กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

28 มีนาคม 2562

ชื่นชอบ 405

5,625 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ในปี พ.ศ.๒๕๓๒ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เริ่มโครงการจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๓ รอบ ในปี พ.ศ.๒๕๓๔  ด้วยพิจารณาเห็นว่าสาขาวิชามานุษยวิทยาและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ฯลฯ ล้วนเป็นที่ทรงสนพระทัยและทรงมีความเชี่ยวชาญ อีกทั้ง ยังเคยทรงมีพระราชปรารภว่า “ประเทศไทยควรจะมีศูนย์ข้อมูลทางด้านนี้ เพื่อให้บริการแก่นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป”

 

โครงการจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลโดยออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร  มีสถานภาพเทียบเท่าคณะวิชาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๕

 

ต่อมาใน พ.ศ.๒๕๓๗ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับรูปแบบการดำเนินงานของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคล่องตัวในการบริหารงานและความเป็นสากล  จึงได้เสนอโครงการให้ศูนย์ฯ ทดลองดำเนินงานในรูปแบบใหม่  ไม่ขึ้นกับระบบราชการเป็นระยะเวลา ๕ ปี  มีกำหนดตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๓๘ – ๒๕๔๒ โดยมีภารกิจหลักเป็นศูนย์ข้อมูลที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และให้บริการข้อมูลและข้อมูลสนเทศ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการ นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป

 

พ.ศ.๒๕๔๑ เป็นปีแรกที่ศูนย์ฯ สามารถดำเนินกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ได้อย่างเต็มรูปแบบด้วยความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ บุคลากร และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย กิจกรรมที่ศูนย์ฯ ริเริ่มจัดทำ อาทิ

 • การให้บริการห้องสมุดเพื่อสืบค้นข้อมูล
 • การจัดแสดงนิทรรศการถาวรและหมุนเวียน
 • การจัดทำฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลประเภทต่างๆ ผ่านสื่อผสม
 • การจัดทำสื่อวิชาการและสื่อโสตทัศนวัสดุ

ในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ศูนย์ฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในพิธีเปิด "ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร"  โดยได้จัดทำห้องนิทรรศการต่างๆ และสามารถเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ  รวมทั้งการให้บริการทางวิชาการ อันเป็นประโยชน์แก่สังคม เช่น การประชุมสัมมนาทางวิชาการการบรรยายให้ความรู้ และดำเนินโครงการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการหลากหลายโครงการ

 

ในปีงบประมาณ ๒๕๔๓ ศูนย์ฯ ได้สิ้นสุดช่วงโครงการทดลอง ๕ ปี คณะกรรมการประจำศูนย์ฯ  ได้เสนอโครงการจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ขึ้นเป็นหน่วยงานอิสระในกำกับของทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อให้ศูนย์ฯ สามารถบริหารงานได้อย่างเป็นอิสระ คล่องตัว และเอื้ออำนวยให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย การพัฒนาข้อมูลทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมทั้งการให้บริการข้อมูลดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณชน และในปีเดียวกันนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรขึ้นเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน โดยมีการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ และต่อมา เมื่อมีการปฏิรูประบบบริหารราชการในปี พ.ศ.๒๕๔๕ ศูนย์ฯ จึงได้โอนมาอยู่ในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

20 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0-2880-9429
โทรสาร : 0-2880-9332
เว็บไซต์ : http://www.sac.or.th/

วันและเวลาทำการ

ห้องสมุด

 • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น. 
 • วันเสาร์ เวลา 19.00-16.00 น.

 

ห้องนิทรรศการ  

 • วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00–16.00 น.  

 

ห้องสมุดชุมชน

 • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.00 - 18.00 น. 
 • วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

 

ค่าเข้าชม

ไม่มีค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย

รถปรับอากาศ : ปอ.28, ปอ.66, ปอ.503, ปอ.511,  ปอ.512, ปอ.516 ปอ.539, ปอ.556
รถธรรมดา ; สาย 40, 123, 124, 125, 127, 149,146

 

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

5

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
26,678 ผู้เข้าชม4.78 กม.ขอเส้นทาง
20,123 ผู้เข้าชม5.33 กม.ขอเส้นทาง
46,379 ผู้เข้าชม5.76 กม.ขอเส้นทาง
8,232 ผู้เข้าชม5.83 กม.ขอเส้นทาง
1,296 ผู้เข้าชม8.05 กม.ขอเส้นทาง
2,566 ผู้เข้าชม9.35 กม.ขอเส้นทาง

กิจกรรม

27 ก.พ. 2563

24 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๓๔ "โบราณคดีกรุงเทพมหานคร" วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องสมุดสุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ** ลงทะเบียนกิจกรรมได้ที่ : https://www.sac.or.th/activity/register/318

20 ก.พ. 2563

05 กุมภาพันธ์ 2563
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) เชิญชวนผู้สนใจฟังบรรยายวิชาการสาธารณะ “ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และพลวัตทางสังคมวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในกรุงเทพใต้” โดย สุนิติ จุฑามาศ นักวิชาการ ศมส.   วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-15.30 น.ณ ห้อง 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ **สอบถามข้อมูล โทร. 0-2880-9429 ** สำรองที่นั่งฟรีที่ https://www.sac.or.th/main/th/activity/detail/317  

20 ธ.ค. 2562

17 ธันวาคม 2562
วันที่ 20 ธ.ค. 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น. พบกับกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ "เรื่องเล่าจากภาคสนาม มองพลวัตชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในมิติการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม"      ลงทะเบียนได้ที่ https://www.sac.or.th/main/th/activity/detail/310 สอบถามข้อมูล โทร. 0-2880-9429

19 ธ.ค. 2562

20 ธ.ค. 2562

17 ธันวาคม 2562
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ร่วมกับ ห้องสมุดที่ยกทัพกันมาแจกหนังสือฟรี !!! ไม่อั้นจากห้องสมุดชั้นนำกว่า 9 แห่ง ได้แก่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้องสมุดไทยพีบีเอส องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องสมุดรัฐสภา ห้องสมุดศูนย์คุณธรรม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา .พร้อมกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมเพ้นท์กระเป๋าผ้า “เพื่อนห้องสมุด รักษ์โลก ลดโลกร้อน” โดย มธุรวรรณ โลกวิทย์ นักเพ้นท์เสื้อสีช็อล์ค กิจกรรม “กล่องแสนสุข" Workshop ทำกล่องของขวัญจากผ้าไทยสำหรับเทศกาลสำคัญ โดยเยาวลักษณ์ จันทร์ศิริโพธา จากตลาดน้ำสองคลอง วัดตลิ่งชัน กิจกรรม “ของใช้ในบ้าน สร้างสรรค์ความคิด” ประดิษฐิ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ในบ้าน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เสวนาแลกเปลี่ยนอัพเดทความรู้การเป็นห้องสมุดเฉพาะทางและการให้บริการอีกด้วย สำหรับผู้ต้องการฟังเสวนาลงทะเบียนได้ที่ https://www.sac.or.th/main/th/activity/detail/307   .งานเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 8 จัดระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ลานกิจกรรมบริเวณห้องสมุดสุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

28 พ.ย. 2562

15 พฤศจิกายน 2562
#กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 33 ชวนมาแลกเปลี่ยนกระบวนการสร้างสันติภาพกับผู้เขียนอย่างเป็นกันเอง  ในกิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ “กระบวนการสันติภาพแห่งเมียนมา” .   วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องสมุดสุข กาย ใจศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). ลงทะเบียนฟรี !!https://www.sac.or.th/main/th/activity/detail/304 ** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2880-9429 ต่อ 3403,3834 **  
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง