กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   อุทยานการเรียนรู้ตราด

อุทยานการเรียนรู้ตราด

30 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 539

3,879 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ได้ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองตราดหลังเก่า บนถนนสันติสุข จัดสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตจังหวัดตราด หรือ อุทยานการเรียนรู้ตราด และเปิดบริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 มีจุดหมายเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการอ่าน และร่วมพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน

อุทยานการเรียนรู้ตราด เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สร้างขึ้นภายใต้แนวคิด ห้องสมุดมีชีวิต ประกอบด้วย ส่วนห้องสมุดและพื้นที่อ่านหนังสือ ห้องฉายภาพยนตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องสมุดไอที  รวมถึงมีพื้นที่ส่วนหนึ่งในการจัดนิทรรศการแสดงพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จประพาสต้นเมืองตราดทั้ง 12 ครั้ง

อุทยานการเรียนรู้ตราด นับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของเยาวชนในจังหวัด เพื่อส่งเสริมนิสัยการรักการอ่านและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ของเด็กและเยาวชน  โดยจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่น ใช้กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งด้านทักษะของชีวิต ทักษะด้านเทคโนโลยี

นอกจากนั้น ผู้ปกครองและประชาชน ยังสามารถเข้ามาใช้บริการและเสริมสร้างการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ในพื้นที่ได้ด้วยเช่นกัน 


อุทยานการเรียนรู้(TK park) ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก่อตั้งอุทยานการเรียนรู้ตราด พร้อมร่วมสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ในหลากหลายด้าน อาทิ

  • โครงการหนังสือหมุนเวียน
  • นิทรรศการพิพิธอาเซียนสัญจร
  • การผลิตสื่อสาระท้องถิ่นภาคตะวันออก ในชื่อว่า “โอ้โอ! ปราจีนบุรี อื้อฮือ! เมืองตราด” 

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

อื่นๆ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

พื้นที่ให้บริการทั้งสิ้น 7 ส่วน

1. ห้องสมุดมุมเด็ก (kids room) ให้บริการหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กอายุ 3-12 ปี ใช้ในการฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน และเรียนรู้ด้วยตนเองกับกิจกรรมฝึกปฏิบัติ เช่น การประดิษฐ์ของจากวัสดุเหลือใช้ (DIY) การทำหนังสือนิทานจิ๋ว ประดิษฐ์ของเล่นแบบประหยัด เป็นต้น

2. ห้องสมุดไอที (IT Library) ให้บริการคอมพิวเตอร์มากกว่า 50 เครื่องกับผู้สนใจเพื่อพัฒนาทักษะการใช้สื่อทันสมัยในการสืบค้นข้อมูล ค้นหาข้อมูลข่าวสาร

3. ห้องสมุดวารสาร ให้บริการหนังสือนวนิยาย หนังสืออ่านนอกเวลา หนังสือแปล วารสารรายปักษ์ต่าง ๆ รวมถึงหนังสือพิมพ์รายวัน และหนังสือเพื่อการสืบค้น

4. ห้องพิพิธอาเซียน (Asean Room) เป็นห้องที่มีสื่อนิทรรศการชุดอาเซียนให้บริการเพื่อการเรียนรู้และหนังสือที่หลากหลายเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน รวมถึงเกมอาเซียน อีกด้วย

5. ห้องฉายภาพยนตร์ (Mini Theater) บริการเรียนรู้ผ่านสื่อภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดสรรให้ความบันเทิง แล้วยังเพิ่มเติมสาระและให้ความสนุกเพิ่มพูนภูมิปัญญา อาทิ หนังสั้น แอนิเมชั่น เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ทักษะผ่านประสบการณ์จริงรวมถึงสื่อ 3 มิติ

6. ห้องพระราชประวัติเสด็จพ่อ ร.5 เป็นห้องที่จัดแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับจังหวัดตราด ไว้เพื่อให้ได้ศึกษาและเรียนรู้ความเป็นมา อาทิเช่น การเสด็จประพาสจังหวัดตราด เป็นต้น

7. ห้องสมุดวิชาการ เป็นห้องที่บรรจุหนังสือตามหมวดหมู่ ในระบบดิวอี้ 000-900 และหนังสืออ้างอิง เป็นหนังสือเพื่อการสืบค้น เพื่อการหาความรู้ การทำรายงาน เป็นต้น

 

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนสันติสุข ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
โทรศัพท์ : 039-523-779
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/Trat-Tk-Park-อุทยานการเรียนรู้ตราด-408211842652699/?fref=ts

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 - 18.00 น. (ปิดบริการวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ค่าเข้าชม

สมัครสมาชิกใหม่
- อายุต่ำกว่า 5 ปี เข้าใช้บริการฟรี ไม่ต้องทำบัตร

- อายุ 5-25 ปี ค่าสมัครสมาชิก 50 บาท

- อายุ 26-59 ปี ค่าสมัครสมาชิก 60 บาท

- อายุ 60 ปีขึ้นไป และพระภิกษุ สามเณร นักบวชศาสนาอื่น ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ลงทะเบียนทำบัตรแต่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก

- ชาวต่างชาติ ผู้มีบัตรหรือได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย ค่าสมัครสมาชิก 100 บาท

การเดินทาง

จากหน้าเมือง (โรงพยาบาลตราด) เลี้ยวซ้าย ขับตรงบนถนนวิวัฒนะ มาถึงสี่แยกไฟแดงที่ 2 ตรงมาเลี้ยวขวา ผ่านหน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดตราด  ขับตรงมาบนถนนสันติสุข ผ่านหน้าโรงเรียนอนุบาลตราด เลี้ยวซ้ายใต้สะพานลอย จุดหมายคือ  "อุทยานการเรียนรู้ตราด"

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

2

แบ่งปัน

กิจกรรม

29 ก.ย. 2559

22 กันยายน 2559
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ร่วมกับ อุทยานการเรียนรู้ตราด ขอเชิญร่วมฟังเวทีนำเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์เมืองตราดผ่านหลักฐานสำคัญ   "หลักฐานอ่านเมือง" โดย คุณปรามินทร์ เครือทอง (ที่ปรึกษา สพร.) และ คุณธนัท ชยพัทธฤทธี (นักวิจัย)   วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ตราด จังหวัดตราด สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 093-690-2041
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง