กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พระราชวังสนามจันทร์

พระราชวังสนามจันทร์

29 พฤศจิกายน 2562

ชื่นชอบ 634

26,999 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ขณะดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ได้ทรงรับพระราชภาระจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในการปูกระเบื้องประดับองค์พระปฐมเจดีย์ ทำให้ทรงมีความคุ้นเคยกับภูมิประเทศแถบนี้ และทรงตระหนักถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของเมืองนครปฐม พระองค์จึงมีพระราชประสงค์ที่จะสร้างพระราชวังที่ประทับในการแปรพระราชฐานมายังเมืองนครปฐม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ขอซื้อที่ดินจากราษฎรเพื่อจัดสร้างพระราชวัง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาวิศุกรรมศิลปประสิทธิ์(น้อย ศิลปี) เป็นผู้ออกแบบและดำเนินการก่อสร้าง โดยได้พระราชทานนามพระราชวังแห่งนี้ว่า "พระราชวังสนามจันทร์

 

ภายในพื้นที่ ประกอบด้วย

 • พระตำหนักทับขวัญ เป็นพระตำหนักแบบหมู่เรือนไทยเดิม ประกอบด้วยเรือนไทย 8 หลัง ทุกหลังมีชานเรือนเชื่อมกันโดยตลอด บริเวณกลางชานเรือนปลูกต้นจันไว้ให้ร่มเงา ลักษณะของเรือนจัดอยู่ในประเภทเรือนคหบดี รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อรักษาศิลปะเรือนไทยแบบโบราณ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีขึ้นพระตำหนัก เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2458 และพระองค์ได้ประทับแรมเป็นเวลา 1 คืน ทั้งนี้ เมื่อมีการซ้อมรบเสือป่า พระตำหนักองค์นี้ได้ใช้เป็นที่ตั้งกองบัญชาการเสือป่ากองเสนาน้อยราบหนักรักษาพระองค์
 • พระตำหนักทับแก้ว เป็นตึก 2 ชั้นขนาดเล็กกะทัดรัด ทาสีเขียวอ่อน ภายในมีเตาผิง หลังคาปล่องไฟ ตามลักษณะของบ้านชาวตะวันตก ห้องกลางชั้นบนมีพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 5 เขียนด้วยดินสอดำบนแผ่นหินอ่อนประดิษฐานอยู่เหนือเตาผิง ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเป็นฝีมือผู้ใด 
 • พระที่นั่งอภิรมย์ฤดี เป็นพระที่นั่ง 2 ชั้น สร้างเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานปฐมไปทางทิศใต้ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเหมือนกับพระที่นั่งพิมานปฐมแต่มีขนาดเล็กกว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระที่นั่งเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน ปัจจุบันได้จัดแสดงนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยจัดเป็นห้องต่างๆ ดังนี้
  • ห้องประกาศพระบารมี
  • ห้องวิถีเรือน-วิถีรัฐ
  • ห้องขัตติยนารีจากฟ้า
  • ห้องเสด็จมาสู่ใจไทย
  • ห้องสายใยแห่งการทรงงาน
  • ห้องจริยาการแห่งจอมปราชญ์
 • พระที่นั่งพิมานปฐม เป็นพระที่นั่งองค์แรกที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในพระราชวังสนามจันทร์ เป็นอาคาร 2 ชั้น สร้างแบบตะวันตก แบบเรือนขนมปังขิง (gingerbread) ภายในพระที่นั่งประกอบด้วยห้องต่างๆ ซึ่งยังมีป้ายชื่อปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้ เช่น ห้องบรรทม ห้องสรง ห้องบรรณาคม ห้องพระภูษา และห้องเสวย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี ห้องพระเจ้า อันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา และเป็นห้องพระประจำพระราชวังสนามจันทร์ ปัจจุบันภายในพระที่นั่งได้จัดแสดงนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยจัดเป็นห้องต่างๆ ดังนี้
  • ห้องปฐมบทแห่งยุทธศาสตร์
  • ห้องพระมหาธีรราชเจ้า
  • ห้องเรื่องราวในพระราชหฤทัย
  • ห้องรัชสมัยแห่งการพัฒนา
  • ห้องปฐมราชศรัทธา

** จุดอันเป็นที่ตั้งห้องประเจ้ามีความสำคัญและน่าสนใจ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) จึงประกาศให้เป็นจุด UNSEEN ของจังหวัดนครปฐม เนื่องจาก สามารถมองเห็นองค์พระปฐมเจดีย์และเทวาลัยคเณศร์ อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน ** 

 • พระที่นั่งวัชรีรมยา เป็นพระที่นั่งแฝดติดกับพระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์ เป็นอาคารทรงไทย รัชกาลที่ 6 ทรงใช้พระที่นั่งนี้เป้นที่ทรงพระอักษร และเป็นที่ประทับเป็นครั้งคราว ปัจจุบันได้จัดห้องพระบรรทมและห้องทรงพระอักษรให้มีบรรยากาศคล้ายคลึงกับในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์ เป็นท้องพระโรง มีลักษณะเป้นพระที่นั่งทรงไทยแบบศาลาโถงใหญ่ชั้นเดียวเชื่อมต่อกับพระที่นั่งวัชรีรมยาโดยมีหลังคาเชื่อมติดกัน พระที่นั่งองค์นี้ทรงใช้สำหรับเป็นที่ประชุมเสือป่า ประกอบพิธีกรรม ซ้อมและเล่นโขนละคร และใช้ในโอกาสสำคัญอื่นๆ หรือเรียกอีกชื่อว่า "โรงโขน"
 • รถม้าพระที่นั่ง รถม้าพระที่นั่งของรัชกาลที่ 6 ซึ่งเคลื่อนย้ายจากพระที่นั่งวิมานเมฆ กรุงเทพฯ มาจัดแสดง
 • เทวาลัยคเณศร์ รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นศาลเทพารักษ์ประจำพระราชวังสนามจันทร์ เป็นที่ประดิษฐานพระคเณศหรือพระพิฆเนศวร เทวลัยคเณศร์มีลักษณะเป็นแท่นคอนกรีตฐานสูง ด้านบนทำเป็นซุ้มหลังคาโค้ง ตั้งอยู่ที่สนามหญ้าหน้าพระที่นั่งพิมานปฐม
 • อนุสาวรีย์ย่าเหล "ย่าเหล่" เป็นสุนัขทรงเลี้ยงของรัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2456 พระองค์ได้เสด็จไปประทับเสวย ณ พระราชวังสราญรมย์ ย่าเหล่ได้หนีเล็ดลอดออกไปเที่นวนอกพระราชฐานและมีผู้ยิงด้วยปืนลูกกรดตาย การสูญเสียสุนัขที่โปรดปรานทำให้ รัชกาลที่ 6 ทรงเศร้าสลดพระราชหฤทัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างอนุสาวรีย์ย่าเหล่ หล่อด้วยโลหะทองแดงรมดำ และได้ทรงพระราชนิพนธ์คำไว้อาลัยจารึกไว้บนแผ่นทองแดงรมดำ ณ ฐานที่ตั้ง
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ที่คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดนครปฐม ดำเนินการจัดสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 6 โดยได้ขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรในการออกแบบปั้นหล่อพระบรมรูปขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริงในฉลองพระองค์เสือป่า ประทับพระเก้าอี้สนาม พระหัตถ์ขวาทรงปากกา พระหัตถ์ซ้ายทรงสมุดสำหรับจดบันทึกการซ้อมรบเสือป่า

 

นอกจากนี้ รัชากลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างเรือนไม้สัก เพื่อเป็นเรือนพักของข้าราชบริพารและเป็นอาคารใช้สอยต่างๆ อาทิ

 • เรือนพระนนทิการ เป็นเรือนไม้สักหลังใหญ่ ชั้นเดียว ใต้ถุงสูง ตัวเรือนทาสีเหลืองตัดกรอบด้วยสีน้ำตาล 
 • เรือนพระธเนศวร เป็นเรือนไม้ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง หลังคาทรงปั้นหยา ตกแต่งด้วยไม้ฉลุแบบเรือนขนมปังขิง 
 • เรือนพระคฤหบดี 
 • เรือนพระนนทิเสน
 • เรือนพระกรรติเกยะ
 • เรือนพระเอกทันต์
 • เรือนสุภรักษ์
 • เรือนราชมนู
 • ที่พักราชองครักษ์
 • ที่พักพระตำรวจหลวง
 • เรือนชาวที่
 • คลังแสง

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

** การจัดแผนผังภูมิสถาปัตย์ให้พระที่นั่งพิมานปฐม ณ ห้องพระเจ้า ที่สามารถมองเห็นองค์พระปฐมเจดีย์และเทวาลัยคเณศร์ อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน อันแสดงให้เห็นพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทำให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ประกาศให้เป้นจุด UNSEEN ของจังหวัดนครปฐม **

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-310 431-2
อีเมล : pr.sanamchan@gmail.com

วันและเวลาทำการ

 • เปิดทำการทุกวัน เวลา 09.00 - 16.00 น. (ปิดขายบัตรเวลา 15.30 น.)
 • หยุดวันนักขัตฤกษ์ และ วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
 • เพิ่มวันเปิดทำการพิเศษ
  • วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี 
  • วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี
  • วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี

 

** โปรดแต่งกายสุภาพ ห้ามสวใเสื้อแขนกุด กางเกงขาสั้นและกระโปรงสั้นเหนือเข่า ** 

ค่าเข้าชม

 • คนไทย : ผู้ใหญ่ 30 บาท / เด็ก 10 บาท
 • ชาวต่างประเทศ 50 บาท

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

17

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง