พื้นที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จัดกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ เวียนเทียน 4. พื้นที่วัดปืน จัดกิจกรรมตลาดซาโม่น การแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ การประดับไฟบริเวนโบราณสถาน และการจำหน่ายสินค้า OTOP 5. พื้นที่สวนราชานุสรณ์ มีการจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับ การประดับตกแต่งไฟ และการแสดงของนักเรียน 6. พื้นที่เทวสถานปรางค์แขก มีการจัดสวนดอกไม้ประดับและการประดับตกแต่งไฟ พร้อมการบรรเลงดนตรีไทยขับกล่อม   สอบถามเพิ่มเติมได้ที www.facebook.com/kingnaraiLopburi   สำนักงานจังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 0 3677 0150 ททท.สำนักงานลพบุรี โทรศัพท์ 0 3677 0096 7
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง