กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร

พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร

30 พฤษภาคม 2562

ชื่นชอบ 522

3,336 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

              พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร เดิมจัดตั้งขึ้นในนามของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร เมื่อปีพุทธศักราช 2523 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุที่พบภายในจังหวัดสกลนคร ภายใต้การดำเนินงานกำกับดูแลของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสกลนคร ภายหลังพัฒนามาเป็นสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 2559 ได้เปลี่ยนชื่อจาก "ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม" เป็น "พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร"

              พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนครเป็นแหล่งเรียนรู้ ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์บริเวณอีสานตอนบนหรือ "แอ่งสกลนคร" เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมของคนในท้องถิ่น ที่มีรากเหง้าทางวัฒนธรรมแบบเดียวกัน เพื่อลดการอคติหรือความขัดแย้งในท้องถิ่น นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยอาศัยพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนครเป็นกุญแจสำคัญ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นรวมทั้งโบราณวัตถุอันเป็นมรดกสำคัญของประเทศชาติสืบไป

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

การจัดแสดง

          ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี โดยเก็บรวบรวมหลักฐานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับรากฐานและการพัฒนาการของเมืองสกลนคร ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ดังนี้

          ส่วนที่ 1 ผู้คนบนแผ่นดินสกลนคร

                   จัดแสดงเรื่องราวภูมิสัณฐานและหลักฐานทางธรณีวิทยาของสกลนครเมื่อราว “มหายุคมีโซโซอิก” และการตั้งถิ่นฐานของผู้คนบนแผ่นดินสกลนครจากหลักฐาน “ศิลปะถ้ำ”

          ส่วนที่ 2 ประวัติศาสตร์โบราณคดีสกลนคร

                   จัดแสดงหลักฐานทางโบราณคดีและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดี เขมร ล้านช้างและรัตนโกสินทร์

          ส่วนที่ 3 เมืองสกลนครอดีต - ปัจจุบัน

                   จัดแสดงพัฒนาการของเมืองสกลนคร ตั้งแต่พุทธศักราช 2381 จนถึงปัจจุบัน และความเป็นมาของ 6 กลุ่มชาติพันธุ์ท้องถิ่นและ 2 เชื้อชาติ ที่อาศัยอยู่ในสกลนคร

แผนที่

พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 042-744009
โทรสาร : 042-744009
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/Sakon-Nakhon-Museum
อีเมล : lac@snru.ac.th

วันและเวลาทำการ

 

เปิด 09.00 น. - 16.00 น. วันพุธ - วันอาทิตย์

ปิด วันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

ค่าเข้าชม

 

 

ฟรี 

การเดินทาง

โดยรถยนต์

          กรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึงจังหวัดสระบุรี บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 107 แยกขวาเข้าสู่ ทาง หลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา จนถึงอำเภอบ้านไผ่ แยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 23 ไปจนถึงจังหวัดมหาสารคาม แล้วแยกใช้ทางหลวงหมายเลข 213 ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ จนถึงจังหวัดสกลนคร จากนั้นไปที่ถนนนิตโย พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

6

แบ่งปัน

กิจกรรม

16 ส.ค. 2562

23 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๑๘๑ ปีเมืองสกลนครขอเชิญผู้สนใจชม นิทรรศการ และ รับฟังบรรยาย  เนื่องในกิจกรรม "ใต้ร่มฟ้าพระบารมีจักรีวงศ์เฉลิมหล้าทศมราชา วาระครบ ๑๘๑ ปี การพระราชทานสารตราตั้งเมืองสกลนคร"   วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  มีเอกสารแจกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนจำกัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.๐๖๓ - ๗๒๐ ๕๑๑๑ **

07 พ.ย. 2561

07 พฤศจิกายน 2561
ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "เปิดบ้าน เปิดเมือง เล่าเรื่องสกลนคร" ...มาฟังเรื่องราวของสกลนครบ้านเรา..จากอดีตที่คุณอาจไม่เคยรู้..มาถึงยุคปัจจุบัน... โดย ผศ.ดร.สพสันติ์ เพชรคำ ผู้เชี่ยวชาญสกลนครศึกษา

14 ส.ค. 2561

10 สิงหาคม 2561
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ  เรื่อง "พิพิธภัณพ์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑"   เวลา ๐๙.๐๐ น.  บรรยายเรื่อง "พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑"  โดย ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ ประธานกลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ (Iculture) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล   เวลา ๑๐.๐๐ น.  บรรยายเรื่อง "พิพิธภัณฑ์กับการสรา้งความผูกพันธ์กับสังคม" โ ดย ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย หัวหน้าโครงการเสริมสรา้งความผูกพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล   ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องบรรยายสุรอุทก พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   #ลงทะเบียนฟรี สำรองที่นั่งที่พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โทร ๐๖๓-๗๒๐ ๕๑๑๑

21 เม.ย. 2560

30 เม.ย. 2560

21 เมษายน 2560
เรียนการอ่านและเขียนอักษรไทน้อย โดยอาจารย์พจนวราภรณ์ ขจรเนตรวณิชกุล ณ โถงพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร อาคาร 1 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

26 กุมภาพันธ์ 2563
7,276
512