กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

18 มีนาคม 2563

ชื่นชอบ 504

5,429 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

สืบเนื่องจากการที่กรุงเทพมหานครได้รับเลือกจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือองค์การยูเนสโก(UNESCO) ให้เป็นเมืองหนังสือโลกประจำปี ๒๕๕๖ (World Book Capital 2013) ซึ่งโครงการจัดตั้ง "หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library)" เป็นหนึ่งใน ๙ พันธกิจ ที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ตามแผนงานส่งเสริมการอ่านที่ได้เสนอต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(UNESCO) กรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายสำคัญที่จะสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็น “มหานครแห่งการเรียนรู้” เพื่อเพิ่มแหล่งการเรียนรู้แห่งใหม่ที่รวบรวมองค์ความรู้อันทรงคุณค่า และแหล่งภูมิปัญญา ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัยครบวงจร ซึ่งเป็นการสร้างวัฒนธรรมการอ่านอย่างยั่งยืนในระยะยาวและให้กรุงเทพมหานครเป็น มหานครแห่งการเรียนรู้ อย่างแท้จริง

 

กรุงเทพมหานคร ได้เช่าอาคารของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกคอกวัว ๑ ในอาคาร ๑๕ หลัง ที่เรียงรายตลอดสองฟากถนนราชดำเนิน เป็นอาคาร คสล. (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ความสูง ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม ๔,๘๘๐.๓๘ ตารางเมตร มีความเป็นมาแรกเริ่มภายใต้พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.๕) ให้สร้างถนนราชดำเนิน ต่อมาระหว่างปี พ.ศ.๒๔๘๒ – พ.ศ.๒๔๙๑ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (ร.๘)

 

ต่อเนื่องถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.๙) ได้ทำการปลูกสร้างกลุ่มอาคารสาธารณะประเภทต่างๆ ประกอบด้วย อาคารพาณิชย์ โรงแรมและโรงมหรสพ รูปแบบสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลแนวนีโอ-พลาสติก ซึ่งมีลักษณะเฉพาะบางประการ เช่น มีกันสาดบางๆ คลุมส่วนหน้าต่าง มีขอบปูนปั้น มีการใช้ลูกกรงเป็นเส้นแนวนอน เป็นต้น ด้วยแนวคิดการอนุรักษ์และเคารพในคุณค่าของสถาปัตยกรรมเดิม ส่งผลให้การออกแบบปรับปรุงอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ยังคงกลิ่นอายอารยธรรมตะวันตกผสมผสานการตกแต่งแบบศิลปะไทย เพื่อคงรูปแบบเดิมไว้ให้มากที่สุด

 

ภายในแบ่งเป็น

 

 • ชั้น 1 ประกอบด้วย พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ที่จะผลัดเปลี่ยนกันมาให้ความรู้ครอบคลุมทั้งเรื่องศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และสังคม นอกจากนั้นยังมีห้องคลังนิตยสารและหนังสือพิมพ์ ส่วนบริการข้อมูลภายใน หอสมุดและข้อมูลสาหรับนักท่องเที่ยว ห้องฉายภาพยนตร์ และห้องสมุดสาหรับผู้พิการ ประกอบด้วยห้องสมุดเสียง หนังสืออักษรเบรลล์ สื่อภาพและสื่อโสตทัศน์ต่างๆ

 

 • ชั้น M เป็นชั้นสาหรับเด็ก ซึ่งรวบรวมหนังสือ วรรณกรรมสาหรับเด็กและเยาวชน รวมไปถึงกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครอบครัว

 

 • ชั้น 2 โซนหนังสือต่างประเทศ วรรณกรรมหายาก และหนังสือทั่วไปแล้ว ยังจะมี ห้องเงียบหรือพื้นที่ส่วนตัว ที่จัดแยกไว้สาหรับคนที่ต้องการทากิจกรรมเฉพาะกลุ่ม อีกทั้งยังมีนิทรรศการ หมุนเวียนเกี่ยวกับการอ่าน อาทิ การจัดแสดงหนังสือหายากของกรุงเทพมหานคร หนังสืองานศพ ตลอดจน การเสวนาต่าง ๆ

 

 • ชั้น 3 รวมรวมองค์ความรู้ และโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเป็นหอจดหมายเหตุ กรุงเทพมหานคร รวบรวมเรื่องราวเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครในด้าน ต่าง ๆ อาทิ ด้านประวัติศาสตร์ ด้านสถาปัตยกรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองการปกครอง ด้านการคมนาคม ผังเมือง ประชากร เขตพื้นที่ทั้ง 50 เขต ศาสนา รวมไปถึงโครงการต่าง ๆ และหนังสือพิเศษที่หน่วยงาน กรุงเทพมหานครเป็นผู้ผลิตขึ้น

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

อื่นๆ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • หนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • หนังสือที่กรุงเทพมหานครและเอกชนจัดทำ อาทิ หนังสือครบรอบกรุงเทพฯ หนังสือชุมชน โครงการเมืองหนังสือโลก หนังสือ 50 เขต
 • หนังสือเกี่ยวกับกรุงเทพฯ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี ชุมชน ศิลปะการแสดง เครื่องแต่งกาย และอาหาร ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
 • หนังสือเกี่ยวกับเมืองหลวงทั่วทุกมุมโลก
 • The Gallery นำเสนอพระราชกรณียกิจ อัน เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนากรุงเทพฯ ผ่านระบบ Interactive ครอบคลุมการบรรเทาปัญหาน้าท่วม การบรรเทาปัญหาน้าเสีย การบรรเทาปัญหา การจราจร การดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเมือง ทั้งที่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และ งานที่กรุงเทพมหานครสานต่อจากพระราชปณิธาน

แผนที่

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 39 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-282-0680
เว็บไซต์ : http://www.bangkokcitylibrary.com/

วันและเวลาทำการ

 • วันอังคาร - เสาร์  เวลา 08.00 - 21.00 น.
 • อาทิตย์ เวลา 09.00 - 20.00 น.

ปิดวันจันทร์

ค่าเข้าชม

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้สิทธิยืมหนังสือ จะต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวนักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานศึกษา หรือหนังสือเดินทาง

2. ค่าสมัครสมาชิก

 • อายุไม่เกิน 15 ปี ปีละ 5 บาท
 • อายุ 15 ปีขึ้นไป ปีละ 10 บาท

3. ค่าประกันหนังสือ

 • อายุไม่เกิน 15 ปี คนละ 20 บาท
 • อายุ 15 ปีขึ้นไป คนละ 40 บาท

4. สำหรับชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อขอเข้าใช้บริการได้ โดยใช้หนังสือเดินทางเพื่อรับบัตรสมาชิกชั่วคราว

การเดินทาง

 • รถโดยสารประจำทางสาย 2, 9, 15, 32, 35, 42, 44, 47, 59, 60, 68, 70, 79, 82, 124, 127, 171, 183, 203, ปอ.60, ปอ.127, ปอ.157, ปอ.503, ปอ.509, ปอ.511, ปอ.516, ปอ.556
 • เรือโดยสารคลองแสนแสบ : ท่าผ่านฟ้าลีลาศ

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีทางลาด, ห้องน้ำผู้พิการ

5

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง