กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   สถานอารยธรรมศึกษา โขง - สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานอารยธรรมศึกษา โขง - สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร

20 มกราคม 2562

ชื่นชอบ 372

1,666 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

 

ความเป็นมา
     ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง จัดตั้งและปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการและหน่ว
งานภายในสำนักงานอธิการบดี (เพิ่มเติม) โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ให้เปลี่ยนสถานภาพ และชื่อคำเรียกหน่วยงาน จากสถาบันอารยธรรมศึกษาโขง – สาละวิน เป็นสถานอารยธรรมศึกษาโขง–สาละวิน และให้ย้ายไปสังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยมีฐานะเทียบเท่ากองและให้แบ่งหน่วยงานภายในเป็น ๔ งาน ประกอบด้วย (๑)งานธุรการ (๒)งานวิจัยและสารสนเทศ (๓)งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (๔)งานพิพิธภัณฑ์

   เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๒๐๗ (๕/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ให้ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารตามนโยบายของท่านอธิการบดี โดยผ่านสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารงานมีความชัดเจนและคล่องตัวในการขับเคลื่อนงาน ในทุกบริบท

    จึงได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน) บังคับใช้ประกาศตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้แบ่งส่วนงานภายใน ดังนี้

๑.งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
๒.งานวิจัยและสารสนเทศ

    โดยทำหน้าที่ศึกษาสืบค้น รวบรวม วิจัย พัฒนา รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกความมีตัวตนและอัตลักษณ์ให้กับคนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในกลุ่มชุมชนชาติพันธุ์พื้นที่ลุ่มน้ำโขง-สาละวิน ๖ ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตลอดจนเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และการสร้างเสริมเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ประสานสัมพันธ์กับหน่วยงานของภาครัฐบาล และเอกชน ทั้งภายในประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ อย่างสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกที่เชื่อมโยงนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

มีแหล่งเรียนรู้ได้แก่
1. หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. พิพิธภัณฑ์ผ้า 
3. พิพิธภัณฑ์ชีวิต

เว็บไซต์สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน : http://www.nuks.nu.ac.th/
facebookสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน : https://www.facebook.com/nuksc?fref=ts

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

สถานอารยธรรมศึกษา โขง - สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055-961208
โทรสาร : 055-961148
เว็บไซต์ : http://www.nuks.nu.ac.th/
อีเมล : mekong_salween@nu.ac.th

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

การเดินทาง

ที่ตั้ง สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๙๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

โทรศัพท์ งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ๐๕๕-๙๖๑๒๐๒-๓ , ๐๕๕-๙๖๑๑๔๘
งานวิจัยและสารสนเทศ ๐๕๕-๙๖๑๒๐๔ , ๐๕๕-๙๖๑๒๐๗ , ๐๕๕-๙๖๑๑๔๓
หน่วยเลขานุการ  ๐๕๕-๙๖๑๒๐๘  fax. ๐๕๕-๙๖๑๑๔๘

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

มาเป็นหมู่คณะทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีบริการลิฟต์ในส่วนหอศิลป์ให้บริการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

0

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

กิจกรรม

09 มี.ค. 2560

30 มี.ค. 2560

29 มีนาคม 2560
นิทรรศการ “Do ART ART ดูศิลป์ทำศิลป์” จัดแสดงผลงานวาดเส้น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม ฝีมือของนิสิตสาขาออกแบบทัศนศิลป์ ชั้นปีที่ ๑ – ๔ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สะท้อนความคิด จินตนาการ ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเรื่องราวรอบตัวและเหตุการณ์ความเป็นไปในสังคม โดยสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ร่วมกับ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีเปิดขึ้นเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการปฏิบัติการทางศิลปะ ( Art Workshop) ได้แก่ การเพนท์กระเป๋าผ้า และการวาดภาพลายเส้น โดยมีนักเรียน นักศึกษา ร่วมลงมือฝึกฝน เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ และจุดประกายความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนางานศิลปะต่อไป
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง