กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล

25 ตุลาคม 2561

ชื่นชอบ 380

1,500 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เดิมชื่อ ฝ่ายจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เกิดขึ้นจากแนวคิดที่จะดูแลรักษาเอกสารของกองกลาง และเอกสารส่วนบุคคล ของอดีตอธิการบดี ศ.นพ.ดร. ณัฐ ภมรประวัติ ซึ่งขณะนั้นมีคุณวิภา โกยสุโข เป็นผู้อำนวยการหอสมุด และมีคุณชัยยุทธ บุญญานิตย์ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ซึ่งดูแลกองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) ได้ปรึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหอจดหมายเหตุ เพื่อดูแลรักษาเอกสาร ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังกล่าว กอรปกับได้ผู้มีความรู้ด้านจดหมายเหตุเข้ามาร่วมงานใหม่ คือ คุณสวนีย์ วิเศษสินธุ์ จึงมีแนวคิดที่จะริเริ่มบุกเบิกงานจดหมายเหตุให้แก่ม.มหิดลขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2534

จากนั้นจึงได้เริ่มจัดทำ “โครงการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย” ในปีงบประมาณ 2535 โดยใช้พื้นที่่ชั้น 3 ของอาคารหอสมุด เป็นสถานที่ดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานจดหมายเหตุช่วงแรก คือ การดำรงรักษาเอกสารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และเป็นหลักฐานการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันให้คงอยู่อย่างครบถ้วน ถาวร และเป็นระบบตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ เพื่อสนับสนุนภารกิจของหอสมุดในการบริการวิชาการแก่สังคม เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย แก่คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

จากประวัติอันยาวนานกว่า 123 ปี มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีข้อมูลด้านเกียรติยศและความภาคภูมิใจอันเป็นมรดกความทรงจำในรูปแบบเอกสารและวัสดุจำนวนมาก ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สมควรแก่การรวบรวม จัดเก็บรักษา อย่างเป็นระบบ ดังนั้น เมื่อปี พ.ศ. 2552 ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี ซึ่งมีโอกาสได้เยี่ยมชมกิจการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ทราบว่า หอสมุดมีฝ่ายจดหมายเหตุเกิดขึ้นมาได้ระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่การดำเนินงาน ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากขาดการสนับสนุนและขาดแคลนบุคลากร จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงกับหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้เกิดโครงการพัฒนาจดหมายเหตุขึ้นใหม่

บริหารจัดการ

-

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4, ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 0-2800-2680-9 ต่อ 4346
เว็บไซต์ : http://www.muarms.mahidol.ac.th/th/

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ จะใช้ถนนเส้นทางปิ่นเกล้า-นครชัยศรี หรือ ถนนพุทธมณฑลสาย 4ก็ได้ หากใช้เส้นทางปิ่นเกล้า-นครชัยศรี เมื่อลงสะพานมา มหาวิทยาลัยมหิดลจะอยู่ห่างประมาณ 1-2 กิโลเมตร

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

0

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง