กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   สถาบันอยุธยาศึกษา

สถาบันอยุธยาศึกษา

02 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 424

3,252 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

                ในปี พ.ศ.2548 สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ยกสถานะเป็น สถาบันอยุธยาศึกษา ทำหน้าที่ทางวิชาการในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมเผยแพร่ วิจัย ศิลปวัฒนธรรม โดยจัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา 7 คือ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้าง พลังปัญญา ของแผ่นดินฟื้นฟูพลังการเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น  สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลแล

 

ดังนั้น สถาบันอยุธยาศึกษา จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรือนไทย  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้โดย  ชั้นบนของเรือนไทยเป็นสถานที่นำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับ วัฒนธรรมอยุธยาทางด้านต่างๆและเป็นสถานที่จัดงานพิธีการต่างๆ ส่วนชั้นล่างจัดเป็นสำนักงานและโถงนิทรรศการหมุนเวียน  โดยมีสักษณะอาคารแบบเรือนหมู่ทรงไทยภาคกลาง ตั้งอยู่บริเวณถนนปรีดีพนมยงค์ ระหว่างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดและศุนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

 

นิทรรศการวัฒนธรรมอยุธยา ประกอบด้วย

 

 • เรือนกรุงศรีอยุธยาเมืองมรดกโลก  

จัดแสดงให้ความรู้เกี่ยวกับอยุธยา เมืองมรดกโลก ประกอบด้วย โมเดล จำลองกายภาพเกาะเมืองอยุธยา : เวนิสแห่งโลกตะวันออก  เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับอาณาจักรอยุธยา แบบจำลองแสดงความสำคัญของสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในอดีต  รวมทั้งข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกและการเป็นแม่แบบของกรุงรัตนโกสินทร์

 

 • เรือนโขนที่สุดแห่งมหรสพไทย  

เรือนโขน  จัดแสดงความรู้เกี่ยวกับการแสดงโขนที่สุดของมหรสพไทย โขนเป็นมหรสพชั้นสูง ซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาและจัดแสดงหัวโขนที่เป็นตัวเอก  และเป็นตัวเดินเรื่องในรามเกียรติ์ จัดแสดงความรู้เรื่องพัตราภรณ์โขน รวมทั้งกรรมวิธี เครื่องมือที่ใช้ในการทำหัวโขน และนำเสนอสื่อเกี่ยวกับการแสดงโขนประเภทต่างๆ

 

 • เรือนมรดกของแผ่นดิน

มรดกศิลปกรรมในสมัยอยุธยา ประกอบด้วย จิตรกรรม ประติมากรรม การดนตรี นาฏศิลป์และมหรสพพื้นบ้านต่างๆ รวมทั้งวรรณกรรม ที่ได้รับการยกย่อง  จัดแสดงในรูปแบบสื่อผสมโดยมีหุ่นจำลองกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค จัดแสดงสมุดข่อยขาว สมุดข่อยดำและใบลาน ซึ่งเป็นเอกสารโบราณที่สำคัญยิ่ง

 

 • โถงนิทรรศการหมุนเวียน

จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอยุธยา และวาระสำคัญต่างๆ ตามธรรมเนียมและประเพณีไทย

 

 • ลานวัฒนธรรม

เพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม มหรสพทางศิลปะนาฏดุริยางค์ไทย การจัดนิทรรศการและงานวิชาการ เพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • เรือนไทยหมู่ภาคกลาง 
 • นิทรรศการเรือไทยภาคกลาง (เรือจำลอง)

แผนที่

สถาบันอยุธยาศึกษา

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-241 407
โทรสาร : 035-241 407
เว็บไซต์ : http://asi.aru.ac.th
อีเมล : ayutthayastudies@gmail.com

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-16.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

 • โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้หลายเส้นทาง ดังนี้
  • ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านประตูน้ำพระอินทร์ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 309 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนแจ้งวัฒนะ) หรือ ทางหลวงหมายเลข 302 (ถนนงามวงศ์วาน) เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 306 (ถนนติวานนท์) แล้วข้ามสะพานนนทบุรีหรือสะพานนวลฉวี ไปยังจังหวัดปทุมธานี-สามโคก-เสนา (ทางหลวงหมายเลข 3111) เลี้ยวแยกขวาที่อำเภอเสนา เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3263 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปทุมธานี ทางหลวงหมายเลข 306 ถึงทางแยกสะพานปทุมธานี เลี้ยวเข้าสู่ ทางหลวงหมายเลข 347 แล้วไปแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 3309 ผ่านศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางปะอิน เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 • โดยรถไฟ สามารถใช้บริการรถไฟที่มีปลายทางสู่ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยขบวนรถไฟจะผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเขตอำเภอบางปะอิน อำเภอพระนครศรีอยุธยา และอำเภอภาชี  

 • รถโดยสารประจำทาง มีบริการรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกวัน วันละหลายเที่ยว จากสถานีขนส่งหมอชิต ถนนกำแพงเพชร 2 

 

 • รถตู้ จากสถานีสถานีขนส่งหมอชิตใหม่ และฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต มีรถออกทุกชั่วโมง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถด้านข้างและด้านหลังอาคาร รองรับได้ 20 คัน

1

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
4,800 ผู้เข้าชม1.57 กม.ขอเส้นทาง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

กิจกรรม

07 มิ.ย. 2562

08 มิ.ย. 2562

06 มิถุนายน 2562
สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเชิญทุกท่านเที่ยวงาน “อยุธยาน่ายล”  ณ ลานวัฒนธรรม สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา   วันที่ 7 มิถุนายน 2562  บรรยายวิชาการในหัวข้อ "ยลอยุธยาผ่านมุมมองทางภูมิวัฒนธรรม"  โดย อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม วันที่ 8 มิถุนายน 2562  การแสดงไฮไลท์ "หุ่นละครเล็ก"   ** สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา โทร. ๐๓๕ ๒๔๑ ๔๐๗ หรือ สถาบันอยุธยาศึกษา

18 พ.ค. 2562

15 พฤษภาคม 2562
สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันวิสาขบูชา    ในวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ วัดดุสิดาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดเตรียมดอกไม้ ธูปเทียน ให้กับผู้เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนทุกท่าน    **สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันอยุธยาศึกษา

21 มี.ค. 2562

22 มี.ค. 2562

07 กุมภาพันธ์ 2562
สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการเรื่อง "โขน..มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งมนุษยชาติ"    ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    ติดตามรายละเอียดกิจกรรม และการเปิดรับสมัครได้ที่ เว็บไซต์  http://asi.aru.ac.th/ หรือ facebook.com/ayustu หรือโทรศัพท์ ๐๓๕ - ๒๔๑ ๔๐๗ / ๐๘๔ - ๐๒๓๕ ๐๕๓
pav

/

next

ข่าวสาร

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการครั้งที่ ๒๏ เรื่องเล่าขานจากงานพระเมรุ : พัฒนาการจากกรุงศรีอยุธยาสู่กรุงรัตนโกสินทร์ ๚๛ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา*** เข้ารับฟังการบรรยายฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ****** สูจิบัตรประกอบการบรรยาย (จำนวนจำกัด เฉพาะท่านที่ลงทะเบียน) ***ติดต่อสอบถาม และสำรองที่นั่งได้ที่ โทรศัพท์ 035-241-407 และ 08-5384-0428 (คุณปัทพงษ์)***รายนามวิทยากร***๏ คติ ความเชื่อ พิธีกรรม และมหรสพ : เรื่องน่ารู้ และมุมมองใหม่จากงานพระเมรุ ๚๛: อาจารย์บุหลง ศรีกนก ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ๏ พระเมรุในสมัยรัตนโกสินทร์ : ปกิณกะจากรูปแบบ ธรรมเนียม และพิธีกรรม ๚๛: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดินาร์ บุญธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย๏งานพระบรมศพและพระเมรุสมัยกรุงศรีอยุธยา : กรณีศึกษาภาพงานพระเมรุสมเด็จพระเพทราชาที่ค้นพบใหม่ ๚๛: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญา สุ่มจินดา สาขาวิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่๏ พระเมรุแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : จักรวาลทัศน์ ศิลป์สถาปัตย์ ความร่วมสมัยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๚๛: ดร.พรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิกชำนาญการ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
pav

/

next