กำลังโหลดข้อมูล
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน

19 พฤศจิกายน 2562

ชื่นชอบ 717

14,254 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำจังหวัดน่าน ตั้งอยู่ในบริเวณคุ้มของอดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน มีพื้นที่ทั้งสิ้น 14 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา รายล้อมด้วยถนนที่สำคัญได้แก่ ถนนผากองด้านทิศตะวันออก ถนนสุริยพงษ์ด้านทิศใต้ และถนนมหาพรหมด้านทิศเหนือ อาคารพิพิธภัณฑ์เดิมเป็นหอคำที่พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ พระเจ้าน่านทรงสร้างขึ้นเป็นที่ประทับ เมื่อพุทธศักราช 2446 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสองชั้น แบบตรีมุขหรือรูปตัวที รูปแบบผสมผสานระหว่างแบบศิลปะตะวันตกและศิลปะไทย โครงสร้างภายในเป็นไม้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีมุขออกด้านหน้า หลังคามุงด้วยไม้แป้นเกล็ด

เมื่อเจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าผู้ครองนครน่านองค์สุดท้ายถึงพิราลัย เจ้านายบุตรหลานของเจ้าผู้ครองนครน่านจึงไม้มอบหอคำหลังนี้พร้อมที่ดินทั้งหมดให้แก่รัฐบาล เพื่อใช้เป็นศาลากลางจังหวัดน่าน ปีพุทธศักราช 2475 ต่อมาเมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ก่อสร้างศาลากลางจังหวัดขึ้นใหม่ กรมศิลปากรจึงได้ขอรับมอบอาคารหอคำ เพื่อให้เป็นสถานที่จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ขึ้นในปีพุทธศักราช 2517 และประกาศจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ขึ้นในปีพุทธศักราช 2528 อย่างเป็นทางการ

ภายหลังการจัดแสดงเสร็จสมบูรณ์แล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ให้ประชาชนเข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช 2530

 

ภายในแบ่งส่วนการจัดแสดงเป็น 2 ชั้น คือ ชั้นบน จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องโบราณคดีและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่

 

1.ห้องโถงใหญ่ เคยเป็นท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกว่าราชการของเจ้าผู้ครองนคร จัดแสดงข้อมูลทางภูมิรัฐศาสตร์ของจังหวัดน่าน การสร้างบ้านแปงเมือง หลักฐานศิลาจารึก ลำดับเชื้อสายของเจ้าผู้ครองนคร เครื่องใช้ส่วนพระองค์ ภาพถ่ายโบราณ เงินตราและอาวุธ 

 

2.ห้องปีกอาคารและเฉลียง จัดแสดงเรื่องราวด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่ปรากฎร่องรอยหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดน่าน แหล่งโบราณคดีและโบราณวัตถุจากการขุดค้นในพื้นที่เก็บกักน้ำบริเวณเหนือเขื่อนสิริกิติ์ เครื่องถ้วยจากแหล่งเตาเผาในจังหวัดน่าน ศิลปะสุโขทัยและศิลปะล้านนาที่ก่อให้เกิดแนวคิดงานศิลปกรรมสกุลช่างเมืองน่าน

 

3.ห้องจัดแสดงงาช้างดำ ซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองน่านมาแต่โบราณ

 

ชั้นล่าง แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.ห้องโถง จัดแสดงเรื่องราวด้านชาติพันธุ์วิทยา เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของภาคเหนือ มีการจำลองลักษณะบ้านเรือน ร้านน้ำ ห้องนอน ครัวไฟ เครื่องใช้ชีวิตประจำวัน การทอผ้าและตัวอย่างผ้าพื้นเมืองน่านแบบต่างๆ รวมถึงเรื่องประเพณีความเชื่อ การแข่งเรือยาว และงานสงกรานต์ เป็นต้น

2.เฉลียงด้านหลังและปีกอาคาร จัดแสดงเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของเผ่าชนต่างๆ ในจังหวัดน่าน อาทิ ไทลื้อ แม้ว เย้า ชนเผ่าตองเหลือง สุดท้ายเป็นห้องที่ระลึกและห้องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติชาวจังหวัดน่าน

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

งาช้างดำ เดิมเป็นสมบัติของผู้เจ้าครองนครน่าน ลักษณะเป็นงาปลี สีออกน้ำตาลเข้ม มีจารึกอักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยว่า  "กิ่งนี้หนักหนึ่งหมื่นห้าพัน" หรือประมาณ 18 กิโลกรัม สันนิษฐานว่าเป็นงาข้างซ้าย เพราะมีรอยเสียดสีกับงวดชัดเจน ไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัดถึงประวัติความเป็นมา มีเพียงตำนานเล่าสืบต่อมา

แผนที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-710 561 และ 054-772 777
โทรสาร : 054-772 777
เว็บไซต์ : http://www.finearts.go.th/nanmuseum

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการวันพุธ - วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์-อังคาร) เวลา 09.00 - 16.00 น.

 

 

ค่าเข้าชม

ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างประเทศ 100 บาท

นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม

การเดินทาง

1.โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านนครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ จนถึงจังหวัดน่าน รวมระยะทางประมาณ 668 กิโลเมตร

 

2.โดยรถประจำทาง มีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-น่าน ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ทั้งรถโดยสารแบบธรรมดาและปรับอากาศ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9-10 ชั่วโมง

 

3.โดยเครื่องบิน มีบริการเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-น่าน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะทำจดหมายขออนุญาต/โทรศัพท์แจ้งการนัดหมายล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

1

แบ่งปัน

กิจกรรม

04 เม.ย. 2564

30 มิ.ย. 2564

02 เมษายน 2564
สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ "มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า"   ร่วมเรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ผ่านเหตุการณ์สำคัญและสภาพบ้านเมือง ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว   ระหว่างวันที่ 4 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน (ตำแหน่งที่ตั้ง: https://goo.gl/maps/S7Y1CjeRUPMPcizDA)     สอบถามเพิ่มเติม พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โทร. 02 280 3413-4  Facebook : King Prajadhipok Museum พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน โทร. 054 772 777 Facebook : Nan national Museum พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน

11 ม.ค. 2563

10 มกราคม 2563
วันเด็กแห่งชาติ 2563 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ขอเชิญชวนน้องๆ และผู้ปกครอง มาร่วมสนุกกันกิจกรรมในงานประกอบด้วย : กิจกรรมวาดภาพระบายสี การแสดงความสามารถบนเวที กิจกรรมการสันทนาการต่างๆ เกมชิงรางวัลอีกมากมาย อาหาร เครื่องดื่มฟรีตลอดงาน เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรี !!! **สอบถามเพิ่มเติม โทร. 054-772 777  หรือ Nan national Museum พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน

25 พ.ค. 2562

26 พ.ค. 2562

17 พฤษภาคม 2562
สภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ร่วมกับ อพท. จัดงาน "มหกรรมศิลปะการแสดงพื้นเมืองน่าน" ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00-17.00 น. ณ ลานโพธิ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน   ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การขับซอจากศิลปินพื้นบ้านเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การประกวดฟ้อนล่องน่าน การประกวดฟ้องเจิง การประกวดตีก๋องปูจา การแข่งขันยิงก๋ง (สไนเปอร์เมืองน่าน) การสาธิตหุ้มก๋องปูจา ** ถ่ายทอดสดออนไลน์ทาง R Radio Network วทท.น่าน และ Facebook "เมืองน่านวันนี้" ตลอดทั้ง 2 วัน **

29 ธ.ค. 2561

02 ม.ค. 2562

26 ธันวาคม 2561
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน  ขอเชิญเข้าชมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุสำคัญ พร้อมสักการะพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๒ มกราคม ๒๕๖๒  

04 ต.ค. 2559

30 กันยายน 2559
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่านขอเรียนเชิญร่วมทำบุญ "หอคำ" หลังจากการบูรณะอาคารในระยะที่ ๒ แล้วเสร็จ   ในวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โถงท้องพระโรงชั้นบนหอคำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน                                                                   กำหนดการ                                        ๑๐.๐๐ น.          พระสงฆ์ ๙ รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์                                       ๑๑.๐๐ น.          ถวายภัตตาหารเพล และไทยธรรม                                       ๑๒.๐๐ น.          เสร็จพิธี   สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมทำบุญ และเข้าชมอาคารหลังจากการบูรณะระยะที่ ๒  สามารถลงชื่อได้ที่กล่องข้อความ หรือ อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อทาง กล่องข้อความ https://www.facebook.com/NanNationalMuseum
pav

/

next