กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

18 พฤษภาคม 2564

ชื่นชอบ 6

3,702 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองทุน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 โดยมีหน้าที่ริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังคม ในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม และร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่

 

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เป็นพื้นที่สาธารณะต้นแบบที่สนับสนุนและส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ การสร้างสุขภาวะอย่างสร้างสรรค์ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเสนอทางเลือกใหม่ของการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะด้วยการจุดประกายความคิด ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ และแรงบันดาลใจให้มีทักษะ ชีวิตที่รู้เท่าทัน สามารถเลือกสิ่งที่ดีให้แก่ตนเอง และแบ่งปันไปยังคนรอบข้าง เพื่อร่วมสร้างสุขภาวะในสังคมไทย

 

ภายในศูนย์มีพื้นที่ให้บริการในส่วนต่างๆ อาทิ

 • Creative space : พื้นที่ส่วนกลางโปร่งโล่งเชื่อมถึงกัน ได้เดินยืดเส้น ยืดสายและพบปะพูดคุย เพื่อช่วยสานสัมพันธ์อันดี
 • ห้องสร้างปัญญา แหล่งรวบรวม และบริการข้อมูลความรู้ด้าน สุขภาวะจาก สสส.และภาคีเครือข่ายผ่านสื่อ หลากหลาย
 • อาศรมสุขภาวะ พื้นที่แห่งความสงบเพื่อพัฒนา จิตวิญญาณและปัญญา
 • สวนผักบนหลังคาเขียว เพิ่มพื้นที่เรียนรู้ เพิ่มออกซิเจนในอากาศ และช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร
 • นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะ(THAIHEALTH exhibition) :

 

นิทรรศการสืบสร้างสุข (Health Detective)

นิทรรศการแนวภารกิจพิชิตสุขภาวะ ที่ผู้เข้าชมจะได้สวมบทบาท "สายลับฝึกหัด" เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรลับของ สสส. ในการทำภารกิจ

สืบ สังเกต ค้นหาสาเหตุของตัวละครที่หายไปในเจ็ดคดี

สร้าง เป้าหมาย แรงบันดาลใจ เครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อนำไป

สุข ภาวะที่ดี

นิทรรศการสืบสร้างสุข ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 และชั้น B1 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ภายในประกอบด้วยโซนต่างๆ ดังนี้

 • โซนที่ 1 นิทรรศการสุขภาวะ เริ่มต้นภารกิจองค์กรลับ “สืบ-สร้าง-สุข” เพื่อค้นหาร่องรอยการหายตัวไปของบุคคลทั้ง 8 ผ่าน 7 คดีปริศนา โดยคุณรับหน้าที่เป็นนักสืบฝึกหัด
 • โซนที่ 2 องค์กรลับสืบสร้างสุข จุดลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนของเหล่านักสืบฝึกหัดพร้อมรับอุปกรณ์ในการสืบหาร่องรอยของคดีต่างๆ
 • โซนที่ 3 ห้องเบาะแส ก่อนสืบคดีทั้ง 7 เหล่านักสืบฝึกหัดจะเข้ารับฟังข้อมูลและเบาะแสของคดีต่างๆ จาก The Boss หังหน้าองค์กรลับ ปริศนาเหล่านี้จะถูกคลี่คลายหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความสามารถ การสังเกต และการวิเคราะห์ ของเหล่านักสืบฝึกหัด
 • โซนที่ 4 สถานที่เกิดเหตุ เริ่มภารกิจสืบสวนจากสถานที่เกิดเหตุทั้ง 7 คดี โดยแต่ละคดีจะมีเวลาให้นักสืบสังเกตพยานแวดล้อม ทั้งพยานวัตถุและพยานบุคคล คดีละ 3 นาที และนำข้อมูลที่พบเห็นเก็บบันทึกลงไปยังแฟ้มคดี
 • โซนที่ 5 ฐานบัญชาการ สรุปการสืบสวนสาเหตุที่แท้จริงของการหายตัวไปของบุคคลทั้ง 8 ใน 7 คดีปริศนา ที่มีสาเหตุจากปัญหาสุขภาวะ ที่นำไปสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (Non-communicable Diseases)
 • โซนที่ 6 ศูนย์ปฏิบัติการสืบสร้างสุข เหล่านักสืบฝึกหัดยังมีภารกิจในการฝึกฝน และเรียนรู้วิธีเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผ่าน 7 ภารกิจเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี
 • โซนที่ 7 นักสืบรุ่นพี่ ค้นพบวิธีการของเหล่านักสืบรุ่นพี่ผ่านการเล่าเรื่อง ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ และห่างไกลโรค NCDs
 • โซนที่ 8 จบหลักสูตร เสร็จสิ้นภารกิจของเหล่านักสืบฝึกหัด คุณได้เป็นนักสืบสร้างสุขเต็มตัวที่สามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับตัวเองและคนรอบข้างได้

บริหารจัดการ

หน่วยงานอิสระ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02 343 1500 / LineID : thaihealth_center
โทรสาร : 02 343 1551
เว็บไซต์ : https://www.thaihealthcenter.org/campaign/
อีเมล : activity.thc@thaihealth.or.th

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-17.00 น.

ปิดบริการ ทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าเข้าชม

เข้าชมฟรี

การเดินทาง

 • รถโดยสารประจำทาง
  • ถนนนางลิ้นจี่ (ด้านหน้าเทคนิคกรุงเทพ) สาย 22, 62, 67
  • ถนนพระราม 4 (ด้านซอยงามดูพลี) สาย 4, 45, 46, 47, 507
  • ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ สาย 77
 • รถตู้สายที่ไปสีลม และ สวนลุมพินี
 • รถไฟฟ้า BTS : ลงสถานีช่องนนทรี และต่อรถด่วน BRT เพื่อขึ้นรถ Shuttle Bus หน้าเทคนิคกรุงเทพ หรือต่อรถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง
 • รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT : ลงสถานีลุมพินี และต่อรถด่วน BRT เพื่อขึ้นรถ Shuttle Bus หน้าเทคนิคกรุงเทพ หรือต่อรถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง
 • รถด่วน BRT สายสาทร - ราชพฤกษ์
 • รถสองแถวจากซอยสวนพลู
 • รถบริการรับ-ส่ง ของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (จอดหน้าเทคนิคกรุงเทพ)

ให้บริการเวลา 06.30-20.30 น. รอบละ 15 นาที (ใช้เวลารอประมาณ 7-8 นาที)

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

สำหรับผู้ที่เข้าชมเป็นหมู่คณะ

สามารถจองรอบเข้าชมนิทรรศการได้จากแบบฟอร์ม "การเข้าชมนิทรรศการ"

เพื่อความสะดวกและได้ประโยชน์อย่างสูงสุดของท่านในการชมนิทรรศการ

กรุณาจองล่วงหน้า 3 วัน (ทำการ) และนิทรรศการจะใช้เวลาในการชมประมาณ 2 ชั่วโมง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะ โทร. 061-842-8778

Email : exhibition.thc@thaihealth.or.th

line ID : THCEXHIBITION

สิ่งอำนวยความสะดวก

ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ

0

แบ่งปัน

กิจกรรม

30 ก.ค. 2564

29 กรกฎาคม 2564
ร่วมพูดคุยประเด็น "เธอยังโอเคอยู่มั้ย" งานสัมมนาออนไลน์ที่จะทำให้คุณรู้วิธีการปรับตัวให้มีความสุขในช่วงโควิด    กับวิทยากรรับเชิญสุดพิเศษ พี่เขื่อน คุณภัทรดนัย เสตสุวรรณ อดีตนักร้องวง K-OTIC / Content Creator และนักจิตบำบัด พี่จอม คุณจอมเทียน จันสมรัก อดีตผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เคยพยายามฆ่าตัวตาย  ปัจจุบันก้าวข้ามผ่านและยังเป็นนักเขียนหรือ Content creator พี่เอิ้น ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์ นักจิตวิทยาการปรึกษา และเจ้าของเพจ  “นักจิตวิทยาการปรึกษาคนหนึ่ง : ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์”  พี่โป้ ผศ.นพ.ชยุติ วงศ์เลิศวิศวกร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์ และที่ปรึกษาเพจ “Understand: ห้องนั่งเล่นของหัวใจ”  พี่รอนนี่  สมชาย โต๊ะอีสอ นักจิตวิทยาคลินิกและเจ้าหน้าที่ให้การปรึกษาด้านสุขภาพจิต แห่งห้องแชทเลิฟแคร์  พี่อุ๋ม เบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร  ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)  สัมภาษณ์โดย พี่มะเฟือง คุณเรืองริน อักษรานุเคราะห์ นักจิตวิทยาความสัมพันธ์ เจ้าของเพจ “Beautiful Madness by Mafuang”   วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. มาร่วมแสดงความคิดเห็นและพูดคุยกับวิทยากรใน Breakout Rooms – Zoom มาร่วมตอบคำถามผ่าน Kahoot พร้อมรับของที่ระลึกมากมาย ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังฟรีที่ https://fb.me/e/1M2qA56gK

16 ก.ค. 2564

16 กรกฎาคม 2564
สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์เรื่อง "เก็บกระเป๋าเตรียมเข้า Home Isolation กันยังไง?" ร่วมเตรียมสังคมไทยให้พร้อม หากจำเป็นต้องเข้าสู่ Home Isolation ด้วยกัน   โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข : รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดร.พญ.นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ : ผอ.บริหารสถาบันวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) ผศ.พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์ : หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี รศ.ดร.นพ.นันทวัช สิทธิรักษ์ : ผอ.สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ  ดำเนินรายการ โดย ณาตยา แวววีรคุปต์   วันศุกร์ที่ 16 กรกฏาคม 64   เวลา 19.00 - 20.30 น. Facebook Page กดลิงค์ https://fb.me/byThaiHealthAcademy ระบบ Zoom https://bit.ly/3wBlsP3 Line ID : @thaihealth_academy

21 พ.ค. 2564

18 พฤษภาคม 2564
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “สื่อสารด้วยใจ สบายคลายเครียด”  ผ่านโปรแกรม ZOOM (ไม่มีค่าใช้จ่าย) เพื่อสำรวจทำความเข้าใจกับตนเอง เรียนรู้วิธีการจัดการกับความเครียดผ่านการสื่อสาร  และแสดงความรู้สึก โดยกิจกรรมเหมาะสำหรับช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นต้นไป  (วัยรุ่น วัยทำงาน ผู้สูงอายุ)   กิจกรรมจัดในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ในช่วงเวลา 13.00 – 14.00 น. หากสนใจเข้าร่วมกิจกรรม เข้าชมนิทรรศการและจุดเรียนรู้ต่างๆ ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่  : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvLvAP0zmPiN0ZAng1c_8-Wg3UbL2lNL70-KWdLzZSWuZzmg/viewform สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้ทั้งหมด 2 ช่องทาง ได้แก่ 1. โทรศัพท์ หมายเลข 093-124-6914 / 086-161-5622 2. อีเมล exhibition.thc@thaihealth.or.th ** หรือหากมีความประสงค์ที่จะขอสื่อการเรียนรู้สามารถส่งอีเมลแจ้งเข้าไปที่ สสส. มีบริการให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย **

12 พ.ค. 2564

31 พ.ค. 2564

17 พฤษภาคม 2564
ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) ขอนำเสนอกิจกรรม “โปรแกรมการเรียนรู้ออนไลน์”  สำหรับทุกช่วงวัย ครอบคลุมหลากหลายประเด็น  ในเดือนพฤษภาคม ที่หลายคนยังต้องใช้เวลาอยู่บ้าน    หัวข้อ เส้นทางการเรียนรู้ สำหรับบุคคลทั่วไป การศึกษษดูงานในประเด็นเฉพาะ (Study Visit) กิจกรรมเสริมนิทรรศการ   ท่านใดที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://bit.ly/3hlPYsu หรือสอบถามข้อมูลใน Facebook : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.)
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง