คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ร.9 เสด็จเมืองตราด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ เสด็จจังหวัดตราด

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดตราด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

         วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2511
         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเป็นการส่วนพระองค์ ณ วัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

         วันที่ 26 พฤษภาคม 2522
         สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะองค์สภากาชาดไทยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมผู้อพยพชาวเขมร ซึ่งรวมอยู่ที่บ้านเขาล้าน ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็นการฉุกเฉิน ในโอกาสนี้ได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้จัดสร้างศูนย์สภากาชาดไทยขึ้นที่บริเวณเขาล้านทันที เพื่อเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้อพยพ และดูแลผู้ป่วยเจ็บ โดยเน้นในด้านสุขภาพอนามัย รวมถึงการให้การศึกษาแก่ชาวเขมรอพยพเหล่านั้นด้วย

         วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2522
         สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไปทรงเยี่ยมศูนย์สภากาชาด เขาล้าน จังหวัดตราด

         วันที่ 16 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2522
         สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมศูนย์สภากาชาดไทย เขาล้าน ในโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของชาวเขมรอพยพและพระราชทานความช่วยเหลือตลอดจนได้ทอดพระเนตรการแก้ปัญหาภายในศูนย์สภากาชาดเขาล้านด้วย

         วันที่ 22 – 23 สิงหาคม พ.ศ. 2522
         สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ไปทรงเยี่ยมศูนย์สภากาชาดไทยแห่งใหม่ ซึ่งสร้างเสร็จแล้ว และประทับพักแรม ณ ศูนย์ฯแห่งใหม่ อนึ่งจนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2522 เวลาค่ำได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแทพย์เตรียมห้องผ่าตัด และรับสั่งให้หน่วยแพทย์พักแรมในศูนย์สภากาชาดไทยด้วย

         วันที่ 29 ตุลาคม 2522
         สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมารไปทรงเยี่ยมเขมรอพยพ ณ ศูนย์สภากาชาดไทย เขาล้าน ในโอกาสนี้ ได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ การฝึกอาชีพในโรงศิลปาชีพ และทอดพระเนตรผลงานด้วย

         วันที่ 29 เมษายน 2535
         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์สภากาชาดไทย เขาล้าน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์วัดบุปผาราม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

         วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2535
         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดบุปผาราม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้านเดิม อำเภอเมืองตราด ซึ่งสภากาชาดไทยได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งและรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ใช้ในการก่อสร้างเพื่อจัดแสดงพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มีต่อชาวกัมพูชาที่ประสบภัยทางการเมือง จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 บ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และหลักเขตไทย – กัมพูชาหลักที่ 73

         วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
         สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่า “ศาลาราชการุณย์” พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สภากาชาดไทยได้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่ได้ทรงปฎิบัติพระราชกรณีกิจด้านบำเพ็ญราชกรุณาธรรมในการพระราชทานช่วยเหลือแก่ผู้อพยพชาวเขมร ณ บ้านเขาล้านตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่

         วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2537
         สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จไปทรงปฎิบัติพระกรณียกิจในการตรวจเยี่ยมผลความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่ โครงการทับทิมสยาม 01 ท้องที่หมู่ที่ 1 ตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด และทรงตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตลอดจนทรงเยี่ยมราษฎรที่โรงเรียนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

         วันที่ 10 ตุลาคม 2538
         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน สภากาชาดไทย ประจำปี 2538 ณ วัดคิรีวิหาร ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก แล้วเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังศูนย์สภากาชาดไทย เขาล้าน อำเภอเมืองตราด เพื่อทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และบริเวณศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้าน

         วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์สภากาชาดไทย เขาล้าน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงเปิดศาลาหลวงพ่อแดง จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเจดีย์ วัดคิรีวิหาร ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด1

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จทอดพระกฐินที่วัดไผ่ล้อมในปีพ.ศ. 2511

สมเด็จย่าเสด็จจังหวัดตราด ปี 2512
ภาพของ คุณกมลวรรณ โสมมารคพันธ์ จากเพจ ตราด ณ โบราณกาล

สมเด็จย่า เมื่อครั้งเสด็จ เปิดโรงพยาบาลบ่อไร่ จ.ตราด
ภาพของ คุณเกษม ยืนยง จากเพจ ตราด ณ โบราณกาล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเป็นองค์ประธาน พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์วัดบุปผาราม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเป็นองค์ประธาน ในพิธีบรรจุพระบรมสาริกธาตุวัดคีรีวิหาร

........................................

1 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. (2542)วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดตราด: กรุงเทพฯ, 238.

2,530 views

1

แบ่งปัน