กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์

01 กรกฎาคม 2563

ชื่นชอบ 434

5,546 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นภายหลังการย้ายเมืองนครชัยศรีจากตำบลท่านามายังบริเวณพระปฐมเจดีย์ในช่วงปลายรัชกาลที่ 5 โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น ทรงมีพระราชดำริให้รวบรวมโบราณวัตถุในเมืองนครชัยศรีขึ้น 

 

โบราณวัตถุที่รวบรวมในระยะแรกได้ถูกนำมาเก็บรักษาไว้ที่ระเบียงคตรอบองค์พระปฐมเจดีย์ กระทั่งในปี พ.ศ.2454 จึงได้ย้ายไปไว้ในวิหารตรวข้ามพระอุโบสถ ซึ่งต่อมาเรียกว่า "พระปฐมเจดีย์พิพิธภัณฑสถาน" (ปัจจุบันยังคงเป็นพิพิธภัณฑสถานในความดูแลของวัดพระปฐมเจดีย์) และใน พ.ศ.2477 ได้ยกฐานะเป็น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในความดูแลของกรมศิลปากร และเมื่อจำนวนโบราณวัตถุเพิ่มมากขึ้น อาคารหลังเดิมคับแคบ กรมศิลปากรจึงไดจัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานหลังปัจจุบันขึ้น และเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุมาจัดแสดง ซึงเป็นช่วงอดีตที่รุ่งเรืองของดินแดนนครปฐม

การจัดแสดงนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑสถาน พระปฐมเจดีย์ เป็นการปรับปรุงจากการจัดแสดงเดิม โดยเพิ่มเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ และพัฒนาการของเมืองนครปฐมที่สอดคล้องกับโบราณวัตถุที่รวบรวมไว้ ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในสมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 12-16) อีกทั้งยังได้พัฒนารูปแบบการจัดแสดงที่สื่อเนื้อหาเรื่องราวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

 

ส่วนที่ 1 แนะนำลักษณะทั่วไปของจังหวัดนครปฐมในปัจจุบัน จากนั้นจึงพาย้อนอดีตก่อนจะมาเป็นนครปฐม ดินแดนนี้มีความเป็นมาอย่างไร โดยนำเสนอเรื่องราวการตั้งถิ่นฐานของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์  การติดต่อรับพุทธศาสนาและวัฒนธรรมจากอินเดียเข้ามาผสมผสานกับความเชื่อและวัฒนธรมมท้องถิ่น จนพัฒนาเป็นชุมชนยุคต้นประวัติศาสตร์ที่รู้จักกันนาม "ทวารวดี" 

โบราณวัตถุที่จัดแสดงในส่วนนี้ ประกอบด้วย เครื่องใช้สมัยก่อนประวัติศาสตร์  โบราณวัตถุที่แสดงอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดีย และภาพปูนปั้นรูปชาวต่างประเทศที่แสดงถึงการติดต่อกับชุมชนภายนอก  ภาพปูนปั้นแสดงลักษณะหน้าตาและการแต่งกายของคนพื้นเมือง  เครื่องประดับ  และเครื่องปั้นดินเผาแบบต่างๆ รวมถึงศิลาจารึกที่พบบริเวณเมืองโบราณนครปฐม 

 

ส่วนที่ 2 นำเสนอเรื่องราวด้านศาสนาและความเชื่อของชุมชนทวารวดีในนครปฐมที่สะท้อนผ่านงานศิลปกรรมประเภทต่างๆ  โดยเฉพาะศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนาลัทธิเถรวาท อันเป็นความเชื่อหลักในวัฒนธรรมทวารวดี

โบราณวัตถุที่จัดแสดงในส่วนนี้ ประกอบด้วย ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมและประติมากรรมประเภทต่างๆ อาทิ พระพุทธรูป ภาพสลักเล่าเรื่องพุทธประวัติ  ภาพปูนปั้นเรื่องชาดกประดับฐานเจดีย์ และธรรมจักร ซึ่งโบราณวัตถุเหล่านี้จัดว่าเป็นตัวอย่างงานศิลปกรรมสมัยทวารวดีที่งดงามยิ่ง และทำให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระประฐมเจดีย์ เป็นจุดหมายสำคัญที่ผู้สนใจศิลปะทวารวดีต้องมาเยือน

 

ส่วนที่ 3 นำเสนอเรื่องราวของนครปฐม ภายหลังจากความเจริญรุ่งเรืองของสมัยทวารวดีผ่านพ้นไป ซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนนัก กระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้โปรดเกล้าฯให้ปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์ และเป็นงานสำคัญที่สิบเนื่องต่อกันมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นช่วงที่เมืองนครปฐมได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มณฑลนครชัยศรี  ในสมัยรัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าให้ก่อสร้างพระราชวังสนามจันทร์ขึ้น เมืองนครปฐมจึงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นจังหวัดนครปฐมมาจนถึงปัจจุบัน

ศิลปโบราณวัตถุที่จัดแสดงในส่วนนี้ อาทิ หุ่นจำลองพระราชวังปฐมนคร ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น สำหรับเป็นที่ประทับในการเสด็จมานมัสการองค์พระปฐมเจดีย์  พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ที่ได้จากองค์พระปฐมเจดีย์

 

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมและประติมากรรมประเภทต่างๆ อาทิ พระพุทธรูป , ภาพสลักเล่าเรื่องพุทธประวัติ  , ภาพปูนปั้นเรื่องชาดกประดับฐานเจดีย์ และ ธรรมจักร ซึ่งจัดว่าเป็นตัวอย่างงานศิลปกรรมสมัยทวารวดีที่งดงามยิ่ง และทำให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระประฐมเจดีย์ เป็นจุดหมายสำคัญที่ผู้สนใจศิลปะทวารวดีต้องมาเยือน

แผนที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนขวาพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-242 500 / 034-270 300
เว็บไซต์ : http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/phrapathomchedi
อีเมล : prathom_museum@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. 

ค่าเข้าชม

 • ชาวไทย 10 บาท
 • ชาวต่างประเทศ  30 บาท
 • เด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษา พระภิกษุ นักบวช ผู้สูงอายุเกิน 60 ปี เข้าชมโดยไม่เสียค่าเข้าธรรมเนียม

การเดินทาง

 • รถโดยสารประจำทาง ออกจากสถานีขนส่งสายใต้(ใหม่)
 • รถตู้สายปิ่นเกล้า-นครปฐม หน้าห้างเซ็นทรัล(ปิ่นเกล้า) และสายใต้เก่า

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

** กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม (หากต้องการผู้นำชมกรุณาติดต่อล่วงหน้าได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 034-242 500 / 034-270 300)

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • มีลานจอดรถ
 • บริการนำชมสำหรับหมู่คณะ
 • ร้านจำหน่ายหนังสือและของที่ระลึก

2

แบ่งปัน

กิจกรรม

11 ม.ค. 2563

10 มกราคม 2563
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ขอเชิญน้องๆๆหนูๆมาร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563 มีกิจกรรมให้เล่นมากมายเชิญมาร่วมสนุกไปด้วยกัน สอบถามเพิ่มเติม โทร. 034-242 500 / 034-270 300  หรือ FB : Phra Pathom Chedi National Museum:พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์

13 พ.ค. 2559

22 พ.ค. 2559

17 พฤษภาคม 2559
ขอเชิญร่วมส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านการตลาด ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และสินค้า ให้แก่ผู้ประกอบการ ตลอดจนเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ในงาน "มหัศจรรย์นครปฐม" ระหว่างวันที่ 13-22 พฤษภาคม 2559 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พร้อมพบกิจกรรมมากมาย อาทิ งานนิทรรศการที่รวบรวมเรื่องราว เรียงร้อยประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดนครปฐม การออกร้านจำหน่ายหรือแสดงผลิตภัณฑ์เด่นดังของแต่ละจังหวัด คาราวานสินค้า อาหารคาวหวานทั่วไป รวมถึงร้านค้าวิสาหกิจชุมชน ภาคธุรกิจเอกชน เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ สถานที่ท่องเที่ยว และโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนผลผลิตทางการเกษตร พร้อมทั้งการแสดงจากศิลปินดังมากมาย   ร่วมตื่นตาตื่นใจไปกับพิธีเปิดงานพร้อมชมการเดินแบบย้อนยุคกิตติมศักดิ์ สมัยทวารวดี และสมัยรัชกาลที่ 4-6 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 สนุกสนานไปกับการแสดงของนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนบนเวทีกลาง ระหว่างวันที่ 13-16 และวันที่ 19 และ 21 พฤษภาคม 2559 ร่วมลุ้นไปกับกิจกรรมการประกวดร้องเพลง "The Voice Of ราชสีห์"ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 และการประกวด "สิงห์ Go To The Star" วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดีๆ เทศน์มหาชาติทรงเครื่อง 13 กัณฑ์ รับวันวิสาขบูชา โดย "พระมหาราชัน" ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ปิดท้ายความสนุกสนานด้วยการประกวดนางสาวนครปฐม วันที่ 22 พฤษภาคม 2559 ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมมงกุฎ โล่ และสายสะพาย   ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน มหัศจรรย์นครปฐม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม โทร. 034-340028-30   ตารางการแสดง วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 พบกับ "นก - รัชนก ศรีโลพันธุ์" วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 พบกับ วง "มหาหิงค์" วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 พบกับ วง "เฟลม" (Flame) วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 พบกับ วง "ฟ้าใส" วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 พบกับ "หนู มิเตอร์ อาร์ สยาม" หรือ "หนู - สร่างศัลย์ เรืองศรี" วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 พบกับ "เอเซียร์ อาร์ สยาม"
pav

/

next