ย้อนกลับ

วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดโบราณในพระนครศรีอยุธยา

ในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านต่างมีวัดประจำหมู่บ้านของตนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งถือว่าเป็นสมบัติรวมของคนทั้งหมู่บ้าน และวัดในปัจจุบันมีมากกว่าสามหมื่นวัดจากทั่วทั้งประเทศ วัดจึงถือได้ว่าเป็นโบรานสถานที่อยู่คู่กับคนไทยมาแต่ช้านาน เป็นศูนย์รวมของประชาชน และเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจของพุทธศาสนิกชน ส่วนพระสงฆ์เป็นดั่งเช่นตัวแทนของวัดในการแสดงบทบาทต่าง ๆ เป็นผู้นำทางด้านจิตใจของประชาชน และเป็นยังศูนย์รวมแห่งความเคารพ เชื่อถือ และการร่วมมือกันให้เกิดความสามัคคีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย เช่นนั้น ทุกศาสนพิธี ทุกพิธีกรรมล้วนเกิดขึ้นจากการประกอบกิจกรรมทางศาสนาที่วัด จึงเชื่อได้ว่าวัดมีความสำคัญกับคนไทยไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยไหนก็ตาม

และสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ วัดใหญ่ชัยมงคล ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวัดใหญ่ชัยมงคลถือว่าเป็นวัดมีความสำคัญทางประวัติศาตร์มากที่สุดและเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดวัดหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเป็นธรรมดาที่จะพบเห็นนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมายังวัดแห่งนี้ จุดสนใจของวัดใหญ่ชัยมงคลนี้ คือ เรื่องราวทางประวัติศาตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ชมเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยา ด้านหลังวัดมีตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ผู้นับถือศรัทธาเข้ามากราบไหว้

นอกจากนี้ บริเวณ รอบๆ ยังมีสวนหย่อมที่สวยงามให้พักผ่อนอีกด้วย นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยวอยุธยาจึงไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง เป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทอง และใน พุทธศักราช 2135 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำศึกยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชแห่งพม่าที่ตำบลหนองสาหร่าย เมืองสุพรรณบุรี ทรงสร้างพระเจดีย์ใหญ่ขึ้นที่วัดนี้เป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ ขนานนามว่า "พระเจดีย์ชัยมงคล" ปัจจุบันมีการสร้างพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีผู้นิยมไปนมัสการอย่างสม่ำเสมอเป็นจำนวนมาก โดยจุดสนใจจะอยู่ที่พระเจดีย์ชัยมงคล อุโบสถ วิหารพระนอน พระบรมราชานุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช และอื่นๆอีกมากมาย

วัดใหญ่ชัยมงคลถือได้ว่าเป็นโบราณสถานที่ควรค่าแก่การรักษา และบูรณะ เนื่องในปัจจุบันนักท่องเที่ยวได้แวะเวียนกันมากราบไหว้จากทั่วทุกสารทิศเป็นจำนวนมาก และมีในช่วงเทศกาลต่างๆอย่างไม่ขาดสาย ทำให้วัดเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น จากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นั่นก็ถือเป็นการแสดงว่า วัดยังไม่ถูกลงลืมไปจากจิตใจคนไทยและคนต่างชาติ เพราะเนื่องในปัจจุบันนี้บทบาทของวัดและพระสงฆ์เริ่มสูญเสียไป ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรมตะวันตกที่ไหลบ่าเข้ามาสู่สังคมไทย ทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชน หันไปยึดติดในวัตถุนิยมมากเกินไป เป็นผลให้คนห่างไกลจากวัดโดยไม่รู้ตัว วัดจึงได้ลดบทบาทจากในอดีตลงไปมาก  เริ่มจากสังคมเมืองไปสู่สังคมชนบท    อย่างไรก็ตามทำให้วัดยังคงมีบทบาทมากบ้างน้อยบ้าง ทั้งนี้ขึ้นก็อยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมแต่ละสังคมโดยเฉพาะในชนบทหรือท้องถิ่นที่ห่างไกลมาก ๆ วัดยังคงมีบทบาทหลายอย่างเหมือนเดิมและเป็นความจริงที่ว่าคนไทยเกือบทุกคนจะต้องกลับเข้าสู่วัด อีกครั้งหนึ่ง ในวาระสุดท้ายของชีวิต กล่าวคือ เมื่อทุกคนถึงแก่กรรมลง โดยทั่วไปต้องไปทำพิธี ฌาปนกิจศพ ที่วัด จึงสรุปได้ว่า ห้วงชีวิตของพุทธศาสนิกชนต้องเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาตลอดเวลาตั้งแต่สมัย อดีต ปัจจุบัน และอนาคตจนกว่าพุทธศาสนาจะสูญสิ้นไปจากแผ่นดินไทยอันเป็นที่อยู่ของสังคมไทย วัดกับคนไทยจริงเป็นสิ่งที่คู่กัน ดังนั้นการให้ความสำคัญกับโบราณสถานในแต่ละจังหวัด จึงเป็นสิ่งที่คนไทยควรพึงปฎิบัติ เพื่อที่จะได้มีโบราณสถานที่เก่าแก่ไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไป ปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาวัดใหญ่ชัยมงคล จนได้รับการยกย่องให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งที่ ๓

 

เรียบเรียงข้อมูลโดย นางสาวฉัตธิดา ปิ่นแก้ว

รหัสนิสิต 571071246 นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิชาเอกการประกอบการและการจัดการ ชั้นปีที่ 4

E-mail : tampinkeaws62@gmail.com

10,282 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา