กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย

พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย

30 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 331

2,857 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

สถาบันการแพทย์แผนไทย เดิมเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กำหนดให้การแพทย์แผนไทย เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อให้ประชาชนชาวไทยสามารถพึ่งพาตนเองในด้านสุขภาพ โดยนำเอาภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม และสืบเนื่องจากแนวคิดดังกล่าวจึงได้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยขึ้น และจัดแสดงนิทรรศการบนเรือนไทย 7 ห้องประกอบด้วย

 

1. หอพระไภษัชยคุรุไวทยประภา จัดแสดงเรื่องความสัมพันธ์กันระหว่างพระพุทธศาสนากับการแพทย์แผนไทยหรือเรียกว่า “พุทธศาสน์การแพทย์”

 

2. หออบรมครูการแพทย์แผนไทย จัดแสดงความเชื่อเรื่องครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และพิธีไหว้ครูของแพทย์แผนไทย

 

3. วิวัฒนาการการแพทย์แผนไทย จัดแสดงถึงวิวัฒนาการการแพทย์ไทยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบัน

 

4. ห้องภูมิปัญญาไทย จัดแสดงแนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย สาเหตุของการเกิดโรค การใช้สมุนไพรรักษาโรค จักรวาลกับชีวิต ธาตุทั้งสี่และธาตุเจ้าเรือน การแพทย์พื้นบ้านไทย

 

5. ห้องการนวดไทย จัดแสดงประวัติความเป็นมาเรื่องการนวด ซึ่งเป็นภูมิปัญญาประยุกต์การเรียนรู้จากธรรมชาติ

 

6. ห้องอาหารไทยเพื่อสุขภาพ จัดแสดงถึงวิวัฒนาการการกินอยู่ของคนไทยทั้ง 4 ภาค โดยเน้น พืช ผัก สมุนไพรของแต่ละภาค

 

7. หอยา จัดแสดงเรื่องวิวัฒนการในการปรุงยา เครื่องยา และยาไทยประเภทต่างๆ

 

บริหารจัดการ

-

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยในอดีต เช่น เครื่องบดยาโบราณ ภาชนะบรรจุยา

แผนที่

พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สถาบันการแพทย์แผนไทย ภายในกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 1095 , 02 590 2600
โทรสาร : 02 590 2500

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและต้องนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้าชม

ค่าเข้าชม

ชาวไทย 30 บาท/คน      

เด็ก 15 บาท/คน                     

ชาวต่างประเทศ 150 บาท/คน

นักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบ 10 บาท/คน

การเดินทาง

รถโดยสานประจำทาง สาย 97

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ต้องนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้าชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

4

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
2,261 ผู้เข้าชม5.36 กม.ขอเส้นทาง
611 ผู้เข้าชม7.39 กม.ขอเส้นทาง
18,097 ผู้เข้าชม9.71 กม.ขอเส้นทาง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง