กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   สถาบันอยุธยาศึกษา

สถาบันอยุธยาศึกษา

02 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 424

3,814 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

                ในปี พ.ศ.2548 สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ยกสถานะเป็น สถาบันอยุธยาศึกษา ทำหน้าที่ทางวิชาการในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมเผยแพร่ วิจัย ศิลปวัฒนธรรม โดยจัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา 7 คือ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้าง พลังปัญญา ของแผ่นดินฟื้นฟูพลังการเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น  สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลแล

 

ดังนั้น สถาบันอยุธยาศึกษา จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรือนไทย  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้โดย  ชั้นบนของเรือนไทยเป็นสถานที่นำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับ วัฒนธรรมอยุธยาทางด้านต่างๆและเป็นสถานที่จัดงานพิธีการต่างๆ ส่วนชั้นล่างจัดเป็นสำนักงานและโถงนิทรรศการหมุนเวียน  โดยมีสักษณะอาคารแบบเรือนหมู่ทรงไทยภาคกลาง ตั้งอยู่บริเวณถนนปรีดีพนมยงค์ ระหว่างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดและศุนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

 

นิทรรศการวัฒนธรรมอยุธยา ประกอบด้วย

 

 • เรือนกรุงศรีอยุธยาเมืองมรดกโลก  

จัดแสดงให้ความรู้เกี่ยวกับอยุธยา เมืองมรดกโลก ประกอบด้วย โมเดล จำลองกายภาพเกาะเมืองอยุธยา : เวนิสแห่งโลกตะวันออก  เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับอาณาจักรอยุธยา แบบจำลองแสดงความสำคัญของสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในอดีต  รวมทั้งข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกและการเป็นแม่แบบของกรุงรัตนโกสินทร์

 

 • เรือนโขนที่สุดแห่งมหรสพไทย  

เรือนโขน  จัดแสดงความรู้เกี่ยวกับการแสดงโขนที่สุดของมหรสพไทย โขนเป็นมหรสพชั้นสูง ซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาและจัดแสดงหัวโขนที่เป็นตัวเอก  และเป็นตัวเดินเรื่องในรามเกียรติ์ จัดแสดงความรู้เรื่องพัตราภรณ์โขน รวมทั้งกรรมวิธี เครื่องมือที่ใช้ในการทำหัวโขน และนำเสนอสื่อเกี่ยวกับการแสดงโขนประเภทต่างๆ

 

 • เรือนมรดกของแผ่นดิน

มรดกศิลปกรรมในสมัยอยุธยา ประกอบด้วย จิตรกรรม ประติมากรรม การดนตรี นาฏศิลป์และมหรสพพื้นบ้านต่างๆ รวมทั้งวรรณกรรม ที่ได้รับการยกย่อง  จัดแสดงในรูปแบบสื่อผสมโดยมีหุ่นจำลองกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค จัดแสดงสมุดข่อยขาว สมุดข่อยดำและใบลาน ซึ่งเป็นเอกสารโบราณที่สำคัญยิ่ง

 

 • โถงนิทรรศการหมุนเวียน

จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอยุธยา และวาระสำคัญต่างๆ ตามธรรมเนียมและประเพณีไทย

 

 • ลานวัฒนธรรม

เพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม มหรสพทางศิลปะนาฏดุริยางค์ไทย การจัดนิทรรศการและงานวิชาการ เพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • เรือนไทยหมู่ภาคกลาง 
 • นิทรรศการเรือไทยภาคกลาง (เรือจำลอง)

แผนที่

สถาบันอยุธยาศึกษา

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-241 407
โทรสาร : 035-241 407
เว็บไซต์ : http://asi.aru.ac.th
อีเมล : ayutthayastudies@gmail.com

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-16.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

 • โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้หลายเส้นทาง ดังนี้
  • ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านประตูน้ำพระอินทร์ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 309 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนแจ้งวัฒนะ) หรือ ทางหลวงหมายเลข 302 (ถนนงามวงศ์วาน) เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 306 (ถนนติวานนท์) แล้วข้ามสะพานนนทบุรีหรือสะพานนวลฉวี ไปยังจังหวัดปทุมธานี-สามโคก-เสนา (ทางหลวงหมายเลข 3111) เลี้ยวแยกขวาที่อำเภอเสนา เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3263 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปทุมธานี ทางหลวงหมายเลข 306 ถึงทางแยกสะพานปทุมธานี เลี้ยวเข้าสู่ ทางหลวงหมายเลข 347 แล้วไปแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 3309 ผ่านศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางปะอิน เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 • โดยรถไฟ สามารถใช้บริการรถไฟที่มีปลายทางสู่ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยขบวนรถไฟจะผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเขตอำเภอบางปะอิน อำเภอพระนครศรีอยุธยา และอำเภอภาชี  

 • รถโดยสารประจำทาง มีบริการรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกวัน วันละหลายเที่ยว จากสถานีขนส่งหมอชิต ถนนกำแพงเพชร 2 

 

 • รถตู้ จากสถานีสถานีขนส่งหมอชิตใหม่ และฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต มีรถออกทุกชั่วโมง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถด้านข้างและด้านหลังอาคาร รองรับได้ 20 คัน

2

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
6,092 ผู้เข้าชม1.57 กม.ขอเส้นทาง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

กิจกรรม

01 ก.พ. 2563

31 มี.ค. 2563

16 มกราคม 2563
สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิด นิทรรศการ "จากอยุธยาราชธานี ถึงพริบพรีเมืองเพชร" ผลงานจิตรกรรมของ ผศ.นิพนธ์ ทวีกาญจน์ ในวันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ หอศิลป์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ชั้น ๒ อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า) ** ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการฯ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ** สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๓๕ - ๒๔๑ ๔๐๗ หรือ FB สถาบันอยุธยาศึกษา

07 มิ.ย. 2562

08 มิ.ย. 2562

06 มิถุนายน 2562
สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเชิญทุกท่านเที่ยวงาน “อยุธยาน่ายล”  ณ ลานวัฒนธรรม สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา   วันที่ 7 มิถุนายน 2562  บรรยายวิชาการในหัวข้อ "ยลอยุธยาผ่านมุมมองทางภูมิวัฒนธรรม"  โดย อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม วันที่ 8 มิถุนายน 2562  การแสดงไฮไลท์ "หุ่นละครเล็ก"   ** สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา โทร. ๐๓๕ ๒๔๑ ๔๐๗ หรือ สถาบันอยุธยาศึกษา

18 พ.ค. 2562

15 พฤษภาคม 2562
สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันวิสาขบูชา    ในวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ วัดดุสิดาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดเตรียมดอกไม้ ธูปเทียน ให้กับผู้เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนทุกท่าน    **สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันอยุธยาศึกษา

21 มี.ค. 2562

22 มี.ค. 2562

07 กุมภาพันธ์ 2562
สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการเรื่อง "โขน..มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งมนุษยชาติ"    ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    ติดตามรายละเอียดกิจกรรม และการเปิดรับสมัครได้ที่ เว็บไซต์  http://asi.aru.ac.th/ หรือ facebook.com/ayustu หรือโทรศัพท์ ๐๓๕ - ๒๔๑ ๔๐๗ / ๐๘๔ - ๐๒๓๕ ๐๕๓
pav

/

next

ข่าวสาร

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการครั้งที่ ๒๏ เรื่องเล่าขานจากงานพระเมรุ : พัฒนาการจากกรุงศรีอยุธยาสู่กรุงรัตนโกสินทร์ ๚๛ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา*** เข้ารับฟังการบรรยายฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ****** สูจิบัตรประกอบการบรรยาย (จำนวนจำกัด เฉพาะท่านที่ลงทะเบียน) ***ติดต่อสอบถาม และสำรองที่นั่งได้ที่ โทรศัพท์ 035-241-407 และ 08-5384-0428 (คุณปัทพงษ์)***รายนามวิทยากร***๏ คติ ความเชื่อ พิธีกรรม และมหรสพ : เรื่องน่ารู้ และมุมมองใหม่จากงานพระเมรุ ๚๛: อาจารย์บุหลง ศรีกนก ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ๏ พระเมรุในสมัยรัตนโกสินทร์ : ปกิณกะจากรูปแบบ ธรรมเนียม และพิธีกรรม ๚๛: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดินาร์ บุญธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย๏งานพระบรมศพและพระเมรุสมัยกรุงศรีอยุธยา : กรณีศึกษาภาพงานพระเมรุสมเด็จพระเพทราชาที่ค้นพบใหม่ ๚๛: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญา สุ่มจินดา สาขาวิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่๏ พระเมรุแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : จักรวาลทัศน์ ศิลป์สถาปัตย์ ความร่วมสมัยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๚๛: ดร.พรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิกชำนาญการ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
pav

/

next