กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

28 มีนาคม 2562

ชื่นชอบ 512

8,290 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ในปี พ.ศ.๒๕๓๒ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เริ่มโครงการจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๓ รอบ ในปี พ.ศ.๒๕๓๔  ด้วยพิจารณาเห็นว่าสาขาวิชามานุษยวิทยาและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ฯลฯ ล้วนเป็นที่ทรงสนพระทัยและทรงมีความเชี่ยวชาญ อีกทั้ง ยังเคยทรงมีพระราชปรารภว่า “ประเทศไทยควรจะมีศูนย์ข้อมูลทางด้านนี้ เพื่อให้บริการแก่นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป”

 

โครงการจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลโดยออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร  มีสถานภาพเทียบเท่าคณะวิชาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๕

 

ต่อมาใน พ.ศ.๒๕๓๗ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับรูปแบบการดำเนินงานของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคล่องตัวในการบริหารงานและความเป็นสากล  จึงได้เสนอโครงการให้ศูนย์ฯ ทดลองดำเนินงานในรูปแบบใหม่  ไม่ขึ้นกับระบบราชการเป็นระยะเวลา ๕ ปี  มีกำหนดตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๓๘ – ๒๕๔๒ โดยมีภารกิจหลักเป็นศูนย์ข้อมูลที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และให้บริการข้อมูลและข้อมูลสนเทศ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการ นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป

 

พ.ศ.๒๕๔๑ เป็นปีแรกที่ศูนย์ฯ สามารถดำเนินกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ได้อย่างเต็มรูปแบบด้วยความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ บุคลากร และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย กิจกรรมที่ศูนย์ฯ ริเริ่มจัดทำ อาทิ

 • การให้บริการห้องสมุดเพื่อสืบค้นข้อมูล
 • การจัดแสดงนิทรรศการถาวรและหมุนเวียน
 • การจัดทำฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลประเภทต่างๆ ผ่านสื่อผสม
 • การจัดทำสื่อวิชาการและสื่อโสตทัศนวัสดุ

ในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ศูนย์ฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในพิธีเปิด "ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร"  โดยได้จัดทำห้องนิทรรศการต่างๆ และสามารถเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ  รวมทั้งการให้บริการทางวิชาการ อันเป็นประโยชน์แก่สังคม เช่น การประชุมสัมมนาทางวิชาการการบรรยายให้ความรู้ และดำเนินโครงการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการหลากหลายโครงการ

 

ในปีงบประมาณ ๒๕๔๓ ศูนย์ฯ ได้สิ้นสุดช่วงโครงการทดลอง ๕ ปี คณะกรรมการประจำศูนย์ฯ  ได้เสนอโครงการจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ขึ้นเป็นหน่วยงานอิสระในกำกับของทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อให้ศูนย์ฯ สามารถบริหารงานได้อย่างเป็นอิสระ คล่องตัว และเอื้ออำนวยให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย การพัฒนาข้อมูลทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมทั้งการให้บริการข้อมูลดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณชน และในปีเดียวกันนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรขึ้นเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน โดยมีการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ และต่อมา เมื่อมีการปฏิรูประบบบริหารราชการในปี พ.ศ.๒๕๔๕ ศูนย์ฯ จึงได้โอนมาอยู่ในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

20 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0-2880-9429
โทรสาร : 0-2880-9332
เว็บไซต์ : http://www.sac.or.th/

วันและเวลาทำการ

ห้องสมุด

 • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น. 
 • วันเสาร์ เวลา 19.00-16.00 น.

 

ห้องนิทรรศการ  

 • วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00–16.00 น.  

 

ห้องสมุดชุมชน

 • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.00 - 18.00 น. 
 • วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

 

ค่าเข้าชม

ไม่มีค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย

รถปรับอากาศ : ปอ.28, ปอ.66, ปอ.503, ปอ.511,  ปอ.512, ปอ.516 ปอ.539, ปอ.556
รถธรรมดา ; สาย 40, 123, 124, 125, 127, 149,146

 

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

5

แบ่งปัน

กิจกรรม

22 พ.ย. 2564

30 พ.ย. 2564

22 พฤศจิกายน 2564
ชวนมาชมนิทรรศการออนไลน์ "มานุษยวิทยาพัฒนา-กาล" ชมนิทรรศการที่ https://www.sac.or.th/exhibition/earlyanthro/   ชวนทำความรู้จักแนวคิดและนักมานุษยวิทยายุคแรก ผ่านการศึกษาและผลงาน ซึ่งยังคงเป็นรากฐานให้เราได้เรียนรู้มาจนถึงปัจจุบัน  พร้อมกับหนังสือผลงานที่เกี่ยวข้องที่มีให้บริการในห้องสมุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร โดยพาไปรู้จักกับ Sir Edward Burnett Tylor :บิดาของมานุษยวิทยาสังคม Franz Boas :จากหอคอยงาช้างสู่งานภาคสนาม Bronislaw Malinowski :ภาคสนามและการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม Ruth Fulton Benedict :งานภาคสนามของสตรีนักมานุษยวิทยา Margaret Mead :นักมานุษยวิทยาสตรีอเมริกัน

26 เม.ย. 2564

23 เมษายน 2564
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ชวนฟังบรรยายล้านนามหาปกรณัม วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 15.00 น. Facebook live: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC   ล้านนามหาปกรณัมความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 8 หัวข้อการบรรยาย : รัชกาลมหาราชเมืองแก้วกับความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม บรรยายโดย ดร. วินัย พงศ์ศรีเพียร เมธีวิจัยอาวุโส สกว.   ประเด็นบรรยาย 1. ภาพลักษณ์ของมหาราชเมืองแก้วในประวัติศาสตร์นิพนธ์ล้านนา 2. สถาบันกษัตริย์ล้านนา สิทธิธรรมในการเสด็จขึ้นครองราชย์ บทบาทของพระราชมารดาและกลุ่มข้าราชการ และระบบราชการ ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านและประเทศราช 3. การสงคราม: ภาคสองของ “โยนรัฐ-อโยธยามหายุทธ์” 4. การพระศาสนา 5. ความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม พุทธศึกษา ด้านอักษรศาสตร์และวรรณกรรม

02 มี.ค. 2564

19 มี.ค. 2564

01 มีนาคม 2564
เสวนาอัพเดทความรู้ กับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ทั้ง online และ onsite เดือนมีนาคม อังคารที่ 2 มี.ค. 2564 เวลา 14.00-16.00 น. เสวนาวิชาการ หัวข้อ Seeing the Invisible: พิพิธภัณฑ์กับ “มรดกไร้รูป” ถึง “การสร้างชาติ” เสวนาโดย ผศ.ดร.เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์ คุณภัทรภร ภู่ทอง คุณชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ   ศุกร์ที่ 5 มี.ค. 2564 เวลา 10.00-15.00 น.  บรรยายวิชาการชุด ล้านนามหาปกรณัม: ความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 5  หัวข้อ “ความสัมพันธ์และการสงครามกับราชวงศ์หยวน” บรรยายโดย ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร   พฤหัสบดี 11 มี.ค. 64 เวลา 13.00-16.00 น.  เสวนาวิชาการ เรื่อง “มานุษยวิทยากฎหมายกับพระราชบัญญัติคุ้มครองและ ส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์”  เสวนาโดย ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ อ.คมสัน โพธิ์คง คุณอภินันท์ ธรรมเสนา   ศุกร์ที่ 19 มี.ค. 2564เวลา 10.00-15.00 น.  บรรยายวิชาการชุด ล้านนามหาปกรณัม: ความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 6  หัวข้อ “ความรุ่งเรืองของโยนรัฐในรัชสมัยพรญามังรายหลวง” บรรยายโดย ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร   ผู้สนใจสามารถเข้าฟังได้ที่ห้อง 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  รับจำนวน 30 คน  และรับชมถ่ายทอดสดทาง facebook fanpage: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-880 9429

02 มี.ค. 2564

01 มีนาคม 2564
ชวนฟังเสวนา "Seeing the Invisible: พิพิธภัณฑ์กับ “มรดกไร้รูป” ถึง “การสร้างชาติ” รับจำนวน 30 คน  ลงทะเบียนได้ที่ https://sac.or.th/main/th/activity/detail/363   เสวนาโดย ผศ.ดร.เทียมสูรย์  สิริศรีศักดิ์   คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณภัทรภร ภู่ทอง นักวิจัยอิสระ คุณชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ นักวิชาการ  ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)   ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และรับชมทาง Facebook Fanpage : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC  

22 ก.พ. 2564

19 กุมภาพันธ์ 2564
ชวนฟังเสวนาออนไลน์สังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยาซีรีส์2 “ผี พระ เจ้า: ความเชื่อและศรัทธา กับศาสนาในบริบทสังคมไทย” วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่าน Facebook Live : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC   ร่วมเสวนาโดย รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ อ.ดร.ประกีรติ สัตสุต อ.วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล ดำเนินรายการโดย ธนวัฒน์ ปัญญานันท์ สุนิติ จุฑามาศ
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง