กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์

06 กันยายน 2566

ชื่นชอบ 650

32,623 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ เป็นพระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีความสำคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมแสดงถึงความรุ่งเรืองสูงสุดสมัยหนึ่งของเมืองลพบุรี ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พื้นที่ภายในพระราชวังแบ่งออกเป็น ๓ เขต คือ เขตพระราชฐานชั้นนอก เขตพระราชฐานชั้นกลาง และเขตพระราชฐานชั้นใน มีพระที่นั่งและสิ่งก่อสร้างดังนี้

 

๑) เขตพระราชฐานชั้นนอก มีสิ่งก่อสร้าง ๕ หลัง คือ

. อ่างเก็บน้ำประปา เป็นที่เก็บน้ำใช้ภายในพระราชวัง เก็บน้ำที่ไหลจากอ่างซับเหล็กตามท่อดินเผามายังพระราชวัง และส่งต่อไปใช้ตามตึกต่างๆ

๑.๒ สิบสองท้องพระคลัง สันนิษฐานว่าเป็นพระคลังเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อใช้ในราชการ

๑.๓ ตึกเลี้ยงรับรองแขกเมือง เป็นสถานที่เลี้ยงต้อนรับคณะราชฑูตต่างประเทศ ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดพระราชทานเลี้ยงแก่คณะราชทูตเชอร์วาเลีย เดอ โชมองต์ จากประเทศฝรั่งเศส ในปี พ..๒๒๒๘ 

๑.๔ ตึกพระเจ้าเหา สันนิษฐานว่าเป็นหอพระประจำพระราชวัง ชื่อพระเจ้าเหา หมายถึง พระพุทธรูปเก่าแก่สำคัญที่ประดิษฐานอยู่ภายในตึกนี้ 

๑.๕ โรงช้างหลวง เป็นที่อยู่ของช้างพระที่นั่งของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเจ้านายสำหรับใช้ในราชการเสด็จประพาสป่าล่าสัตว์และที่พักของควาญช้างและผู้ดูแลช้าง

 

๒) เขตพระราชฐานชั้นกลาง มีสิ่งก่อสร้าง ๒ หลัง คือ

๒.๑ พระที่นั่งจันทรพิศาล เป็นที่ประทับออกว่าราชการแผ่นดินและประชุมองคมนตรี 

๒.๒ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท เป็นที่เสด็จออกต้อนรับคณะราชทูตต่างประเทศ 

 

๓) เขตพระราชฐานชั้นใน มีสิ่งก่อสร้าง ๑ หลัง คือ

๓.๑ พระที่นั่งสุธาสวรรค์ เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในปัจจุบันจะเห็นฐานอาคารขนาดใหญ่ มีเกยสำหรับทรงเสลี่ยงหรือทรงม้า สภาพเดิมถูกบันทึกว่า มุงหลังคาด้วยกระเบื้องเคลือบสีเหลือง มีกำแพงแก้วล้อมรอบ มีสระน้ำ ๔ สระ มีเขาจำลองและปลูกพันธุ์ไม้

 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้สร้างหมู่พระที่นั่งและสิ่งก่อสร้างต่างๆ

ใหม่เพิ่มขึ้นดังนี้

เขตพระราชฐานชั้นกลาง มีสิ่งก่อสร้าง ๒ หลัง คือ

๑.๑ หมู่พระนั่งพิมานมงกุฎ เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย พระที่นั่งไชยศาสตรากร พระที่นั่งอักษรศาสตราคม พระที่นั่งสุทธิวินิจฉัย ห้องเสวยพระกระยาหาร ห้องพระบรรทม

๑.๒ ทิมดาบ เป็นที่พักของทหารรักษาการณ์พระราชวัง 

เขตพระราชฐานชั้นใน มีสิ่งก่อสร้าง คือ ตึกพระประเทียบ เป็นโรงครัวและศาลาเชิญเครื่องเสวย

ใช้เป็นที่พักของข้าราชการบริพารฝ่ายในของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

ปัจจุบันพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุภายในพื้นที่ ๓ อาคาร คือ

๑.พระที่นั่งจันทรพิศาล สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เดิมใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับประชุมเสนาบดี หลังจากถูกทิ้งร้างไป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์พระที่นั่งขึ้น ใช้เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวร แสดงภาพประวัติศาสตร์ และโบราณวัตถุที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 

๒.พระที่นั่งพิมานมุงกุฎ เป็นตึก ๓ ชั้น สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๔) ใช้เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับพัฒนาการเมืองลพบุรี ตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยปัจจุบัน ดังนี้

ชั้นที่ ๑ จัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่บอกเล่าเรื่องราวเมืองลพบุรีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ (ราว ๓,๕๐๐ ปี ที่แล้ว) ต่อเนื่องมาจนถึงวัฒนธรรมทวารวดี 

ชั้นที่ ๒ จัดแสดงนิทรรศการลำดับพัฒนาการเมืองลพบุรีเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากชั้นที่ ๑ ต่อจากช่วงวัฒนธรรมทวารวดี เข้าสู่ช่วงความเจริญของวัฒนธรรมอิทธิพลศิลปะเขมรในประเทศไทย แสดงศิลปวัตถุและโบราณวัตถุที่สำคัญ เช่น ทับหลัง พระพุทธรูปนาคปรก และเทวรูปต่างๆ ต่อเนื่องมาจนถึงสมัยอยุธยา จัดแสดงงานศิลปกรรมและงานช่างในสมัยอยุธยา เรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์

ชั้น ๓ เดิมเป็นห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๔) จัดแสดงเหมือนครั้งที่ยังประทับอยู่ มีพระแท่นบรรทม ฉลองพระองค์ พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ เหรียญเงินต่างๆ เครื่องแก้ว เครื่องประกอบโต๊ะพระกระยาหารที่มีตราประจำพระองค์(มงกุฎ) เป็นต้น

 

๓.หมู่ตึกพระประเทียบ เดิมเป็นที่ประทับและที่พักของเจ้านายฝ่ายในและข้าราชบริพารฝ่ายใน ใช้เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรและใช้เป็นพื้นที่เกี่ยวข้องกับงานนิพิพิธภัณฑ์ ปัจจุบันจัดนิทรรศการวิถีชีวิตภาคกลาง และนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทยเกี่ยวกับวิถีชีวิตพื้นบ้านลพบุรีใช้ชื่อว่า “วิถี ผู้คน ตัวตน คนลพบุรี”

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์องค์ที่ ๒๗ แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้น ณ เมืองลพบุรี โดยช่างชาวฝรั่งเศสและอิตาลี ใช้สำหรับเป็นที่ประทับพักพระอิริยาบถ ล่าสัตว์ ออกว่าราชการ และต้อนรับแขกเมือง 

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนสรศักดิ์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 0-3641 1458
โทรสาร : 0-3641 4372
เว็บไซต์ : http://www.finearts.go.th/somdetphranaraimuseum
อีเมล : Somdetphranarai_museum@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

  • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ เปิดวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
  • บราณสถานพระนารายณ์ราชนิเวศน์ เปิดวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.30 น.

ค่าเข้าชม

  • ชาวไทย 30 บาท
  • ชาวต่างประเทศ 150 บาท

*นักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบ, ผู้สูงอายุ, ภิกษุสามเณรและนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม*

การเดินทาง

1. รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดสระบุรี อำเภอพระพุทธบาท เข้าสู่จังหวัดลพบุรี ระยะทางประมาณ 153 กิโลเมตร 

2. รถประจำทาง มีรถโดยสารธรรมดาและปรับอากาศ สายกรุงเทพฯ-ลพบุรี ออกจากสถานีขนส่งจตุจักร(หมอชิต 2) ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง

3. รถไฟ มีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง) ไปยังจังหวัดลพบุรี ทุกวัน 

4.รถตู้ สายกรุงเทพฯ-ลพบุรี ออกจากสถานีขนส่งจตุจักร(หมอชิต 2) และหน้าห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ทุกวัน มี 2 คิว คือ

  • ปลายทางหน้าสถานีรถไฟลพบุรี
  • ปลายทางพระปรางค์สามยอด

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีบริการรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุ, ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ณ จุดจำหน่ายบัตรด้านหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

12

แบ่งปัน

กิจกรรม

03 ก.ค. 2566

14 ก.ค. 2566

03 กรกฎาคม 2566
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ศาสตร์แห่งการอนุรักษ์ : ภาพวาดสีน้ำมันสำเนาแห่งอดีต”  วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์  ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียน กดที่นี่ https://forms.gle/mHoGcPJZnxpLo8r66 (ภายในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 ด่วน ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)   09.15 - 10.15 น. การบรรยาย เรื่อง “พระเกียรติพระยศแล้ หลากล้ำโบราณ 3 ภาพประวัติศาสตร์แห่งรัชสมัย” โดย รศ. ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี : คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล 10.30 - 12.00 น.  การบรรยายและ Workshop เรื่อง “วิทยาศาสตร์กับการอนุรักษ์ภาพวาดสีน้ำมัน”   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 036-411-458 ต่อ 107, 090-426-1284 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์  เปิดให้บริการวันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น ค่าเข้าชม : คนไทย 30 บาท / ชาวต่างชาติ 150 บาท

09 ก.พ. 2566

19 ก.พ. 2566

06 กุมภาพันธ์ 2566
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566  วันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ 2566  ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี และโบราณสถานต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง  ภายใต้ธีม “นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทย ทั้งเมือง”   มีหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ เสวนาทางวิชาการความรู้ด้านประวัติศาสตร์สมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การรำบวงสรวง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ณ สถานที่จริง กิจกรรมที่บ้านหลวงรับราชทูต สวนนารายณ์นฤมิตในเขตพระราชฐานชั้นใน กิจกรรมสวดมนต์ยามเย็นและการประชันกลอนสด ที่โบราณสถานวัดปืน กิจกรรมแต่งไทยไหว้พระเสริมบารมี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตลาดย้อนยุค / ลานวัฒนธรรม ลานวิถีไทย การแสดงละครลิง / การแสดงหมากรุกคน การแสดงบนเวทีกลางตลอด 10 คืน   สอบถามข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่: ททท.สำนักงานลพบุรี โทร. 036-770096-7  หรือ Facebook Fanpage : TAT Lopburi 

11 ก.พ. 2565

20 ก.พ. 2565

07 กุมภาพันธ์ 2565
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ เชิญชวนนุ่งโจงห่มสไบแต่งไทยเที่ยววัง ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๓  ซึ่งจัดเพียงไฟประดับพระราชวังและโบราณสถานใกล้เคียง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ เข้าชมฟรี   วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พิธีบวงสรวงวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรคธัญญมหาปราสาท   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 0-3641 1458 Facebook : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ : King Narai National Museum   ท่องเที่ยวให้ปลอดภัย สวมใส่หน้ากากอนามัย อย่าลืมมาสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและถ่ายรูปสวยๆเก็บไว้กันนะคะ 

09 ต.ค. 2563

08 ตุลาคม 2563
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ณ เขตพระราชฐานชั้นนอก  ชมนิรรศการเฉลิมพระเกียรติ เล่าเรื่องความทรงจำในหลวงเสด็จเมืองลพบุรี ฯลฯ   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ ๐๓๖ - ๔๑๑ ๔๕๘ Facebook : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-สมเด็จพระนารายณ์-King-Narai-National-Museum

14 ก.พ. 2563

23 ก.พ. 2563

05 กุมภาพันธ์ 2563
ขอเชิญนุ่งโจงห่มสไบ แต่งไทยร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี และโบราณสถานใกล้เคียง   เที่ยวชมกิจกรรมขบวนแห่ประวัติศาสตร์, สวนนารายณ์นฤมิต, ตำรับโอสถพระนารายณ์,  การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ, ทหารวังเปลี่ยนเวร, การแสดงละครลิง,  กิจกรรมแต่งชุดไทยจดทะเบียนสมรส, หมากรุกคน, ตลาดย้อนยุค, ลานวัฒนธรรมและอาหารพื้นบ้าน, การแสดงศิลปวัฒนธรรม, ชิม ช้อป สินค้า OTOP ของดีจังหวัดลพบุรี   ห้ามพลาด เช็คอิน ๙ จุด ... ๑. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ๒. บ้านหลวงรับราชฑูต(บ้านวิชาเยนทร์)๓. วัดปืน๔. วัดเสาธงทอง๕. บันได ๕๑ ขั้น๖. วัดกวิศราราม๗. วัดเชิงท่า๘. เทวสถานปรางค์แขก๙. พระนารายณ์ราชนิเวศน์   สอบถามข้อมูลได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สนง.ลพบุรี โทร: 036-770096-7 ( เวลา 08.30 - 16.30 ทุกวัน ) Facebook แฟนเพจ : TAT Lopburi หรือ Facebook งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง