กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

30 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 521

4,909 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

 

หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

 

          จังหวัดนครสวรรค์มีบทบาทและความสำคัญ ทั้งในฐานะที่เป็นแหล่งชุมชนโบราณแหล่งวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน แหล่งศิลปหัตถกรรม และแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติแต่ยังขาดศูนย์กลางที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องราวและบอกเล่าถึงความสำคัญเหล่านั้นให้เป็นที่แพร่หลายแม้แต่ชาวจังหวัด นครสวรรค์เองให้ได้รับรู้  ด้วยเหตุนี้คณะอนุกรรมการวัฒนธรรรมจังหวัดนครสวรรค์จึงมีมติให้จัดตั้งหอ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นในบริเวณเนื้อที่ประมาณ ๕ ไร่ ด้านหน้าสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 

          ๑. เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งสามารถให้บริการการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เรื่องราวของจังหวัดนครสวรรค์ ในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อันจะเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่เรื่องราวของท้องถิ่น

 

          ๒. เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ ทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ

 

          ๓. เพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ การแสดงและกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วยังเป็นแหล่งท่อง เที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์อีกแห่งหนึ่งด้วยสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ใน ขณะนั้น ได้รับงบประมาณ ๘ ล้านบาท จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อจัดสร้างหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕ อาคารนี้จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพสกนิกรชาวนครสวรรค์ด้วย พร้อมกันนี้ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการพัฒนาการ ของวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๕ หอวัฒนธรรมประกอบด้วยห้องต่างๆ ดังนี้ 

 

          ๑. ห้องโสฬส ใช้จัดนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมระยะยาวหมุนเวียนไปตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ ในรูปของศิลปวัตถุ ชิ้นส่วนโบราณสถาน เครื่องมือเครื่องใช้สมัยโบราณ ฯลฯ ทั้งที่พบในจังหวัดนครสวรรค์และส่วนอื่นๆ ของประเทศไทย 

 

          ๒. ห้องนิมมานนรดี ใช้จัดนิทรรศการชั่วคราวเป็นระยะๆ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมต่างๆ และด้านการท่องเที่ยว

 

          ๓. ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ใช้สำหรับจัดการแสดงการละเล่นพื้นบ้านฉายสไลด์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและการ ท่องเที่ยว ตลอดจนการประกวดกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมและการอบรมสัมมนา

 

          ๔. ห้องศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น สำหรับใช้บริการการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเรื่องราวของจังหวัดนครสวรรค์ ในด้านต่างๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันในรูปของ เอกสารตำรา งานวิจัย สมุดข่อย ใบลาน จดหมายเหตุ แผนที่ ภาพถ่าย สไลด์ เทปบันทึกเสียง และวีดีโอเทป

 

          ๕. ห้องประชาสัมพันธ์ ใช้เป็นสถานที่ติดต่อประสานงานของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และงานประชาสัมพันธ์ของหอวัฒนธรรม 

 

          ๖. ห้องดุสิตา เป็นห้องที่ใช้เป็นที่ประทับของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดหอวัฒนธรรม

 

          ส่วนภายนอกอาคารประกอบด้วย           

          ลานแสดงกลางแจ้งทางด้านหน้าของอาคารสำหรับจัดกิจกรรมหรือมหกรรมต่างๆ ทางด้านวัฒนธรรม เช่น การแสดงดนตรี การละเล่นพื้นบ้าน เป็นต้น

 

          จังหวัดนครสวรรค์ได้มอบหมายให้สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ในขณะนั้น เป็นผู้ดำเนินงานและดูแลหอวัฒนธรรม และสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ได้มอบหมายให้สำนักศิลปวัฒนธรรม ดำเนินงานภาระหน้าที่ในสายงาน

 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

     

ห้องพิพิธภัณฑ์ โสฬส

 

ห้องพิพิธภัณฑ์ โสฬส เป็นห้องประดิษฐาน "หลวงพ่อศรีสวรรค์" หรือ "พระพุทธศรีสวรรค์" แสดงนิทรรศการ เล่าเรื่องเมืองนครสวรรค์ แสดงประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของจังหวัดนครสวรรค์ในช่วงยุคสมัยต่างๆ จัดแสดงในรูปของศิลปวัตถุ ชิ้นส่วนโบราณสถาน แหล่งโบราณสถาน เครื่องมือเครื่องใช้โบราณ ทั้งที่พบในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง 

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100 ต่อ 1135
โทรสาร : 056-219100 ต่อ 1135
เว็บไซต์ : http://ac1.nsru.ac.th/
อีเมล : artculture.nsru@gmail.com

วันและเวลาทำการ

ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.-30 -16.00 น.

หยุดวันเสาร์และอาทิตย์
(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

การเดินทาง

1. โดยรถยนต์ส่วนตัว

เดินทางจากกรุงเทพ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ถนน พหลโยธิน) ถึงกิโลเมตรที่ 52 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค์ ระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 240 กิโลเมตร ถึงไฟแดงสี่แยกสะพานเดชา เลี้ยวซ้ายเพื่อไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

2. รถโดยสารประจำทาง

มีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน ทั้งรถโดยสารแบบธรรมดาและปรับอากาศ มาลงยังขนส่งนครสวรรค์ และต่อรถโดยสารสองแถวรอบเมืองสีแดงหรือสีเหลือง อัตราค่าบริการ 10 บาทตลอดสาย สายขนส่งนครสวรรค์ มาลงหน้าโรงพยาบาลปากน้ำโพ ข้ามสะพานลอยมายังห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เดินมาทางห้างสรรพสินค้าวีสแคว์และข้ามถนนมาฝั่งตรงข้ามห้างสรรพสินค้า ต่อรถโดยสารสองแถวรอบเมืองสีส้มหรือสีขาว สายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

3. รถไฟ

จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) - สถานีรถไฟนครสวรรค์ จากนั้นต่อรถโดยสารสองแถวรอบเมืองสีเขียว สายค่ายจิระประวัติ อัตราค่าบริการ 10 บาทตลอดสาย เพื่อเข้าในตัวเมือง และต่อรถโดยสารสองแถวรอบเมืองสีส้มหรือสีขาว สายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรุณาติดต่อ 056-219100 ต่อ 1135

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเล่าในจังหวัดนครสวรรค์