กำลังโหลดข้อมูล
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี

02 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 694

8,636 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พระนครคีรีหรือเขาวัง เดิมเป็นพระราชวังในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ตั้งอยู่บนยอดเขา 3 ยอดติดต่อกัน  ยอดสูงที่สุดสูง  95  เมตร  ภูเขานี้เดิมนั้นเรียกว่า เขาสมน(สะ-หมน) บริเวณไหล่เขาทางด้านทิศตะวันออก มีวัดแห่งหนึ่งชื่อ วัดสมณ(สะ-มะ-นะ) ในหมายรับสั่งรัชกาลที่ 4 ปรากฏชื่อว่า เขามหาสมณ  ในปี พ.ศ.2404 พระองค์ได้พระราชทานนามว่า "เขามหาสวรรค์" ต่อมาเปลี่ยนเป็น "เขามไหสวรรย์"

 

รัชกาลที่ 4 โปรดให้สร้างพระราชวังบนเขามไหสวรรย์ ในปี พ.ศ.2402 โดยมีเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์(ช่วง  บุนนาค) เป็นแม่กองในการก่อสร้าง และพระเพชรพิไสยศรีสวัสดิ์ (ท้วมบุนนาค) เป็นนายงานก่อสร้าง เมื่อสร้างแล้วเสร็จจึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "พระนครคีรี"

 

จากโคลงลิลิต “มหามงกุฎราชคุณานุสรณ์” พระนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ กล่าวถึงการก่อสร้างพระนครคีรีไว้ว่า

 

นิมิตรมณเฑียรบนยอด              สิงขร

เมืองเพชรบุรีนาม                     ก่อนอ้าง

เขามหาสมณะนคร                    คิรีราชะ   ทานแฮ

สามยอดยามเยื้องสร้าง             ต่างกัน ฯ

 

และกล่าวถึงการก่อสร้างไว้คือ

 

บรมกษัตริย์ตรัสสั่งเจ้า              พระยาทหารเอกเอย

ศรีสุริยวงศ์แม่กอง                    โก่นสร้าง

เพชรพิสัยอนุชานายงาน           นวะกิจ    เกรียงแฮ

พระปลัดเคยเมื้อด้าว                 บริเตียน ฯ

 

การก่อสร้างพระราชวังสร้างบนยอดเขาทั้งสามยอด คือ ยอดเขาทางทิศตะวันตกทรงสร้างพระที่นั่งที่ประทับ,  ยอดเขาตะวันออกทรงสร้างวัดพระแก้วน้อย  และยอดกลางทรงสร้างพระธาตุจอมเพชร พระราชทานนามว่า “พระนครคีรี ”

 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ทรงบันทึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไว้ในหนังสือความทรงจำ ว่า “...พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระดำริเห็นว่า ถึงคราวโลกยวิสัยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยฝรั่งมามีอำนาจขึ้นทางตะวันออกนี้  และประเทศไทยอาจจะมีการเกี่ยวข้องกับฝรั่งขึ้นในวันข้างหน้า  จึงทรงเริ่มศึกษาภาษาอังกฤษ...วิชาความรู้ต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงศึกษาจากตำราภาษาอังกฤษจะมีอย่างไรบ้าง ข้อนี้มีหลักฐานปรากฏแต่ว่าได้ทรงศึกษาวิชาคณนาวิธีอย่างหนึ่ง....ถึงตอนพระชันษาระหว่าง 40 กับ 47 ทรงเริ่มศึกษาภาษาอังกฤษ กับทั้งวิชาความรู้ต่างๆของฝรั่ง...”

 

จากการที่ รัชกาลที่ 4 ทรงศึกษาวิชาความรู้ของฝรั่งนี้ จึงทรงนำแบบอย่างของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมาก่อสร้างพระราชวัง และพระที่นั่งต่างๆ ในรัชสมัยของพระองค์ เช่น พระที่นั่งอนันตสมาคม  หมู่พระอภิเนาว์นิเวศ  ในพระบรมมหาราชวัง และพระนครคีรี เป็นต้น

 

การก่อสร้างพระนครคีรีนี้ ได้นำสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิคมาเป็นแบบ แต่ฝีมือช่างนั้นมีอิทธิพลของงานสถาปัตยกรรมจีน เช่น การปั้นสันหลังคา และการใช้กระเบื้องกาบกล้วย เป็นต้น

 

ประวัติโบราณสถานที่สำคัญบนพระนครคีรี 

 

พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์  เป็นพระที่นั่งองค์ใหญ่ที่สุดในหมู่พระที่นั่งบนพระนครคีรี ใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับออกขุนนางในสมัยรัชกาลที่ 4 และในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้บูรณะและดัดแปลงเป็นที่ประทับของพระราชอาคันตุกะจากต่างประเทศ  คือ  ดุ๊กโยฮัน อัลเบรกต์ และเจ้าหญิงอลิสซาเบต สโตล เบิร์กรอซ ซาล่า ผู้สำเร็จราชการเมืองบรันชวิก  ประเทศเยอรมนี 

 

ประกอบด้วย  ท้องพระโรงด้านหน้า เป็นห้องเสวย  ห้องออกขุนนาง  ห้องบรรทมสำหรับพระราชอาคันตุกะ  ห้องทรงพระสำราญ  และห้องสรง

 

 

พระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรย์  อยู่ติดกับพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์  โดยมีประตูเชื่อมระหว่างอาคาร ลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างสันนิษฐานว่าเป็นที่ทำการของโขลนทวารฝ่ายใน ส่วนชั้นบนแบ่งออกเป็นสามห้อง ได้แก่ ห้องทรงพระอักษร  ห้องฉลองพระองค์  และห้องบรรทม 

 

พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท  เป็นอาคารทรงปราสาทปรางค์ 5 ยอด สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการสร้าง ‘ปราสาท’ แบบไทยประเพณี  และยังเกี่ยวข้องกับคติ “อินทราชา” ซึ่งเปรียบเสมือนกษัตริย์ คือ พระอินทร์ ผู้เป็นหัวหน้าของเหล่าเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ความเชื่อดังกล่าวเป็นคติความเชื่อที่มีมาแต่โบราณของไทย อาคารตั้งอยู่บนฐานสูงซ้อนกัน 3 ชั้น แต่ละชั้นมีระเบียงลูกกรงแก้วล้อมรอบ  ฐานชั้นบนสุดมุมทั้งสี่มีกระโจมไฟเป็นรูปโด่งโปร่ง

          ภายในอาคารประดิษฐานพระบรมรูป รัชกาลที่ 4 ในชุดฉลองพระองค์ ที่มีพระราชดำริขึ้นเป็นแบบใหม่ ประกอบด้วยทรงพระมาลา(หมวก)ทรงหม้อตาล,  ฉลองพระองค์เสื้อเยียรบับ,  ชายฉลองพระองค์ตัดเป็นกลีบอย่างเสื้อลายสก๊อตมีตรามหาอุณาโลม, พระภูษา(ผ้านุ่ง) โจงขอบเชิง, ทรงฉลองพระบาท  โดยเครื่องทรงชุดนี้ ได้เคยฉลองพระองค์เสด็จออกรับทูตานุทูตมาแล้ว

          อาจกล่าวได้ว่า พระบรมรูป เป็นประติมากรรมชิ้นแรกของสยามที่ปั้นขึ้นในขณะที่บุคคลผู้เป็นแบบของประติมากรรมยังคงมีชีวิตอยู่ ซึ่งมูลเหตุของการสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เกิดจากการเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่างสยามกับชาติตะวันตก 

 

พระที่นั่งราชธรรมสภา  เป็นพระที่นั่งชั้นเดียว ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประตูและหน้าต่าง ทำรูปแบบเป็นวงโค้ง ตกแต่งด้วยเสาปลอมติดผนัง หัวเสาเป็นแบบศิลปะกรีกแบบไอโอนิค  เหนือหัวเสาทำลวดลายลักษณะรูปร่างคล้ายถังไม้  ด้านบนมีดอกไม้ อาวุธ และริ้วผ้าพันเป็นปูนปั้น 

 

หอชัชวาลเวียงชัย  เป็นอาคารในผังกลม  ภายในมีบันไดเวียนขึ้นไปด้านบน ชั้นบนรอบนอกเป็นระเบียงที่ล้อมรอบด้วยลูกกรงแก้ว ทำด้วยกระเบื้องเคลือบสีเขียว หลังคาทำเป็นรูปโดมมุงด้วยกระจกโค้ง  ภายในโดมห้อยโคมไฟ รัชกาลที่ 4 ทรงใช้เป็นที่ส่องกล้องทอดพระเนตรดวงดาว เนื่องด้วยพระองค์ทรงมีความสนพระทัยในด้านดาราศาสตร์

 

พระที่นั่งสันถาคารสถานและกลุ่มอาคารในบริเวณ 8 หลัง

เป็นหมู่พระที่นั่งขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางขวามือของพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ ในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นที่ประทับฝ่ายใน  ต่อมาใช้สำหรับเป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะที่มาพักบนพระนครคีรี โดยพระที่นั่งสันถาคารหรืออาคารประธาน ตั้งอยู่กึ่งกลางและมีอาคารประกอบ 7 หลังตั้งอยู่โดยรอบ  ภายในอาคารประธานกึ่งกลางสันนิษฐานว่า เดิมเป็นห้องรับแขก และสองข้างเป็นห้องนอน ด้านที่ติดกับโรงโขนมีมุขยื่นออกไปเป็นที่ประทับทอดพระเนตรนาฏศิลป์

 

โรงมหรสพ หรือ โรงโขน  ตั้งอยู่ทางขวามือของศาลาด่านกลางและทางขึ้นศาลาด่านหน้า เวทีลักษณะเป็นอัฒจันทร์กว้าง 8 เมตร ยาว 27 เมตร ก่อกำแพงทึบเป็นฉากกั้นกลาง มีประตู 2 ข้าง ส่วนหลังฉากขนาดเท่าเวที เป็นที่แต่งตัวและที่พักของนักแสดง ด้านหน้าเวทีเป็นลานดินกว้าง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์  ตลอดจนข้าราชการและราษฎรชาวเพชรบุรีได้มีโอกาสชมละครราชสำนัก

 

พระธาตุจอมเพชร  เป็นเจดีย์ทรงลังกาแบบพระราชนิยม  ตั้งอยู่บนยอดเขาลูกกลางของพระนครคีรี แต่เดิมเป็นที่ตั้งของเจดีย์วัดอินทคีรี  ซึ่งขณะนั้นมีสภาพทรุดโทรม รัชกาลที่ 4 จึงโปรดเกล้าให้ก่อเจดีย์องค์ใหม่ครอบทับเจดีย์องค์เดิม  ในส่วนบริเวณส่วนองค์ระฆังเป็นโถงโล่ง สามารถเดินเข้าไปได้ 

 

เขตพุทธสถานวัดพระแก้ว(น้อย)  ประกอบไปด้วย พระปรางค์แดง  สันนิษฐานว่าเป็นการจำลองแบบปราสาทตาพรมและมีอาคารศาลาราย 3 หลังตั้งอยู่โดยรอบ  ถัดขึ้นไป คือ หอระฆัง  ด้านหลัง คือ พระสุทธเสลเจดีย์  สร้างจากการตัดหินจากเกาะสีชัง จ.ชลบุรี โดยช่างชาวจีน และนำมาประกอบบนพระนครคีรี 

 

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  ประดิษฐานอยู่ในพระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท ซี่งตั้งอยู่บนยอดเขาทางทิศตะวันตกของพระนครคีรี(เขาวัง) พระบรมรูปฯในชุดฉลองพระองค์ที่มีพระราชดำริขึ้นเป็นแบบใหม่ และเครื่องทรงชุดนี้ได้เคยฉลองพระองค์เสด็จออกรับทูตานุทูตมาแล้ว  ประกอบด้วย  พระมาลา(หมวก)ทรงหม้อตาล  ฉลองพระองค์เสื้อเยียรบับ  ชายฉลองพระองค์ตัดเป็นกลีบอย่างเสื้อลายสก๊อตมีตรามหาอุณาโลม  พระภูษา(ผ้านุ่ง)โจงขอบเชิง  ฉลองพระบาท

           พระราชอิริยาบถยืนตรงโดยพระเพลา(ขา) ขวาก้าวออกมาด้านหน้า ขณะที่ลักษณะของพระพักตร์ตอบ ทำให้เห็นรอยพระสิรัฐิ(กะโหลกศีรษะ) และเห็นรอยโหนกปราง  พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงดาบปลายพระแสงดาบลงพื้น  พระหัตถ์ซ้ายทรงหนังสือ ประทับยืนอยู่ในใต้นพปฏลมหาเศวตฉัตร (ฉัตรเก้าชั้น)  มุมพระโอษฐ์ขวาตกลงมามีรอยย่นระหว่างพระปราง(แก้ม) และพระโอษฐ์

 

มูลเหตุของการสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 เกิดจากการเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่างสยามกับชาติตะวันตก กล่าวคือ ในปี พ.ศ.2402 จักรพรรดินโปเลียนที่ 3 (Emperor Napoleon III) ได้ส่งประติมากรรมรูปเหมือนของพระองค์และจักรพรรดินีอูจินี เดอ ม็องจู (Empress Euginie de Montijou) มาทูลเกล้าฯ ถวายเป็นเครื่องราชบรรณาการแก่ รัชกาลที่ 4

ในปี พ.ศ.2406 ได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สร้างขึ้นโดย เอมิล ฟรังซัว ซาตรูส (Emile Franois Chatrousse) ประติมากรชาวฝรั่งเศส โดยประติมากรรมดังกล่าว เป็นประติมากรรมพระบรมรูปสัมฤทธิ์เคลือบทองแบบลอยตัว ในพระราชอิริยาบถยืน(ตริภังค์) โดยพระเพลาข้างหนึ่งรับน้ำหนักของพระสรีระ  พระวรกายบิดเบี้ยวเล็กน้อย ทรงฉลองพระองค์ด้วยเสื้อนอก ทรงพระภูษาโจงและทรงพระมาลาสก๊อต  ส่วนรายละเอียดของพระพักตร์ รวมทั้งลวดลายรอยยับของเครื่องทรงและเครื่องประดับมีลักษณะเหมือนจริงเป็นธรรมชาติ  ตรงส่วนฐานสลัก “Chatrousse 1863 (ตรงกับปี พ.ศ.2406) Paris”  พระบรมรูปองค์นี้ประติมากรน่าจะได้รับแรงบันดาลใจและรูปแบบจากพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ส่งไปถวายพระจักรพรรดินโปเลียนที่ 3

แผนที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 97 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-401 006, 032-425 600
เว็บไซต์ : http://www.finearts.go.th/pranakornkeereemuseum/
อีเมล : kaowang_petch@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. (ไม้เว้น วันหยุดราชการและวัดหยุดนักขัตฤกษ์)

ค่าเข้าชม

ชาวไทย 20 บาท

ชาวต่างชาติ 150 บาท

 

นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง) โดยการเดินขึ้นหรือโดยสารรถรางไฟฟ้า(ตั๋วไป-กลับ) มีอัตราเสียค่าบริการดังนี้

แบบขึ้น-ลง  

-ชาวไทย ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 15 บาท

-ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 15 บาท

แบบเที่ยวเดียว

-ชาวไทย ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท 

-ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 15 บาท

 

กรณีที่เด็กสูงไม่เกิน 90 ซม. ขึ้นรถรางฟรี(รถรางฯ เปิด 08.30-16.30 น.)

การเดินทาง

1.โดยรถยนต์

-จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35(ถนนพระราม 2 หรือธนบุรี-ปากท่อ) ผ่านสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปากท่อ เข้าจังหวัดเพชรบุรี ระยะทางประมาณ 123 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง

-ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี รวมระยะทางประมาณ 166 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

2.โดยรถประจำทาง มีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-เพชรบุรี ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ทุกวัน วันละหลายเที่ยว

3.โดยรถไฟ มีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง) และสถานีรถไฟธนบุรี ไปยังจังหวัดเพชรบุรีทุกวัน ทั้งรถธรรมดา รถเร็ว รถด่วน และรถด่วนพิเศษ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5-3 ชั่วโมง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ และเอกชน ที่มีความประสงค์จะเข้าชมเป็นหมู่คณะ สามารถส่งแบบฟอร์มแจ้งการขอเข้าชมล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันเข้าชม 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า โทรศัพท์ 032-425 600 หรือ ติดต่อโดยตรงได้ที่ห้องสำนักงาน ชั้น 2 อาคารรถรางไฟฟ้า 

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี มีรถวีลแชร์และลิฟท์สำหรับรถวิลแชร์ โดยลิฟท์สำหรับรถวีลแชร์มีเจ้าหน้าที่ทางพิพิธภัณฑ์ฯ เป็นผู้ควบคุมและอำนวยความสะดวกให้กับ ผู้เข้าชมที่เป็นผู้ทุพพลภาพและผู้สูงอายุที่ต้องใช้รถวีลแชร์และลิฟท์สำหรับรถวิลแชร์เข้าชมหมู่พระที่นั่ง

สำหรับผู้เข้าชมที่มีความประสงค์จะใช้รถวีลแชร์ สามารถติดต่อได้ที่อาคารประชาสัมพันธ์(ทิมดาบราชองครักษ์)  

 

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถบริเวณหน้าอาคารรถรางไฟฟ้า

1

แบ่งปัน

กิจกรรม

05 มี.ค. 2563

30 เม.ย. 2563

05 มีนาคม 2563
นิทรรศการพิเศษ "เริ่มต้นที่ล้นเกล้าฯ พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช" เนื่องในการเฉลิมพระราชสมัญญานามพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช   จัดแสดงระหว่างวันที่ ๕ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ พระที่นั่งราชธรรมสภา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๓๒-๔๒๕-๖๐๐ หรือ  พระนครคีรี กรมศิลปากร / Phra Nakhon Khiri, The Fine Arts Department

12 ก.ค. 2562

14 ก.ค. 2562

05 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมนำชมเขาหลวง - พระนครคีรี เนื่องในงาน "160 ปี พระนครคีรี 30 ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี"   วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เต็มแล้ว วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เหลือที่นั่ง 7 ท่าน วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 เหลือที่นั่ง 1 ท่าน   ** ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://docs.google.com/ *** สำหรับท่านที่สนใจแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/t1e6s9o1wkN1JmtT6 

12 ก.ค. 2562

14 ก.ค. 2562

13 มิถุนายน 2562
เชิญชวนร่วมงานวัฒนธรรมย้อนรำลึกรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในโอกาสครบรอบ #๑๖๐ปีพระนครคีรี  และเชิญชวนแต่งไทยมาร่วมงาน ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี   กิจกรรมภายในงาน อาทิ รถรางนำชมจากถ้ำเขาหลวงสู่เขาวังทุกช่วงเช้า ถ่ายภาพย้อนยุคฉากหลังร่วมสมัย ร.๔ บริการให้เช่าชุดไทย สาธิตการถักสไบกรองทอง การอัดจีบสไบแบบชาววัง การดูแลรักษาผ้าเก่า สาธิตการทำเครื่องแขวน ศิลปะการตอกกระดาษ การปั้นปูนสด การเย็บย่าม สาธิตการวาดภาพตามแนวขรัวอินโข่ง จับสลากต้นกัลปพฤกษ์ ยามเย็น ฟังดนตรีไทยสมัยรัชกาลที่ ๔ และ ๕ โดย รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลีและมวลมิตร   การบรรยายทางวิชาการช่วงบ่ายถึงเย็นทุกวัน วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒  - เรื่อง "เขาวังกับชาววัง" โดย ศ.ธงทอง จันทรางศุ - เรื่องภาพเก่าเขาวัง โดย ผศ.พีรศรี โพวาทอง วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - เรื่อง "จากเขาหลวงถึงเขาวัง" โดย ผศ.ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ - เรื่อง "ผู้คนและการแต่งกายสยามสมัยรัชกาลที่ ๔ " ประกอบการแสดงการแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๔ โดย อ.ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง วันอาทิตย์ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - เรื่อง "การฟื้นฟูบูรณะพระนครคีรี" โดย คุณอุไรวรรณ ตันติวงษ์ และหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี   ** สอบถามเพิ่มเติ่ม โทร. ๐๓๒ - ๔๒๕ ๖๐๐ หรือ Facebook พระนครคีรี กรมศิลปากร / Phra Nakhon Khiri, The Fine Arts Department

08 ก.พ. 2562

17 ก.พ. 2562

22 มกราคม 2562
เชิญชวนนักท่องเที่ยวย้อนรำลึกบรรยากาศสมัยก่อน ด้วยการชวนแต่งชุดไทยย้อนยุคเดินเที่ยว "งานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 33"   ณ พระนครคีรี(เขาวัง) และบริเวณโดยรอบ   ภายในงานพบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น ตระการตากับการแสดงพลุทุกค่ำคืน ชมการประดับแสง สี ตามสถานที่ต่างๆ บนพระนครคีรี ชมขบวนแห่วิถีชีวิต วัฒนธรรม กิจกรรมการท่องเที่ยวจาก 8 อำเภอ ชมการแสดงสาธิตสกุลช่างเมืองเพชร การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน
 อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นถิ่น กินแบบคนเมืองเพชรในตลาดอิ่มสุข เลือกซื้อสินค้า OTOP ตลาดประชารัฐ การจำหน่ายสลากกาชาด ร่วมกิจกรรมแต่งไทยเก๋ไก๋ไปชมวัง แต่งชุดไทยไปเที่ยวงานพระนครคีรี กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย     สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก TAT Phetchaburi หรือโทรศัพท์ 032 471 006

01 พ.ย. 2561

30 พ.ย. 2561

07 พฤศจิกายน 2561
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี ขอเชิญร่วมสดับพระธรรมเทศนา เพื่อสืบสานพระพุทะศาสนา ตามรอยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันธรรมสวนะ ตลอดเดือน พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ หอจตุเวทปริตพจน์
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง