กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี

16 ตุลาคม 2561

ชื่นชอบ 643

17,807 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนากิจการพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเพื่อให้เป็นศูนย์อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และให้บริการทางการศึกษาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ศิลปะ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2532 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตโบราณสถาน เมื่อปี พ.ศ.2544

การจัดแสดงนิทรรศการถาวรภายในพิพิธภัณฑ์ มุ่งเน้นเรื่องราวด้านต่างๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งด้านภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ชาติพันธุ์วิทยา ศาสนาและการปกครอง โดยแบ่งการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น 10 ห้อง ดังนี้

ห้องที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดอุบลราชธานี
จัดแสดงข้อมูลทั่วไปของจังหวัดอุบลราชธานี แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้ง การแบ่งเขตการเมืองการปกครอง และเส้นทางคมนาคม ตราประจำจังหวัด ภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญทั้งทางด้านวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ

ห้องที่ 2 ภูมิศาสตร์ทัพยากรธรณีวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดแสดงข้อมูลการกำเนิดโลก แผนที่ลักษณะธรณีวิทยาที่ราบสูง ซากดึกดำบรรพ์ต่างๆ เรื่องราวของไดโนเสาร์ ตัวอย่างแร่และหินขนาด และการขุดพลอยในเขตจังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น

ห้องที่ 3 สมัยก่อนประวัติศาสตร์
จัดแสดงข้อมูลและหลักฐานทางโบราณคดี ประกอบด้วย โบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่พบในเขตจังหวัดอุบลราชธานี เช่น เครื่องมือหิน กลองมโหระทึก ภาชนะดินเผารูปทรงต่างๆ เครื่องใช้และเครื่องประดับสำริด รวมทั้งอาวุธที่ทำจากสำริดและเหล็ก ที่ผนังจะมีภาพเขียนสีจำลองจากแหล่งภาพเขียนสีผาแต้ม ซึ่งเป็นแหล่งภาพเขียนสีที่สำคัญในเขตอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ห้องที่ 4 วัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมเจนละ(ขอมหรือเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร) 
จัดแสดงโบราณวัตถุในวัฒนธรรมเจนละหรือวัฒนธรรมเขมรก่อนเมืองพระนคร และวัฒนธรรมทวารวดีอายุราว โบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่สุด ได้แก่ อรรธนารีศวร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 13 พบในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประติมากรรมที่สลักรูปพระศิวะและพระอุมาผู้เป็นชายา รวมไว้เป็นองค์เดียวกัน ซึ่งทั้งสองต่างเป็นเทพที่เคารพนับถือในศาสนาฮินดู และยังมีเสาประดับกรอบประตูศิลปะเขมร พระพุทธรูปและใบเสมาหินทราย เป็นต้น

ห้องที่ 5 วัฒนธรรมขอมหรือเขมรสมัยเมืองพระนคร
จัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้รับอิทธิพลเขมรสมัยเมืองพระนคร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 15-18 เช่น พระคเณศศิลปะเขมรแบบเกาะแกร์ ทับหลังแบบกำพงพระ ทับหลังแบบปาปวน ศิวลึงค์หินทราย และชิ้นส่วนประดับสถาปัตยกรรมจากโบราณสถานที่สำคัญในจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ ภาพสลักเทพนพเคราะห์จากปราสาทบ้านเบญ เป็นต้น

ห้องที่ 6 วัฒนธรรมไทย-ลาว
จัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุ ในวัฒนธรรมไทย-ลาว ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 23-25 โดยเน้นพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ทั้งที่ทำจากไม้ สำริด และหินทรายลงรักปิดทอง โบราณวัตถุสำคัญ ได้แก่ พระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะลาวหล่อด้วยสำริดที่ฐานมีจารึกสรุปได้ว่า เจ้าอนุวงศ์เป็นผู้ให้หล่อขึ้นเมื่อ พ.ศ.2369 เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามมาก

ห้องที่ 7 ผ้าโบราณและผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานี
จัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุ ประเภทผ้าทอโบราณและผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานี เช่น ผ้านุ่งของสตรีชั้นสูง ผ้าฝ้าย และผ้าไหมทอลวดลายต่าง ๆ

ห้องที่ 8 ดนตรีพื้นเมือง
จัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับดนตรีพื้นเมือง โดยทำหุ่นจำลองนักดนตรีอิสานขนาดเท่าคนจริง กำลังบรรเลงเครื่องดนตรีแบบต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นเครื่องดนตรีที่ดัดแปลงมาจากวัสดุธรรมชาติ เครื่องดนตรีที่ใช้สายดีด เช่น พิณสอง พิณสาม เครื่องสายที่มีคันชัก เช่น ซอแบบต่างๆ เครื่องเคาะ เช่น โปงลาง หมากกั๊บแก๊บ

ห้องที่ 9 ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านและเครื่องใช้ในครัวเรือน
จัดแสดงศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เครื่องใช้ในครัวเรือนและเครื่องใช้พื้นบ้าน เช่น เครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว พร้อมขั้นตอนการทำเครื่องทองเหลือง อาทิ เชี่ยนหมาก ผอบ ตะบันหมาก ขัน นอกจากนี้ยังมีเชี่ยนหมากไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของเชี่ยนหมากอีสาน จัดแสดงเครื่องมือจับสัตว์น้ำต่างๆ ทั้ง ลอบ ไซ แห ฯลฯ และเครื่องครัวที่ยังสามารถพบได้ในวิถีชีวิตปัจจุบัน เช่น กระติบข้าว ก่องข้าว ครก หวดนึ่งข้าวเหนียว กระต่ายขูดมะพร้าว เป็นต้น


ห้องที่ 10 การปกครองและงานประณีตศิลป์เนื่องในพุทธศาสนา
จัดแสดงเรื่องเกี่ยวกับการปกครองเมืองอุบลราชธานี ก่อนการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการจัดแสดงภาพถ่ายของบุคคลสำคัญ เครื่องใช้ของเจ้าเมืองอุบลราชธานี และยังมีศิลปวัตถุที่น่าสนใจ เป็นงานประณีตศิลป์เนื่องในพุทธศาสนา ประกอบด้วยสิ่งของเครื่องใช้ที่มีผู้ศรัทธาถวายเป็นพุทธบูชาตามวัดต่างๆ ในเมืองอุบลราชธานี เช่น ธรรมาสน์ หีบพระธรรม ภาพพระบฏ ตู้พระธรรม รางสรงน้ำ กากะเยีย เชิงเทียน คัมภีร์ใบลาน เป็นต้น

 

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

อรรธนารีศวรหินทราย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 13 พบที่จังหวัดอุบลราชธานี ลักษณะประติมากรรมสลักเป็นรูปพระศิวะและพระอุมารวมกันเป็นองค์เดียว ประทับขัดสมาธิราบบนฐานบัวหงาย นับเป็นอรรธนารีศวรที่เก่าที่สุดรูปหนึ่งเท่าที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีลักษณะค่อนข้างพิเศษทั้งด้านกายวิภาคและรายละเอียดของเครื่องประดับ เฉพาะกุณฑลขนาดใหญ่นั้นคล้ายคลึงกับที่ปรากฏในกลุ่มประติมากรรมศิลปะจามระยะแรก เช่น รูปยักษ์จากตราเกียวในพิพิธภัณฑสถานเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ส่วนผ้านุ่งใกล้เคียงกับผ้านุ่งของพระศิวะจากโบราณสถานไมซอนเอ 1

พระคเณศหินทราย ศิลปะเขมร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 15 ลักษณะโดยทั่วไปคล้ายยังแกะสลักรายละเอียดไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่จากลักษณะการแต่งกายคล้ายกับประติมากรรมในศิลปะเขมรแบบเกาะแกร์สามารถเปรียบเทียบได้กับพระคเนศจากบาสักและพระ คเนศจากปราสาทหินเมืองต่ำ

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

318 ถนนเขื่อนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-251 015 / 045-255 071
โทรสาร : 045-251 015 / 045-255 071
เว็บไซต์ : http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/ubonratchathani

วันและเวลาทำการ

เปิดทำ วันพุธ - วันอาทิตย์
เวลา : 09.00-16.00 

ค่าเข้าชม

ชาวไทย 20 บาท
ชาวต่างชาติ 100 บาท

การเดินทาง

1.โดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านจังหวัดสระบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ไปจนถึงจังหวัดอุบลราชธานี

2.โดยรถประจำทาง มีรถโดยสารปรับอากาศ สายกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี และกรุงเทพฯ-โขงเจียม ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง 

3.โดยรถไฟ มีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง)-จังหวัดอุบลราชธานี ทุกวัน ทั้งรถเร็ว รถด่วน และรถด่วนพิเศษ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมงครึ่ง-12 ชั่วโมง 

4.โดยเครื่องบิน มีเที่ยวบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ทุกวัน 

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

7

แบ่งปัน

กิจกรรม

22 ก.ค. 2564

28 ก.ค. 2564

23 กรกฎาคม 2564
จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี   จัดนิทรรศการ "มรดกล้ำค่า เมืองดอกบัว" เนื่องในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔    โดยมีการจัดแสดงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาชาวอุบลราชธานี เป็น ๔ โซน ได้แก่ (๑)  นิทรรศการ ตำนานเทียนหนึ่งเดียวในสยาม  จัดแสดงประวัติความเป็นมา ความเชื่อเกี่ยวกับ งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ต้นเทียนจำลองที่ชนะการประกวดของจังหวัดอุบลราชธานี  (๒) นิทรรศการ ผ้าเมืองอุบล  (๓) นิทรรศการ ใบลานสำคัญของเมืองอุบล  (๔) นิทรรศการ ศิลปะและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานเมืองอุบล และภายในงานจะมีกิจกรรมการเสวนา การสาธิตงานศิลปะ ภูมิปัญญาพื้นถิ่น อาทิ  การเสวนาเรื่องผ้าเมืองอุบล การสาธิตการแกะสลักต้นเทียน เป็นต้น โดยการจัดงานในครั้งนี้จะเน้นนำเสนอ ในรูปแบบออนไลน์โดยการเผยแพร่ทางสื่อโซเซียลมีเดียต่างๆ    การเข้าชมงานมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าชมงานครั้งละไม่เกิน ๕๐ คน แบ่งเป็น  ภายนอกอาคาร ๓๕ คน ภายในอาคาร ๑๕ คน  ผู้เข้าชมงานทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเข้าชมงาน และมีการจัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่างๆ พร้อมเว้นระยะห่างในการชมงาน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร 045 255071 045 251015

31 ธ.ค. 2563

03 ม.ค. 2564

25 ธันวาคม 2563
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ ขอเชิญ สักการะพระพิฆเนศ เทพแห่งศิลปวิทยาการ เทพแห่งความสำเร็จและขจัดอุปสรรคทั้งปวง เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคล ปราศจากอุปสรรคตลอดจนประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่มุ่งหวังแก่ท่านและครอบครัว   และห้ามพลาด!!! กิจกรรมดีๆ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. โดยไม่เสียค่าเข้าชม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ FB : Ubon Ratchathani National Museum : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี

11 ม.ค. 2563

09 มกราคม 2563
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ขอเชิญน้องๆ มาร่วมสนุกกันในงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓  พบกันวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป   ร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมาย อาทิ ชมพิพิธภัณฑ์ เสริมความรู้ คู่ความสนุก ชมการแสดงน่ารักๆของน้องๆจากโรงเรียนต่างๆ ใบความรู้คู่ความสนุก ลุ้นของรางวัล ผืนผ้าใบแต้มสีสัน เสริมสร้างจินตนาการ หลุมขุดค้นมหัศจรรย์ การละเล่นพื้นบ้าน อาทิ ขาโถกเถก, เดินกะลา, ม้าก้านกล้วย, ปืนก้านกล้วย ฯลฯ ** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-255 071 / 045-251 015 **

23 ก.ค. 2561

28 ก.ค. 2561

16 กรกฎาคม 2561
งานศิลปะเทียนนานาชาติเมืองอุบล UBON INTERNATIONAL WAX 2018 ระหว่างวันที 23-28 กรกฎาคม 2561  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี และคุ้มวัดต่างๆ เมืองอุบล   พบกับกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในด้านศิลปะของแขนงต่างๆ ในต่างมิติ และรูปแบบใหม่ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการแกะสลักเทียน มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกในการนำเทียนมาเป็นวัสดุหลักในการแกะสลักสร้างชิ้นงานกิจกรรมภายในงาน อาทิ ชมงานประติมากรรมเทียนศิลปะร่วมสมัย โดยศิลปินไทยและต่างประเทศ  ชมศิลปะการจัดวาง (Installation Art)  กิจกรรม “ชวนทำเทียน” (Creative Art)  ร่วมเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ตระการตาของขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา “ฮีตศรัทธา ราชธานีแห่งเทียน”  ร่วมกิจกรรม “เยือนชุมชน คนทำเทียน”
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง