กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์

03 พฤษภาคม 2565

ชื่นชอบ 618

21,417 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ความเป็นมาของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ เริ่มต้นในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวที่มีการย้ายเมืองนครชัยศรีจากตำบลท่านา มายังบริเวณพระปฐมเจดีย์ โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย มีพระดำริให้ทำการรวบรวมโบราณวัตถุในเมืองนครชัยศรี

 

โบราณวัตถุที่รวบรวมได้ในระยะแรก ได้ถูกนำมาเก็บรักษาไว้ที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ต่อมาได้เคลื่อนย้ายไปไว้ในวิหารตรงข้ามพระอุโบสถ พ.ศ.๒๔๕๔ สมเด็จพระเจาบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ โปรดประทานชื่อวิหารหลังนี้ว่า “พระปฐมเจดีย์พิพิธภัณฑสถาน”

 

พ.ศ.๒๔๗๗ กรมศิลปากร รับเป็นสาขาของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ต่อมาประกาศใช้พระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ ให้พิพิธภัณฑสถานในความดูแลของกรมศิลปากรเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์”

 

พ.ศ.๒๕๑๐ กรมศิลปากร ได้รับงบประมาณก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหลังปัจจุบัน จึงเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุจากอาคารเดิมมาจัดแสดง และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๑๔ ใช้ชื่ออาคารหลังใหม่นี้ว่า “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์”

 

พ.ศ.๒๕๖๔ กรมศิลปากร ได้รับงบประมาณดำเนินการปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ และเปิดให้บริการอีกครั้งในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

 

การจัดแสดงนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นการนำเสนอเนื้อหาทางประวัติศาสตร์และพัฒนาการของนครปฐม ที่สอดคล้องกับโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงวัฒนธรรมทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๖) แบ่งเนื้อหาการจัดแสดงดังนี้

๑. เรื่องราวของนครปฐมในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยทวารวดีผ่านโบราณวัตถุ และการเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์จากจารึกสำคัญที่ค้นพบในเมืองนครปฐม และแนะนำภูมิศาสตร์ของนครปฐมโดยสังเขป

 

๒. ศาสนาและความเชื่อของชุมชนทวารวดีในนครปฐม จากหลักฐานโบราณวัตถุที่ค้นพบในบริเวณเมืองโบราณนครปฐม

 

๓. ความเจริญรุ่งเรืองของนครปฐมหลังจากวัฒนธรรมทวารวดีเสื่อมลง จนกระทั่งถึงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • จารึกวัดพระงาม : เป็นศิลาจารึกที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดหลักหนึ่ง ปรากฏข้อความมากที่สุด และมีความชัดเจนงดงามของรูปอักษรนับตั้งแต่มีการขุดศึกษาแหล่งโบราณคดีสมัยวัฒนธรรมทวารวดี จารึกหลักนี้จารึกด้วยอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต ๖ บรรทัด กำหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๒ เนื้อหากล่าวสรรเสริญพระราชาผู้มีความสามารถ ทรงได้ชัยชนะในสงคราม นำความเจริญมาสู่วงศ์ตระกูลและบ้านเมือง

 

 • พระพุทธรูปยืน : พระพุทธรูปองค์นี้พบในจังหวัดนครปฐม กำหนดอายุอยู่ในสมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๕ มีลักษณะเป็นแบบพื้นเมือง เป็นพระพุทธรูปยืนตั้งตรงและแสดงปางวิตรรกะ(ประทานธรรม) ทั้งสองพระหัตถ์

 

 • ประติมากรรมประดับศาสนสถาน : พบที่ลานประทักษิณของเจดีย์จุลประโทน ประติมากรรมมีทั้งทำด้วยปูนปั้น ดินเผา และดินดิบ ทำเป็นภาพต่างๆ เช่น พระพุทธรูป พระโพธิสัตว์ ภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติและชาดก ภาพบุคคล ภาพสัตว์ เช่น ช้าง สิงห์ ลวดลายตกแต่งศาสนสถาน

 

 • พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี

พนัสบดี เป็นสัตว์ที่มีปากเป็นครุฑ แต่มีหูและเขาอย่างโค มีปีกอย่างหงส์ ด้วยเหตุที่ครุฑคือพาหนะของพระนารายณ์ โคเป็นพาหนะของพระอิศวร และหงส์เป็นพาหนะของพระพรหม จึงยังไม่ทราบความหมายที่แน่นอนว่าหมายถึงอะไร

 

 • ธรรมจักร : พบที่วัดพระงาม กำหนดอายุอยู่ในสมัยทวารวดี ราวพุทะศตวรรษที่ ๑๒-๑๖ ธรรมจักรมาเป็นเครื่องหมายแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เปรียบเหมือนผู้หมุนกงล้อแห่งธรรม ก่อนที่การสร้างพระพุทธรูปจะถือกำเนิดขึ้น พุทธศิลปะในยุคแรกของอินเดียใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ แทนพระพุทธองค์ เพื่อเล่าเรื่องราวในพุทธประวัติ โดยธรรมจักรใช้เป็นสัญลักษณ์ของเหตุการณ์ตอนพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนา

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ตั้งอยู่ภายในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม ถนนขวาพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 0 3424 2500 / 0 3427 0300
อีเมล : prathom_museum@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์

เวลา 09.00-16.00 น. 

ค่าเข้าชม

 • ชาวไทย 20 บาท
 • ชาวต่างชาติ  100 บาท

การเดินทาง

1. รถยนต์ส่วนตัว : จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ 2 เส้นทาง คือ ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ผ่านอ้อมน้อย อ้อมใหญ่ สามพราน ไปจนถึงจังหวัดนครปฐม หรือ ถนนบรมราชชนนี ผ่านพุทธมณฑล นครชัยศรี ไปจนถึงตัวจังหวัดนครปฐม

2. รถโดยสารประจำทาง

 • รถตู้หน้าห้างเซนทรัลปิ่นเกล้า - ม.ศิลปากร สนามจันทร์
 • รถมินิบัสหรือรถทัวร์กรุงเทพ-นครปฐม ขึ้นที่สถานีขนส่งสายใต้

3. รถไฟ : ขึ้นที่สถานีรถไฟบางกอกน้อย ลงสถานีนครปฐม แล้วเดินตรงไปถึงองค์พระปฐมเจดีย์

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

**กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อน

ที่เบอร์โทรศัพท์ 034-242 500 / 034-270 300**

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • มีลานจอดรถ
 • บริการนำชมสำหรับหมู่คณะ
 • ร้านจำหน่ายหนังสือและของที่ระลึก

12

แบ่งปัน

กิจกรรม

08 มี.ค. 2565

31 มี.ค. 2565

08 มีนาคม 2565
กรมศิลปากรชวนเที่ยว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์  ชมนิทรรศการถาวรนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ และพัฒนาการของเมืองนครปฐม  จัดแสดงโบราณวัตถุสมัยทวารวดี จำนวนกว่า 260 รายการ   ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เปิดทุกวันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. สอบถามข้อมูล โทร. 0 3424 2500 , 0 3427 0300

11 ม.ค. 2563

10 มกราคม 2563
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ขอเชิญน้องๆๆหนูๆมาร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563 มีกิจกรรมให้เล่นมากมายเชิญมาร่วมสนุกไปด้วยกัน สอบถามเพิ่มเติม โทร. 034-242 500 / 034-270 300  หรือ FB : Phra Pathom Chedi National Museum:พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์

13 พ.ค. 2559

22 พ.ค. 2559

17 พฤษภาคม 2559
ขอเชิญร่วมส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านการตลาด ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และสินค้า ให้แก่ผู้ประกอบการ ตลอดจนเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ในงาน "มหัศจรรย์นครปฐม" ระหว่างวันที่ 13-22 พฤษภาคม 2559 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พร้อมพบกิจกรรมมากมาย อาทิ งานนิทรรศการที่รวบรวมเรื่องราว เรียงร้อยประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดนครปฐม การออกร้านจำหน่ายหรือแสดงผลิตภัณฑ์เด่นดังของแต่ละจังหวัด คาราวานสินค้า อาหารคาวหวานทั่วไป รวมถึงร้านค้าวิสาหกิจชุมชน ภาคธุรกิจเอกชน เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ สถานที่ท่องเที่ยว และโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนผลผลิตทางการเกษตร พร้อมทั้งการแสดงจากศิลปินดังมากมาย   ร่วมตื่นตาตื่นใจไปกับพิธีเปิดงานพร้อมชมการเดินแบบย้อนยุคกิตติมศักดิ์ สมัยทวารวดี และสมัยรัชกาลที่ 4-6 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 สนุกสนานไปกับการแสดงของนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนบนเวทีกลาง ระหว่างวันที่ 13-16 และวันที่ 19 และ 21 พฤษภาคม 2559 ร่วมลุ้นไปกับกิจกรรมการประกวดร้องเพลง "The Voice Of ราชสีห์"ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 และการประกวด "สิงห์ Go To The Star" วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดีๆ เทศน์มหาชาติทรงเครื่อง 13 กัณฑ์ รับวันวิสาขบูชา โดย "พระมหาราชัน" ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ปิดท้ายความสนุกสนานด้วยการประกวดนางสาวนครปฐม วันที่ 22 พฤษภาคม 2559 ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมมงกุฎ โล่ และสายสะพาย   ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน มหัศจรรย์นครปฐม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม โทร. 034-340028-30   ตารางการแสดง วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 พบกับ "นก - รัชนก ศรีโลพันธุ์" วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 พบกับ วง "มหาหิงค์" วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 พบกับ วง "เฟลม" (Flame) วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 พบกับ วง "ฟ้าใส" วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 พบกับ "หนู มิเตอร์ อาร์ สยาม" หรือ "หนู - สร่างศัลย์ เรืองศรี" วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 พบกับ "เอเซียร์ อาร์ สยาม"
pav

/

next