ย้อนกลับ

ทะเลหลวง

แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์รูปหัวใจ

    นับพันปีล่วงแล้วที่ดินแดนแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นอาณาจักรแรกของความเป็นไทย เป็นดินแดนแห่งอารยะธรรมโบราณที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร ดังคำกล่าวในศิลาจารึกหลักที่ 1 จารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่ว่า “เมืองสุโขทัยนี้ดีในน้ำมีปลาในนามีข้าว” แสดงถึงแผ่นดินที่มีทรัพยากรธรรมชาติแหล่งดินน้ำอุดมสมบูรณ์ ทั้งในอดีตยังมีการบริหารจัดการระบบชลประทานที่ดีเยี่ยม เป็นเมืองที่มีการวางผังเมืองที่ดีที่สุดในบรรดาเมืองโบราณร่วมสมัยที่มีอยู่ในศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา ด้วยเหตุผลที่ว่าพระมหากษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงผู้สร้างเมืองสุโขทัยเลือกบริเวณที่ราบเชิงเขาประทักษ์ซึ่งเป็นพื้นที่ลาดเอียงเป็นที่ตั้งของเมืองสุโขทัยแล้วคิดวิธีบริหารจัดการน้ำด้วยการทำเขื่อนสรีดภงส์หรือทำนบพระร่วง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ทำเหมืองฝายเพื่อชะลอความรุนแรงของน้ำก่อนที่จะทดน้ำใช้ในตัวเมืองสุโขทัย

     แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์รูปหัวใจ ทะเลหลวง(แก้มลิง) เป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากคำว่า"ทะเลหลวง"แหล่งน้ำที่กว้างใหญ่ไพศาลของเมืองสุโขทัยในอดีตเพราะคำว่า “ทะเลหลวง” ปรากฏในจารึกสุโขทัยหลายหลักและคำว่า แผ่นดินรูปหัวใจ เกิดจากแนวคิดของ ฯพณฯ สมศักดิ์ เทพสุทิน ที่ต้องการให้แผ่นดินนี้เป็นศูนย์รวมแห่งความรักใคร่ปรองดองของชาวเมืองสุโขทัยและเชื่องโยงความรักความผูกพันกับบรรพบุรุษสมัยสุโขทัยถึงปัจจุบันจึงเลือกสัญญาลักษณ์แห่งความรักคือ “รูปหัวใจ” ทะเลหลวงปัจจุบันเป็นการทำชลประทาน คือกักเก็บและระบายน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้สำหรับการเกษตรเพื่อการบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นมากในจังหวัดสุโขทัย มีประตูผันน้ำเข้าและระบายน้ำออกไปสู่ผืนนาเพื่อประโยชน์ให้เกษตรได้ทำไร่นาปลูกพืชผลได้ดีขึ้น

     ขณะนี้แผ่นดินผืนน้ำทะเลหลวงในอดีตเมื่อร่วมพันปีได้ถูกพลิกฟื้นขึ้นใหม่เป็นแผ่นดินรูปหัวใจ ในบริเวณพื้นที่ตำบลบ้านกล้วยและตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยจำนวน 7,070 ไร่ เป็นผืนน้ำ 3,755ไร่ แผ่นดิน 3,495ไร่ ผืนน้ำเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุด แผ่นดินจะเป็นที่ตั้งสถานที่ราชการ เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาและศูนย์รวมพันธุ์พืชท้องถิ่นที่ใหญ่สุดของภาคเหนือ ทุ่งทะเลหลวงแห่งนี้ในอนาคตจะเป็นศูนย์รวมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญยิ่งของจังหวัดสุโขทัยและแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์รูปหัวใจแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความรักความศรัทธาของชาวสุโขทัยอย่างแท้จริง

 

ขอบคุณภาพถ่ายและเนื้อเรื่องจาก  หนังสือ  ทะเลหลวง  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

และ  I AM OLE BANNOK

3,480 views

1

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดสุโขทัย