กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

06 มีนาคม 2562

ชื่นชอบ 561

7,479 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2542 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสื่อสารถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีจุดเริ่มต้นและพัฒนาการอย่างมีความหมายและความสำคัญควบคู่มากับพัฒนาการของสังคม ตั้งแต่ยุคที่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม (พ.ศ.2511) จนถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม (พ.ศ.2517) และเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ.2537) รวมทั้งเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์เพื่อส่งเสริมให้สังคมได้รับผลประโยชน์จากกิจการพิพิธภัณฑ์ ทั้งในด้านการปลูกจิตสำนึกแห่งคุณค่าและความสำคัญของท้องถิ่น การจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

 

พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีปรัชญาคือ สร้างสำนึกในคุณค่า เพื่อสำนึกแห่งการพัฒนา
ในด้านวิสัยทัศน์ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อปลูกจิตสำนึกในคุณค่าแห่งตัวตน และสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์เพื่อการพัฒนาสังคม

 

พันธกิจของพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ

1. สื่อสารถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีจุดเริ่มต้นและพัฒนาการอย่างมีความหมายและความสำคัญควบคู่มากับพัฒนาการของสังคม
2. เป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์เพื่อส่งเสริมให้สังคมได้รับประโยชน์จากกิจการพิพิธภัณฑ์ ทั้งในด้านการปลูกจิตสำนึกแห่งคุณค่าและความสำคัญของท้องถิ่น และการจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
3. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา พิพิธภัณฑ์ศึกษา
4. เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและจัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับนิสิต หน่วยงานในมหาวิทยาลัย และบุคคลโดยทั่วไป

 

วัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ
1. เพื่อจัดแสดงนิทรรศการอันแสดงถึงพัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เกิดขึ้น ดำรงอยู่ และเปลี่ยนแปลงอย่างมีความหมายและความสำคัญควบคู่มากับพัฒนาการของสังคม
2. เพื่อเป็นแหล่งศึกษารวบรวมและบริการองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์สำหรับสังคมโดยเฉพาะองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าต่อท้องถิ่น
3. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น ด้านประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา พิพิธภัณฑ์ศึกษา
4. เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ นิสิต หน่วยงานในมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
นอกจากนี้ โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนและจัดกิจกรรมสำหรับคณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป

 

นอกจากนี้ โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนและจัดกิจกรรมสำหรับคณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 043-754380 ต่อ 1384
เว็บไซต์ : http://museum.msu.ac.th/
อีเมล : https://www.facebook.com/MsuIsanMuseum

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

*จดหมายขออนุญาต/ โทรศัพท์แจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วันทำการ

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

5

แบ่งปัน

กิจกรรม

14 ก.ย. 2565

16 ก.ย. 2565

14 กันยายน 2565
ขอเชิญร่วมงาน ตลาดศิลปะและวัฒนธรรม มมส พบกับกิจกรรม ชิม ช้อป ชม การออกร้านจัดแสดง Art and Craftและ Workshop จำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น U2T, มหาสารคราฟท์, คักเเท้แกดำ, กันทรวิชัยรุ่งเรือง อาหารการกิน ตลาดนัดสีเขียว เเละอาหารเพื่อสุขภาพ ชมการเเสดงหนังประโมทัย เเคนวงประยุกต์ และนิสิตเปิดหมวก   วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 11.00-19.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (ที่ตั้งขามเรียง) ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  

28 มี.ค. 2562

06 มีนาคม 2562
พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเที่ยวงานบุญ Night at msu museum "งานวัด" ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   พบกับ หนังประโมทัย คณะประกาศสามัคคีบ้านแต้ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด นิทรรศการ กิจกรรมมากมาย อาทิ ยิงเป้า , เซียมซีงานวัด ฯลฯ  

13 ก.พ. 2561

15 ก.พ. 2561

02 กุมภาพันธ์ 2561
พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   เชิญชม นิทรรศการ "ของสะสม" ครั้งที่ 2  และ Night at MSU museum เรื่อง "ผีกับคนอีสาน"  ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2561  พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น แข่งขันเกมวินนิ่ง การแสดงรำเหยา(ผีฟ้า) เล่าเรื่องผี และบ้านผีสิง 

20 ก.พ. 2560

21 ก.พ. 2560

08 กุมภาพันธ์ 2560
เชิญร่วมงานสัมนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคอีสาน ครั้งที่ 3 ร่วมฟังเสวนาวิชาการ "มองอาหารอีสานผ่าน (ภูมิปัญญา) เพื่อสุขภาพ" และ "ทิศทางและการสร้างเครื่อข่ายความเข้มแข็งของพิพิธภัณฑ์",กิจกรรมสาธิตการประกอบอาหารแต่ละท้องถิ่น และในช่วงกลางคืน พบกับ "กิจกรรม Night at MSU Museum ครั้งที่ 3 ตอน “แซบนัว ครัวอีสาน” กินแบบอีสาน สนุกสนานอีสานสไตล์ ชมการแสดงดนตรีสด ,การประกวดส้มตำลีลา และตลาดให้ได้ชม ช็อป ชม กันอย่างจุใจ     พบกันในวันที่ 20-21กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-21.00 น. ที่พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แล้วพบกัน! #NightAtMSUMuseum

28 ม.ค. 2559

11 เมษายน 2559
ขอเชิญพี่น้องชาวอีสานร่วมกิจกรรม Night at MSU Museum 2 ค่ำคืนมหัศจรรย์ พิพิธภัณฑ์มันส์สุดขีด ตอน ล่องเรือ ร่วมชมนิทรรศการเรือลุ่มน้ำชี ป่าโคกและทรัพยากรในลุ่มน้ำ ฟรี! เรียนรู้วิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนลุ่มน้ำชี สัมผัสบรรยากาศของตลาดน้ำและร่วมเล่นเกมส์ชิงของรางวัลและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ในวันที่ 28 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 22.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามสนุกกับกิจกรรมมากมาย พี่น้องชาวอีสาน ห้ามพลาด!   วีดีโอสุดพิเศษจากงาน Nigth at MSU Museum กิจกรรมไฮไลต์ที่เราอยากให้คุณไปสนุกด้วยกัน คลิปวีดีโอสัมภาษณ์นี้ เราได้สัมภาษณ์... โพสต์โดย Museum Thailand บน 10 กุมภาพันธ์ 2016
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง