กำลังโหลดข้อมูล
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

04 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 302

1,658 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มีบทบาทสำคัญในการศึกษาค้นคว้า ส่งเสริม พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ตามภารกิจหนึ่งในหกด้านของสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินงานตามพันธกิจ 3 ประการหลัก คือ งานศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ งานเกี่ยวกับศาสนาในภาคใต้ และงานพุทธทาสศึกษา 

 

ประกอบด้วย

หน่วยวิชาการทางวัฒนธรรม : รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

หน่วยส่งเสริมเผยแพร่ :

 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 2. จัดกิจกรรมการประกวด/แข่งขันเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 4. จัดการประชุม/สัมมนาทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. จัดพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ

หน่วยฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม

 1. จัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมประจำปี
 2. ออกแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลทางวัฒนธรรม
 3. สำรวจและจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรม
 4. ออกแบบฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม
 5. บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม

หน่วยวิจัยทางวัฒนธรรม : จัดทำโครงการวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

นอกจากนั้น ยังมี หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ ก่อตั้งขึ้นมาด้วยความตระหนักในภารกิจของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อสืบทอดมรดกแห่งอุดมการณ์ของท่านพุทธทาส จะได้มาช่วยกันเจริญรอยตามกระบวนการสร้างสันติสุขแห่งชีวิตและสันติภาพในสังคมอย่างแท้จริง

รูปแบบการก่อสร้างเน้นสถาปัตยกรรม เอกลักษณ์ของภาคใต้  ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน และให้บริการทางวิชาการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอยู่ในความดูแลของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เลขที่ 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์ : 0–7791–3354
โทรสาร : 0–7791–3355
เว็บไซต์ : http://culture.sru.ac.th/

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ติดต่อขอเข้าชมล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถฟรี

0

แบ่งปัน

เรื่องเล่าในจังหวัดสุราษฎร์ธานี