กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

28 มีนาคม 2562

ชื่นชอบ 384

3,745 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ในปี พ.ศ.๒๕๓๒ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เริ่มโครงการจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๓ รอบ ในปี พ.ศ.๒๕๓๔  ด้วยพิจารณาเห็นว่าสาขาวิชามานุษยวิทยาและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ฯลฯ ล้วนเป็นที่ทรงสนพระทัยและทรงมีความเชี่ยวชาญ อีกทั้ง ยังเคยทรงมีพระราชปรารภว่า “ประเทศไทยควรจะมีศูนย์ข้อมูลทางด้านนี้ เพื่อให้บริการแก่นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป”

 

โครงการจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลโดยออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร  มีสถานภาพเทียบเท่าคณะวิชาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๕

 

ต่อมาใน พ.ศ.๒๕๓๗ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับรูปแบบการดำเนินงานของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคล่องตัวในการบริหารงานและความเป็นสากล  จึงได้เสนอโครงการให้ศูนย์ฯ ทดลองดำเนินงานในรูปแบบใหม่  ไม่ขึ้นกับระบบราชการเป็นระยะเวลา ๕ ปี  มีกำหนดตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๓๘ – ๒๕๔๒ โดยมีภารกิจหลักเป็นศูนย์ข้อมูลที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และให้บริการข้อมูลและข้อมูลสนเทศ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการ นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป

 

พ.ศ.๒๕๔๑ เป็นปีแรกที่ศูนย์ฯ สามารถดำเนินกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ได้อย่างเต็มรูปแบบด้วยความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ บุคลากร และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย กิจกรรมที่ศูนย์ฯ ริเริ่มจัดทำ อาทิ

 • การให้บริการห้องสมุดเพื่อสืบค้นข้อมูล
 • การจัดแสดงนิทรรศการถาวรและหมุนเวียน
 • การจัดทำฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลประเภทต่างๆ ผ่านสื่อผสม
 • การจัดทำสื่อวิชาการและสื่อโสตทัศนวัสดุ

ในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ศูนย์ฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในพิธีเปิด "ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร"  โดยได้จัดทำห้องนิทรรศการต่างๆ และสามารถเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ  รวมทั้งการให้บริการทางวิชาการ อันเป็นประโยชน์แก่สังคม เช่น การประชุมสัมมนาทางวิชาการการบรรยายให้ความรู้ และดำเนินโครงการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการหลากหลายโครงการ

 

ในปีงบประมาณ ๒๕๔๓ ศูนย์ฯ ได้สิ้นสุดช่วงโครงการทดลอง ๕ ปี คณะกรรมการประจำศูนย์ฯ  ได้เสนอโครงการจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ขึ้นเป็นหน่วยงานอิสระในกำกับของทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อให้ศูนย์ฯ สามารถบริหารงานได้อย่างเป็นอิสระ คล่องตัว และเอื้ออำนวยให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย การพัฒนาข้อมูลทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมทั้งการให้บริการข้อมูลดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณชน และในปีเดียวกันนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรขึ้นเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน โดยมีการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ และต่อมา เมื่อมีการปฏิรูประบบบริหารราชการในปี พ.ศ.๒๕๔๕ ศูนย์ฯ จึงได้โอนมาอยู่ในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

20 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0-2880-9429
โทรสาร : 0-2880-9332
เว็บไซต์ : http://www.sac.or.th/

วันและเวลาทำการ

ห้องสมุด

 • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น. 
 • วันเสาร์ เวลา 19.00-16.00 น.

 

ห้องนิทรรศการ  

 • วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00–16.00 น.  

 

ห้องสมุดชุมชน

 • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.00 - 18.00 น. 
 • วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

 

ค่าเข้าชม

ไม่มีค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย

รถปรับอากาศ : ปอ.28, ปอ.66, ปอ.503, ปอ.511,  ปอ.512, ปอ.516 ปอ.539, ปอ.556
รถธรรมดา ; สาย 40, 123, 124, 125, 127, 149,146

 

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

3

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
18,708 ผู้เข้าชม4.78 กม.ขอเส้นทาง
20,949 ผู้เข้าชม5.76 กม.ขอเส้นทาง
6,000 ผู้เข้าชม5.83 กม.ขอเส้นทาง
2,833 ผู้เข้าชม6.68 กม.ขอเส้นทาง
696 ผู้เข้าชม8.05 กม.ขอเส้นทาง
1,874 ผู้เข้าชม9.35 กม.ขอเส้นทาง

กิจกรรม

04 ก.ค. 2562

06 ก.ค. 2562

02 กรกฎาคม 2562
การประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล" ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562   เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ - 30 มิถุนายน 2562 ที่ http://www.sac.or.th/conference/2019/registration/ *** โปรดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เท่านั้น ศมส. ขอสงวนสิทธิ์รับเอกสาร ของที่ระลึกประกอบการประชุม และคูปองอาหาร เฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ ***   พร้อมเชิญชวนรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงานภายในหอประชุมใหญ่ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 **ผู้ประสงค์รับเสด็จโปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และมาที่จุดลงทะเบียน ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ภายในเวลา 07.30 น. **     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2880-9429 ต่อ 3834 (กนกเรขา นิลนนท์), 3805 (ธนวัฒน์ ปัญญานันท์) รายละเอียดกำหนดการ และการเดินทาง http://www.sac.or.th/conference/2019/

29 มิ.ย. 2562

14 มิถุนายน 2562
ชวนมาเรียนรู้การทำ "ผัดหมี่แดงโบราณ"  ในกิจกรรมพัฒนาศูนย์ข้อมูลตลิ่งชันศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับชุมชน ครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. – 14.00 น. ณ ห้องสมุดสุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ลงทะเบียนฟรีที่ https://www.sac.or.th/main/th/activity/detail/291 กำหนดการ 10.00 – 10.30 น. ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 10.45 – 12.00 น. สาธิตทำอาหารผัดหมี่แดงโบราณ  โดย คุณวารี จากตลาดน้ำวัดสะพาน 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.30 – 14.00 น. ร่วมสนุก ตอบคำถามและรับของรางวัล *** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2880-9429 ต่อ 3316, 3101

20 ก.ค. 2562

13 มิถุนายน 2562
เชิญเสวนาแลกเปลี่ยนหนังสือเรื่อง ‘ศาสนากับความรุนแรง’ วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 17.00 น.  ณ ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)   ** สำรองที่นั่งฟรีที่ https://www.sac.or.th/main/th/activity/detail/290   กำหนดการ 13.00 น. ลงทะเบียน 13.20 น. กล่าวเปิดงาน 13.30 น. คุณพิพัฒน์ พสุธารชาติ ตัวแทนจากสำนักพิมพ์ Illuminations Editions กล่าวถึงที่มาของหนังสือรุนแรง 13.40 น. หนังสือศาสนากับความรุนแรง ในทรรศนะของ ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ 14.45 น. เสวนา หัวข้อ “ศาสนาไม่มีความรุนแรง หรือ ความรุนแรงไม่มีศาสนา?”  ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน  อาจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ หนึ่งในผู้เขียนบทความ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มจร. วิจารณ์ ผศ.สุรพศ ทวีศักดิ์ วิจารณ์ปิดท้าย ดำเนินรายการโดย พิพัฒน์ พสุธารชาติ   *** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2880-9429

27 เม.ย. 2562

24 เมษายน 2562
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ชวนร่วม Workshop ประดิษฐ์ของเล่นหุ่นเชิดชาติพันธุ์ จากภูมิปัญญาคนไทยในชุมชนตลิ่งชัน แถมท้ายด้วยกิจกรรมตอบคำถามเพื่อรับรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟในงาน "ตลิ่งชันศึกษาครั้งที่ 4" ►รับจำนวนจำกัด !! ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ :https://www.sac.or.th/main/   วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 10.00 น. - 14.00 น. ณ ห้องสมุดสุข กาย ใจ กำหนดการ 10.00 - 10.30 น. ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 10.45 - 12.00 น. โดยลุงวิน พิพิธภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้านรุ่งอรุณทวีวัฒนา - กิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นหุ่นเชิดชาติพันธุ์ - Workshop เรียนรู้งานประดิษฐ์จากภูมิปัญญาคนไทยในชุมชนตลิ่งชัน 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.30 - 14.00 น. ร่วมสนุก ตอบคำถามและรับของรางวัล   ** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 - 880 9429 ต่อ 3316 และ 3101 หรือ Facebook SAC - Bank of Anthropological Data

17 เม.ย. 2562

09 เมษายน 2562
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ขอเชิญร่วมกิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ #30 เรื่อง “ในประวัติศาสตร์ นครเชียงตุง” วิทยากร อาจารย์ไพศาล จั่วทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พลเอกสุทัศน์ จารุมณี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม ผู้ดำเนินการสนทนา นางสาวศิราพร แป๊ะเส็ง นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)   วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ● ลงทะเบียนได้ที่ https://www.sac.or.th ● สอบถามรายละเอียด 02-880-9429 ต่อ 3834, 3403
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง