กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   หอเกียรติยศและหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หอเกียรติยศและหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

27 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 426

3,540 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

หอเกียรติยศและหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ช่วงพุทธศักราช 2540 - 2542 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีโครงการอนุรักษ์อาคาร 3
อาคารเรียนหลังแรกซึ่งเป็นอาคารประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นอาคารอนุรักษ์มีการจัดตั้ง
หอเกียรติยศและหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่อาคารอนุรักษ์หลังนี้ หอเกียรติยศ (Hall of Fame) คือ สถานที่บอกเล่าถึงเกียรติยศ ศักดิ์ศรีของผู้มีคุณูปการที่สัมพันธ์กับแก่นสาระของมหาวิทยาลัย หอจดหมายเหตุ คือ แหล่งรวบรวมเอกสาร ภาพถ่าย สื่อโสตทัศนวัสดุต่างๆ ซึ่งเป็น
หลักฐานที่มีคุณค่าที่บอกเล่าประวัติ บันทึกเหตุการณ์ กิจกรรมของมหาวิทยาลัย หอเกียรติยศและ
หอจดหมายเหตุฯ จึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสืบไป

 

หอเกียรติยศและหอจดหมายเหตุจัดแสดงทำเนียบผู้บริหารทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง อธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา และอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรูปปั้นหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร และมีส่วนจัดแสดงต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

มศว 360 องศา

จัดแสดงข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เช่น ความหมายของชื่อ ตรา สี คณะ หน่วยงาน และภาพแสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้เห็นทุกมุมมอง 360 องศาของมหาวิทยาลัย

 

พระมหากษัตริย์กับมศว

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่มหาวิทยาลัยที่สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้ให้กำเนิดโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงจนพัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในปัจจุบันและนับเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงพระอักษรและทรงสำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ และยังเสด็จฯพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน

 

 

ภูมิทัศน์ของ มศว

การจัดแสดงผังจำลองของมหาวิทยาลัย ภาพถ่ายเก่าของอาคาร สถานที่ในอดีต ก่อนมีการรื้อทิ้งเพื่อสร้างอาคารหลังใหม่ รองรับการเติบโตเป็นมหาวิทยาลัย

 

 

แบบจำลองพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปฐมวาระ

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นปฐมวาระ เมื่อพุทธศักราช 2502 ณ ลานกลางอาคาร 4 เนื่องจากเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งเดียวของมหาวิทยาลัยที่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเกิดขึ้นกลางแจ้งพระองค์เสด็จฯ พระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งพุทธศักราช 2525 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรจนถึงปัจจุบัน

 

ศิษย์เก่าผู้สร้างแรงบันดาลใจ

ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จ ได้รับรางวัลในระดับชาติ ดำรงตำแหน่งสำคัญขององค์กรต่างๆ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตในปัจจุบัน ได้ถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจ ประสบการณ์ที่มีคุณค่า โดยมุ่งหวังในการสร้างแรงบันดาลใจแก่นิสิตที่จะออกไปประกอบสัมมาชีพให้ประสบความสำเร็จและเป็นคนดีรับใช้สังคม

 

 

ห้องสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ

หอจดหมายเหตุ เป็นแหล่งอธิบายอดีต อธิบายแก่นสาระของการเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง การเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา และการเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จดหมายเหตุ (Archives) เป็นเรื่องของหลักฐานและเอกสารที่บอกเล่าการเดินทางและแก่นสาระของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมเจ้าหน้าที่คอยแนะนำและให้ข้อมูลในการสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ

 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

อาคาร 3 ที่ตั้งหอเกียรติยศและหอจดหมายเหตุ

อาคารประสานมิตร (อาคาร 3) อาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ก่อสร้างเมื่อพุทธศักราช 2493 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ตรงกลางมี 3 ชั้น หลังคาทรงปั้นหยา ช่วงกลางเปิดจั่ว ตกแต่งระเบียงด้วยลูกกรงลายเรขาคณิต อาคารได้รับพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2550 จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คัดเลือกโดย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

แผนที่

หอเกียรติยศและหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Institute of Culture and Arts) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2261-2096
โทรสาร : 0-2261-2096
เว็บไซต์ : http://ica.swu.ac.th
อีเมล : icaswu@gmail.com

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ 

เวลา 08.30 น. -16.30 น.

 

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถส่วนตัว

1.มาจากทางถนนสุขุมวิท เข้าซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ตรงจนสุดทาง จนเข้ามหาวิทยาลัย นำรถจอดที่ชั้นใต้ดิน

2.ถนนเพชรบุรี เลี้ยวเข้าถนนอโศกมนตรีที่สี่แยกอโศก-เพชร ขับตรงประมาณ 100 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้ามหาวิทยาลัย นำรถจอดที่ชั้นใต้ดิน

รถไฟฟ้า BTS

ลงสถานี "อโศก" เดินเข้าซอยสุขุมวิท 21 (ถนนอโศกมนตรี) ประมาณ 900 เมตร มหาวิทยาลัยอยู่ทางขวามือ

รถไฟฟ้า MRT

ขึ้นสถานี "เพชรบุรี" ออกประตู 2 เดินเข้าซอยสุขุมวิท 21 (ถนนอโศกมนตรี) ข้ามถนนตรงทางม้าลายหน้าร้าน 7-11 เข้าซอยโรงพยาบาลจักษุรัตนินจนสุดทาง

เรือด่วนแสนแสบ

ขึ้นท่าเรือ "มศว ประสานมิตร" จากนั้นเดินเข้ามหาวิทยาลัยได้เลย

 

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

แจ้งเข้าชมล่วงหน้า

0-2649-5000 ต่อ 12064, 12065

สิ่งอำนวยความสะดวก

ค่าจอดรถชั่วโมงละ 20 บาท

 

2

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
2,698 ผู้เข้าชม3.23 กม.ขอเส้นทาง
13,726 ผู้เข้าชม4.47 กม.ขอเส้นทาง
1,426 ผู้เข้าชม5.36 กม.ขอเส้นทาง
8,543 ผู้เข้าชม7.08 กม.ขอเส้นทาง
21,647 ผู้เข้าชม7.15 กม.ขอเส้นทาง
27,516 ผู้เข้าชม7.71 กม.ขอเส้นทาง
47,959 ผู้เข้าชม7.92 กม.ขอเส้นทาง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง