กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

27 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 536

20,379 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 รัฐบาลในสมัย ฯพณฯ ชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้อนุมัติงบประมาณแผ่นดิน มาดำเนินการก่อสร้างหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริเวณบึงสีฐานฝั่งตะวันตก อาคารเป็นทรงเล้าข้าวของชาวอีสาน จัดแสดงนิทรรศการและทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทำพิธีเปิดเมื่อปี พ.ศ. 2541 และได้จัดตั้งหน่วยงาน "หอศิลปวัฒนธรรม" เป็นหน่วยงานในกำกับของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักศิลปวัฒนธรรม" และ "สำนักวัฒนธรรม" ตามลำดับ

 

ในปีพ.ศ.๒๕๔๑ รัฐบาลได้อนุมัติ งบประมาณแผ่นดินดำเนินการจัดทำพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา “อีสานนิทัศน์” งบประมาณ ๑๙ ล้านบาทเศษ

 

โดยหอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยกลางในการประสานงานการจัดนิทรรศการ การเผยแพร่และจัดแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ดังนี้

 

ส่วนที่ 1 อาคารแสดงนิทรรศการศิลปะ คือ บริเวณ ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 3 เป็นพื้นที่จัดนิทรรศการศิลปะหมุนเวียน ทั้งผลงานของศิลปินไทย ต่างประเทศ นักศึกษาภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย หน่วยงานของรัฐ และเอกชน มีนิทรรศการจัดตลอดทั้งปี โดยเฉลี่ยแล้ว มีนิทรรศการประมาณ 15 ครั้ง ต่อ 1 ปี เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. ทุกวัน

 

ส่วนที่ 2 นิทรรศการถาวร ห้อง “อีสานนิทัศน์” เปิดให้เข้าชม จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. 

“อีสานนิทัศน์” เป็นห้องนิทรรศการถาวรชั้น 2 ในรูปแบบ “พิพิธภัณฑ์การศึกษา (Educational Museum)” ที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิภาคอีสาน โดยใช้วิธีการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีและสื่อที่ทันสมัย อันประกอบไปด้วย นิทรรศการประกอบแสง เสียง ภาพนิ่ง ภาพจำลองสามมิติ ภาพเคลื่อนไหว และการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส ในลักษณะที่เป็นอินเตอร์แรคทีฟ มิวเซียม (Interactive Museum) พื้นที่ในการจัดแสดงประกอบไปด้วย 


ส่วนที่ 1 โถงต้อนรับและห้องบรรยาย บริเวณโถงต้อนรับจัดแสดงพานบายศรีอันเป็นสัญลักษณ์พิธีกรรมการต้อนรับผู้มาเยือนของชาวอีสาน ด้านในเป็นห้องบรรยายประดับตกแต่งด้วยลวดลายศิลปะที่มีลักษณะเป็นท้องถิ่นภูมิภาคอีสานและความงดงามของสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ส่วนที่ 2 ภูมิศาสตร์กายภาพ นิทรรศการประกอบ แสง สี เสียง ประกอบไปด้วยเนื้อหา ภูมิศาสตร์กายภาพอีสานโครงสร้างทางธรณีวิทยา แหล่งน้ำ ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม การตั้งถิ่นฐานของประชาคมอีสานตามเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้ำต่างๆ

ส่วนที่ 3 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี นิทรรศการอีสานยุคโบราณ วัฒนธรรมยุคโบราณในแต่ละยุคสมัย แผนที่ที่ตั้งแหล่งโบราณคดีและชุมชนโบราณ ในส่วนนี้มีคอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส สามารถสืบค้นข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ได้โดยละเอียด

ส่วนที่ 4 ชาติพันธุ์วิทยา แผนที่แสดงที่ตั้งกลุ่มชนต่างๆในอีสาน ภาพลายเส้นลักษณะการแต่งกาย หุ่นจำลองสามมิติ(Diorama)แสดงวิถีชีวิตและการตั้งบ้านเรือนของคนกลุ่มต่างๆ พร้อมทั้งคอมพิวเตอร์ระบบสัมผัสข้อมูลรายละเอียดของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคอีสาน

ส่วนที่ 5 ประเพณีวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอีสาน ประกอบไปด้วยนิทรรศการ 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง เป็นเนื้อหาสถาปัตยกรรมอีสาน วรรณกรรมโบราณอีสาน ส่วนที่สอง เป็นหุ่นจำลองพร้อมคำบรรยายฮีตสิบสอง-คองสิบสี่ คอมพิวเตอร์ระบบสัมผัสข้อมูลวัฒนธรรมประเพณีอีสาน หุ่นจำลองสามมิติประกอบแสง สี และคำบรรยายตำนานกำเนิดประเพณีบั้งไฟ

ส่วนที่ 6 ดนตรีและการแสดง นิทรรศการประกอบภาพวิดีทัศน์ ดนตรีและศิลปการแสดงพื้นบ้านอีสาน

ส่วนที่ 7 ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน นิทรรศการผ้าอีสาน ศิลปหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งคอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส ที่รวบรวมข้อมูลศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญาของชาวอีสาน

ส่วนที่ 8 อีสานยุคปัจจุบัน แสดงภาพพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวอีสาน อันมีความสัมพันธ์กับประเทศกลุ่มประชาคมลุ่มแม่น้ำโขง

ส่วนที่ 9 มุมสืบค้น นิทรรศการภาพรวมอีสานทั้ง 19 จังหวัด รวมทั้งคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูลทางวัฒนธรรม

 

ตราสัญลักษณ์หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามสัญลักษณ์หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4333-2035, 0-4333-2760
โทรสาร : 0-4333-2035, 0-4333-2760
เว็บไซต์ : http://cac.kku.ac.th
อีเมล : cackku2516@gmail.com

วันและเวลาทำการ

หอศิลปวัฒนธรรม เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00-19.00 น.

ห้องอีสานนิทัศน์ เปิดบริการจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี เมื่อถึงสระบุรีแล้วตรงไปตามถนนสระบุรี-ลำนารายณ์ แยกขวาเข้าเส้นทางม่วงค่อม-ด่านขุนทด-ชัยภูมิ-ขอนแก่น หรือสระบุรี-อำเภอลำนารายณ์-อำเภอเทพสถิต-ชัยภูมิ-อำเภอมัญจาคีรี-อำเภอพระยืน-ขอนแก่น หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ทางด้านซ้ายมือ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะควรประสานกับเจ้าหน้าที่ และทำหนังสือเพื่อขอเข้าเยี่ยมชม พร้อมระบุ วัน เดือน ปี และเวลา ที่จะเข้าเยี่ยมชม รวมถึงจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 

สิ่งอำนวยความสะดวก

บริเวณด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองรับรถยนต์ได้มากกว่า 200 คัน

7

แบ่งปัน

กิจกรรม

31 ต.ค. 2563

29 ตุลาคม 2563
ขอเชิญร่วมงานลอยกระทง มข. 2563 ณ คุ้มศิลปวัฒนธรรม ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 07.00 น. ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ กับพระอริยสงฆ์ จำนวน 9 รูป เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ชมขบวนแห่กระทงและร่วมกันลอยกระทงที่บึงสีฐาน พบกับจุดเช็คอินถ่ายภาพ พร้อมรับฟังดนตรีสด **อย่าลืม !! สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างกันด้วยนะจ๊ะ**   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043 202 663  FB Fanpage : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Art&Culture 

13 มิ.ย. 2561

14 ก.ย. 2561

13 มิถุนายน 2561
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ศูนย์วัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม  ขอเชิญวงโปงลางพื้นเมืองอีสานระดับอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ร่วมการประกวด  “ฟ้อนลำแคนคอนเทสต์”  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๑  และชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท    กติกา รอบคัดเลือกจากบันทึกการแสดงสดของวงโปงลาง โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเชี่ยวชาญในศาสตร์ดนตรีพื้นบ้าน และการฟ้อนรำ ให้เหลือ ๕ วง  เพื่อประกวดรอบชิงชนะเลิศ      สถานที่: ณ เวทีกลางแจ้ง หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่และเวลา: เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 14 กันยายน 2561 ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา 09.00 -16.00 น. ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวดและใบสมัครได้ที่ http://www.kku.ac.th หรือ http://cac.kku.ac.th รอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561     สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:   โทร. 043 – 202 663 นายวรศักดิ์ วรยศ โทร. 086 – 346 5133 นางสาวบุญยืน เปล่งวาจา โทร. 089 – 622 5507 นายณัฐวุฒิ จารุวงศ์ โทร. 084 – 960 0261

05 เม.ย. 2560

30 เม.ย. 2560

26 เมษายน 2560
เชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการศิลปะนิพนธ์นักศึกษาศิลปศึกษารุ่นที่ 26 นิทรรศการ Art Ex by Art Ed “ศิลป์แตก” (คิดดี ตีแตก) วันที่ 5-30 เมษายน 2560 ที่ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิธีเปิดและสัมมนาทางศิลปะ วันที่ 5 เมษายน 2560 สัมมนาทางศิลปะ 13.00 น. อาคารพุทธศิลป์ มข. | พิธีเปิด 16.30 น. หอศิลปวัฒนธรรม มข. กิจกรรมสัมมนาทางศิลปะเรื่อง “ถอดรหัสสังคม สู่ชั้นเรียนศิลปะ” ที่ อาคารพุทธศิลป์ สำนักวัฒนธรรม มข. โดยวิทยากร ครูสนิท มณีรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปากช่อง และอาจารย์วิจิตร อภิชาตเกียรงไกร มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่ม 13.00 น. เป็นต้นไป
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง