กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   สถานอารยธรรมศึกษา โขง - สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานอารยธรรมศึกษา โขง - สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร

20 มกราคม 2562

ชื่นชอบ 472

3,773 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

 

ความเป็นมา
     ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง จัดตั้งและปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการและหน่ว
งานภายในสำนักงานอธิการบดี (เพิ่มเติม) โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ให้เปลี่ยนสถานภาพ และชื่อคำเรียกหน่วยงาน จากสถาบันอารยธรรมศึกษาโขง – สาละวิน เป็นสถานอารยธรรมศึกษาโขง–สาละวิน และให้ย้ายไปสังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยมีฐานะเทียบเท่ากองและให้แบ่งหน่วยงานภายในเป็น ๔ งาน ประกอบด้วย (๑)งานธุรการ (๒)งานวิจัยและสารสนเทศ (๓)งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (๔)งานพิพิธภัณฑ์

   เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๒๐๗ (๕/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ให้ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารตามนโยบายของท่านอธิการบดี โดยผ่านสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารงานมีความชัดเจนและคล่องตัวในการขับเคลื่อนงาน ในทุกบริบท

    จึงได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน) บังคับใช้ประกาศตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้แบ่งส่วนงานภายใน ดังนี้

๑.งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
๒.งานวิจัยและสารสนเทศ

    โดยทำหน้าที่ศึกษาสืบค้น รวบรวม วิจัย พัฒนา รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกความมีตัวตนและอัตลักษณ์ให้กับคนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในกลุ่มชุมชนชาติพันธุ์พื้นที่ลุ่มน้ำโขง-สาละวิน ๖ ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตลอดจนเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และการสร้างเสริมเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ประสานสัมพันธ์กับหน่วยงานของภาครัฐบาล และเอกชน ทั้งภายในประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ อย่างสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกที่เชื่อมโยงนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

มีแหล่งเรียนรู้ได้แก่
1. หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. พิพิธภัณฑ์ผ้า 
3. พิพิธภัณฑ์ชีวิต

เว็บไซต์สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน : http://www.nuks.nu.ac.th/
facebookสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน : https://www.facebook.com/nuksc?fref=ts

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055-961208
โทรสาร : 055-961148
เว็บไซต์ : http://www.nuks.nu.ac.th/
อีเมล : mekong_salween@nu.ac.th

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

การเดินทาง

ที่ตั้ง สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๙๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

โทรศัพท์ งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ๐๕๕-๙๖๑๒๐๒-๓ , ๐๕๕-๙๖๑๑๔๘
งานวิจัยและสารสนเทศ ๐๕๕-๙๖๑๒๐๔ , ๐๕๕-๙๖๑๒๐๗ , ๐๕๕-๙๖๑๑๔๓
หน่วยเลขานุการ  ๐๕๕-๙๖๑๒๐๘  fax. ๐๕๕-๙๖๑๑๔๘

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

มาเป็นหมู่คณะทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีบริการลิฟต์ในส่วนหอศิลป์ให้บริการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

1

แบ่งปัน

กิจกรรม

09 มี.ค. 2560

30 มี.ค. 2560

29 มีนาคม 2560
นิทรรศการ “Do ART ART ดูศิลป์ทำศิลป์” จัดแสดงผลงานวาดเส้น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม ฝีมือของนิสิตสาขาออกแบบทัศนศิลป์ ชั้นปีที่ ๑ – ๔ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สะท้อนความคิด จินตนาการ ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเรื่องราวรอบตัวและเหตุการณ์ความเป็นไปในสังคม โดยสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ร่วมกับ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีเปิดขึ้นเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการปฏิบัติการทางศิลปะ ( Art Workshop) ได้แก่ การเพนท์กระเป๋าผ้า และการวาดภาพลายเส้น โดยมีนักเรียน นักศึกษา ร่วมลงมือฝึกฝน เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ และจุดประกายความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนางานศิลปะต่อไป
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง