กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

30 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 372

2,097 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มดำเนินการครั้งแรกในรูปของการวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมอีสานที่นำโดยอาจารย์อาคม วรจินดา ร่วมกับคณาจารย์และนิสิต และได้ก่อตั้ง "ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" เมื่อปี พ.ศ.2513 ตั้งอยู่ ภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม ในปี พ.ศ.2523 จัดตั้งเป็น "ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน" ได้รับการยกฐานะเป็น "สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน" ในปี พ.ศ.2529 และในปี พ.ศ.2535 ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเป็นทรงเล้าข้าว (ไทยอีสานประยุกต์) ออกแบบโดย รศ.ดร.วิโรฒ ศรีสุโร 

ต่อมาในปี พ.ศ.2554 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้รวมหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในการดำเนินงานเพื่อสร้าง พัฒนา และส่งเสริมการวิจัย งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการให้มีความโดดเด่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ที่เชื่อมโยงเครือข่ายการศึกษาด้านศิลปะ สังคม วัฒนธรรม ชาติพันธ์ุ และอีสานศึกษา ตลอดจนการจัดตั้ง "ศูนย์เรียนรู้" เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมอีสานอย่างกว้างขวาง

มีพื้นที่เรียนรู้ต่างๆ ดังนี้

ชั้น 1 "หอศิลป์จำปาศรี" ส่วนจัดแสดงผลงานด้านศิลปะ จัดนิทรรศการหมุนเวียน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ชั้น 2 "ห้องนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมอีสาน" จัดแสดงนิทรรศการลักษณะกึ่งถาวร นำเสนอข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมอีสานด้านต่างๆ ที่มีความหลากหลาย ได้แก่ เกลืออีสาน พื้นที่กับวิถีชีวิตชาวอีสาน ประวัติศาสตร์อีสาน ผู้คนในอีสาน ฮีตสิบสอง เรือนอีสาน และศาสนาพุทธในอีสาน (กำลังปรับปรุงการจัดแสดง)

ชั้น 3 แบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน คือ 

       1. "ห้องธรรมเจดีย์นิทรรศ" นิทรรศการที่นำเสนอองค์ความรู้เรื่องเอกสารโบราณ เช่น ใบลาน สมุดข่อย อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ห้องปฏิบัติการ อนุรักษ์และห้องสืบค้น ดำนเนินการโดยกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ 

       2. "นิทรรศการผ้าทอในวิถีชีวิต" นิทรรศการที่นำเสนอองค์ความรู้เรื่องผ้าทอ วิถีชีวิตของผู้คน (มหาสารคาม) ผ้าทอ เส้นใย และเครื่องมือเครื่องใช้ ดำเนินการโดยกลุ่มงานวิจัย

ชั้น 4 "ห้องนิทรรศการศิลปินพื้นบ้านอีสาน" นิทรรศการที่นำเสนอข้อมูลและเรื่องราวของศิลปินพื้นบ้านและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ภาคอีสาน ซึ่งเป็นการนำเสนอจากฐานข้อมูลของผู้ที่ได้รับรางวัล "นาคราช" จากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ในแต่ละปี 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 043-721-686
โทรสาร : 043-721-686
เว็บไซต์ : https://rinac.msu.ac.th

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.30 - 16.30 น.

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

จากกรุงเทพ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ต่อด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพจาก) ผ่านจ.สระบุรี จ.นครราชสีมา เลี้ยวขวาไปทางหลวงหมายเลข 23 (ถนนแจ้งสนิท) ผ่าน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เข้าสู่เขต จ.มหาสารคาม ผ่าน อ.กุดรัง อ.บรบือ เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 23 (ถนนแจ้งสนิท) ผ่าน อ.เมืองมหาสารคาม ถึงบริเวณหอนาฬิกา เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนนครสวรรค์ มุ่งหน้าสู่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ม.เก่า) ถึงสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ซ้ายมือ)

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

สิ่งอำนวยความสะดวก

บริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคาร

3

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง

กิจกรรม

15 พ.ค. 2560

15 มิ.ย. 2560

16 พฤษภาคม 2560
"Art Thesis Exhibition 2017" เป็นผลงาน "ศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 20" โดยนิสิตชั้นปีสุดท้าย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 พ.ค. - 15 มิ.ย. 2560 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอศิลป์จำปาศรี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ม.เก่า) 
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง