กำลังโหลดข้อมูล
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   สถาบันอยุธยาศึกษา

สถาบันอยุธยาศึกษา

02 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 554

5,476 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

                ในปี พ.ศ.2548 สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ยกสถานะเป็น สถาบันอยุธยาศึกษา ทำหน้าที่ทางวิชาการในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมเผยแพร่ วิจัย ศิลปวัฒนธรรม โดยจัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา 7 คือ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้าง พลังปัญญา ของแผ่นดินฟื้นฟูพลังการเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น  สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลแล

 

ดังนั้น สถาบันอยุธยาศึกษา จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรือนไทย  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้โดย  ชั้นบนของเรือนไทยเป็นสถานที่นำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับ วัฒนธรรมอยุธยาทางด้านต่างๆและเป็นสถานที่จัดงานพิธีการต่างๆ ส่วนชั้นล่างจัดเป็นสำนักงานและโถงนิทรรศการหมุนเวียน  โดยมีสักษณะอาคารแบบเรือนหมู่ทรงไทยภาคกลาง ตั้งอยู่บริเวณถนนปรีดีพนมยงค์ ระหว่างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดและศุนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

 

นิทรรศการวัฒนธรรมอยุธยา ประกอบด้วย

 

 • เรือนกรุงศรีอยุธยาเมืองมรดกโลก  

จัดแสดงให้ความรู้เกี่ยวกับอยุธยา เมืองมรดกโลก ประกอบด้วย โมเดล จำลองกายภาพเกาะเมืองอยุธยา : เวนิสแห่งโลกตะวันออก  เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับอาณาจักรอยุธยา แบบจำลองแสดงความสำคัญของสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในอดีต  รวมทั้งข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกและการเป็นแม่แบบของกรุงรัตนโกสินทร์

 

 • เรือนโขนที่สุดแห่งมหรสพไทย  

เรือนโขน  จัดแสดงความรู้เกี่ยวกับการแสดงโขนที่สุดของมหรสพไทย โขนเป็นมหรสพชั้นสูง ซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาและจัดแสดงหัวโขนที่เป็นตัวเอก  และเป็นตัวเดินเรื่องในรามเกียรติ์ จัดแสดงความรู้เรื่องพัตราภรณ์โขน รวมทั้งกรรมวิธี เครื่องมือที่ใช้ในการทำหัวโขน และนำเสนอสื่อเกี่ยวกับการแสดงโขนประเภทต่างๆ

 

 • เรือนมรดกของแผ่นดิน

มรดกศิลปกรรมในสมัยอยุธยา ประกอบด้วย จิตรกรรม ประติมากรรม การดนตรี นาฏศิลป์และมหรสพพื้นบ้านต่างๆ รวมทั้งวรรณกรรม ที่ได้รับการยกย่อง  จัดแสดงในรูปแบบสื่อผสมโดยมีหุ่นจำลองกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค จัดแสดงสมุดข่อยขาว สมุดข่อยดำและใบลาน ซึ่งเป็นเอกสารโบราณที่สำคัญยิ่ง

 

 • โถงนิทรรศการหมุนเวียน

จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอยุธยา และวาระสำคัญต่างๆ ตามธรรมเนียมและประเพณีไทย

 

 • ลานวัฒนธรรม

เพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม มหรสพทางศิลปะนาฏดุริยางค์ไทย การจัดนิทรรศการและงานวิชาการ เพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • เรือนไทยหมู่ภาคกลาง 
 • นิทรรศการเรือไทยภาคกลาง (เรือจำลอง)

แผนที่

สถาบันอยุธยาศึกษา

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-241 407
โทรสาร : 035-241 407
เว็บไซต์ : http://asi.aru.ac.th
อีเมล : ayutthayastudies@gmail.com

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-16.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

 • โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้หลายเส้นทาง ดังนี้
  • ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านประตูน้ำพระอินทร์ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 309 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนแจ้งวัฒนะ) หรือ ทางหลวงหมายเลข 302 (ถนนงามวงศ์วาน) เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 306 (ถนนติวานนท์) แล้วข้ามสะพานนนทบุรีหรือสะพานนวลฉวี ไปยังจังหวัดปทุมธานี-สามโคก-เสนา (ทางหลวงหมายเลข 3111) เลี้ยวแยกขวาที่อำเภอเสนา เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3263 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปทุมธานี ทางหลวงหมายเลข 306 ถึงทางแยกสะพานปทุมธานี เลี้ยวเข้าสู่ ทางหลวงหมายเลข 347 แล้วไปแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 3309 ผ่านศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางปะอิน เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 • โดยรถไฟ สามารถใช้บริการรถไฟที่มีปลายทางสู่ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยขบวนรถไฟจะผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเขตอำเภอบางปะอิน อำเภอพระนครศรีอยุธยา และอำเภอภาชี  

 • รถโดยสารประจำทาง มีบริการรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกวัน วันละหลายเที่ยว จากสถานีขนส่งหมอชิต ถนนกำแพงเพชร 2 

 

 • รถตู้ จากสถานีสถานีขนส่งหมอชิตใหม่ และฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต มีรถออกทุกชั่วโมง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถด้านข้างและด้านหลังอาคาร รองรับได้ 20 คัน

2

แบ่งปัน

กิจกรรม

01 ก.พ. 2563

31 มี.ค. 2563

16 มกราคม 2563
สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิด นิทรรศการ "จากอยุธยาราชธานี ถึงพริบพรีเมืองเพชร" ผลงานจิตรกรรมของ ผศ.นิพนธ์ ทวีกาญจน์ ในวันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ หอศิลป์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ชั้น ๒ อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า) ** ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการฯ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ** สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๓๕ - ๒๔๑ ๔๐๗ หรือ FB สถาบันอยุธยาศึกษา

07 มิ.ย. 2562

08 มิ.ย. 2562

06 มิถุนายน 2562
สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเชิญทุกท่านเที่ยวงาน “อยุธยาน่ายล”  ณ ลานวัฒนธรรม สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา   วันที่ 7 มิถุนายน 2562  บรรยายวิชาการในหัวข้อ "ยลอยุธยาผ่านมุมมองทางภูมิวัฒนธรรม"  โดย อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม วันที่ 8 มิถุนายน 2562  การแสดงไฮไลท์ "หุ่นละครเล็ก"   ** สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา โทร. ๐๓๕ ๒๔๑ ๔๐๗ หรือ สถาบันอยุธยาศึกษา

18 พ.ค. 2562

15 พฤษภาคม 2562
สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันวิสาขบูชา    ในวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ วัดดุสิดาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดเตรียมดอกไม้ ธูปเทียน ให้กับผู้เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนทุกท่าน    **สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันอยุธยาศึกษา

21 มี.ค. 2562

22 มี.ค. 2562

07 กุมภาพันธ์ 2562
สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการเรื่อง "โขน..มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งมนุษยชาติ"    ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    ติดตามรายละเอียดกิจกรรม และการเปิดรับสมัครได้ที่ เว็บไซต์  http://asi.aru.ac.th/ หรือ facebook.com/ayustu หรือโทรศัพท์ ๐๓๕ - ๒๔๑ ๔๐๗ / ๐๘๔ - ๐๒๓๕ ๐๕๓
pav

/

next