คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ร.5 ประพาสครั้งที่11

ร.5 เสด็จประพาส ถึง 12 ครั้ง กับความสำคัญเมืองตราดในยุคล่าอาณานิคม

         ประพาสครั้งที่ 11 พ.ศ. 2444 การเสด็จพระราชดำเนินเกาะช้าง จังหวัดตราด ในครั้งที่ 11 นี้ ทรงมีพระชนมายุ 48 พรรษา ภายหลังจากเสวยสิริราชสมบัติ 33 ปี โดยเสด็จออกจากกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 24 ภุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444 เพื่อเสด็จฯไปส่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมกรมขุนนครสวรรค์วรพินิตขึ้นเรือเมล์ที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเดินทางไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศเยอรมัน ทั้งนี้ได้เสด็จฯออกจากกรุงเทพฯ โดยรถไฟสายปากน้ำจนถึงสมุทรปราการ แล้วประทับในเรือพระที่นั่งสุริยมณฑลไปยังเรือพระที่นั่งจักรี ซึ่งจอดอยู่ที่สันดอน เดินทางตรงไปยังสิงคโปร์ มีเรือพาลีรั้งทวีป และเรือจำเริญ เป็นเรือตามเสด็จ เรือรานรุกไพรีรอรับอยู่ที่สิงคโปร์ เมื่อทรงส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมกรมขุนนครสวรรค์วรพินิตขึ้นเรือเมล์ที่ประเทศสิงคโปร์แล้ว จึงเสด็จประพาสชายทะเลตะวันออก และเสด็จพระราชดำเนินคืนสู่พระนคร วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2444 การเสด็จครั้งนี้ถึงเมืองตราด วันที่ 1 มีนาคม ทรงประทับแรม ณ เขตเมืองตราด 4 ราตรี แล้วเสด็จ
นิวัติพระนคร1

         ในการเสด็จประพาสครั้งนี้ ได้เสด็จไปที่วัดสร้อยสนอยู่ริมคลองนนทรี ดังที่ปรากฏความในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 18 หน้า 920 – 922 วันที่ 9 มีนาคม ร.ศ. 120 ว่า

         วันที่ ๑ มีนาคม เวลาเช้า ๒ โมง เรือพระที่นั่ง ทอดที่เกาะช้างน่านอกตรงคลองมะพร้าว เปนด้านมีคลื่นไม่ควรเสด็จประพาส โปรดเลื่อนเรือเสด็จพระที่นั่งเข้ามาทอดที่เกาะช้างน่าใน ตรงคลองมะยม เวลาบ่าย ๔ โมง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลงเรือพระที่นั่งกรรเชียงเรือสติมลอน จูงไปเทียบที่สะพานท่าน้ำน่าด่านแลเปนที่ว่าการอำเภอ เสด็จพระราชดำเนินขึ้นบนด่าน พระพิพิธพิไสยสุนทรการ ผู้ว่าราชการเมืองตราดเฝ้ารับเสด็จอยู่ที่นั้น แล้วทรงพระราชดำเนินประพาสต่อไปถึงวัดสร้อยสนอยู่ริมคลองนนทรี เสด็จในอุโบสถแล้วเสด็จประทับกุฏีที่วัดนั้นมีพระสงฆ์ ๖ รูป พระแดงเปนเจ้าอธิการ สวดไชยมงคลรับเสด็จ แล้วมีพระราชปฏิสัณฐารกับพระสงฆ์ แลพระราชทานวัตถุปัจจัยมูล แก่เจ้าอธิการแดง ๒๐ บาท พระอันดับ ๕ องค์ ๆ ละ ๔ บาท เวลาย่ำค่ำเสด็จกลับเรือพระที่นั่งมหาจักรีประทับแรมที่นี้ราตรีหนึ่ง

โบสถ์วัดสร้อยสน2

........................................

1 อภิลักษณ์ เกษมผลกูล. (2553). โครงการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ “ตามรอยเสด็จฯ เกาะช้าง จังหวัดตราด”. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สหธรรมิก, 370.
2 เอื้อเฟื้อภาพโดย ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล

623 views

0

แบ่งปัน