ย้อนกลับ

พระพุทธรูปพูดได้

พระสุรเสียรแห่งขวัญกำลังใจ

พระพุทธรูปพูดได้

พระสุรเสียรแห่งขวัญกำลังใจ

 

         วัดศรีชุม เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในบริเวณของโบราณสถานในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญ ภายในวิหารของวัดเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่รังสรรค์สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบสุโขทัยที่งดงาม จนกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มีโอกาสได้แวะเวียนมายังเมืองสุโขทัย

         ภายในวัดศรีชุมแห่งนี้เอง มีเรื่องราวที่นาสนใจเป็นเล่าสืบต่อกันมาว่า พระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในวัดแห่งนี้ซึ่งมีชื่อเรียกว่า "พระพุทธอจนะ" นั้นเป็นพระพุทธรูปที่พูดได้ ซึ่งตามตำนานกล่าวไว้ว่าครั้งหนึ่งเมื่อครั้งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ทรงยกกองทัพไปปราบกฎที่เมืองสวรรคโลก ได้มีการเรียกชุมนุมเหล่าแม่ทัพนายกองและทหารที่วัดศรีชุมก่อน แต่การทำศึกสงครามในครั้งนี้เหล่าทหารทั้งหลายไม่ค่อยมีกำลังใจในการสู้รบ เพราะเป็นการที่คนไทยต้องฆ่าฟันกันเอง ด้วยปฏิภาณไหวพริบของสมเด็จพระนเรศวรที่ต้องการสร้างขวัญและกำลังใจในการรบให้แก่เหล่าทหารของพระองค์ จึงได้จัดให้มีพิธีเสี่ยงทายกับพระพุทธรูป โดยพระองค์ได้เสี่ยงทายว่า หากการรบครั้งนี้หาจะมีชัยชนะกลับมาก็ขอให้พระพุทธอจนะจงกล่าวตอบ แต่ถ้าหากการรบในครั้งนี้ไม่ชนะก็ไม่ต้องตอบสิ่งใด ซึ่งผลของการเสี่ยงทายก็คือ พระพุทธอจนะก็ได้กล่าวตอบกลับมา เหล่าทหารทั้งหลายที่ได้สดับรับฟังล้วนคิดว่าพระสุรเสียรขององค์พระพุทธรูปเป็นปาฏิหารย์ขององค์พระพุทธอจนะของวัดศรีชุมแห่งนี้ ส่งผลให้กองทัพของสมเด็จพระนเรศวรมีขวัญกำลังใจในการทำศึกสงครามเพื่อบ้านเมืองเพิ่มขึ้นเป็นอันมาก

     แต่ทว่าในความเป็นจริงแล้ว เสียงที่หลายคนเข้าใจว่าเป็นเสียงของพระพทุธรูปนั้น เป็นกุศโลบายอันชาญฉลาดขององค์พระนเรศวร ที่ได้มีรับสั่งให้คนปีนขึ้นไปซ่อนตัวอยู่ในช่องอุโมงค์เล็กๆ ด้านหลังพระเศียรของพระพุทธอจนะและให้ส่งเสียงตอบองค์พระนเรศวร เพื่อเป็นการปลุกขวัญทหารกำลังใจเหล่าทหารให้ฮึกเหิมมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งจำอย่างยิ่งในการทำศึกสงคราม โดยการส่งคนขึ้นไปพูดในช่องอุโมงค์ด้านหลังขององค์พระพุทธรูปนั้น ก็จะทำให้เกิดเสียงพูดก้องกังวาลราวกับพระพุทธรูปพูดได้จริง จึงเป็นที่มาของเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาของพระพุทธรูปได้ ณ วัดศรีชุมแห่งอาณาจักรสุโขทัยแห่งนี้

 

สถานที่ : วัดศรีชุม

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

7,447 views

2

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดสุโขทัย