กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมชอง

ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมชอง

22 สิงหาคม 2561

ชื่นชอบ 314

3,490 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมชอง หรือศูนย์ชอง ตั้งอยู่ในตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ได้เริ่มก่อตั้งและเปิดบริการเป็นทางการเมื่อปีพ.ศ.2547 ระยะเวลาผ่านไป 1 ปี ชาวชองได้สังเกตและตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับนิทรรศการในศูนย์ชองได้รับความสนใจจากหน่วยงานการศึกษาในท้องถิ่นและมีการนำไปใช้จนมีความเสื่อมโทรม ประกอบกับคณะกรรมการมุ่งทำงานสวนผลไม้เพื่อเลี้ยงครอบครัวจึงไม่ค่อยมีเวลามาดูแลอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับคณะกรรมการชองเกิดการท้อแท้เหนื่อยล้ากับการทำงานอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษามานานหลายปี รวมทั้งยังขาดผู้ที่คอยบริหารจัดการศูนย์ชองด้วย ส่งผลให้ศูนย์ชองไม่มีการดำเนินกิจกรรมและขาดความเคลื่อนไหว ไม่มีชีวิตชีวา โครงการวิจัย “การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมชอง เป็นแหล่งการเรียนรู้ชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วม” โดยมีคุณรุ่งเพ็ชร ผันผาย และคณะคนชองเป็นทีมวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมชอง ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมชอง และกระบวนการให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมชอง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเป็นสถานที่ดำเนินการ

 

ชาวชองทำงานวิจัยโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของคนชองและคนในชุมชนทั้งตำบลตะเคียนทองและตำบลคลองพลูในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสำรวจความคิดเห็นและความต้องการเกี่ยวกับงานศูนย์การเรียนรู้ฯ ก่อนจะดำเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับศูนย์ฯ การประชุมหาคณะกรรมการที่มาจากหมู่บ้านต่างๆ ทั้ง 2 ตำบล และแนวทางการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ อย่างยั่งยืน การรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมชองจากการบอกเล่าของผู้รู้ การเล่าสู่กันฟังจากความทรงจำและประสบการณ์จริง การเดินไปเก็บข้อมูลกิจกรรมจริงหรือลงไปเก็บข้อมูลในพื้นที่จริงที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นทั้ง 2 ตำบลด้วย เช่น เรื่องสมุนไพร สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหรือจัดนิทรรศการในศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความต้องการของคนชอง ตลอดจนเป็นข้อมูลในการจัดประชุมเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาคนชองและจำหน่ายในรูปแบบสินค้าที่ระลึกทางวัฒนธรรมชองโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากคลุ้มและคล้า พืชพื้นบ้านของชาวชอง น้ำมันสมุนไพรจากหัวไพล พวงกุญแจลูกข่าง เสื้อภาษาชอง เป็นต้น และกิจกรรมเพื่อฟื้นฟู ประเพณีไหว้บรรพบุรุษ ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้าน ฟื้นฟูอาหารพื้นบ้านชอง ตลอดจนการขยายเครือข่ายคนชองและเยาวชนในการผลิตหนังสือภาษาชอง การสร้างหลักสูตรภาษาชองอย่างง่ายๆ สำหรับใช้สอนคนในชุมชน

 

ข้อมูลจาก : เว็บไซต์ www.trf.or.th

บริหารจัดการ

วัดและชุมชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ห้องเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงานหัตถกรรมจากพืชคลุ้มและคล้า ของนักเรียนนักศึกษา เยาวชนในชุมชน และของคนชองเอง โดยเฉพาะการสานเสื่อและสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือน

 

ข้อมูลจาก : เว็บไซต์ www.trf.or.th

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ม.4 ต.คลองพลู กิ่งอ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22100
โทรศัพท์ : 039327683

วันและเวลาทำการ

เปิดเฉพาะวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ ตั้งแต่ 8.00-15.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

การเดินทางโดยรถประจำทาง

จาก กรุงเทพฯ - จันทบุรี ระยะทางประมาณ 250 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง

การเดินทางโดยรถยนต์เช่า

จากตัวเมืองจันทบุรี เดินทางโดยถนนหมายเลข 3249 ระยะทางประมาณ 46 กม. 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

รับจองล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถฟรี

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง