กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

10 มีนาคม 2563

ชื่นชอบ 6,927

10,257 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก

จัดแสดงพระราชประวัติและสิ่งของสำคัญเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในฐานะที่ทรงเป็นแบบอย่างและศูนย์รวมจิตใจของชาวมหิดลและปวงชนชาวไทย แบ่งเนื้อหาการจัดแสดงออกเป็น 7 โซน ดังนี้

1.    ปัญญาของแผ่นดิน 

ส่วนเปิดของนิทรรศการ แสดงให้เห็นถึงการเป็นต้นแบบปัญญาของแผ่นดินของสมเด็จพระบรมราชชนก โดยสะท้อนจากพระราชดำรัสของพระองค์รวมทั้งพระราชกรณียกิจที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมและมนุษยชาติ

2.    เจ้าฟ้าของแผ่นดิน 

แสดงพระราชประวัติของสมเด็จพระบรมราชชนกโดยสังเขป ตั้งแต่ประสูติจนถึง สิ้นพระชนม์ รวมทั้งแสดงบริบททางสังคม ไทยและสังคมโลกในช่วง พ.ศ. 2435-2472 ทั้งการรับความเจริญจากตะวันตกยุคล่าอาณานิคมและแนวคิดมนุษยนิยม ซึ่งส่งผล ต่อ “ตัวตน” ของพระองค์

3.    เจ้าฟ้านักเดินทาง 

แสดงการเสด็จฯ ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศของสมเด็จพระบรมราชชนก ทำให้ทอดพระเนตรเห็นสภาพบ้านเมืองและความเป็นอยู่ของผู้คน และทรงถ่ายทอดประสบการณ์ของพระองค์ผ่านงานศิลปะ รวมทั้งพระราโชวาทที่พระราชทานแก่นักเรียนไทย

4.    ประทีปแห่งปัญญา 

แสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนกด้านการศึกษาที่ทรงมุ่งมั่นในการสร้างคน ทรงสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและพระราชทานทุนการศึกษา

5.    รักษ์คนไข้ด้วยความรัก 

แสดงความมุ่งมั่นและทุ่มเทของสมเด็จพระบรมราชชนกในการศึกษา และการทรงงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งการรักษาคนไข้แบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา มุ่งเน้นการรักษาด้านจิตใจควบคู่ไปกับร่างกาย อีกทั้งการที่มิได้ถือพระองค์ว่าเป็นเจ้า และมิได้ทรงรังเกียจคนไข้ ทำให้ทรงเป็นที่รักของประชาชน ซึ่งเรียกพระองค์ว่า “หมอเจ้าฟ้า”

6.    กันภัยมหิดล 

แสดงผลจากพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ทรงสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมไทยในด้านต่าง ๆ เช่น การแพทย์และสาธารณสุข การศึกษา และวิทยาการต่าง ๆ

7.    หยั่งรากในแผ่นดิน 

แสดงการสืบสานพระราชปณิธานในด้านต่าง ๆ ที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงริเริ่มไว้

 

หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

จัดแสดงประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งผลงานของชาวมหิดลที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม

บริเวณชั้น 2 นำเสนอนิทรรศการ “Wisdom of the Land” เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล เล่าเรื่องราวการเดินทางของมหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยเฉพาะทางสู่มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ภายใต้แนวคิด “Power of Wisdom” พลังแห่งปัญญา เปรียบปัญญาที่แผ่ไพศาล ดั่งหยาดน้ำที่ตกกระทบและกระจายวงกว้างต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด (อยู่ในระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2562)

สำหรับชั้น 3 จัดแสดงประวัติพัฒนาการของมหาวิทยาลัย เล่าเรื่องผ่านยุคสมัยต่าง ๆ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 โซน ได้แก่

1.    มหิดลวันนี้”
แสดงภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศทั้งการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ รวมทั้งคุณภาพชีวิตของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทุกส่วนงาน

2.    เมื่อแรกสถาปนาในชื่อ “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์”

แสดงประวัติความเป็นมาและพัฒนาการในยุคแรกของมหาวิทยาลัย นับตั้งแต่การก่อตั้งมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ การขยายขอบเขตการเรียนการสอน ชีวิตนักศึกษาและการเรียนการสอนในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมทั้งจุดตั้งต้นของมหาวิทยาลัยที่สืบเนื่องมาจากการก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราช

3.    มหิดล” มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

    แสดงพัฒนาการของมหาวิทยาลัยตั้งแต่การพระราชทานนาม มหิดล” เป็นชื่อมหาวิทยาลัยใน พ.ศ. 2512 การจัดหาที่ดินและสร้างเขตพื้นที่ศาลายา และบทบาททางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงเหตุการณ์ 14 ต.ค. 2516 และ 6 ต.ค. 2519 รวมถึงการพัฒนาด้านวิชาการ เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศในฐานะ ปัญญาของแผ่นดิน” พร้อมทั้งแสดงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยในยุคปัจจุบัน และวิสัยทัศน์ในอนาคตของมหาวิทยาลัย

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 3 ห้อง 301 หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 0-2849-4541-2
โทรสาร : 0-2849-4545
เว็บไซต์ : https://museum.li.mahidol.ac.th/
อีเมล : muarms@mahidol.ac.th

วันและเวลาทำการ

เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

9

แบ่งปัน

กิจกรรม

24 ก.ย. 2566

31 ต.ค. 2566

17 กันยายน 2566
ขอเชิญทุกท่านร่วมชมนิทรรศการเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566นิทรรศการ "สีสันอัตลักษณ์แห่งองค์กรในมหาวิทยาลัยมหิดล Color Palettes of Mahidol U."⏤️ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2566 เป็นต้นไป จัดแสดง ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ⏤สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Inbox : www.facebook.com/MUARMS/  

24 ก.ย. 2565

24 ต.ค. 2565

05 กันยายน 2565
"ครุยปริญญามหิดล เริ่มใช้ตั้งแต่ก่อนสมัยมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามกาลเวลา เป็นเครื่องประกอบแห่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และสิทธิ์แห่งปริญญาอย่างครบถ้วน"ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญทุกท่านร่วมชมนิทรรศการเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565นิทรรศการ “ครุยปริญญา ศักดิ์และสิทธิ์แห่งวิทยฐานะมหิดล”ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2565 เป็นต้นไปณ ลานดอกกันภัย ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา-----สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Inbox เพจ https://www.facebook.com/MUARMS/

01 ก.ย. 2565

29 สิงหาคม 2565
ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมฟังเสวนาและการบรรยายในงาน“Mahidol Museum Talk ประจำปี 2565”วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565เวลา 9.30 – 15.30 น. ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live และ IPTV Mahidol(https://www.facebook.com/MUARMS, https://iptv.mahidol.ac.th)ร่วมฟังเสวนา Inspired Talkเรื่อง “อนาคตหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยไทย”โดย• นางสาววิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์ หัวหน้างานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกรรมการนโยบายด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล• นางสาวหรรษา คำล้วน ผู้อำนวยการฝ่ายพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย• นางสาวพฎา พุทธสมัย นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการหัวหน้าหอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์• นางสาวยวิญฐากรณ์ ทองแขกหัวหน้าฝ่ายบริการสนเทศและหัวหน้าหน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช------------------------------ร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ "Museum Highlights"• โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงตุ้มทิพย์ แสงรุจิหัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล------------------------------หัวข้อ "Museum Trends"• โดย นางสาวนิตยา กนกมงคลผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม------------------------------สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ 028494541-4 Facebook

24 ก.ย. 2564

23 กันยายน 2564
ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมนิทรรศการออนไลน์เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 นิทรรศการ "เพราะมีผี...จึงมีพระ" : ความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยมหิดล   วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564• เวลา 14.00 น. ร่วมฟังบรรยายหัวข้อนิทรรศการฯ โดย ผศ. ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านทาง Facebook Live  https://www.facebook.com/MUARMS • เวลา 20.30 น. ร่วมฟังและแบ่งปันประสบการณ์ในกิจกรรม "ล้อมวงเล่าผี คืน 24 กันยา" ผ่าน Application : Clubhouse Link: https://www.clubhouse.com/event/PNowqOBK **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Inbox Facebook Mahidol University Archives and Museums

24 ก.ย. 2563

23 ต.ค. 2563

21 กันยายน 2563
ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชมนิทรรศการเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563 "นิทรรศการ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี"    วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ม.มหิดล ศาลายา   ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: www.facebook.com/MUARMS/ Twitter: twitter.com/muarms Instagram: www.instagram.com/mahidol_museum  Website: http://museum.li.mahidol.ac.th/
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง