คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ร.5 ประพาสครั้งที่ 9

ร.5 เสด็จประพาส ถึง 12 ครั้ง กับความสำคัญเมืองตราดในยุคล่าอาณานิคม

         ประพาสครั้งที่ 9 พ.ศ. 2432 พระราชดำเนินถึงเมืองตราด วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ทรงประทับแรม ณ เมืองตราด 8 ราตรี โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกก่อนเสด็จปัจจันตคีรีเขตร 3 ราตรี และหลังจากกลับมาจากปัจจันตคีรีเขตร 5 ราตรี โดยปรากฏในพระราชกิจจานุเบกษา ในรัชกาลที่ 5 มีใจความดังนี้


วันที่ ๒๖ เช้า ๓ โมง ๑๕ นาทีเสด็จลงเรือพระที่นั่งกระเชียงเข้าคลองหมื่นศรี หน่อยหนึ่ง ประทับท่า ทรงพระดำเนินไปบนบกที่นี้เปนด้านเกาะช้างมีบ้านเรือนมากแลมีวัดด้วยหลวงยกรบัตรเมืองตราด ซึ่งมาคอยรับเสด็จอยู่แต่เวลาวานนี้นั้นมาตามเสด็จพระราชดำเนินบนเกาะช้างด้วย1
 

         และได้ทรงเสด็จที่รอยจารึก จปร. ที่ 1 โดยครั้งนี้ได้จารึกศักราช 1249 เติมลงไป และได้ทรงจารึก จปร. ที่ 4 และจารึกเลข 108

รัชกาลที่ 5 ทรงฉายพระรูปที่รอยจารึก จปร. ที่ 4

รอยจารึก จปร. 108 บริเวณน้ำตกคลองนนทรี2

........................................

อภิลักษณ์ เกษมผลกูล. (2553). โครงการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ “ตามรอยเสด็จฯ เกาะช้าง จังหวัดตราด”. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สหธรรมิก, 347.

เอื้อเฟื้อภาพโดย ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล

836 views

0

แบ่งปัน