กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง

04 ตุลาคม 2561

ชื่นชอบ 523

6,103 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เริ่มดำเนินโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยจัดตั้งในพื้นที่ 4 เขตนำร่อง ได้แก่ เขตบางรัก เขตสัมพันธวงศ์ เขตบางกอกน้อย และเขตบางขุนเทียน เพื่อทำหน้าที่ในการศึกษารวบรวมข้อมูล วัตถุสิ่งของ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยทำการเชื่อมโยงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ วิถีชีวิตของกลุ่มคนในชุมชน สังคม ประเพณีวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้น แสดงให้เห็นถึงการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น หรือสังคมรอบข้าง ตามปัจจัย และบริบททางสังคมของแต่ละท้องถิ่น ปัจจุบันกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 25 แห่ง ใน 25 พื้นที่เขตของกรุงเทพมหานคร

 

 

 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดยายร่ม ถนนพระรามสอง ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงทั้งหมด 5 ส่วน ได้แก่

  • ส่วนแรก  นำเสนอประวัติความเป็นมาของ “บางกอก” อันเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญ และเรื่องราวการขุดคลองลัดในสมัยสมเด็จพระไชยราชาธิราช ซึ่งทำให้เกิด คลองบางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และแม่น้ำเจ้าพระยาในปัจจุบัน  โดยมีการจัดแสดงตัวอย่างสายน้ำสายต่างๆ ให้ได้ชมด้วย

 

  • ส่วนที่ 2  จัดแสดงความสำคัญของ "คลองด่าน" ลำคลองสายสำคัญต่อวิถีชีวิตชุมชนในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมหลักและเป็นแหล่งน้ำสำหรับการทำสวนผลไม้ซึ่งเป็นอาชีพของคนแถบนี้ “คลองสนามชัย” เป็นคลองที่ต่อกับคลองด่าน ในอดีตเป็นเส้นทางเพื่อการขนส่งอาหารทะเล เกลือ และถ่านไม้โกงกาง อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของตลาดน้ำวัดไทร ที่เคยเป็นแหล่งรวมผลผลิตจากสวนในย่านฝั่งธนบุรี  นอกจากเส้นทางคลองแล้ว ยังมีเส้นทางรถไฟจากมหาชัย ไปวงเวียนใหญ่ เพื่อการค้าขาย ส่งอาหารทะเลไปที่ตลาดน้ำวัดไทร ซึ่งในปัจจุบันก็ยังคงดำเนินการอยู่ โดยรถไฟจะออกทุกๆ 1 ชั่วโมง

 

  • ส่วนที่ 3 นำเสนอเรื่องภูมิปัญญาของชาวสวนลิ้นจี่ อาทิ เครื่องมือไล่กระรอก ค้างคาว ที่ทำจากไม้ผ่าตรงกลาง ร้อยด้วยเชือกและนำไปแขวนเป็นระยะๆ ที่ต้นไม้ ซึ่งในตอนกลางคืนชาวสวนจะตื่นมาดึงเชือกเพื่อให้เกิดเสียงเพื่อไล่สัตว์ที่มากินผลไม้ อุปกรณ์ชนิดนี้เรียกว่า “ตะขาบ”

 

  • ส่วนที่ 4 “จอมทองจุดกำเนิดวัดนอกอย่าง” ศิลปะแบบวัดนอกอย่างเป็นศิลปะเฉพาะ ซึ่งเป็นศิลปกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 โดยมีวัดราชโอรส เป็นต้นแบบ จุดเด่นของวัดนอกอย่างคือ หน้าบันไม่มีช่อฟ้า ใบระกา ที่ทำด้วยไม้ แต่เป็นการก่ออิฐถือปูน และนิยมประดับด้วยเครื่องเคลือบสีต่างๆ  มีศิลปะลวดลายแบบจีน เช่น กระถางธูป กระถางต้นไม้ ตุ๊กตาหินประดับอยู่ภายในบริเวณวัด

 

  • ส่วนที่ 5  แบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ

-จัดแสดงเรื่องศิลปะวัฒนธรรมในเขตจอมทอง  อาทิ  ลิเกเด็ก ของคณะมงคลศิลป์ โรงเรียนวัดมงคลวราราม โขนจิ๋ว จากโรงเรียนอนุบาลบ้านยิ้ม โขนเด็ก โรงเรียนวัดศาลาครืน ส่วนของประเพณีที่สำคัญของเขตจอมทอง คือ การก่อเจดีย์ทรายในประเพณีสงกรานต์ วัดบางขุนเทียนใน ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ประเพณีจุลกฐิน ของวัดบางประทุนนอก และประเพณีแข่งเรือ ของวัดบางขุนเทียนกลาง

 

-บุคคลสำคัญของเขตจอมทอง โดยเฉพาะครูเพลงต่างๆ เช่น ครูบุญเลิศ ครูบุญยง ครูบุญยัง เกตุคง ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง หลวงปู่วัดหนัง อดีตเจ้าอาวาสวัดหนัง เป็นพระภิกษุที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย เป็นที่เลื่องชื่อ และได้รับความเลื่อมใสศรัทธาของชาวจอมทอง และพุทธศาสนิกชน

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

- ความสำคัญของคลองด่าน คลองสนามชัย

- เรื่องราวของสวนลิ้นจี่และส้มบางมด

- วัดนอกอย่าง ศิลปกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

วัดยายร่ม ถนนพระรามที่ 2 ซอย 33 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 02-428 0685

วันและเวลาทำการ

เปิดให้เข้าชมวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09:00 – 16:30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย  68, 76, 105, 105ก, 140, 141, 142, 147, 169, 171, 172, 173

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานสำหรับจอดรถ

1

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง