กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร

พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร

30 พฤษภาคม 2562

ชื่นชอบ 579

7,436 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

              พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร เดิมจัดตั้งขึ้นในนามของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร เมื่อปีพุทธศักราช 2523 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุที่พบภายในจังหวัดสกลนคร ภายใต้การดำเนินงานกำกับดูแลของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสกลนคร ภายหลังพัฒนามาเป็นสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 2559 ได้เปลี่ยนชื่อจาก "ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม" เป็น "พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร"

              พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนครเป็นแหล่งเรียนรู้ ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์บริเวณอีสานตอนบนหรือ "แอ่งสกลนคร" เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมของคนในท้องถิ่น ที่มีรากเหง้าทางวัฒนธรรมแบบเดียวกัน เพื่อลดการอคติหรือความขัดแย้งในท้องถิ่น นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยอาศัยพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนครเป็นกุญแจสำคัญ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นรวมทั้งโบราณวัตถุอันเป็นมรดกสำคัญของประเทศชาติสืบไป

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

การจัดแสดง

          ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี โดยเก็บรวบรวมหลักฐานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับรากฐานและการพัฒนาการของเมืองสกลนคร ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ดังนี้

          ส่วนที่ 1 ผู้คนบนแผ่นดินสกลนคร

                   จัดแสดงเรื่องราวภูมิสัณฐานและหลักฐานทางธรณีวิทยาของสกลนครเมื่อราว “มหายุคมีโซโซอิก” และการตั้งถิ่นฐานของผู้คนบนแผ่นดินสกลนครจากหลักฐาน “ศิลปะถ้ำ”

          ส่วนที่ 2 ประวัติศาสตร์โบราณคดีสกลนคร

                   จัดแสดงหลักฐานทางโบราณคดีและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดี เขมร ล้านช้างและรัตนโกสินทร์

          ส่วนที่ 3 เมืองสกลนครอดีต - ปัจจุบัน

                   จัดแสดงพัฒนาการของเมืองสกลนคร ตั้งแต่พุทธศักราช 2381 จนถึงปัจจุบัน และความเป็นมาของ 6 กลุ่มชาติพันธุ์ท้องถิ่นและ 2 เชื้อชาติ ที่อาศัยอยู่ในสกลนคร

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 042-744009
โทรสาร : 042-744009
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/Sakon-Nakhon-Museum
อีเมล : lac@snru.ac.th

วันและเวลาทำการ

 

เปิด 09.00 น. - 16.00 น. วันพุธ - วันอาทิตย์

ปิด วันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

ค่าเข้าชม

 

 

ฟรี 

การเดินทาง

โดยรถยนต์

          กรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึงจังหวัดสระบุรี บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 107 แยกขวาเข้าสู่ ทาง หลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา จนถึงอำเภอบ้านไผ่ แยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 23 ไปจนถึงจังหวัดมหาสารคาม แล้วแยกใช้ทางหลวงหมายเลข 213 ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ จนถึงจังหวัดสกลนคร จากนั้นไปที่ถนนนิตโย พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

8

แบ่งปัน

กิจกรรม

22 ก.พ. 2566

24 ก.พ. 2566

08 กุมภาพันธ์ 2566
งานมหกรรมมูนมังอีสาน ครั้งที่ 14 “สกลม่วนซื่น” ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   22 กุมภาพันธ์ 66 การประชุมวิชาการและนำเสนอบทความทางวิชาการ “ฮีต คอง บุญ : ต้นทุนทางวัฒนธรรมในการพัฒนาอีสาน” ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “อีสาน Soft Power ต้นทุนทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เสวนาวิชาการเรื่อง “บุญ ประเพณีอีสาน ในการพัฒนา” ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม “วิถีไทสกลม่วนซื่นละเบ๋อ” และ “ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง” พิธีมอบรางวัลแข่งขันการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “วิถีสกลม่วนชื่น” การประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำอีสาน 23 กุมภาพันธ์ 66 เสวนาวิชาการเรื่อง “ศิลปวัฒนธรรมกับการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม “ประเพณีบุญผะเหวด” และ “บุญบั้งไฟ” การประกวดแข่งขันการเต้นร่วมสมัย Contemporary Dance การแสดงดนตรีแนว Folk-Acoustic จากวงอภิรมย์ 24 กุมภาพันธ์ 66 ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม “ประเพณีแข่งเรือยาว” และ “ประเพณีไหลเรือไฟ” การแสดงคอนเสิร์ตหมอลำวาไรตี้ ต้น สิทธิพงศ์ วงศ์ศรี **กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริเวณงานริมห้วยทราย ของทุกวัน ชมนิทรรศการผ้าป่าบุญกองข้าว และ นิทรรศการแบบมีชีวิตสาธิตวิถี “สกลม่วนซื่น” เลือกซื้อสินค้าจากร้านผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน พืชสมุนไพร ฯลฯ   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สถาบันภาษา ศิลปะะและวัฒนธรรม โทร. 042-744 009 E-mail: ilac.snru.ac.th

01 เม.ย. 2564

04 เม.ย. 2564

02 เมษายน 2564
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมมูนมังอีสาน ครั้งที่ 12  มหัศจรรย์หัตถกรรมพื้นบ้าน “ทอ สาน ปั้น แต่ง”  ระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน พ.ศ.2564  ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    พบกับกิจกรรม อาทิ ชมนิทรรศการและการแสดงวิถีชีวิต “ทอ-สาน-ปั้น-แต่ง” ของกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดสกลนคร การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น พืชสมุนไพร อาหารพื้นบ้าน ฯลฯ การเสวนาวิชาการเรื่อง “ทอ-สาน-ปั้น-แต่ง” สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี / สรภัญญะอีสาน / สุนทรพจน์ภาษาถิ่น การประกวดหนุ่มสาววิศวกรสังคม SNRU SOCIAL ENGINEERING IDOL ชมการแสดง แสง สี เสียง “นฤมิตนาฏกรรมลานคำหอมรำลึก” ชมการแสดงวงโปงลางสว่างแดนดินศิลป์อีสาน ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากสภาวัฒนธรรมและเครือข่ายศิลป์ภูพาน ชมการแสดงคณะหมอลำแม่อุดมศิลป์ ชมการแสดงคอนเสิร์ตศิลปินตุ๊กกี้โชว์   สอบถามเพิ่มเติม โทร. 042 – 744 099 / 092 – 694 1656 หรือ Facebook : มหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน

16 ส.ค. 2562

23 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๑๘๑ ปีเมืองสกลนครขอเชิญผู้สนใจชม นิทรรศการ และ รับฟังบรรยาย  เนื่องในกิจกรรม "ใต้ร่มฟ้าพระบารมีจักรีวงศ์เฉลิมหล้าทศมราชา วาระครบ ๑๘๑ ปี การพระราชทานสารตราตั้งเมืองสกลนคร"   วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  มีเอกสารแจกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนจำกัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.๐๖๓ - ๗๒๐ ๕๑๑๑ **

07 พ.ย. 2561

07 พฤศจิกายน 2561
ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "เปิดบ้าน เปิดเมือง เล่าเรื่องสกลนคร" ...มาฟังเรื่องราวของสกลนครบ้านเรา..จากอดีตที่คุณอาจไม่เคยรู้..มาถึงยุคปัจจุบัน... โดย ผศ.ดร.สพสันติ์ เพชรคำ ผู้เชี่ยวชาญสกลนครศึกษา

14 ส.ค. 2561

10 สิงหาคม 2561
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ  เรื่อง "พิพิธภัณพ์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑"   เวลา ๐๙.๐๐ น.  บรรยายเรื่อง "พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑"  โดย ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ ประธานกลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ (Iculture) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล   เวลา ๑๐.๐๐ น.  บรรยายเรื่อง "พิพิธภัณฑ์กับการสรา้งความผูกพันธ์กับสังคม" โ ดย ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย หัวหน้าโครงการเสริมสรา้งความผูกพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล   ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องบรรยายสุรอุทก พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   #ลงทะเบียนฟรี สำรองที่นั่งที่พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โทร ๐๖๓-๗๒๐ ๕๑๑๑
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง