ย้อนกลับ

คนไทยในเกาะกง

คนไทยในเกาะกง

เกาะกงในปัจจุบัน

         นับตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2522 เกาะกงเปลี่ยนไปอย่างมาก หลังจากที่โค่นล้มเขมรแดงได้สำเร็จรัฐบาลใหม่ที่กรุงพนมเปญ ได้ประกาศรับรองคนไทยจังหวัดเกาะกง เป็นชนชาติส่วนน้อยในกัมพูชา เป็นประชาชนกัมพูชาโดยชอบธรรมทางนิตินัย มีสิทธิเสมอภาคเท่าเทียมกับประชาชนกัมพูชา คนไทยทุกคนที่มีบทบาทสำคัญในการกอบกู้อิสรภาพ ในพื้นที่เขตเกาะกงมาตั้งแต่เริ่มต้น ได้รับการยกย่อง ได้เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูง ทั้งที่กรุงพนมเปญและในส่วนการปกครองท้องถิ่น ทำให้คนไทยเกาะกงมีความภาคภูมิใจ บรรพบุรุษของไทยเกาะกงผ่านการต่อสู้มาอย่างโชกโชน ต้องเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตจำนวนมากนับตั้งแต่จังหวัดปัจจันตคีรีเขตรต้องตกไปเป็นของฝรั่งเศสและกัมพูชา ในปี พ.ศ. 2447 เป็นต้นมา ไม่ว่าจะเป็นยุคนักล่าอาณานิคมฝรั่งเศส รัฐบาลสีหนุ รัฐบาลลน นล หรือ รัฐบาลเขมรแดง ปล โปต อาจถือได้ว่า วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2522 เป็นวันที่คนไทยเกาะกงยุติการต่อสู้ทุกรูปแบบ1

คุณป้าเล็ก วงเวียน อายุ 67 ปี ชาวไทยเกาะกงโดยกำเนิด

คุณยอดรัก ลี คนไทยเกาะกง
ปัจจุบันศึกษาที่หมาวิทยาลัยรามคำแหง คณะรัฐศาสตร์

........................................

1 รุ่งมณี เมฆโสภณ. (2552). คนสองแผ่นดิน. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ,191.

993 views

0

แบ่งปัน