กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี

02 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 503

4,678 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี จัดตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2529 โดยกรมศิลปากรได้ขออนุมัติใช้อาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรีหลังเดิม ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2465 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ใช้เป็นสถานที่จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติตามโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมืองของกรมศิลปากร

          ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 กรมศิลปากรได้ขอใช้อาคารกองบัญชาการรัฐบาลมณฑลราชบุรี ซึ่งสร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2416 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อใช้เป็นจวนที่พักของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในสมัยต้นรัชกาลที่ 5 และต่อมาได้ใช้เป็นกองบัญชาการรัฐบาลมณฑลราชบุรีในคราวแรกของการตั้งมณฑลราชบุรี เพื่อปรับปรุงให้เป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี โดยปัจจุบันใช้เป็นอาคารสำนักงาน คลังโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ และพื้นที่ส่วนจัดแสดงนิทรรศการพิเศษและจัดกิจกรรมต่างๆ

การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 5 เรื่อง  ได้แก่

          1. สภาพภูมิศาสตร์และธรรมชาติวิทยาของจังหวัดราชบุรี จัดแสดงแหล่งกำเนิดทรัพยากรธรรมชาติประเภท ดิน หิน แร่ธาตุและรูปจำลอง ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ( กาญจนบุรีและเพชรบุรี ) โดยมีตัวอย่างของซากดึกดำบรรพ์ ดิน หินแร่ อัญมณี และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีแหล่งกำเนิดในจังหวัดราชบุรีจัดแสดงประกอบ

          2. ประวัติศาสตร์และโบราณคดีของราชบุรี จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่พบในจังหวัดราชบุรี เรียงลำดับตามยุคสมัยดังต่อไปนี้

2.1 สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จัดแสดงหลักฐานที่สำคัญของโบราณคดีของมนุษย์ในยุคที่มีการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยบริเวณจังหวัดราชบุรี เช่น เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมทั้งเครื่องประดับที่ทำจากหิน โลหะ กระดูกสัตว์ต่างๆ รวมทั้งภาชนะดินเผา กลองมโหระทึก และโครงกระดูกมนุษย์ เป็นต้น

2.2 ราชบุรีในวัฒนธรรมทวารวดี จัดแสดงเรื่องราวและหลักฐานต่างๆ ของวัฒนธรรมทวารวดีที่พบในจังหวัดราชบุรีในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-16 โดยเฉพาะเรื่องราวของเมืองโบราณคูบัว และเทือกเขางู

2.3 ราชบุรีในวัฒนธรรมเขมร จัดแสดงเรื่องราวและหลักฐานของวัฒนธรรมเขมร หรือ “ลพบุรี” ที่ปรากฏในจังหวัดราชบุรี ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-18 โดยมีโบราณวัตถุที่สำคัญภายในห้องจัดแสดงนี้ ได้แก่ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี พบที่บริเวณโบราณสถานจอมปราสาท เมืองโบราณโกสินารายณ์ เป็น 1 ในจำนวน 5 องค์ ที่พบในดินแดนประเทศไทย

2.4 ราชบุรีในสมัยสุโขทัย - ธนบุรี จัดแสดงเรื่องราวของจังหวัดราชบุรีในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18-24 จากหลักฐานชื่อเมืองราชบุรีที่ปรากฏในศิลาจารึกสมัยสุโขทัย ราชบุรีเป็นเมืองท่า เมืองหน้าด่านและเส้นทางการเดินทัพในสมัยอยุธยา โดยจัดแสดงหลักฐานด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม เครื่องถ้วยจีนและเครื่องปั้นดินเผา

2.5 ราชบุรีในสมัยรัตนโกสินทร์ จัดแสดงเรื่องราวของจังหวัดราชบุรีในช่วง พ.ศ. 2325 - 2475 แสดงถึงความสำคัญของเมืองราชบุรี ในด้านการเมืองการปกครองการพัฒนาท้องถิ่น ต่อเนื่องจากสมัยกรุงธนบุรีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ (รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7)

          3. เผ่าชนชาติพันธุ์วิทยาของจังหวัดราชบุรี จัดแสดงเรื่องราวของกลุ่มชนชาติพันธุ์ของจังหวัดราชบุรี ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์เป็นลักษณะเด่นของจังหวัด กลุ่มชนเหล่านี้มีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรมและประเพณีที่แต่ละชาติพันธุ์ยังคงยึดถือปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมดั้งเดิม ชาติพันธุ์เหล่านี้ ได้แก่ ชาวไทยพื้นถิ่นภาคกลาง ชาวไทยจีน ชาวไทยยวน ชาวไทยมอญ ชาวไทยกะเหรี่ยง ชาวไทยลาวโซ่ง ชาวไทยลาวเวียง และชาวไทยเขมรลาวเดิม

             4. มรดกดีเด่น แบ่งการจัดแสดงออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

4.1 มรดกดีเด่นทางวัฒนธรรม เช่น สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว ปูชนียวัตถุที่สำคัญคู่บ้านคู่เมือง ประเพณีวัฒนธรรม เทศกาลงานประเพณีอาหารพื้นบ้านและหัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นต้น

4.2 มรดกดีเด่นทางธรรมชาติ ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางธรรมชาติ เช่น อุทยานหินเขางู โป่งยุบ แก่งส้มแมว เป็นต้น รวมทั้งต้นไม้และพันธุ์ไม้ประจำจังหวัดราชบุรี

4.3 บุคคลสำคัญ ได้แก่ บุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้แก่จังหวัดในด้านต่าง ๆ เช่น ปูชนียบุคคลที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ บุคคลสำคัญทางด้านทหาร การเมืองและการปกครอง รวมทั้งบุคคลสำคัญทางด้านวัฒนธรรมและศิลปินเพลงพื้นบ้านต่าง ๆ

          5. ราชบุรีในปัจจุบัน  จัดแสดงในสภาพทั่วไปของจังหวัดราชบุรีในปัจจุบันในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการศึกษา การสาธารณูปการ การอุตสาหกรรม การเกษตร ประชากรและที่สำคัญคือ พระราชกรณียกิจแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อจังหวัดราชบุรี อาทิเช่น สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี โครงการศึกษาวิธีฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม เป็นต้น

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

"พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี” พบที่โบราณสถานจอมปราสาท เมืองโบราณโกสินารายณ์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็น 1 ใน 5 องค์ที่พบในดินแดนประเทศไทย มีลักษณะเป็นพระโพธิสัตว์ศิลปะบายน ประทับยืน หนึ่งเศียร แปดกร แต่พระเศียรและพระกรชำรุดหักหายไป รอบพระอุระมีรูปสลักพระพุทธเจ้าปางสมาธิ ตรงกลางพระอุระเป็นรูปสลักนางปรัชญาปารมิตา เทพีแห่งปัญญา พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเป็นที่นิยมสร้างและเคารพนับถือมากในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18

แผนที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนวรเดช ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 032-321 513
โทรสาร : 032-327 235
เว็บไซต์ : http://www.finearts.go.th/ratchaburimuseum

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

ค่าเข้าชม

  • ชาวไทย 20 บาท
  • ชาวต่างประเทศ 100 บาท
  • นักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุสามเณรและนักบวชในศาสนาต่างๆ แขกทางราชการ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม

การเดินทาง

โดยรถยนต์

- เส้นทางสายเก่า สายเพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านบางแค-อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่-นครชัยศรี-นครปฐม-ราชบุรี

- เส้นทางสายใหม่ เส้นทางหลวงหมายเลข 338 จากกรุงเทพฯ-พุทธมณฑล-นครชัยศรี เข้าถนนเพชรเกษมบริเวณอำเภอนครชัยศรีก่อนถึงตัวเมืองนครปฐมประมาณ 16 กิโลเมตร จากนั้นใช้ถนนเพชรเกษมตรงไปตัวเมืองราชบุรี

รถโดยสารประจำทาง

- รถบัสปรับอากาศชั้น 2 สาย 76 จากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ - ราชบุรี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.

 

- รถตู้โดยสารปรับอากาศ จากสถานีขนส่งหมอชิตใหม่ และสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ 

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี ตั้งอยู่บนถนนวรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี ริมแม่น้ำแม่กลองฝั่งตะวันตก ใกล้กับหอนาฬิกา(สนามหญ้า) 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ได้แก่ ห้องน้ำ ที่จอดรถ และทางลาด

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพิ้นที่สำหรับจอดรถ

3

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

กิจกรรม

11 ส.ค. 2561

13 ส.ค. 2561

10 สิงหาคม 2561
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัด “โครงการคนมันส์อาร์ตราชบุรี ปี 2561” นำเสนอกิจกรรมในรูปแบบศิลปะที่สร้างสรรค์ ผลงานของศิลปินท้องถิ่น และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปะที่หลากหลาย ในจังหวัดราชบุรี พร้อมตอบสนองวิถีชีวิต รากเหง้า ของชาวราชบุรี เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสและเรียนรู้ ได้ง่าย และเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย   กิจกรรมภายในงาน 1. ศิลป์เจ้าถิ่น กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น โดยครอบคลุมงานศิลป์ทุกแขนงและเชิดชูศิลปินในพื้นที่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเดินทางไปยังพื้นที่ 2. ศิลป์ต่างถิ่น ศิลปะทุกแขนงจากพื้นที่อื่นๆ ที่เกิดการแลกเปลี่ยนศิลปะระหว่างพื้นที่ให้กิจกรรมมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น 3. สร้างนวัตกรรมผ่านงานศิลปะ (innovative art) ในรูปแบบของมุมมองใหม่  4. การแสดงดนตรีจากศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียง และการแสดงศิลปะร่วมสมัย เวลา 16.00-21.00 น. สถานที่จัดงาน 1. บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี  ศิลปะประติมากรรม เป็นการนำเสนอความเป็นรากเหง้าของโอ่งมังกร และผลงานการปั้นสมัยใหม่ ศิลปะ DIY การเรียนรู้และสร้างสรรค์ชิ้นงานปั้นด้วยตนเอง   2. บริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง ตั้งแต่เด็กดิน ไปสิ้นสุดที่กรมป่าไม้ (ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์ฯ)  ศิลปะการแสดง  เป็นการนำเสนอการแสดงศิลปะการแสดงท้องถิ่น อาทิ หนังใหญ่วัดขนอน การแสดงร่วมสมัยแสงและเงา และการแสดงดนตรีจากศิลปินเป็นศิลปะเรื่องดนตรีที่มีชื่อเสียง ศิลปะ Art 5 ภาค  - จุด Landmark ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความเป็นเมืองราชบุรี  - โซนศิลปะที่แสดงถึงสัญลักษณ์บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์โดยผ่านผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทั่วประเทศ - สาธิต และจำหน่ายสินค้าชุมชนแนวศิลปะ ของกลุ่ม Start up- ชั้นล่าง ศิลปะ Art Wall การวาดภาพบนผนัง และการจัดวางงานศิลปะโดยใช้สินค้าท้องถิ่น ในรูปแบบสไตล์ Art wall2.4 ศิลปะการจัดอาหารและเครื่องดื่ม  การจำหน่ายอาหาร-เครื่องดื่ม และจัดตกแต่งภาชนะ โดยใช้วัตถุดิบพื้นถิ่น เช่น หัวไชโป๊ว เต้าหู้ดำ พร้อมทั้งอาหารจากภูมิภาคต่างๆ   ตารางกิจกรรมงานคนมันส์อาร์ต...ราชบุรี บริเวณลานกิจกรรมริมแม่น้ำแม่กลอง (ริมเขื่อนประชารัฐพัฒนา) วันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา  16.00 น.     - เปิดเวที ประชาสัมพันธ์งาน เวลา  16.30 น.    - การแสดงท้องถิ่นเวลา   17.00 น.    - สัมภาษณ์พูดคุยกับศิลปินเจ้าถิ่น และศิลปินต่างถิ่น เวลา  18.00 น.    - พิธีเปิดงานคนมันส์อาร์ต เวลา  18.30 น.     - ชม Mini Concert วง Hers เวลา  19.30 น.    - การแสดงหนังใหญ่ จากวัดขนอน เวลา  20.00 น.    - Mini Concert ริท เรืองฤทธิ์    วันที่ 12 สิงหาคม 2561  เวลา  16.00 น.    - เปิดเวที ประชาสัมพันธ์การจัดงานเวลา   16.30 น.    - การแสดงท้องถิ่น เวลา  17.30 น.    - กิจกรรมภาคสนาม และ การ Workshop งานศิลปะ เวลา  18.30 น.     - ชม Mini Concert ศิลปิน อิงค์ วรันธร เวลา  19.30 น.    - การแสดงหนังใหญ่ จากวัดดอน จ.ระยอง เวลา  20.00 น.    - Mini Concert ไอซ์ ศรัณยู             วันที่ 13 สิงหาคม 2561  เวลา  16.00 น.    - เปิดเวที ประชาสัมพันธ์การจัดงาน เวลา  16.30 น.    - การแสดงท้องถิ่น เวลา  17.30 น.    - กิจกรรมภาคสนาม และ การ Workshop งานศิลปะ เวลา  18.30 น.     - การแสดงวาดภาพสะบัดดาว เวลา  19.00 น.    - การแสดง Light & Shadow เวลา  20.00 น.    - Mini Concert อะตอม ชนกันต์   หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ททท. สำนักงานกาญจนบุรี โทร 0 3451 1200, 0 3451 2500 อีเมล์ tatkan@tat.or.th

14 ม.ค. 2560

29 ธันวาคม 2559
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.   ในหัวข้อเรื่อง "ด เอ๋ย ด เด็ก พ เอ๋ย พอเพียง"  โดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง --พบกับการสาธิตเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวนาที่กว่าจะได้ข้าวมาหุงกินมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง --ชมนิทรรศการ "ราชบุรี ราชสดุดี" --เกมส์การละเล่น อาทิ เดินกะลา วิ่งกระสอบ กาฟักไข่ --มาหาคำตอบกับกิจกรรม "พิพิธภัณฑ์มีความลับ"   --อาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง