กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน

19 พฤศจิกายน 2562

ชื่นชอบ 721

32,244 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำจังหวัดน่าน ตั้งอยู่ในบริเวณคุ้มของอดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน มีพื้นที่ทั้งสิ้น 14 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา รายล้อมด้วยถนนที่สำคัญได้แก่ ถนนผากองด้านทิศตะวันออก ถนนสุริยพงษ์ด้านทิศใต้ และถนนมหาพรหมด้านทิศเหนือ อาคารพิพิธภัณฑ์เดิมเป็นหอคำที่พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ พระเจ้าน่านทรงสร้างขึ้นเป็นที่ประทับ เมื่อพุทธศักราช 2446 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสองชั้น แบบตรีมุขหรือรูปตัวที รูปแบบผสมผสานระหว่างแบบศิลปะตะวันตกและศิลปะไทย โครงสร้างภายในเป็นไม้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีมุขออกด้านหน้า หลังคามุงด้วยไม้แป้นเกล็ด

เมื่อเจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าผู้ครองนครน่านองค์สุดท้ายถึงพิราลัย เจ้านายบุตรหลานของเจ้าผู้ครองนครน่านจึงไม้มอบหอคำหลังนี้พร้อมที่ดินทั้งหมดให้แก่รัฐบาล เพื่อใช้เป็นศาลากลางจังหวัดน่าน ปีพุทธศักราช 2475 ต่อมาเมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ก่อสร้างศาลากลางจังหวัดขึ้นใหม่ กรมศิลปากรจึงได้ขอรับมอบอาคารหอคำ เพื่อให้เป็นสถานที่จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ขึ้นในปีพุทธศักราช 2517 และประกาศจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ขึ้นในปีพุทธศักราช 2528 อย่างเป็นทางการ

ภายหลังการจัดแสดงเสร็จสมบูรณ์แล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ให้ประชาชนเข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช 2530

 

ภายในแบ่งส่วนการจัดแสดงเป็น 2 ชั้น คือ ชั้นบน จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องโบราณคดีและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่

 

1.ห้องโถงใหญ่ เคยเป็นท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกว่าราชการของเจ้าผู้ครองนคร จัดแสดงข้อมูลทางภูมิรัฐศาสตร์ของจังหวัดน่าน การสร้างบ้านแปงเมือง หลักฐานศิลาจารึก ลำดับเชื้อสายของเจ้าผู้ครองนคร เครื่องใช้ส่วนพระองค์ ภาพถ่ายโบราณ เงินตราและอาวุธ 

 

2.ห้องปีกอาคารและเฉลียง จัดแสดงเรื่องราวด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่ปรากฎร่องรอยหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดน่าน แหล่งโบราณคดีและโบราณวัตถุจากการขุดค้นในพื้นที่เก็บกักน้ำบริเวณเหนือเขื่อนสิริกิติ์ เครื่องถ้วยจากแหล่งเตาเผาในจังหวัดน่าน ศิลปะสุโขทัยและศิลปะล้านนาที่ก่อให้เกิดแนวคิดงานศิลปกรรมสกุลช่างเมืองน่าน

 

3.ห้องจัดแสดงงาช้างดำ ซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองน่านมาแต่โบราณ

 

ชั้นล่าง แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.ห้องโถง จัดแสดงเรื่องราวด้านชาติพันธุ์วิทยา เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของภาคเหนือ มีการจำลองลักษณะบ้านเรือน ร้านน้ำ ห้องนอน ครัวไฟ เครื่องใช้ชีวิตประจำวัน การทอผ้าและตัวอย่างผ้าพื้นเมืองน่านแบบต่างๆ รวมถึงเรื่องประเพณีความเชื่อ การแข่งเรือยาว และงานสงกรานต์ เป็นต้น

2.เฉลียงด้านหลังและปีกอาคาร จัดแสดงเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของเผ่าชนต่างๆ ในจังหวัดน่าน อาทิ ไทลื้อ แม้ว เย้า ชนเผ่าตองเหลือง สุดท้ายเป็นห้องที่ระลึกและห้องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติชาวจังหวัดน่าน

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

งาช้างดำ เดิมเป็นสมบัติของผู้เจ้าครองนครน่าน ลักษณะเป็นงาปลี สีออกน้ำตาลเข้ม มีจารึกอักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยว่า  "กิ่งนี้หนักหนึ่งหมื่นห้าพัน" หรือประมาณ 18 กิโลกรัม สันนิษฐานว่าเป็นงาข้างซ้าย เพราะมีรอยเสียดสีกับงวดชัดเจน ไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัดถึงประวัติความเป็นมา มีเพียงตำนานเล่าสืบต่อมา

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-710 561 และ 054-772 777
โทรสาร : 054-772 777
เว็บไซต์ : http://www.finearts.go.th/nanmuseum

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการวันพุธ - วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์-อังคาร) เวลา 09.00 - 16.00 น.

 

 

ค่าเข้าชม

ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างประเทศ 100 บาท

นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม

การเดินทาง

1.โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านนครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ จนถึงจังหวัดน่าน รวมระยะทางประมาณ 668 กิโลเมตร

 

2.โดยรถประจำทาง มีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-น่าน ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ทั้งรถโดยสารแบบธรรมดาและปรับอากาศ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9-10 ชั่วโมง

 

3.โดยเครื่องบิน มีบริการเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-น่าน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะทำจดหมายขออนุญาต/โทรศัพท์แจ้งการนัดหมายล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

2

แบ่งปัน

กิจกรรม

25 ส.ค. 2566

30 ก.ย. 2566

22 สิงหาคม 2566
ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 19.00 - 22.00 น.  พบกับการประดับไฟส่องสว่างซุ้มอุโมงค์ลีลาวดี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ในยามค่ำคืน    นักท่องเที่ยวสามารถแวะเข้ามาเดินเยี่ยมชมและถ่ายรูปเช็คอินบริเวณซุ้มอุโมงค์ลีลาวดี  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน และวัดอื่นๆที่มีการประดับระบบไฟส่องสว่าง  ได้แก่ วัดมิ่งเมือง วัดศรีพันต้น และวัดสวนตาล   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เปิดให้บริการทุกวันพุธ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00 น. – 16.00 น.   สอบถามเพิ่มเติม โทร. 054-772 777 หรือติดต่อผ่านกล่องข้อความแฟนเพจ: Nan national Museum พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน For more information, please leave your message via inbox or call : +66 054772777

05 ก.ค. 2566

31 ก.ค. 2566

05 กรกฎาคม 2566
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ขอเชิญชม “นิทรรศการปรับปรุงใหม่” ชมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่จัดแสดงในนิทรรศการ เรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองน่าน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป   เปิดให้บริการทุกวันพุธ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. (ปิดวันจันทร์ - อังคาร) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร. ๐๕๔ - ๗๗๒ ๗๗๗  หรือกล่องข้อความแฟนเพจ  Nan national Museum พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน For more information, please leave your message via inbox or call : +66 054772777       

15 ก.ค. 2564

31 ก.ค. 2564

15 กรกฎาคม 2564
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ขยายเวลาเปิดให้เข้าชมนิทรรศการเคลื่อนที่ มองสยามตามรอยพระปกเกล้า ๒๕๖๔  โดยจะเปิดให้เข้าชมถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ *ทั้งนี้กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน  เปิดให้บริการทุกวันพุธ - อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (ปิดวันจันทร์ - อังคาร) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๕๔ - ๗๗๒ ๗๗๗   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19) ขอความร่วมมือผู้เข้าชมทุกท่านโปรดปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) อย่างเคร่งครัด ๑. สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าชม ๒. ตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณจุดคัดกรอง ๓. ลงทะเบียนไทยชนะ ๔. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ๕. เว้นระยะห่างจากผู้อื่นในการเข้าชม

04 เม.ย. 2564

30 มิ.ย. 2564

02 เมษายน 2564
สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ "มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า"   ร่วมเรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ผ่านเหตุการณ์สำคัญและสภาพบ้านเมือง ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว   ระหว่างวันที่ 4 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน (ตำแหน่งที่ตั้ง: https://goo.gl/maps/S7Y1CjeRUPMPcizDA)     สอบถามเพิ่มเติม พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โทร. 02 280 3413-4  Facebook : King Prajadhipok Museum พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน โทร. 054 772 777 Facebook : Nan national Museum พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน

11 ม.ค. 2563

10 มกราคม 2563
วันเด็กแห่งชาติ 2563 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ขอเชิญชวนน้องๆ และผู้ปกครอง มาร่วมสนุกกันกิจกรรมในงานประกอบด้วย : กิจกรรมวาดภาพระบายสี การแสดงความสามารถบนเวที กิจกรรมการสันทนาการต่างๆ เกมชิงรางวัลอีกมากมาย อาหาร เครื่องดื่มฟรีตลอดงาน เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรี !!! **สอบถามเพิ่มเติม โทร. 054-772 777  หรือ Nan national Museum พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
pav

/

next