ย้อนกลับ

เมืองทุ่งใหญ่

บาทหลวงปาลเลกัวซ์เรียกเมืองตราดว่าทุ่งใหญ่

         ในปี พ.ศ.2381 (ค.ศ.1838) มงเซเญอร์ ปาลเลกัวซ์ มุขนายกมิสซังเดอ มาเลโลส์ เจ้าคณะเขตประจำประเทศสยาม ชาวฝรั่งเศสได้ลงเรือเล็กมาสำรวจชายฝั่งทะเลตะวันออกรวมถึงเมืองตราดด้วย ในครั้งนั้นปาลเลกัวซ์เรียกตราดว่า เมืองทุ่งใหญ่ (Thung-jai) และได้บันทึกเรื่องเกี่ยวกับทุ่งใหญ่ เกาะช้างไว้ว่า


...จังหวัดทุ่งใหญ่ อันอยู่ทางทิศตะวันออกของจันทบุรีนั้น อุดมสมบรูณ์ไปด้วยกระวาน ไม้จันทร์แดง รงเขมร พริกไทย งาช้าง และผลิตผลอันมีค่าอื่น ๆ อีกมาก เมืองทุ่งใหญ่มีพลเมืองอยู่ราว ๔,๐๐๐ คน เป็นไทยและคนจีนซึ่งเป็นพ่อค้ากันแทบทั้งนั้น พลเมืองส่วนน้อยทำการประมงทั้งๆ ที่ชายฝั่งทะเลมีกุ้งปลาชุม ในบริเวณใกล้เคียงกันมีเกาะอันอุดมไปด้วยพันธุ์ไม้ เช่น เกาะช้าง ซึ่งกล่าวกันว่ามีเสือชุมนัก มีภูเขาตั้งเด่นอยู่บนเกาะเป็นสถานที่พักจอดเรือทั้งหลายบรรดาที่แวะเข้ามาในย่านนี้....1
 

         เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่า เมืองตราดถูกเรียกว่า เมืองทุ่งใหญ่ เป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ มีผู้คนหลายเชื้อชาติและเป็นเส้นทางเดินเรือมาช้านาน

....................................

1 มงเซเญอร์ ปาลเลกัวซ์. ม.ป.ป., เล่าเรื่องกรุงสยาม. แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร (พิมพ์ครั้งที่4). นนทบุรี.สำนักพิมพ์ศรีปัญญา, 72.

893 views

3

แบ่งปัน